4. SEDEM ZÁKLADNÝCH PRINCÍPOV VZOROVÉHO SVETOVÉHO NÁZORUÚVOD
Politické strany v Českej republike majú, v súlade s článkom 5 Ústavy ČR (Politický systém je založený na slobodnom dobrovoľnom vzniku a voľnej súťaži politických strán rešpektujúcich základné demokratické princípy a odmietajúcich násilie ako prostriedok k presadzovaniu svojich záujmov.) rešpektovať demokratické základné princípy, ktoré však Ústava ČR menovite neuvádza. Ústava ČR neuvádza ani prioritu demokracie, ktorá by mala byť spoločná a záväzná pre všetky demokratické politické strany aj pre všetkých demokratov na Zemi. Túto prioritu možno pozorovať v ochrane demokracie pred falošnou slobodou občanov, organizácií aj médií a rozvíjaní demokracie v štáte prostredníctvom demokratickej výchovy, ktorá predpokladá znalosť svetového názoru demokracie, ktorý je, ako každý svetový názor, najvyšším riadiacim systémom nositeľa každej ľudskej moci, človeka aj organizácie. Obsah svetového názoru skutočnej, t. j. ideálnej, tiež čistej demokracie, má byť v súlade s prírodným morálnym zákonom (ďalej iba Zákonom), ktorý je len jeden. Preto svetový názor skutočnej demokracie je taktiež iba jeden a je nadriadený všetkým politickým stranám, ktorých predstava o svetovom názoru čistej demokracie je odchylná, iná. Zákon predstavuje prirodzené právo, v ktorom je Ústava ČR zakotvená. Posudzovať kvalitu demokracie jednotlivých politických strán iba podľa ich programu nie je možné. Pud sebazáchovy demokracie hovorí, že o podstatných záležitostiach demokracie a jej priorite vyššie uvedenej by nemali rozhodovať nedemokrati a nedemokratické strany nielen v Parlamentu, ale aj na nižších mocenských úrovniach. Táto zásada by sa mala premietnuť aj do zákona o politických stranách, do volebných zákonov a sľubu zvolených demokratov, že svoju funkciu budú zastávať v súlade so svetovým názorom skutočnej demokracie. Zamestnanci civilnej, štátnej aj obecnej moci by sa mali zaviazať, že pri výkonu svojej funkcie sa budú riadiť len svetovým názorom čistej demokracie. Vedomé nadraďovanie pravdy falošného svedectva pravde objektívnej štátnym orgánom je prejavom, ktorý smeruje do tmy a k totalite.1. Prvým, najdôležitejším demokratickým princípom je nadcirkevné aj nadstranícke uznanie existencie Najvyššej a Najmocnejšej Inteligencie (ďalej len NNI), ktorá je Tvorcom aj Udržovateľom vesmíru aj života v ňom. NNI je tiež Zákonodarcom všetkých prírodných zákonov. NNI naplánovala dlhé aj kratšie postupné etapy vývoja zduchovňovania života, ktoré možno prirovnať k triedam v ľudskej škole. Kto na konci tej ktorej triedy prepadne, keďže sa nenaplnil predpísaným najmenším množstvom svetla, nepostúpi do vyššej triedy a môže sa stať aj vedomým služobníkom tmy, t. j. zla.2. Druhým základným demokratickým princípom je uznanie existencie prírodného morálneho Zákona (ďalej iba Zákona), ktorý určuje medze každej ľudskej moci na Zemi a je doplnený ďalším prírodným zákonom, zákonom odplaty, ktorý určuje neskoršiu spravodlivú odplatu ľuďom za dodržiavanie alebo nedodržiavanie Zákona. Vzťah ľudí k obidvom týmto zákonom je primárnym zdrojom dobra alebo zla na Zemi. Ľuďom prírodou darovaná sloboda voľby spočíva buď v  oslobodení sa od Zákona, čomu sa hovorí demoralizácia a amoralita všetkého druhu, alebo v oslobodení sa od nedodržiavania týchto zákonov, čomu sa vraví remoralizácia a demokracia. Zákon je najdôležitejšou bezpečnostnou, zdravotnou aj výchovnou normou v celej ríši ľudskej. Výchova k poznaniu a rešpektovaniu Zákona je tou najlepšou a najlacnejšou primárnou, t. j. názorovou prevenciou proti následkom zla, ktoré neznalosť Zákona vyvoláva.3. Tajomstvo ľudského života a smrti fyzického tela súvisí s pojmom reinkarnácia, čo je slovo latinského pôvodu a znamená znova v mäse, t. j. vo fyzickom tele človeka. Keďže v priebehu jedného vtelenia, ktoré býva u rôznych ľudí aj rôzne dlhé, je vylúčené, aby sa človek podstatne priblížil k predurčenému cieli vývoja ľudí vo fyzických telách, ktorými je zosvetlovanie, t. j. zduchovnenie ľudskej bytosti, je reinkarnácia nutnosťou ľudského vývoja. Vyradenie reinkarnácie z kresťanského učenia  r. 553 možno považovať za veľký úspech tmy. Hlbšie štúdium a uskutočňovanie všetkých siedmi základných princípov demokracie v živote ľudí predpokladá dobu dlhšiu, ako je jeden ľudský život.4. Zákon neosobného života, ktorému sa tiež hovorí zákon múdrosti a lásky, je možno vyjadriť úslovím, že len dávaním je možno brať, že ľudská neláska je veľká obchádzka. Iba úsilie žiť pre iných naplňuje človeka svetlom, spokojnosťou a zduchovňuje ju. Tým dáva ľudskému životu zmysel a možnosť premáhať sily tmy v sebe aj okolo seba. Zákon lásky sa premietol až do astronomického vesmíru. Hviezdou, ktorej gravitácia - sebectvo prevládlo nad jej žiarením - láskou, nazvali astronómovia čiernou dierou. Najbližšou hviezdou, ktorá svojím žiarením umožňuje život na Zemi, je Slnko. Podľa úsilia podporovať a šíriť poznanie významu demokracie možno poznať a rozlíšiť skutočných demokratov od nedemokratov, ktorí sa síce k demokracii hlásia, ale skryte slúžia antidemokratickým cieľom svojho alebo skupinového egoizmu.5. Najprv obmedzenie jedenia mäsa, neskoršie nijaké mäso, taký je piaty demokratický princíp. Jedenie mäsa prekáža duchovnému vývoju človeka a podporuje hromadné každodenné vraždenie zvierat, našich mladších bratov. Zvieracie jatky potom súvisia s jatkami ľudí vo vojnách. Túto zodpovednosť a súvislosť zatiaľ väčšina ľudí nespozná.
Okrem fyzickej podvýživy existuje aj podvýživa duchovná (myslenie) a duševná (cítenie). Táto psychická podvýživa je nebezpečnejšia ako podvýživa fyzická, pretože je prvotným zdrojom a prvotnou príčinou nemocí psychických aj fyzických. Vytvára tiež podmienky na pochybený vývoj ľudí aj demokracie.6. Nijaký hnev a žiadna pomsta. Sú to záporné sily, ktoré umožňujú mocnostiam tmy, aby človeka ovládli. Demokrat pozná, že odplata za schválnosti a zákerné útoky na neporušenosť jeho vecí aj jeho samotného patrí štátnej moci. Ak demokratická štátna moc spravodlivosť nezaistí, potom spravodlivosť patrí Bohu. Demokrat sa nesmie v nijakom prípade nechať vyprovokovať k vlastnej odplate, t. j. k prekročeniu Zákona, lebo tým by sa vracal na temnú úroveň svojich nepriateľov.7. Sedmou demokratickou hodnotou je výchova povahy a charakteru ľudí. Pretože vzdelaný lotor je pre spoločnosť nebezpečnejší kým lotor nevzdelaný, je žiadúce, aby ľudia aj štátna moc túto starú pravdu urobili prioritou demokracie v rodinách, školách aj médiách, aby počet skutočných demokratov v spoločnosti prevážil počet nedemokratov, aby o vývoji demokracie rozhodovali len demokrati.Ve Štepánove u Olomouce 22. 6. 2008


František Venzara - vedúci SPMZ 

<< ZPÄŤ

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!