13. Ekonomika a jej ciele súvisia s morálnym zdravím spoločnosti 1. Spoločnosť bez charakteru hnije, spoločnosť bohatá na charaktery prospieva, zdarne sa rozvíja a rozkvitá. Preto je najdôležitejšou prácou vychovávateľov národa, aby mladých občanov učili byť charakternými. (J. Holeček 1853-1929)
 2. Najlepšie polepšíš ľudstvo, keď polepšíš seba. (F. Vymazal)
 3. Pokrok neznamená, že je viac strojov, ale že ľudia sú mravne lepší. (Dominik Pecka)
 4. Ak sa nenaučíme energicky obmedzovať svoje potreby a nároky, podriaďovať svoje záujmy morálnym imperatívom, podľahneme ako ľudský rod záhube. (Alexander Solženicyn)
 5. Aj keď ti nad hlavou visí meč, ústa nech hovoria pravdu. (Uzbecké príslovie)
 6. Premeňte sa obnovením mysle. (Rimanom 12:2)
 7. Čisté ciele nemožno dosiahnuť nečistými prostriedkami. (Albert Camus)
 8. Nikdy nie je neskoro na cestu k dobrým mravom. (L. A. Seneca mladší)
 9. Často sú najdôležitejšie tie veci, o ktorých toho vieme najmenej. (Emil Oesh) 
 10. Vyzlečte si starého človeka s predchádzajúcim spôsobom života, ktorý hynie klamnými žiadosťami, obnovte sa duchovným zmýšľaním ... (Efezanom 4:22-24)
 11. Som presvedčený, že chyby sa nedajú napraviť v dohľadnej dobe iba prostredníctvom cirkvi. Je treba vypracovať nejakú osnovu určenú školám, akúsi mravnú náuku, ktorá je podobná tomu, čo učí katolícka cirkev, aby sa ľudia naučili nekradnúť a to ostatné, čo je vlastne v Desatoro. Všetky deti by mali počuť nejakú náuku o poctivosti a mravnosti. Inak sa ľudská spoločnosť rozloží úplne. (ThDr. Anastáz Opasek, arcibiskup břenovský, Český denník z 23.12.1994)
 12. Národy nerobia veľkými predovšetkým ich velikáni, ale priemernosť nespočetných priemerných ľudí. (Josef Jungmann)
 13. Najväčším kapitálom národa sú jeho mravné kvality. (N. G. Černyševskij)
 14. Keď štát upadá, množstvo zločinov narastá. (J. J. Rousseau)
 15. Najhoršie bludy a nešváry našej doby pramenia z úplného odtrhnutia morálky od politiky. (Vladimír Sergejevič Solovjev, 1853-1900)
 16. Demokracia je stálym úsilím o výchovu občianstva vôbec. (Tomáš Garrigue Masaryk, ďalej iba TGM, prvý prezident Československa po prvej svetovej vojne)
 17. Iba jediným prostriedkom možno zvíťaziť nad všeobecným zlom v živote: mravným zdokonalením vlastného života. (L. N. Tolstoj)
 18. Vďaka prínosu duchovného poznania Almou Excelsior má český národ nádej, aby sa spamätal z materialistického a ateistického omámenia a zachránil seba i iných. (SPMZ 1995, str. 21)
 19. Vedzte, že Hospodin je Boh, a nikto iný. On nás učinil a nie my sami seba! (Žalm 100)
 20. Boh je svetlo a niet v ňom nijakej tmy. (1 J 1:5)
 21. Kristus svojou obetou na Golgote opäť spojil nebo so Zemou a umožnil nájsť cestu späť do duchovného sveta každému, kto príjme jeho impulz. (Alma Excelsior)
 22. Nikdy som nebol ateista, pretože nebola dňa, aby som nemyslel na Boha. Som rozhodný odporca materialistického názoru na svet. Žiť mravne je pravé uctievanie Boha. Neviem si predstaviť nášho človeka, ktorý by rástol bez poznania Ježiša a jeho učenia. Ježiš – nie Cézar – opakujem, lebo to je zmysel našich dejín a demokracie. (TGM)
 23. Náboženstvo je exoternou formou zasvätenia, ktoré je prispôsobené celému ľudstvu a zodpovedá určitej evolučnej zrelosti doby. Za náboženstvom je tajný zdroj duchovného zasvätenia, z ktorého náboženstvo vzniklo. (Alma Excelsior)
 24. Dobre sa žije iba v takej spoločnosti, kde morálka, pravda, spravodlivosť je to najdôležitejšie. (Jan Patrius z Dortmundu)
 25. Zatvoril som pred omylom dvere svojej duše. Pravda povedala: „Ako sa ja teraz dostanem dnu?“ (R: Thákur)
 26. Koreňom zla je nedostatok poznania. (Konfucius)
 27. Od Ježiša sa učíme sústreďovať lásku na blížnych. Iba láska všetkých ku všetkým aj napriek hraniciam veku a krajín spojí ľudstvo a prinesie mu mier. (TGM)
 28. Egoizmus je sila, ktorá oddeľuje človeka od duchovného bytia. (Alma Excelsior)
 29. Je mnoho náboženstiev, ale iba jedna mravnosť. (J. Ruskin)
 30. Ak sa má akékoľvek zlo odstrániť zo sveta, je treba odstraňovať príčiny, z ktorých vyrastá alebo ktoré jeho existenciu uľahčujú. (Jaroslav Prokopec)
 31. Tma tróni v štáte, kde sú lotri na výslní! (S. J. Lec)
 32. Totalitná povaha režimu spočíva v zničení individuálnej schopnosti ľudského jednania a premenu ľudí na spoluvinníkov a spolupáchateľov zločinov totalitného ovládania. (M. Bednář)
 33. Snaž sa žiť tak, aby si nepotreboval násilie. (Talmud)
 34. Štát je pre občanov, nie sú občania pre štát. (TGM)
 35. Nie je pravda, že o všetkom rozhoduje hospodárstvo. Rozhodujúca je morálka. (A. Solženicyn)
 36. Zachovávaj poriadok a poriadok zachová teba. (Sv. Augustin)
 37. Dejiny ľudstva sa stále viac stávajú niečím medzi výchovou a katastrofou. (H. G. Wells)
 38.  Nič nie je nebezpečnejšie ako vplyv súkromných záujmov na verejné záležitosti. (Jean Jacques Rousseau)
 39. Nad ľubovôľou ľudí a vlád je mravný Zákon, ktorý zaväzuje ako ľudí verejne pôsobiacich, tak súkromníkov, ako národy, tak jednotlivcov. Je zločinom tento Zákon porušovať. (Francúzsky zástupca pri Norimberskom súde s nacistami).
 40. Ak je v štáte dosť cnostných a múdrych, potom aj vláda bude dobrá. Ctiť schopných a čestných ľudí, to je základ vládnutia. (Mo-o´)
 41. Ak štát poverí (funkciami) múdrych a schopných, bude rozkvitať, ak ich odvrhne a nastúpi cestu tyranie, bude upadať. (Wang An-š)
 42. Nuda ako choroba sa šíri celým svetom. Nuda je neoddeliteľné dvojča duchovnej prázdnoty. Unudení ľudia sú prázdni ľudia. Nuda je choroba, ktorá napáda každého, kto nemá pre čo žiť – okrem seba samého. Mnoho mladých ľudí často v túžbe uniknúť nude hľadá vzrušenie v alkohole, drogách a neuznáva žiadne obmedzenia. Aj dospelí pociťujú často rovnaký nepokoj. Čím viac sa ľudia odvracajú od Boha, tým viac sa snažia vytvoriť si hoc len umelú ilúziu zmysluplnej existencie. Žiadne náhrady však neuspokoja ľudskú dušu. (Brnianske tlačové stredisko 1995)
 43. Zvádzať od viery je horšie ako zabíjať. (Korán, súra 2, 214/217)
 44. Každý je magnetom toho, na čo myslí. (J. Solar)
 45. Úsilie je nevyhnutnou podmienkou mravného zdokonaľovania sa. (L. N. Tolstoj)
 46. Všetky slová, ak chýbajú činy, sa javia planými a prázdnymi. (Demosthenes)
 47. K dobrému som dobrý, k nedobrému som tiež dobrý; tak presadzujem dobro. (Lao-C´)
 48. Len mäso s krvou, jeho dušu, nesmiete jesť. (1 M 9:4)
 49. Otcovia nás krátky čas vychovávali prísne a tak, ako sa im to videlo dobré, no On nás vychováva pre naše dobro, aby sme mali účasť na Jeho svätosti. (Židom 12:10)
 50. Zvieratá sú našimi mladšími bratmi. (Alma Excelsior)
 51. Biblia je mojim najvzácnejším pokladom, bez ktorého by so mňa bol úbožiak. (I. Kant)
 52. Aj keď si nemôžeme vybrať čo sa nám stane, môžeme si vybrať, ako na to zareagujeme. ( Epiktetos)
 53. Vymeňte svoje nesprávne názory za správne! (Biblia)
 54. Duchovná práca pre blížnych je tou najlepšou modlitbou. (Alma Excelsior)
 55. Blud neprestáva byť bludom aj keď ho zdieľa väčšina. (Seneca)
 56. Množstvo múdrych je spása sveta. (Biblia)
 57. Pravá demokracia spočíva v mravnosti. (TGM)

 

 

Ďakujeme za finančnú podporu na náš účet IBAN: CZ81  0300 0000 0002 5734 6517
Názov účtu: SP MZ

 (SPMZ, Fr. Venzara, 7. 3. 2013) 

<< ZPÄŤ

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!