8. TAJOMSTVO SLOBODY


Ľudskú slobodu podmieňuje príčetnosť človeka
Vlastný svetový názor je najvyšším riadiacim systémom človeka
Ľudská moc je schopnosť realizovať ciele svojho svetového názoru
Človek sa má naplňovať svetlom, nie tmou


1. Ľudskú slobodu podmieňuje príčetnosť človeka

Hlavnou a najdôležitejšou podmienkou slobody voľby človeka je jeho zdravá príčetnosť, ktorú na fyzickej úrovni umožňuje centrálna nervová sústava. S príčetnosťou súvisia trestnoprávne pojmy plnoletosti a trestnej zodpovednosti, trestný čin úmyselný alebo z nedbalosti. Súvisí s ňou aj ľudská inteligencia. Vrodené poruchy príčetnosti a jej vývoja sa nazývajú mongolizmus. Mongolizmus sa týka duševného i telesného vývoja. Tieto poruchy nie sú prejavom slepej náhody, ale súvisia s minulými životmi ľudí, ktorí svojím myslením, cítením a konaním hrubo prekročili alebo dlhodobo prekračovali prírodný morálny Zákon, ďalej len Zákon, ktorému oddávna podlieha ľudská psychika, tzn. ľudské myslenie (duch) a ľudský cit (duša). Vrodené poruchy nie sú len spravodlivou odplatou za hrubé porušenie Zákona, ale sú aj darom Prírody, ako sa zbaviť záťaže záporných hodnôt na svojom vývojovom účte. Dočasné poruchy príčetnosti poznáme ako prejav opitosti alebo drog, prípadne i ako následok úrazu.
Príčetnosť človeka zaisťuje centrálna nervová sústava, ku ktorej patrí najmä mozog a miecha, dlhá asi pol metra. Ľudský mozog je považovaný za najzložitejšiu hrubohmotnú štruktúru vesmíru. Mozog nie je vybavený schopnosťou pociťovať bolesť. Vo fyzickom mozgu sa nachádza asi 100 miliárd neurónov, ktoré sa vzájomne prepájajú a vytvárajú tak spoje, ktoré umožňujú elektrickú aktivitu mozgu. Neurón je názov pre nervovú bunku. Hrúbka šedej kôry mozgovej sa pohybuje od 1,5 mm do 3 mm a podobá sa povrchu vlašského orecha.
Ľudská príčetnosť dáva človeku logickú myšlienkovú schopnosť voľby medzi rôznymi možnosťami a hodnotami, ktoré majú svoje hierarchické usporiadanie. Znalosť tejto hierarchie je dôležitá pre zdravý vývoj človeka k cieľom predurčeným Prírodou pre jednotlivé vývojové etapy ríše ľudskej, ktorá existuje od doby vzniku slnečnej hmloviny. Nadraďovanie hodnôt nižších hodnotám objektívne vyšším patrí k najčastejším omylom ľudskej psychiky a prekáža tomu, aby ľudia vstúpili na cestu Zákona a svetla, ktorá jediná môže správne zhodnocovať úžasný dar života a slobody voľby. Človek posadnutý sexom sa v zásade nelíši od človeka prepadnutého drogám. Obaja prestali ovládať svoj rozum a vôľu. (Napoleon Hill) Správna voľba človeka zhodnocuje jeho život na Zemi, nesprávna voľba človeka jeho život znehodnocuje, bez toho, že by si toho bol vedomý. Na ceste Zákona je potrebné sa naučiť rozlišovať dobro a zlo, lásku a egoizmus, dočasné od trvalého (večného), skutočné od zdanlivého (klamného). Sloboda voľby umožňuje človeku, aby sa nedal zlákať dočasnými a pre správny vývoj človeka bezcennými výhodami. Jedine znalosť Pravdy o ceste Zákona, tzn. svetla, demokracie a skutočnej slobody, umožňuje ľuďom, aby sa vyhli budúcemu zlému osudu, poruchám zdravia, zlej imunite, obezite, predčasným úmrtiam, zákonitým haváriám ekonomickým a finančným, totalite, vojenským i prírodným katastrofám.


2. Vlastný svetový názor je najvyšším riadiacim systémom človeka

Vlastný svetový názor sa buduje súčasne s dospievaním. Človek najčastejšie preberá názory rodičov, ktoré potom môže meniť vplyvom školy, kamarátov, vlastných životných skúseností a najmä vplyvom svojich minulých, tzn. vrodených vlôh, získaných v minulých životoch na Zemi. Za svetový názor, tzn. ideológiu, môžeme považovať názory na to, čo je vesmír a aký zmysel má ľudský život. Pilierom každého svetového názoru je jeho etika, ktorá má uznávať existenciu morálneho Zákona, z ktorého je odvodené Desatoro i tzv. všeľudské mravné normy. Existenciu Zákona potvrdzuje Biblia u 1. Jana 3, 4: „Každý, kto sa dopúšťa hriechu, jedná i proti zákonu Božiemu, lebo hriech je porušenie zákona.“ Pozvoľná, vkrádajúca sa a zákerná demoralizácia tohto piliera prekáža vstupu ľudí na cestu Zákona tým, že zvyšuje prísun tmy do človeka, najprv iba do jeho podvedomia, neskôr aj do jeho vedomia a človek sa stane nástrojom tmy, ktorá donúti človeka slúžiť zlu a niekedy aj zavraždiť iných aj seba. Súčasný mafiánsky terorizmus vo svete, individuálny, skupinový a skryto aj štátny, je príkladom, že vonkajšia represia iba silnej ruky nie je schopná nahradiť výchovnú prevenciu ku zdravej demokracii a vývoju nových demokratov, v rodinách, v školách i štátoch. Trvalý vstup na cestu Zákona nie je možné nadekretovať a vynucovať násilím. Násilie nepodporuje zvyšovanie svetla v človeku, čo je hlavným zmyslom ľudskej existencie vo fyzickom tele na Zemi. Impulz k správnemu svetovému názoru musí vzísť z dobrovoľnej vôle človeka na základe vlastného vývoja. Nestačí však iba ponuka správnych informácií, tú spravidla úspešne blokuje tma v človeku, ktorú môže narušiť len nejaká osudová udalosť. Iba zdravý svetový názor pomáha človeku, aby z vlastnej vôle postupne vymieňal tmu vo svojom vnútri za svetlo, tzn. za nesebeckú lásku, lebo až ona naozaj činí život zmysluplným. Zákerný názor ideológie tmy láka ľudí k prijatiu a posilneniu tmy v ľuďoch slovami: Konajme i zlo, aby už mohlo byť len dobro. Dočasné výhody, ktoré ľuďom na ceste tmy prináša ich kolaborácia s tmou, sú vzhľadom k budúcim stratám bezcenné: „Lebo čože to osoží človekovi, keby získal hoci aj celý svet a svoju dušu utratil?" (Mt 16.26) „Čisté ciele nie je možné dosahovať nečistými prostriedkami." (A. Camus)
Pre mnohých je pojem slobody nejasný. Výstižný je názor T. G. Masaryka, že „sloboda nie je prázdny rám, do ktorého si každý vloží, čo chce". Tam sa totiž oddávna z vôle Zákonodarcu všetkých prírodných zákonov nachádza prírodný morálny Zákon, ktorému podlieha každá ľudská moc na Zemi. Správne sa preto český filozof Emanuel Rádl pýta: „Ako sa znovu vrátime k presvedčeniu, že morálny poriadok je zvrchovaným pánom sveta?" Skutočná, tzn. kladná sloboda sa snaží rešpektovať normy Zákona, záporná sloboda normy Zákona popiera alebo ich ignoruje a utajuje a prekáža ich poznaniu. To, čo platí pre slobodu, platí aj pre demokraciu, takže môžeme povedať, že sloboda i demokracia majú rovnaký význam a rovnakú podstatu. Sú to synonymá. „Sloboda je cieľom a podstatou demokracie." (T. G. Masaryk)
Iba prebudený ľudský duch, ktorý je svetlo od Hospodina (Príslovia 20, 27), môže zbaviť ľudskú dušu tmy a pomôcť jej ku kladnej životodarnej slobode vstupom na cestu Zákona. Táto hlavná úloha ľudí na planéte Zem sa premietla aj do rozprávky o princovi (ľudskom duchu), ktorý premohol sedemhlavého draka, tzn. sedem prekážok svetla, ktoré vládnu ľudskej duši, tzn. princeznej. Sú to na prvom mieste pýcha, ďalej hnev – ak nevieš ovládnuť hnev, ovládne on teba (Seneca), lakota, necudnosť často spojená so zneužívaním sexu, čo môže byť hlavnou príčinou cukrovky. Piatou hlavou draka je nestriedmosť, šiestou lož a pretvárka - „Pravda žije z Boha a Boh v nej." (Alma Excelsior) „Majte podiel na práci pre pravdu." (3 J 8). Siedmou hlavou draka je lenivosť, ktorú je nutné rozlišovať od nutného odpočinku. Vlastný svetový názor je zdrojom životného štýlu.


3. Ľudská moc je schopnosť realizovať ciele svojho svetového názoru

Hlavným cieľom našich prapredkov bolo uhájenie existencie. Na to im poslúžila prvotná výbava i dnešných ľudí - svalová sila a moc. Aký je rozdiel medzi mocou a silou? Veľký. Sily sú „slepé" a poslúchajú každého, kto ich ovláda. Naopak moc je inteligentná, má vlastný svetový názor, podmienený existenciou druhej signálnej sústavy. Vďaka tejto moci ovládol človek už aj sily prírody (jej zdroje energie) a čiastočne aj sily vesmíru (jadrovú energiu). Veľkosť a dôležitosť rozdielu medzi silou a mocou nám ozrejmí otázka: Mohli slepé sily napríklad celého vesmíru dať človeku niečo, čo sami nemajú a nepoznajú, tzn. inteligenciu a schopnosť myslenia a reči? K správnej odpovedi je možné dospieť logickým myslením. Správnu odpoveď možno nájsť aj v Biblii: „Boh má obrovskú silu a úžasnú moc." (Izaiáš 40, 26) „Boh dáva moc a silu ľudu svojmu." (Žalm 68, 36.) „Uznajte Božiu moc!" (Žalm 68, 35) Kladná, tzn. múdra sloboda neusiluje o podmanenie čo najväčšieho počtu ľudí, ale usiluje o čo najkvalitnejšiu výchovu, ktorá zlepšuje a spevňuje charaktery, tzn. povahy ľudí. „Ak vládne múdry, spevňuje chrbtice ľudí." (Lao C‘) Nemúdri vládcovia, ktorí popierajú existenciu Najvyššej a Najmocnejšej Inteligencie a jej vôľu a moc prejavenú v Zákone, nakoniec vždy smerujú k totalite zjavnej alebo skrytej. V skutočnej demokracii platí argument, nie špekulantstvo a päsť. (T. G. Masaryk) Najnebezpečnejšie pre zdravý vývoj spoločnosti, jej ľudské práva a pre moc demokratov je prepojenie amorality organizovaného zločinu s amoralitou politickou.
Situácie, v ktorých múdrejší, ktorí poznajú a rešpektujú hierarchiu hodnôt sú podriadení ľuďom ovládanými tmou, ktorá už prenikla z ich podvedomia do ich vedomej mysle, ľudová múdrosť nazýva vládou capa v záhradke. Taká vláda môže postupne znehodnotiť všetky demokratické inštitúcie a urobiť z nich poslušné nástroje totality, ak je to dočasne súčasťou osudovej spravodlivosti Prírody, tzn. spravodlivosti (odplaty) Božej. Karl Friedrich von Schlegel (1767-1845) videl v Európe dejisko historického zápasu dobra a zla (svetla a tmy), na ktorom bude rozhodnuté o osude ľudstva a v ktorom dôležitú rolu má kolíska filadelfskej kultúry, ktorej predstaviteľkou je Alma Excelsior (1887-1956) a jej objektívne duchovné literárne dielo napísané v rodnej češtine.


4. Človek sa má naplňovať svetlom, nie tmou

O výmene tmy za svetlo sa dočítame v Biblii: „Odložte predošlý spôsob života, starého človeka, ktorý hynie klamnými vášňami, obnovte sa duchovným zmýšľaním, oblečte nového človeka stvoreného k Božiemu obrazu v spravodlivosti a svätosti pravdy." (Ef 4, 22-24) „Pokiaľ trvá život, stále mu má pribúdať viac a viac svetla (ak niekto neupadne do úplnej tuposti) až do svojej smrti. Nikdy nebuď ľahostajný a nečinný. Žiť a nevedieť, prečo žiješ, znamená žiť tak, ako žije mucha alebo pŕhľava." (J. A. Komenský) „Nuda je čakaním na smrť." (Hebel Johann 1760-1826) „Večná záhaľka by mala byť zahrnutá medzi muky pekelné, ale namiesto toho sa jej vyhradilo miesto medzi rajskými slasťami." (L. N. Tolstoj) „Je potrebné modernizovať myslenie, nie zbrane." (J. Johanes) „Premieňajte sa obnovou svojej mysle!" (Rimanom 12, 2) Iba kladná, aktívna sloboda ľudí obmedzuje nadvládu tmy nad ľuďmi. „Človek je slobodný iba vtedy, keď žije v pravde." (L. N. Tolstoj) „Ja (Ježiš) som cesta, pravda i život." (Ján 14, 6) „Spojenie s Bohom dáva človeku neobyčajnú moc premáhať zlo." (Alma Excelsior) „Slová múdrosti dajú život tým, ktorí ju nachádzajú, a zdravie celému ich telu." (Príslovia 4, 20.22) „Boh totiž človeku, ktorý je mu milý, dáva múdrosť a poznanie i radosť. Hriešnika však nechá lopotiť sa, zháňať a hromadiť veci." (Kazateľ 2, 26) „Nerozumní nadobúdajú rozum nešťastím." (Démokritos) „Prečo nechcete uznať, že vesmír je uvedomelá inteligencia, keď uvedomelá inteligencia sa rodí z neho? (Cicero) „Musíme ísť cestou duchovnej i mravnej obrody spoločnosti. To najťažšie v prestavbe je prestavba myslenia." (M. Gorbačov). Musí nastať nová renesancia, oveľa väčšia ako bola tá, z ktorej sme v stredoveku vykročili: veľká renesancia, počas ktorej ľudstvo objaví, že etické je najvyššou pravdou a najvyššou účelnosťou, a tým sa oslobodí od chatrného obrazu skutočnosti, v ktorej sa plahočí." (Albert Schweitzer) Táto renesancia súvisí s filadelfskou kultúrou, o ktorej sa píše v Zjavení 3, 7-13. Existencia nositeľov tmy, tzn. zla, je úplne závislá od vôle Božej, ktorá umožňuje ich dočasné pôsobenie len v rámci Zákona. Totalitní vládcovia v dejinách ríše ľudskej neboli teda prejavom náhody a nežili proti vôli Božej, tzn. NNI. V podmienkach prestavby spoločnosti sú a budú zodpovednosť, mravnosť a morálne kvality ľudí najdôležitejším hybným faktorom a zárukou šťastného života vôbec. (Prof. MUDr. Jana Synková, Dr.Sc.) Je potrebné oslobodzovať sa od nedodržiavania Zákona, nie oslobodzovať sa od Zákona.


(11/2011) 

<< ZPÄŤ

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!