6. Výchova je dôležitejšia ako vzdelávanieO tom, že výchova človeka, ktorá zušľachťuje ľudskú povahu a charakter, je dôležitejšia ako vzdelávanie, ktoré sa týka všetkých ostatných odborov ľudského myslenia a konania, napísal starogrécky filozof Platón vo svojom spise O výchove a rodine: „Zákonodarca nesmie pripustiť, aby výchova bola odsúvaná do pozadia, alebo aby sa stala vedľajšou prácou, ale musí sa o ňu riadne starať (...) Ale ak výchova niekedy upadá, ale je možno ju opäť podporiť, má o to usilovať každý stále a po celý svoj život. Slovo výchova zasluhuje len neustávajúca výchova k mravným cnostiam.“ Väčšiu dôležitosť výchovy pred vzdelávaním prezentoval i humanista J. A. Komenský: „Nedostatok výchovy duchovnej, t.j. mravnej, je skazou ľudí, rodín i národov.“ I dnes je stále aktuálny názor T. G. Masaryka: „Skutočná demokracia spočíva na mravnosti. Vývoj školy, v tom je vývoj demokracie. Štát musí slúžiť mravným účelom. Hovorí sa, že dobrá škola šetrí peniaze za kriminalitu, nemocnicu a chudobinec.“ Priorita výchovy pred vzdelávaním vyplýva i z vety, že vzdelaný lotor je pre spoločnosť nebezpečnejší ako lotor nevzdelaný. Nárast represií pred výchovnou prevenciou je dôkazom o zanedbaní riadnej výchovy, ktorá spočíva na bázy prírodného morálneho Zákona (ďalej len Zákona). A ak povieme Zákon, hovoríme tým súčasne i Zákonodarca, pretože platný zákon sa bez zákonodarcu nezaobíde. Kladný vzťah ľudí k Zákonu a Zákonodarcovi tvorí hranicu medzi výchovou riadnou, t.j. demokratickou a ne-riadnou výchovou, ktorá existenciu Zákona neuznáva a morálne normy si odvodzuje zo svojej ľudskej moci, ako nám to predviedla nedávna totalitná história v Rusku a Nemecku. Pokus o nápravu morálneho zdravia spoločnosti formuloval M. S. Gorbačov takto: „Najdôležitejšou úlohou dneška je povzniesť človeka duchovne, rešpektovať jeho vnútorný svet, upevňovať jeho mravné postoje. „Nedosiahneme ničoho, pokým presadením mravných hodnôt .... nedôjde k ozdraveniu spoločnosti. Demokracia je také mravné očistenie spoločnosti, obnovenie jej mravného zdravia.“ Môžeme si pripomenúť i slová premiéra Václava Klausa z jeho novoročného prejavu v roku 1993 (viz Mladá fronta DNES z 3. 1. 1993): „Začíná existovat samostatný český stát a je jedině na nás, a to skutečně na nás všech, jaký bude, co do něho vložíme, jak konstruktivní přístup k jeho utváření v nás převládne. Chtěl bych se zmínit o třech momentech, které budou předurčovat naši budoucnost. Podařilo se nám za prvé – obnovit politickou pluralitu, za druhé – uvést do chodu a do značné míry i realizovat ekonomickou reformu a za třetí: Jedná se o zahájení duchovní obrody české společnosti, o její návrat ke kořenům naší národní a státní existence, o její návrat k evropským tradicím. Mám tu především na mysli křesťanskou tradici v tom nejširším slova smyslu.“ Tento tretí bod je v súlade i s názorom TGM: „Neviem si predstaviť nášho človeka, ktorý by rástol bez poznania Ježiša a jeho učenia. Kto by nepoznal kresťanstvo, bol by vlastne cudzincom na našej kultúrnej pôde. Ježiš, nie Caesar – to je zmysel našich dejín i demokracie. Tu je potrebné zdôrazniť rozdiel medzi Ježišovým učením a učením najrôznejších kresťanských cirkví na svete. Súčasný názor na výchovu je prevzatý od komentátora Denníku Ivana Hoffmana: „Třeba vymýtit ze školního prostředí hulvátství a vrátit mezi žáky slušnost. Nedopustit šikanu. Vyžadovat mravnost. Učit děti sebeobraně vůči agresivním civilizačním neduhům. Trvat na tom, aby si mladí vážili starých. To ať hlavně řeší školství. Matematika počká.“ (DENÍK z 1. 7. 2010) Najdôležitejším argumentom pre nadradenosť výchovy nad vzdelávaním je skutočnosť, že výchova na báze demokracie a Zákona je súčasne i v súlade s kozmickým plánom vývoja ľudskej ríše na planéte Zemi. To je hlavným zmyslom nášho narodenia a života na planéte Zemi.

Etika je duchovná veda o morálke teoretickej i ľuďmi a národmi rôzne praktikovanej, tvorí nosný pilier skutočne demokratického svetového názoru. Etika Zákona sa bez náboženstva obíde, zatiaľ čo náboženstvo sa bez etických, t. j. morálnych noriem Zákona neobíde. Bez uznania Zákona sa i náboženstvo môže stať korisťou tmy, t. j. terorizmu, ktorý vraždí v mene Zákona. Tento tragický vývojový omyl poznáme z histórie kresťanstva i súčasnosti islamu. I tu platí, že dobrý účel nesmie svätiť použité zlé prostriedky.

Skutočná demokracia nie je vládou ľudu ani politických strán, ale je vládou Zákona s jednou prioritou pre všetky demokratické politické strany. Tou prioritou je správna, t. j. demokratická výchova na bázy Zákona. Demokraciu a jej inštitúcie (zákonodarný zbor, vláda, súdnictvo) možno nadekretovať, avšak demokratov nadekretovať nie je možné. Tých je nutné vychovať.

Demokratický svetový názor možno prirovnať ku svetlu, nedemokratický svetový názor zasa ku tme. Svetlo tvorí elektromagnetické žiarenie, ktoré je vytvárané elektrinou (otcom) a magnetizmom (mamou). Tma žiadnych rodičov nemá. Tma je len nedostatok svetla, ktorý spôsobujú prekážky svetla v nás i mimo nás. Opakom demokratického, t. j. etického svetového názoru je hlavne materializmus.


(8/2010) 

<< ZPÄŤ

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!