4. Om förflyttningen av Filadelfia från USA till CentraleuropaI en av de profetiska böckerna i Det nya testamentet, i Uppenbarelseboken, kapitel 3:7-13, är Filadelfiabrevet avsett för Änglarna i kyrkan i Filadelfia. „Ordet „kyrka“ får vi inte förstå i meningen kyrklig eller lokal. Det innebär endast den andliga läran från den sjätte ariska kulturen, filadelfia-slaviska kulturen.“ (Alma Excelsior) Ordet filadelfia betyder allomfattande brödraskap för alla Guds barn, till vilka hör demokrater och icke-demokrater, d.v.s. både andliga och materialister. Ordet slavisk betyder varje människa från vilket folk som helst, som är bärare av Guds ord och företrädare för filadelfialäran, som Alma Excelsior (1887-1956) född i Brno, Tjeckien, förberedde för denna sjätte kultur. Det är en icke-konfessionell och icke-religiös lära. Denna skillnad begriper läsaren från definitionen av religion av världens största upplysare Alma Excelsior: „Religionen är en modifierad frukt av andlig kunskap som erhålls genom initieringen. Initieringen är ett direkt inträde i den andliga världen.“ Av denna definition är den självklara prioriteten visdom som kommer från himlen framför den visdom som stammar från profeter och grundare av världsreligioner, vilka anpassat visdomen så att den skall vara begriplig även för vanliga människor. Djupet och omfattningen av Alma Excelsiors andliga kunskap är exceptionella och denna kunskap kan endast spridas i en begränsad omfattning. Då det är en idealistisk och fullståndigt demokratisk kunskap avfärdas den av materialisterna, trots att just okunskapen och oförmågan att uppfylla den naturliga moraliska Lagen är den största orsaken till alla krisfenomen som drabbar människor och deras organisationer. Filadelfiakulturen syftar till uppfostran endast enligt den Alma Excelsiors senaste andliga kunskaper. Filadelfia, eller Den broderliga kärlekens stad i östra Amerika grundades år 1682 av Quakers (läses kvejkers), som lämnade England för att, utan att bli förföljda, kunna bekänna sin tro och tillämpa principen att en tro som inte visar sig genom goda handlingar inte är tillräcklig. Staden Filadelfia blev senare huvudstad för alla tretton engelska kolonier i Pennsylvania. År 1947 blev brittiska och amerikanska quakers utsedda att motta Nobels fredspris. Quakers är övertygade om att det i människan finns något liknande ett „Guds frö“ som är källan till „det inre ljuset“ och med det ljuset är det nödvändigt att ta kontakt utan att det förmedlas genom någon präst. Avgörande för dem var och är deras egna erfarenheter av Gud i sig själva. För närvarande har de cirka 5 miljoner medlemmar. Den 4. 7. 1776 gav Quakers i Filadelfia ut Oavhängighetsförklaringen, i vilken alla de tretton amerikanska kolonierna på nytt bekände sig till idealen om de naturliga mänskliga rättigheterna och som motiverade brytningen med det kungliga England och rättigheten till autonomi och en självständig utveckling. Från Oavhängighetsförklaringens text har vi valt följande stycke: „Vi ser dessa sanningar som självklara: att alla människor är skapade jämlika; att de av sin skapare har tilldelats vissa oförytterliga rättigheter och att rätten till liv, frihet och strävan efter lycka finns bland dessa; att regeringar har inrättats bland människorna för att säkra dessa rättigheter och att regeringarna erhåller sina befogenheter genom de styrdas samtycke; att närhelst någon styrelseform motverkar dessa mål så är det folkets rättighet att förändra eller upphäva denna styrelseform och att inrätta en ny enligt de principer som för folket framstår som de mest troliga att påverka deras trygghet och lycka. Men när en lång kedja av missbruk och övergrepp uppenbarar en medveten plan att försätta dem under total despotism, så är det folkets rättighet – det är deras plikt – att avskaffa en sådan styrelseform och att skapa nytt skydd för sin framtida säkerhet. Sådant har dessa koloniers tålmodiga lidande varit, och sådan är nu nödvändigheten av att förändra dessa koloniers tidigare styrelseformer“. Efter påtryckningar från sydtatsdelegaterna ströks från det ursprungliga förslaget stycket om fördömning av slaveriet.
Den 23. 10. 1918 skrev i Filadelfia i samma Oavhängighetssal företrädare för Centraleuropas demokratiska union med dess ordförande Tomáš Garrigue Masaryk (vidare endast TGM) i spetsen under ett program för Unionens enskilda folk och på gården utanför läste sedan TGM upp deras gemensamma deklaration samtidigt som, efter historiskt mönster, Oavhängighetsklockan ringde. Denna deklaration anses som början, födelsen av den sjätte filadelfiakulturen. Den 20. 11. 1918 seglade TGM, nu som nyvald Tjeckoslovakisk president från hamnen i New York hem på fartyget „Carmania“ . Fartygets namn påminner om karma, d.v.s. öde, som indikerar att TGM:s uppgift i Amerika inte var en slump. TGM tog på så sätt med sig från USA år 95 den förutsagda Filadelfiakulturen till det dåvarande Tjeckoslovakien. Alma Excelsiors födelse i Brno och hennes andliga-demokratiska bidrag till den sjätte begynnande Filadelfiakulturen var heller ingen slump.
Ur TGM:s moraliska åsikter: „Det är en felaktig uppfattning att den som har en religion på grund av detta också har moral. Varje människa bör ställa sig emot varje annan människa som hotar människors liv, inte endast det fysiska utan även det andliga. Allmänt brödraskap, den franska revolutionens slagord försvarades redan av Sokrates elev Platon (470-399). Demokrati är inte endast ett politiskt system utan framför allt ett moraliskt system. Moralen måste vara målet för varje individ och nation. Våld föder endast våld. Utan verklig förbättring av tankar och moral kan vi med revolution avlägsna djävulen men vi ersätter honom endast med Belsebub. Jag tror inte att de nödvändiga reformerna går att genomföra endast ekonomiskt. Samtidigt måste genomföras en moralisk och idémässig reform. Jag är definitivt en motståndare till den materialistiska världssynen. Utan ett allmänt erkännande av statens och politikens moraliska grunder går det inte att styra någon stat. Den som inte känner till kristendomens innehåll, skulle i princip vara en främling på vår kulturella mark.“   

            Alma Excelsiors informationer står inte i motsats till den kristna lärdomens moraliska innehåll och kan hjälpa människor för att de skall lära känna och acceptera att det mänskliga livets huvudmening är att förandliga människan, med andra ord kultiveringen av det mänskliga psyket, som stöder den moraliska utvecklingen och med det följer människornas fysiska hälsa och demokratins hälsa utan tecken på kris bland människor eller stater som människor och stater själva är skyldiga till på grund av sin okunskap och oförmåga att följa den naturliga moraliska Lagen

 

Vi tackar för allt finansiellt stöd till vårt konto IBAN: CZ81 0300 0000 0002 5734 6517

Kontots namn: SP MZ(František Venzara, ledare för SPMZ, 21 februari 2013)<< BACK

 

Cтарт / Start: 1.3.2007
Oригинал / Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

IBAN: CZ81 0300 000 0002 5734 6517
BIC: CEKOCZPP

thank you for your support!