9. Nedodržiavanie Zákona – hlavný zdroj všetkých kríz vo vývoji ľudskej ríšeV súčasnosti prežívame už druhú celosvetovú ekonomickú krízu. 

Šesť hlavných príčin prvej krízy, ktorá začala koncom roku 1929 v USA, popísal Dr. Alexis Carrel takto: 1. O svoju existenciu bojuje človek oveľa viac svojou mysľou než svojim telom. Mravný zmysel je oveľa dôležitejší než inteligencia. Len čo zmizne u niektorého národa, čoskoro sa začne rúcať celá jeho štruktúra. 2. Spoločenské prostredie vôbec nepodporuje rozvoj ľudskej psychiky, ba práve naopak všetkou mocou tento rozvoj brzdí. 3. Je zaujímavé, že samotné duševné choroby sú početnejšie než všetky ostatné choroby dovedna. 4. Štúdium mravných, estetických a náboženských cítení sa ukáže byť rovnako potrebné, ako matematika, fyzika, chémia. 5. Národohospodári si uvedomia, že príčiny hospodárskej a peňažnej krízy môžu byť i mravné a duchovné. 6. Dokonalý a úplný vývoj ľudskej osobnosti je konečným cieľom civilizácie. Prišiel čas, aby sme začali pracovať na svojej obnove.
Správnosť tejto stručnej charakterizácie príčin prvej celosvetovej ekonomickej krízy potvrdila i druhá celosvetová, tzn. globálna ekonomická kríza, ktorú v súčasnosti prežívame. I táto druhá kríza sa pripravovala nemúdrym vedením štátov po dlhší čas nedodržiavaním noriem prírodného morálneho zákona (ďalej len Zákona), o existencii ktorého povedal pred Norimberským súdom, ktorý súdil vodcov nacistického Nemecka po druhej svetovej vojne, zástupca Francúzska Champetier de Ribes: „Nad zvoľou ľudí i vlád je mravný zákon, ktorý zaväzuje jednak ľudí verejne pôsobiacich, jednak súkromníkov, jednak národy, jednak jednotlivcov. Je zločinom tento zákon porušovať.“ O existencii tohto Zákona sa dočítame i v Biblii:„Hriech je porušenie zákona.“ (1. List Jánov 3:4) Učiteľ národov J. A. Komenský (1592-1670) napísal:„Kristus je skutočne cesta, pravda a život. A tak každý, kto je mimo Krista, je mimo cesty, pravdy a života, to znamená, že sa odchyľuje z cesty, blúdi a umiera.“ „Pretože podliehame kozmickému poriadku (Zákonu), máme tento poriadok poznať.“ (Alma Excelsior (1887-1956) „Ako sa opäť vrátime k presvedčeniu, že morálny poriadok je zvrchovaným pánom sveta?“ (Český filozof Emanuel Rádl, 1873-1942)
„Spoločnosť bez charakterov hnije, spoločnosť s hojnosťou charakterov prospieva, zdarne sa rozvíja a prekvitá. Preto je najdôležitejšou prácou vychovávateľov národa, aby mladých občanov učili byť charakternými.“ (Český spisovateľ Josef Holeček, 1853-1929)

O zneužití znalosti Zákona pre egoistické mocenské ciele zvodcov národov nekrvavou cestou nás informuje staročínsky spisovateľ Sun Tsi z 5. storočia pred Kristom: 1. Diskredituj dobro a pravdu. 2. Kompromituj ozajstných vodcov. 3. Podrývaj vzájomnú dôveru medzi ľuďmi. Nech každý zostane sám. 4. Podrývaj súčasnú vládu: neporiadok budí rozhorčenie, ktoré môžeš využiť. 5. Využi rôznych podliakov: nemajú iné východisko než ti verne slúžiť. 6. Rozsievaj nepokoj tam, kde je to možné. 7. Podnecuj mladých proti starým. 8. Posmievaj sa tradíciám, pretože ony sú najväčším nepriateľom, nedovoľujú totiž zabudnúť na korene. Znemožňuj zásobovanie ryžou a vodou. 9. Rozširuj zmyselnú hudbu. 10. Šír nemravnosť. 11. Odmieňaj svojich pochlebovačov, dvojnásobne sa ti to vráti. 12. Snaž sa vedieť všetko o tom, čo sa deje v krajine, ktorú chceš rozvrátiť. Podrobovať si krajinu treba tak, aby to ani nikomu nenapadlo, že stráca slobodu.

Štátna moc nemá vlastné biologické myslenie, z ktorého ľudská moc pramení a nemá preto ani nijakú vlastnú moc; tá pochádza len od občanov a občania ju dostali prostredníctvom daru myslenia a cítenia od Zákonodarcu všetkých prírodných zákonov.Preto je celkom správny názor, že štát je pre ľudí, nie ľudia pre štát a jeho mocenské a egoistické ciele, ktoré ignorujú existenciu Zákona. Nadradenosť morálky nad mocou i ekonomikou (peniazmi) vyjadrujú i tieto názory: „Ak vládne múdry, spevňuje chrbtice ľudí. Kde sa nebude dodržiavať Zákon, tam zavládne temnota. (Staročínska múdrosť) Demokracia je stálym úsilím o výchovu občianstva vôbec. Neverím, že potrebná reforma sa dá uskutočniť len hospodársky.Kríza demokracie je predovšetkým otázkou mravnou. (T. G. Masaryk, 1850-1937) Bez mravnej obrody ľudí nebude lepšia demokracia. Problém novej budúcej demokracie je preto súčasne trvalým problémom výchovy k demokracii, problémom výchovy vodcov i más. (Druhý prezident Československa, Eduard Beneš, 1884-1948) Nie je pravda, že o všetkom rozhoduje ekonomika. Rozhodujúca je morálka. (A. Solženicyn, 1918-2008) Najhoršie bludy a neresti našej doby pramenia z úplného odtrhnutia morálky od politiky. (V. S. Solovjev, 1853-1900)

Celkom ticho, akosi nenápadne sa začali narúšať naše ideové a mravné hodnoty. Naša krajina sa dostala do predkrízového stavu.Najdôležitejšou úlohou súčasnosti je povznášať človeka duchovne a upevňovať jeho mravné postoje. (M. S. Gorbačov) Najväčším kapitálom národa sú jeho mravné kvality. (N. G. Černyševskij, 1828-1889) Bohatstvo duše je cennejšie než bohatstvo peňazí. (Arabské príslovie) Choroby mysle sú zhubnejšie a častejšie sa vyskytujú než choroby tela. (Grécky filozof Epikuros, 341-270 pred Kristom) Hovor pravdu, i keď je proti tebe. (Arabské príslovie) Blud neprestáva byť bludom, i keď ho zdieľa väčšina. (L. N. Tolstoj, 1828-1910) Z nevedomosti nevyplýva žiadne právo niečomu veriť. (S. Freud, 1856-1939) Teraz začína premena materializmu a sebectva ľudstva na duchovne cítiace ľudstvo schopné bratského života. (Alma Excelsior, 1887-1956)(F. V. október 2012) 

<< ZPÄŤ

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!