10. O Zákone a jeho obsahuZákonom rozumieme prirodzený morálny Zákon, ďalej len Zákon. Vzťah človeka k Zákonu rozhoduje o existencii, zdraví a osude každého človeka, takže neznalosť a nedodržiavanie noriem Zákona (norma = to, čo má byť), môže mať pre človeka nedozerné následky, o ktorých ani len netuší. Uvedený stručný náčrt Zákona sa môže stať impulzom vedúcim k rozhodnutiu čitateľa začať Zákon sústavne spoznávať v teórii aj praxi a stať sa tak duchovným človekom a demokratom. „Hoci žijeme v dohľade nebies, náš duch aj tak zostáva uzavretý v jaskyni našej vlastnej povahy a zvykov, ktoré nás zásobujú nespočetným množstvom omylov a bezcenných názorov.“ (Francis. Bacon, 1561-1626, anglický filozof). „Kto by nepoznal obsah kresťanstva, bol by vlastne cudzincom na našej kultúrnej pôde.“ (Tomáš Garrigue Masaryk 1850-1937)
Definíciu zákona formuloval anglický právny teoretik J. Austin takto: „Zákon je pravidlo, ktoré stanovila pre konanie inteligentnej bytosti iná inteligentná bytosť, ktorá má nad tou prvou moc.“ Táto definícia platí tak pre ľudské právo, ako aj pre prirodzený morálny Zákon.
Francúzsky zástupca Champetier de Ribes pri Norimberskom súde nad súdenými nacistickými vodcami apeloval na súd: Tým, že pripomeniete svetu, že nad ľubovôľou vlády je mravný Zákon, ktorý zaväzuje ako ľudí verejne pôsobiacich, tak jednotlivcov, a že je zločinom tento Zákon porušovať, váš odsudzujúci rozsudok výrazne prispeje k dielu univerzálnej pacifikácie.“ Touto univerzálnou pacifikáciou môžeme rozumieť kultúru filadelfickú-všebratskú, ktorá časom umožní existenciu demokracie, ktorá rešpektuje priority a ciele ríše ľudskej, ktoré im ustanovili naši duchovní Rodičia, Otec vesmír a Matka príroda. Počiatok tejto novej kultúry predstavuje Tomáš G. Masaryk a Alma Excelsior, civilným menom Marie Kubištová (1887-1956), ktorá sa narodila v Brne a žila v Boskoviciach. Svojím duchovným prínosom pre šiestu všebratskú-filadelfickú kultúru sa zaradila po bok Ježiša.
Z názoru obžalovaného H. Schachta pred Norimberským súdom citujeme: „Som neoblomný vo viere, že svet sa nespamätá vládou moci, ale vládou ducha a mravnosti.“
Obžalovaný Hans Frank povedal: „Zriekli sme sa Boha, a preto sme museli padnúť.“
Zástupca Československa pri Norimberskom súde vo svojej knihe Norimberský súd (Orbis, Praha 1946) napísal: „Nacisti premenili štát v jediný koncentračný tábor. Vytvorili zo štátu gangsterský organizmus. Štát, úlohou ktorého je budovať a chrániť bezpečnosť občana, za vedenia nacistov organizoval zločin a chránil zločincov a nie ich obete. Norimberský súd napísal, že nie je práva bez morálky. Právo, ktoré sa odpúta od tohto svojho prameňa, usychá, hynie alebo sa mení v opak práva. Norimberský súd dal svetu ponaučenie, že potláčanie slobody človeka, zničenie demokracie, pošliapanie všetkých zákonov ľudských a božských, prenasledovanie ľudí z dôvodu rasy, náboženstva či politického presvedčenia, že to všetko ide proti základom ľudskej civilizácie.
Keďže normy Zákona nepodliehajú starnutiu, pre stručný náčrt obsahu Zákona môžeme použiť aj staroveké informácie o Zákone 

Čína
Ak vládne múdry, spevňuje chrbty ľudí. Kde sa nebude dodržiavať zákon, tam zavládne temno. Čo sám si nepraješ, nečiň iným. Niet väčšieho zločinu než povoliť uzdu vášni.  Je priamou povinnosťou úradníka nenasledovať rozkazy, ktoré velia zlo.

India
Ak sa človek pri každej príležitosti nesnaží žiť pre druhého a pomáhať mu, tak skutočne nežije správnym životom. Najlepším cieľom je vyučovanie Zákona. Dar poznania Zákona prekoná každý dar. Radosť z dodržiavania Zákona prekoná každú radosť.

Egypt
Miluj pravdu a spravodlivosť. Nebuď stranícky. Stále sa vzdelávaj. Pracuj, poctivo nadobúdaj chlieb. Nehovor zbytočne. Nenavádzaj k hriechu. Neopíjaj sa. Bojuj proti klamstvu. Netráp sa tým, čo sa nedá napraviť. Nenaháňaj sa za bohatstvom. Nekradni. Neutláčaj slabých. Nesvedč krivo. Poúčaj ľudí. Miluj svojich blížnych. Pusť sa do boja s tými, ktorí sa prehrešujú klamstvom.       
 
Antika
Všetkému vládne zákon. (Hippokrates) Nech akékoľvek bezprávie človek zakúsi od ľudí, nie je správne ani odplácať bezprávie bezprávím, ani sa nemá nikomu činiť zlé.  Zákonodarca nesmie pripustiť, aby bola výchova odsunutá do pozadia, ale musí sa o ňu riadne starať. (Platón) Dbaj, aby ničomníci nemali prednosť pred poriadnymi ľuďmi. (Isokratés) Nemôžeme žiť šťastne, ak nie sme rozumní, čestní (t.j. mravní) a spravodliví. (Epikúros) Duša sa vracia na zem, znovu sa vtelí a neprestane sa spojovať v opakujúcich sa zrodeniach s bolesťami a osudmi tohto sveta. (Plútarchos) Och, tí nešťastní! Dobra síce dychtia dôjsť stále, k Zákonu však, ktorý svetu dal Boh, sú slepí a hluchí, ak by mu boli poslušní, žili by šťastne. Die všemohúci, vysloboď ľudí z tej zhubnej nevedomosti. (Kleanthés) Každý človek má takú cenu, akú cenu má to, o čo sa usiluje. (Jeden z najlepších cisárov rímskych Markus Aurelius Antonius, 161-180, stoický filozof)

Korán
Buďte pomocníkmi Božími! My nebesá a zem a všetko, čo je medzi nimi, sme pre zábavu nestvorili. Buď trpezlivý voči tomu, čo ťa postihne, pretože to patrí k podstate vecí! Kto zlé koná, sám proti sebe tak činí. Rci: „Nežiadam od vás žiadnu odmenu iba lásku k blížnemu!“ Boh zakázal úžeru.

Biblia
Nepridáš sa k väčšine, ak pácha zlo. Nebudeš nikomu držať stranu, neprijmeš úplatok. Pozorne dbaj, aby si sa neobracal k ničomnosti a nedal jej prednosť pred utrpenie. Odstúp od zla, konaj dobro. Luhárske ústa zabíjajú dušu. Nebuď dvojaký! Neprepožičiavajte sa k páchaniu zla! Vymeňte nesprávne názory za správne. Majte podiel na práci pre pravdu! Každý nech ma na mysli to, čo slúži druhému, nie iba jemu. Viesť sprosté, hlúpe a dvojzmyselné reči sa nepatrí. Neveďte záhaľčivý život! Manželia nech sú si verní! Musíte sa znovu narodiť! (Ježiš) A to je láska: žiť podľa Božích prikázaní. Dať sa viesť sebectvom znamená smrť. Podstatou lásky je služba iným. Nezabiješ! Kto hľadá v Zákone, bude ním prestúpený. Statočne stoj pri Zákone!

Stručný obsah zákona obsahuje Desatoro (2. Mojžišova 20:1-17 a 5. Mojžišova 5:1-21) a odpoveď Ježiša na otázku farizejov, ktoré prikázanie je v Zákone najväčšie: „Budeš milovať Hospodina, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou. Toto je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé, jemu podobné, je toto: „Budeš milovať blížneho svojho ako sám seba.“ (Matúš 22:37-39) K študovaniu Zákona môžu poslúžiť popri Biblii (www.bliblenet.cz) aj webové stránky SPMZ (Občianske združenie priateľov morálneho Zákona) www.cz-eu.eu.

 (Štěpánov u Olomouce 16.12.2012, SPMZ, František Venzara) 

<< ZPÄŤ

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!