11. O demokracii, totalite a zmysle života ľudí na ZemiNa to, aby sme poznali podstatu demokracie (svetla) a totality (tmy), nám postačí len päť pojmov:
1. morálka, 2. ľudská moc, 3. peniaze, 4. ekonomika, 5. hierarchia. Dobrá znalosť týchto pojmov a ich správne používanie predpokladá nielen štúdium na školách, ale i štúdium celoživotné. To sa týka predovšetkým morálky, ktorá by mala byť prioritou všetkých ľudí, rodín, štátov, národov, cirkví a ich programov a cieľov. Vývin morálky je neustály a dlhodobý vývojový proces, ktorý však môže byť i záporný.
Prvé miesto morálky v hierarchii hodnôt bolo a je dané prírodnou zákonitosťou, ktorá má názov zákon múdrosti a lásky, ďalej len Zákon. Dodržovanie noriem Zákona vyjadruje Starý zákon slovami:  robiť to, čo je v Hospodinových očiach správne. Odstránenie morálky z 1. miesta ľudskou mocou je hlavným zdrojom následnej totality, ktorá je opakom demokracie. Z nedávnej histórie nám túto náhradu morálky vlastnou ľudskou mocou predviedli v praxi Lenin, Stalin a Hitler. Len demokracia však môže napĺňať zmysel a vývoj ľudskej existencie na planéte Zem. Týmto zmyslom je zduchovnenie, tzn. kultivácia človeka, jeho myslenia (ducha) a cítenia (duše). Existencia všetkých prírodných zákonov predpokladá nevyhnutne i existenciu Zákonodarcu.

Za najhoršie narušenie harmonického vývoja ľudí aj ich organizácií v súlade so Zákonom, možno považovať týchto šesť priestupkov Zákona:
-  Materialistický svetový názor;
-  amorálnosť, tzn. porušenie alebo porušovanie normy alebo noriem Zákona ľudskými činmi;
-  egoizmus, ktorý človeku prekáža v neosobnom živote pre iných;
-  drogy;
-  sexuálna vášeň bez duchovnej lásky a sex pre peniaze;
-  pojedanie mäsa, ktoré prekáža zduchovneniu ľudí a súvisí i s vojnami ľudí.  

Návratu morálky na jej prvé miesto v hlavách ľudí môžu napomôcť najmä tieto múdre rady a informácie:

1. Harmónia vesmírnych zákonov zjavuje inteligenciu tak vysokej úrovne, že všetko ľudské myslenie a poznávanie je zvrchovane mizivé. (Albert Einstein) 
2. Hľadajte predovšetkým jeho kráľovstvo a spravodlivosť a všetko ostatné vám bude pridané. (Matúš 6:33) (Tejto Najvyššej inteligencii vesmíru hovoria kresťania Boh, tiež Hospodin. Moslimovia používajú názov Alah. Nepriamo sa tu naznačuje, že ak nebudeme hľadať jeho duchovný svet a ak sa nezačneme zduchovňovať v rámci čistej demokracie, môžeme nejakou prírodnou či ľudskou katastrofou prísť nielen o hmotný majetok alebo zdravie, ale i o samotný život na Zemi.)
3. Ak chceš žiť pre seba, ži pre iných. (Seneca)
4. Človek, ktorý hľadá šťastie vo vonkajšom blahobyte, stavia svoj dom na piesku; skutočné šťastie môže poskytnúť len zhoda vnútorného života s vôľou Božou. (Malory).
5. Čo jednotlivec, štát, národ uberie na práve, pravde, spravodlivosti, znášanlivosti, to pridáva na nešťastí, ktoré nevyhnutne prináša autoreguláciu zákona mravnej rovnováhy. Čo si ubral na zdraví, pridáš na chorobe. V tom je ten zákon. Čo uberieš na dobre, pridávaš na zle, ktoré ťa postihne. Morálka platí i napriek tomu, že sa vyskytnú jej teoretickí popierači, či už sú nimi jednotlivci, alebo celé spoločenské skupiny. Možno, pravda, morálku na čas zaprieť, snažiť sa ju oklamať, usilovať žiť z náhradiek za morálku. Možno ju zaprieť pred tvárou príjemnosti a rozkoše, možno nad ňu postaviť zákon prospechu, zákon moci alebo lži, ale to všetko neznamená, že už prestala existovať. (Prof. Arnošt Bláha)
6. Ako sa opäť vrátime k presvedčeniu, že morálny poriadok je zvrchovaným pánom sveta? Všetci ľudia sú povinní bojovať za spravodlivosť a pravdu; svet bude oslobodený v mene pravdy, nie násilia. (Profesor Emanuel Rádl)
7. Egoizmus, opak Lásky, je silou, ktorá oddeľuje človeka od duchovného bytia. Zmyslom života ľudského je vývin lásky. Láska je hybnou pákou všetkého duchovného vývoja ľudstva. Bratská Láska je cestou k zjednoteniu. (Alma Excelsior, darkyňa duchovnej vedy pre nastávajúcu novú vývojovú etapu demokracie, tzn. kultúry filadelfickej, bratskej.)
8. Čo majú zaľúbenie v smrti svojvoľníka? Je výrok Panovníka Hospodina. A či nechcem, aby sa odvrátil od svojich ciest a bol živý? (Biblia)
9. Prikázanie (Zákona) plň z lásky k Bohu a nie zo strachu pred ním. (Talmud)
10. Zlo sa vždy rodí tam, kde chýba láska. (Hermann Hesse)
11. Iba život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to. (A. Einstein)
12. Bez lásky je život prázdny. (Ernst M. Arnd)
13. Na to, aby človek žil a nechápal zmysel svojho života, je len jeden prostriedok: žiť v ustavičnom omámení telesnom, vyvolanom tabakom, alkoholom, morfiom, alebo v duševnom omámení z rozptýlenia, potešenia a radovánok všetkého druhu. (Naša poznámka: sem patrí  i ponuka adrenalínových zážitkov.)
14. Boh je láska, a kto ostáva v láske, v Bohu ostáva a Boh v ňom. (1. List Jánov 4.16)
15. Len vzrast duchovnej lásky medzi ľuďmi môže zmeniť súčasný spoločenský poriadok.
(L. N. Tolstoj)        
16. Politické strany, ktoré nepochopili svoje úlohy a svoje kontrolné poslanie, namiesto kontroly vlády a správy, brali do svojich rúk vládu a správu štátu a vládli samy. Bez mravnej obrody ľudí nebude lepšia demokracia. (Edward Beneš, druhý prezident Československa.)  (Politické strany tak narušili správny názor, že štát je pre občanov, nie občania pre štát.)
17. Demokracia nie je len štátnou a administratívnou formou, ale názorom na život a na svet. Demokracia je stálym úsilím o výchovu občianstva vôbec. (T. G. Masaryk, ďalej len TGM)
18. Ďalšie osudy ľudstva celkom závisia na jeho duchovnom obrate, na morálnom stave ľudí. (Berďajev) 
19. Ježiš (svetlo) chce, aby moc bola službou; svet (tzn. tma) chce, aby bola vládou. (L. N. Tolstoj)

20. Rasťte duševne a pomáhajte druhým rásť. To je obsah (zmysel) celého života. (L. N. Tolstoj)

 

 (Štěpánov u Olomouce 5.12.2012, SPMZ, František Venzara) 

<< ZPÄŤ

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!