12. O presune Filadelfie z USA do Strednej EurópyV jedinej prorockej knihe Nového zákona, v Zjavení v kapitole 3:7-13, je List do Filadelfie určený Anjelovi cirkvi vo Filadelfii. „No slovo „cirkev“ nemôžeme brať v zmysle cirkevnom a miestnom. Tým rozumieme len duchovnú náuku šiestej árijskej kultúry, kultúru filadelfskú-slovanskú“ (Alma Excelsior) Slovo filadelfský znamená bratstvo všetkých detí Božích, ku ktorým patria demokrati i tí, ktorí demokratmi nie sú, tzn. ľudia duchovní i materialisti. Slovo slovanský znamená každého človeka z ktoréhokoľvek národa, ktorý sa stane nositeľom Slova Božieho a stúpencom filadelfského učenia, ktoré pripravila pre túto šiestu kultúru Alma Excelsior (1887-1956) narodená v Brne, v  Českej republike. Je to učenie necirkevné a nenáboženské. Tomuto rozdielu porozumie čitateľ z definície náboženstva, celosvetovo najvyššou zasvätiteľkou Almou Excelsior: „Náboženstvo je upravený plod duchovného poznania, získaného zasvätením. Zasvätenie je priamy vstup do duchovného sveta.“ Z tejto definície je zrejmá priorita múdrosti pochádzajúca z neba, pred múdrosťou spravidla prorokov a zakladateľov svetových náboženstiev, ktorí múdrosť upravili tak, aby bola zrozumiteľná i prostým ľuďom. Hĺbka a rozsah duchovného poznania Almy Excelsior sú mimoriadne a toto poznanie môže byť šírené len v obmedzenom rozsahu. Pretože je to učenie idealistické a plno demokratické, materialisti ho odmietajú, hoci práve neznalosť a nedodržiavanie prírodného morálneho Zákona je prvotnou príčinou všetkých krízových javov ľudí aj ich organizácií. Filadelfská kultúra usiluje o výchovu len na základe najnovšieho duchovného poznania Almou Excelsior. Filadelfiu, tzn. Mesto bratskej lásky vo Východnej Amerike  založili v  r. 1682 kvakeri, ktorí opustili Anglicko, aby mohli bez prenasledovania vyznávať svoju vieru a uplatňovať zásadu, že viera, ktorá sa neprejavuje vhodnými skutkami, nestačí. Mesto Filadelfia sa neskôr stalo hlavným mestom všetkých trinástich anglických kolónií v Pensylvánii. V roku 1947 získali britskí a americkí kvakeri Nobelovu cenu mieru. Kvakeri sú presvedčení, že v človeku je akési „semiačko Božie“, ktoré je zdrojom „vnútorného svetla“ a s týmto svetlom treba nadväzovať kontakt bez prostredníctva kňazov. Rozhodujúce pre nich boli a sú ich vlastné skúsenosti s Božstvom v sebe. V súčasnosti majú asi 5 miliónov členov. Dňa 4. 7. 1776 kvakeri vydali vo Filadelfii spoločné Prehlásenie Nezávislosti, v ktorom sa ľud všetkých trinástich amerických osád opäť prihlásil k ideálu prirodzených ľudských práv, ktorými zdôvodnil rozchod s kráľovským Anglickom a oprávnenie na samostatnosť a slobodný rozvoj. Na nátlak južných delegácií bola z pôvodného návrhu vypustená  časť odsudzujúca otroctvo. Z textu Prehlásenia uvádzame túto ukážku: „Tieto pravdy považujeme za samozrejmé: všetci ľudia sú stvorení ako sebe rovní; Stvoriteľ ich obdaril istými neodcudziteľnými právami, medzi týmito právami je život, sloboda a budovanie šťastia; na zabezpečenie týchto práv sa medzi ľuďmi ustanovujú vlády so spravodlivou mocou, vyplývajúcou zo súhlasu tých, ktorým vládnu; kedykoľvek niektorá vládna sústava odporuje týmto cieľom, má ľud právo ju zmeniť alebo zrušiť a zriadiť vládu novú, založenú na takých zásadách a s právomocou tak upravenou, aby čo najlepšie zaručila ľudu jeho bezpečnosť a šťastie. … Ak však dlhý rad bezprávia a útlakov sledujúci ustavične ten istý cieľ ukazuje na úmysel ujarmiť ľud v absolútnom despotizme, potom má ľud právo, ba povinnosť, takú vládu zvrhnúť a obstarať pre svoju budúcu bezpečnosť nových strážcov. Také bolo trpezlivé živorenie týchto osád: a taká je dnes potreba, ktorá ich núti zmeniť ich bývalú vládnu sústavu.“
Dňa 23. 10. 1918 podpísali vo Filadelfii a v tej istej Sieni Nezávislosti zástupcovia Demokratickej Únie Strednej Európy, v čele s predsedom tejto Únie Tomášom Garrigue Masarykom (ďalej len TGM), programy jednotlivých národov Únie a na nádvorí potom TGM prečítal ich spoločné prehlásenie, pričom podľa historického vzoru zaznel i Zvon Nezávislosti. Toto prehlásenie sa považuje za počiatok, zrodenie šiestej filadelfskej kultúry.  Dňa 20. 11. 1918 odplával TGM už ako zvolený prezident z newyorského prístavu loďou „Carmania“ domov. Meno lode pripomína karmu, tzn. osud, ktorý naznačuje, že úloha TGM v Amerike nebola náhodná. TGM tak priviezol z  USA v roku 95 predpovedanú Filadelfskú kultúru do vtedajšieho Československa. Náhodné nebolo ani zrodenie Almy Excelsior v Brne a jej duchovno-demokratický príspevok pre šiestu začínajúcu Filadelfskú kultúru.
Z morálnych názorov TGM: „Mylný je názor, že kto má náboženstvo, má preto už i mravnosť. Každý človek sa má postaviť proti každému, kto ohrozuje nielen fyzický, ale i duchovný život ľudí. Všeobecné bratstvo, heslo francúzskej revolúcie, hlásal už Sokratov žiak Platón (470-399). Demokracia nie je len politická sústava, ale taktiež a predovšetkým sústava mravná. Mravnosť musí byť cieľom každého jednotlivca a národa. Násilie môže tvoriť len násilie. Bez skutočnej nápravy myslenia a mravov môžeme revolúciou odstrániť diabla, ale Belzebuba dosadíme na jeho miesto. Neverím, že potrebná reforma sa dá uskutočniť len hospodársky. Zároveň sa musí uskutočniť i reforma mravná a názorová. Som rozhodný odporca materialistického názoru na svet. Bez všeobecného uznania mravných základov štátu a politiky nemožno riadiť žiadny štát. Kto by nepoznal obsah kresťanstva, bol by vlastne cudzincom na našej kultúrnej pôde.“               
Informácie Almy Excelsior nie sú v rozpore s morálnou zložkou kresťanského učenia a môžu pomôcť občanom, aby poznali a uznali, že hlavným zmyslom ľudského života je zduchovnenie človeka, inak povedané kultivácia ľudskej psychiky, ktorá podporuje vývoj morálneho a následne i fyzického zdravia ľudí i zdravej demokracie bez krízových prejavov ľudí i štátov, ktoré si sami ľudia i štáty zavinili svojou nevedomosťou a nedodržiavaním prírodného morálneho Zákona.

 

Ďakujeme za finančnú podporu na náš účet IBAN: CZ81  0300 0000 0002 5734 6517
Názov účtu: SP MZ

 (František Venzara, vedúci SPMZ,  21. február 2013) 

<< ZPÄŤ

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!