2. Výpisky o umeníÚvod
Vedecko-technickú revolúciu už čoskoro začne cieľavedome doháňať duchovno-mravná revolúcia. Túto revolúciu nenaštartuje niektoré zo svetových náboženstiev, ale štátna moc, ktorá si uvedomí, že aj ona sa má riadiť siedmymi základnými nižšie uvedenými demokratickými princípmi. Ak je svetonázor ľudí a ich organizácii v rozpore s týmito siedmymi princípmi, odvodenými zo znalosti prírodného morálneho Zákona, je to miesto cesty k svetlu cesta do tmy. Preto môžeme povedať, že právom i povinnosťou každej štátnej moci je zabezpečenie zdravého vývoja morálneho zdravia podľa uvedených siedmych princípov. Iba tak sa otočí vývoj spoločnosti správnym smerom k svetlu, a to je zmyslom existencie ľudí, žijúcich vo fyzických telách na Zemi. Iba tak sa zabráni tomu, aby o vývoji demokracie rozhodovali antidemokrati. Iba tak nastane harmónia života ľudí s vesmírom a prírodou, ich zákonmi a plánmi. Nesprávny svetonázor (a z neho odvodený nesprávny životný štýl) je vždy najvyšším riadiacim systémom ľudí a ich organizácií a je príčinou všetkého zla, t. j. tmy v nás i okolo nás.

Blížiaca sa trvalá revolúcia hláv a sŕdc nebude nikomu brať jeho presvedčenie, iba uplatní svoje právo i povinnosť zoznámiť občanov so základnými princípmi demokracie, ktoré sú v súlade s princípmi ľudskej slobody a s princípmi Ježišovho učenia. (F. V.)Predhovor k brožúre Sedem základných a nemenných princípov ľudského vývoja, autor František Venzara, september 2007.


1. Ak nie je krásne umenie preniknuté mravnými ideami, spoločnými celému ľudstvu, ktoré jediné spojujú ľudí, potom také umenie slúži len kratochvíli. (Nemecký filozof Immanuel Kant, 1724 - 1804)

2. Umelec je buď veľkým kňazom, alebo viac či menej obratným komediantom. (Josef Mazzini, 1805 - 1872, spoluzakladateľ zjednoteného Talianska)

3. Umenie zaujíma náležité miesto len vtedy, ak je jeho úlohou mravné zdokonaľovanie a ak ľuďom pomáha hľadať pravdu. (John Ruskin, 1819 - 1900, anglický historik)

4. Umenie je predsieňou duchovnej vedy a bránou k duchovnému poznaniu. (Alma Excelsior, 1887 - 1956, darkyňa prehĺbeného poznania duchovného vývoja ľudskej ríše pre kultúru vo Filadelfii)

5. Umelecká tvorba je mysterióznym prejavom božských síl v človeku. (Alma Excelsior)

6. Umenie je dar Boží, ak tryská zo vznešenej a čistej duše, zanietenej pre Pravdu, Dobro a Krásu. Každé umenie však nevyviera z tohto základu. Mnohé je poškvrnené túžbou po sláve a peniazoch. Pokiaľ je takéto, nemôže človeka povznášať, ale ho ubíja. (Alma Excelsior)

7. Duchovno môže na človeka pôsobiť nielen z duchovna samého, ale i prostredníctvom umenia zmyslového pozemského sveta. Zmyslom umenia je práve duchovné oplodnenie človeka prostredníctvom Krásy, človekom prijatej. (Alma Excelsior)

8. Dnešné umenie sa však často zaoberá astrálnymi námetmi znetvorenosti a nadpozemskej obludnosti mesačnej sféry. Neprenáša človeka k ideálnemu zobrazeniu devachanského dobra a krásna, ale k znetvorenému zobrazeniu škaredosti, absurdnosti a k  predobrazom negatívnych síl abnormálneho astrálneho sveta, vedúceho k degenerácii. Nech akokoľvek hľadá formu nevídanosti a novosti, predsa zostáva v najnižších silách tvorivej animálnej astrality, ktorá je už len odpadkom síl najvyšších úrovní budhistických tvorivých prúdov. (Alma Excelsior)

9. Preduchovnené umenie je plodom éterického života nesmrteľných síl éterického tela umelca. Preto také umenie pôsobí rozochvievajúcim spôsobom na ľudské životné sily a môže inšpirovať k dobru, k mravnosti a budiť zmysel pre krásu a ideál. Tu sú upevnené sily, ktoré budujú, ktoré vyvolávajú blaho a radosť, čím rozvíjajú ľudské vnútro. (Alma Excelsior)

10. Naozajstné umenie vždy slúži poľudšteniu a prehĺbeniu podstaty človeka. (Český spisovateľ Josef Hora, 1891 - 1945)(SPMZ - 28. 10. 2007)JUDr. František Venzara
Nádražní 28
783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech Republic 

<< ZPÄŤ

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!