3. DEMOKRACIA - ČO JE TO?



Vážení predstavitelia EU,
som dôchodca (80) a navrhujem, aby budúca Ústava EU obsahovala text, že morálne zdravie spoločnosti má prioritu pred zlepšovaním jej hmotnej úrovne. K realizácii tohto textu by malo patriť aj obstaranie stručnej, nadstraníckej a nad cirkevnej vzorovej ideológie demokracie, použiteľnej na výchovu a sebavýchovu všetkých demokracií a demokratov na Zemi.


Zdôvodnenie návrhu
Podstatu demokracie je možné znázorniť svetlom, t. j. žiarivou energiou Slnka. Táto energia podmieňuje existenciu a vývoj ľudskej ríše na planéte Zem. Vedľa fyzickej podvýživy existuje i podvýživa duchovná (myslenie) a duševná (cítenie). Táto psychická podvýživa je nebezpečnejšia ako podvýživa fyzická, pretože je prvotným zdrojom psychických i fyzických chorôb a vytvára podmienky pre scestný vývoj ľudí aj demokracie. Energia svetla pre duchovno-duševnú výživu je obsiahnutá v prírodnom morálnom zákone (ďalej iba ZÁKONE). Na ľuďoch a ich vedúcich záleží, či budú túto výživu používať. Bez nej sa stanú ľahkou korisťou tmy.

Opak svetla - tma nemá vlastnú energiu, tma je len ničotnosť. Tmu v  ľuďoch zapríčiňuje neprítomnosť, alebo nedostatok svetla. Hlavnou príčinou tmy sú prekážky svetla v nás i okolo nás. Tieto prekážky sú vývojovým odpadom života na Zemi i vo vesmíre. Aby ľudia naplnili zmysel svojho života na Zemi, je potrebné, aby vstúpili na cestu svetla, t. j. demokracie a slobody a nad prekážkami svetla postupne víťazili. Cesta antidemokracie (amorality) vedie do tmy, ku ktorej patrí najmä násilie, podlosť, terorizmus, šikanovanie, demoralizácia, korupcia, lož a tiež nadradenie dočasných a nižších hodnôt (moc, ekonomický zisk) vyšším a trvalým duchovným hodnotám demokracie, bez ktorých nie je možný zdravý a správny vývoj ľudskej ríše.



Citáty

1. Tak ako je telo prv než šat a môže byť i bez šatu, tak i duch je prv než telo a môže existovať i bez neho, lebo telo nie je ničím iným než šatom ducha. (J. A. Komenský, 1592 - 1670)

2. Demokracia je stálym úsilím o výchovu občianstva vôbec. Pravá demokracia, založená na láske a úcte k blížnemu a všetkým blížnym, je iba uskutočňovaním božieho poriadku (ZÁKONA) na zemi. Vývoj školy, v tom je vývoj demokracie. Nikdy som nebol ateistom, pretože nebolo dňa, aby som nemyslel na Boha. Žiť mravne je pravé uctievanie Boha. Pravá demokracia spočíva v mravnosti. (T. G. Masaryk, 1850 - 1937)

3. Demokracia bez mravnosti neexistuje. A mravnosť je možné založiť len na viere v Boha. (Prof. dr. ing. Libor Brom)

4. Človek neprišiel na svet preto, aby jedol a užíval si zmyslové rozkoše, ale aby sa duchovne vyvíjal službou blížnemu a Bohu. Nie vojny a násilie, ale slovo pravdy o tom, ako sa správne duchovne vyvíjať, premení celý svet. (A. Excelsior, 1887 - 1956, znalkyňa ZÁKONA)

5. Nad ľubovôľou ľudí a vlád je mravný ZÁKON, ktorý zaväzuje ako ľudí verejne pôsobiacich, tak súkromníkov, ako národy, tak jednotlivcov a je zločinom tento ZÁKON porušovať. (Champetier de Ribes, francúzsky zástupca v Norimberskom procese)

6. Na toho, kto podporuje nevedomosť, padá vina za všetky zločiny z nevedomosti rovnako, ako padá vina za všetky stroskotania na toho, kto zhasol svetlá majáku. (S. Johnson, 1709 - 1784)

7. Zákon je pravidlo, ktoré stanovila pre konanie inteligentnej bytosti iná inteligentná bytosť, ktorá má nad onou prvou moc. (Anglický právny teoretik J. Austin) Otázka smerujúca ku koreňom (jadru) demokracie: Mohli slepé sily prírody a vesmíru darovať ľuďom inteligentnú moc?



Text tohto príspevku k budúcej Ústave EU je umiestnený na www.cz-eu.eu aj v ďalších jazykoch.


Venzara František JUDr., Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce, Tschechische Republik






JUDr. František Venzara
Nádražní 28
783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech Republic



 

<< ZPÄŤ

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!