3. Om demokrati, totalitarism och meningen med livet på jordenFör förståelsen av demokratins (ljusets) och totalitarismens (mörkrets) väsen räcker för oss fem begrepp:
1. moral, 2. Mänsklig makt, 3. pengar, 4. ekonomi, 5. hierarki. En god förståelse av dessa begrepp och deras rätta användning förutsätter inte bara studier i skolor utan livslånga studier. Det gäller framför allt för moral, som borde vara en prioritet för alla människor, familjer, stater, folk, kyrkor samt deras program och mål. Moralens utveckling är konstant och en långvarig process som även kan vara negativ.
Moralens första plats i värdehierarkin var och är en given naturlig lagbundenhet som har namnet lagen om vishet och kärlek, vidare endast Lagen. Respekterandet av Lagens normer nämner Det gamla testamentet med orden:  göra det som i Herrens ögon är rätt. Avlägsnandet av moralen från 1:a platsen av den mänskliga makten är huvudinstrumentet för den följande totalitarismen, som är demokratins motsats. Från den moderna historien har denna ersättning av moralen med mänsklig makt vistas oss i praktiken av Lenin, Stalin och Hitler. Endast demokratin kan dock uppfylla meningen och utvecklingen för den mänskliga existensen på planeten Jorden. Det innebär förandligande eller kultiveringen av människan, hennes tankar (anden) och känslor (själen). Existensen av alla naturlagar förutsätter av nödvändighet också existensen av en Lagstiftare.

Som den största störningen av harminin i den mänskliga utvecklingen och dess organisation i enlighet med  Lagen, kan man beteckna dessa sex överträdelser av Lagen:
-  materialistiska världsliga åsikter;
-  omoral, d.v.s. brott mot eller överträdelser av normer eller Lagens normer genom mänskliga handlingar;
-  egoism, som hindrar ett osjälviskt liv till förmån för andra;
-  droger;
-  sexuell passion utan själslig kärlek och sex för pengar;
-  förtärandet av kött, som hindrar människans förandligande och hör samman med människornas krig.          

För att återställa moralen till första plats i människors tankar kan följande visa råd och informationer vara till hjälp:

1. Harmonin i universums lagar visar en intelligens på en sådan nivå att alla mänskliga tankar och kunskaper blir futtigt små. (Albert Einstein) 
2. Leta framför allt efter hans rike och allt annat blir er givet. (Matteus 6:33) (Denna högsta intelligens kallar de kristna Gud eller Herren. Muslimerna använder namnet Allah. Indirekt antyder det att om vi inte kommer att leta efter hans andliga värld och om vi inte börjar förandliga oss inom ramen för en ren demokrati kan vi, genom en natur- eller mänsklig katastrof förlora inte bara vår fasta egendom eller vår hälsa utan också livet på jorden.)
3. Om du vill leva för dig själv, lev för andra. (Seneca)
4. En människa som söker lyckan i yttre välbefinnande bygger sitt hus på sand; verklig lycka kan endast får genom ett inre liv med Guds vilja. (Malory).          
5. Vad den enskilde, staten, folket tar från rätt, sanning, rättvisa, tolerans det ökar eländet, som en nödvändig följd av självregleringen av lagen om den moraliska jämvikten. Vad du tar från hälsan ger du åt sjukdomen. I detta ligger lagen. Vad du tar från det goda ger du det onda, som kommer att drabba dig. Moralen gäller trots att det kommer att dyka upp teoretiska förnekare, låt det vara individer eller hela samhälleliga grupperingar. Det är kanske tid att förneka moralen, försöka bedra den, sträva efter att leva efter ett substitut för moralen. Det är möjligt att förneka den inför ansiktet av behaget och njutningen, möjligt att ställa lagen om framgång, lagen om makt eller lögn, men allt detta betyder inte att den slutar att existera. (Prof. Arnošt Bláha)
6. Hur återvänder vi till övertygelsen att den moraliska ordningen är den härskande makten i världen? Alla människor är skyldiga att kämpa för rättvisa och sanning; världen kommer att räddas i sanningens namn, inte i våldets. (Professor Emanuel Rádl)
7. Egoism, Kärlekens motsats, är en kraft som skiljer människan från den själsliga existensen. Meningen med det mänskliga livets utveckling är utvecklingen av kärleken. Kärleken är hävstången för all mänsklighetens andliga utveckling. Den allomfattande Kärleken är vägen till enande. (Alma Excelsior, givare av andlig vetenskap för demokratins kommande nya utvecklingsetapp, d.v.s. filadelfiakulturen, allbrödraskap.)
8. Har jag någon glädje av de ogudaktigas död? Talade Herren Gud. Vill jag inte hellre att han vek av från sin väg och levde vidare? (Bibeln)
9. Följ Buden (Lagen) med kärlek till Gud och inte med rädsla inför honom. (Talmud)
10. Ondskan föds alltid där kärleken saknas. (Hermann Hesse)
11. Endast ett liv som vi lever för andra har någon mening. (A. Einstein)
12. Utan kärlek är livet tomt. (Ernst M. Arnd)
13. För att man skall leva utan att begripa meningen med sitt liv finns bara ett sätt: leva i en ständig kroppsligt rus framkallat av tobak, alkohol, morfin eller i ett ständigt själsligt rus av distraktioner, förlustelser och nöjen av alla slag. (Vår anmärkning: hit hör även allhanda adrenalinupplevelser.)
14.       Gud är kärlek och den som förblir i kärleken, förblir i Gud och Gud i honom. (1:a Johanniterbrevet 4.16)
15. Endast om den själsliga kärleken mellan människor växer kan vi ändra den rådande samhälleliga ordningen.
(L. N. Tolstoj)        
16. Politiska partier som inte begrep sina kallelser och sina kontrolluppgifter, tog, istället för att kontrollera regeringen och förvaltningen, regeringen och förvaltningen i sina händer och styrde själva. Utan en moralisk pånyttfödelse kommer vi inte få en bättre demokrati. (Edward Beneš, Tjeckoslovakiens andra president.)  (Politiska partier bröt i och med detta mot den rätta åsikten att staten är till för medborgarna, inte att medborgarna är till för staten.)
17. Demokrati är inte endast en statlig och administrativ form, utan en åsikt om livet och världen. Demokratin är en ständig strävan att utbilda medborgarna. (T. G. Masaryk, vidare endast TGM)
18. Mänsklighetens vidare öde beror helt och hållet på dess själsliga omvändelse, på människors moraliska tillstånd. (Berďajev) 
19. Jesus (ljuset) vill att makten skall vara tjänaren; världen (d.v.s. mörkret) vill att den skall styra. (L. N. Tolstoj)

20. Väx andligen och hjälp andra att växa. Det är hela livets innehåll (mening). (L. N. Tolstoj)(Štěpánov u Olomouce 5.12.2012, SPMZ, František Venzara)<< BACK

 

Cтарт / Start: 1.3.2007
Oригинал / Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

IBAN: CZ81 0300 000 0002 5734 6517
BIC: CEKOCZPP

thank you for your support!