1. SEDEM ZÁKLADNÝCH A NEMENNÝCH PRINCÍPOV ĽUDSKÉHO VÝVOJA


Podnázov
Čo máme vedieť a robiť, aby sme sa začali napĺňať životodarným svetlom, a nie smrtonosnou tmou, ktorá by z nás vytvorila vývojový odpadOBSAH

Úvod
1.Najvyššia a Najmocnejšia Inteligencia – NNI
2.Prírodný morálny zákon a zákon odplaty
3.Reinkarnácia
4.Neosobný život – prejav lásky a služby
5.Jedenie mäsa prekáža ľuďom, aby žili v súlade s vesmírom a prírodou a ich zákonmi
6.Žiadny hnev a žiadna pomsta
7.Výchova a osveta k slobode, t.j. k demokraciiÚvod

Revolúciu vedecko-technickú už skoro začne cieľavedome doháňať revolúcia duchovno-mravná. Túto revolúciu nenaštartuje niektoré zo svetových náboženstiev, ale štátna moc, ktorá si uvedomí, že aj ona sa má riadiť siedmymi základnými nižšie uvedenými demokratickými princípmi. Ak je svetový názor ľudí a ich organizácií v rozpore s týmito siedmymi princípmi odvodenými zo znalosti prírodného morálneho Zákona, je to cesta do tmy namiesto k svetlu. Preto možno povedať, že právom aj povinnosťou každej štátnej moci je, aby zabezpečila zdravý vývoj morálneho zdravia podľa uvedených siedmych princípov. Len tak sa otočí vývoj spoločnosti správnym smerom k svetlu, čo je aj zmyslom existencie ľudí žijúcich vo fyzických telách na Zemi. Len tak sa zamedzí tomu, aby o vývoji demokracie rozhodovali nedemokrati. Len tak dôjde k harmónii života ľudí s vesmírom a prírodou a ich zákonmi a plánmi. Špatný svetový názor (a od neho odvodený špatný životný štýl) je vždy najvyšším riadiacim systémom ľudí a ich organizácií a je príčinou všetkého zla, t.j. tmy v nás a okolo nás. Blížiaca sa stála revolúcia hláv a sŕdc nebude nikomu brať jeho presvedčenie, len uplatní svoje právo a povinnosť zoznámiť občanov so základnými princípmi demokracie, ktoré sú v súlade s princípmi ľudskej slobody i s princípmi Ježišovho učenia.1. Najvyššia a Najmocnejšia Inteligencia – NNI

Tma v ľuďoch aj mimo nich prekáža mnohým pochopiť logický názor, že ak sú ľudia od Prírody vybavení inteligenciou, ktorá si vytvorila svoj vlastný svetový názor aj s jeho hierarchiou hodnôt, potom táto inteligencia nevznikla náhodou, ale len v súlade s programom vývoja človeka. A kde je program, tam musí byť aj Programátor. Podobne, kde je platný zákon, tam musí byť aj Zákonodarca.

Sily samé o sebe sú slepé, pokiaľ ich nejaká moc nevybavila kúskom vlastnej inteligencie. (Napríklad program do počítača.) Mohli však slepé sily celej Galaxie dať človeku inteligentnú moc, ktorú sami nemajú a nepoznajú? Možnosť ľudského vedomia, psychiky, inteligencie a príčetnej moci nám teda mohla darovať len omnoho vyššia Inteligencia, ako je inteligencia ľudská. Túto inteligenciu nazývajú ľudia Bohom, Alláhom.

Skutočnosť, že 1 kg ľudského mozgu a 1 kg akejkoľvek inej hmoty má rovnaké zloženie z elektrónov, protónov a neutrónov naznačuje, že v hre sú ešte iné hodnoty, napr. organizačný projekt týchto stavebných kameňov. Ten ale je už prejavom inteligencie. Šachového veľmajstra Kasparova neporazil teda sám počítač, ale jeho program dodaný mu ľudskou inteligenciou.
Najnovšie objavy astronómie naznačujú, že spoločným základným stavebným prvkom všetkého, čo je, je energia, pričom hmota astronomická, hrubohmotná, predstavuje len 5 % celej hmoty vesmíru. 25% hmoty patrí temnej hmote a zvyšných 70% skrytej energii. Prostredníctvom vedy odhaľujú ľudia úžasnú inteligenciu vtelenú do všetkého, čo je, vrátane zákonov prírody.

Z názorov J. A. Komenského, učiteľa národov, o Bohu: Zo všetkého potrebného je najpotrebnejší Boh. Boh je Bohom poriadku. Nie je moci, len od Boha. Poriadok sveta učí, že existuje Boh, pretože poriadok nemôže pochádzať z nejakej náhody. Alebo si predstav: Keby si mal pripravené typy tejto knihy a keby si ich rozmetal a nahádzal zasa na hromadu, tisíckrát a tisíckrát a zasa tisíckrát a nekonečne častejšie, predsa nikdy nevznikne taká kniha, akú raz zložilo umenie. Ako potom mohol svet, taká usporiadaná sústava, vzniknúť náhodou?

Genetický kód
je spoločný pre ríšu rastlinnú, zvieraciu aj ľudskú. To ukazuje na jedného Tvorcu genetického kódu. Inteligenciu, vloženú do všetkého čo je, skúma a objavuje ľudská veda, študenti sa s touto inteligenciou zoznamujú v školách a my ju poznáme ako vedecko-technický pokrok. Autora tejto inteligencie nemožno poprieť. Jeho večnú moc a božstvo, ktoré sú neviditeľné, možno totiž od stvorenia sveta vidieť, keď ľudia premýšľajú o jeho diele. (Rimanom 1, 20)2. Prírodný morálny zákon a zákon odplaty

Všetko, čo je vo vesmíre, nezávisle na tom, či to už ľudia vnímajú, alebo to doposiaľ neobjavili, podlieha daným prírodným zákonom. Možnosť, že Zákonodarca všetkých prírodných zákonov zabudol podriadiť svojej zákonitosti vývoj a používanie ľudskej psychiky a moci, je úplne nedôveryhodná. Takýto zákon existuje a hovorí sa mu Zákon múdrosti a lásky, inak tiež morálny Zákon, ktorý je doplnený zákonom odplaty za dodržiavanie Zákona ľuďmi. Tento Zákon zaručuje, že akékoľvek výhody získané v rozpore s normami Zákona, môžu byť len dočasné a hlavne škodia duchovnému vývoju ľudí. Ich duchovné telá tak do seba nasávajú tmu. Správne je preto príslovie, že ako si kto ustelie, tak bude ležať, keď jeho porušovanie Zákona dozreje, napríklad pri vyťahovaní z havarovaného auta na nosidlá alebo zásahom choroby.

Vzťah ľudí k obom uvedeným zákonom je primárnym zdrojom dobra či zla na Zemi. Ľuďom prírodou darovaná sloboda voľby nie je bezbrehá, ale spočíva buď v oslobodzovaní sa od mravných noriem zákona, čomu sa hovorí demoralizácia a amoralita všetkého druhu, alebo vo oslobodzovanie sa od nedodržovania noriem Zákona, čomu sa hovorí morálna obroda, zlepšovanie morálneho a psychického zdravia, tiež remoralizácia, lebo tiež  sloboda, čo je synonymum demokracie. Len tak je možné zmenšovať podiel tmy v človeku v jeho vedomí a podvedomí. Len tak je možné vymieňať tmu v nás za svetlo.

Len mimoriadne duchovne vyspelí ľudia získali možnosť odhaľovať duchovné zákony, ktorých poznanie je úplne mimo dosah exaktných vied. Títo ľudia sa potom stali zakladateľmi svetových náboženstiev.


Čína
Ak vládne múdry, upevňuje chrbtice ľudí. Kde sa nebude dodržiavať Zákon, tam zavládne temno. Čo si sám nepraješ, nečiň iným. Nie je väčšieho zločinu ako povoľovať vášňam. Ak milujeme niekoho, je možné nenamáhať sa v jeho záujme? (Isto len v rámci Zákona.) Ušľachtilý človek je nestranný a sústreďuje sa na veci podstatné.

Egypt
Miluj pravdu a spravodlivosť. Nebuď stranícky. Stále sa vzdelávaj! Riaď sa náukou! Pracuj, poctivo si zarábaj na chleba. Nehovor zbytočne. Nezvádzaj k hriechu. Neopíjaj sa! Neštvi sa za bohatstvom. Nekradni. Poúčaj ľud. Nedopúšťaj sa bezprávia. Pusti sa do zápasu s tým, kto sa prehrešuje klamstvom.

India
Nezabíjať živé tvory. (Neubližovanie, nenásilie). Nebrať, čo nám nie je dávané. (Nekradnutie) Nepestovať nedovolený pohlavný styk. (Pohlavná zdržanlivosť) Nehovoriť krivo. (Pravdovravnosť) Nepiť opojné nápoje.
Poslušnosť a uctievanie osobného Boha. Sebakázeň. Spokojnosť, vyrovnanosť. Myslenie ide pred všetkým, je všetkého pánom, všetko z neho pochádza. (Zvlášť moc.) Dar poznania Zákona predbehne každý dar.

Kresťanstvo
Nepridáš sa k väčšine, ak pácha zlo. Všetci, ktorí mňa (múdrosť) nenávidia, milujú smrť. Vyhladení budú všetci, ktorí sú pohotoví k ničomnosti, ktorí zvádzajú človeka k hriechu a spravodlivých strhávajú do ničoty. Za žiadnych okolností sa neprikláňaj ku klamstvu. Múdrosti ide o plnenie Zákona. Majte podiel na práci pre pravdu. Každý nech má na mysli to, čo slúži druhému, nie len jemu. Dať sa viesť sebectvom znamená smrť.

Antika
Všetkému vládne zákon. (Hippokrates) Nemá sa ani bezprávie splácať bezprávím, ani sa nemá nikomu robiť zlo, a to ani keby človek čokoľvek zakúsil od ľudí. Verte, že chybujú tí, ktorí spolu spia len pre rozkoš. (Plútarchos) Och tí nešťastní! Dobra síce dychtia dôjsť stále, ale k Zákonu, ktorý dal svetu Boh, sú slepí a hluchí; keby boli poslušní jeho a rozumu, žili by šťastne. Die vševládny, vysloboď ľudí z tej zhubnej nevedomosti. (Kleanthés)

Korán
Beda tým, ktorí život pozemský viac než budúci milujú, od cesty odvádzajú, a aby krivá bola, si prajú. Ktokoľvek koná špatné, ten bude odmenený niečím podobným. A čo iné zostane, ak odíde pravda, než blúdenie?3. Reinkarnácia

Spánok je bratom smrti. Táto ľudová múdrosť vyjadruje rovnakú podstatu spánku i smrti, ako je odlúčenie sa ľudského ducha od fyzického tela. Krátkemu odlúčeniu sa hovorí spánok, v ktorého priebehu ľudský duch čerpá energiu v duchovných sférach. Omnoho dlhšiemu odlúčeniu, ktorému predchádza prerušenie životnej pásky medzi fyzickým a duchovným telom, sa hovorí smrť. Pri tzv. smrti sa ľudský duch vracia späť do duchovných ríš na rôzne dlhú dobu. Po skončení tejto doby je ľudský duch duchovnými bytosťami spojený s novým fyzickým telom, tzn. s embryom v maternici jemu vybranej matky. Tomuto návratu sa hovorí reinkarnácia. Novo naviazané spojenie ducha s fyzickým telom sa u niektorých detí v dobe medzi 1. až 3. rokom prejavuje tým, že o sebe hovoria v tretej osobe. Napríklad: „Mama, Lucinka sa pocikala.“ Ak žil chlapec v predchádzajúcom živote opakovane ako žena, môže chlapec o sebe hovoriť ako dievčatko: „Hovorila som so starou mamou.“ To isté sa môže prejaviť u dievčatka, ktoré žilo prv ako muž. Táto minulosť sa môže prejavovať i v hrách dieťaťa. Tieto prejavy malých detí nevyplývajú z ich rodinného prostredia, ale z ich duchovného vnútra.

Vyradenie reinkarnácie z Biblie, a tým aj z Ježišovho učenia, možno pričítať novobyzantskému cisárovi Justiniánovi (483-565), ktorý si v roku 553 vynútil na svojich biskupoch exkomunikáciu významného cirkevného učiteľa Órigena (185-254) a s ním i jeho učenie o reinkarnácii. Ďalším veľkým úspechom tmy v boji proti svetlu bolo v roku 870 zrušenie ducha, ktoré cirkev zdôvodnila argumentom, že stačí len jedna duša.

„Reťaz reinkarnácií je evolučným rebríkom ľudského vývoja. Tak ako by človek stratil zmysel života, keby večer zaspal a ráno sa prebudil, a zabudol na to, čím včera bol a čo robil, tak by aj reinkarnácia stratila svoj zmysel, keby človek nemal v sebe vnútorne uložené sily minulých vtelení, na ktoré nadväzuje a plánovite ich ďalej rozvíja vplyvom karmy riadené Prozreteľnosťou. Preto sa rodí alebo pod dobrými, alebo špatnými vplyvmi hviezdnymi. Na človeku záleží, čo v tejto reinkarnácii urobí, či zlé vplyvy prekoná a dobré rozmnoží. Horoskop určuje človeku to, čo si prináša už zo svojej minulosti. Hviezdnymi vplyvmi sa nerozumie gravitácia planét, ale vplyvy duchovno-duševné. Slúžiť druhým a prispievať k ich evolúcii je jediným zmyslom pravého duchovného života ľudského a večným cieľom jeho určenia.“ (Alma Excelsior, 1887-1956, znalkyňa prírodného morálneho Zákona)

Reinkarnácia je v Biblii pevne zakotvená, výslovne existenciu reinkarnácie potvrdzuje Ježiš (vo verši Matúš 11, 14.15) slovami: A ak to chcete prijať, on je Eliáš, ktorý má prísť (Ján Krstiteľ). Kto má uši, nech počúva! (Poznámka: Prorok Eliáš žil za kráľa Achaba, 875-853 pred Kr.) V starom zákone sa píše o reinkarnácii v Jób 1, 21: Zo života matky som vyšiel nahý, nahý sa tam opäť vrátim. Ak sa píše v žalme o tom, že do podsvetia sa vrátia dobrovoľníci, neznamená to azda, že tam už raz boli? Reinkarnačný význam má napríklad verš Jób 33, 25: Jeho telo bude sviežejšie ako v mladosti, vráti sa do dní dospievania. Do dní dospievania sa môže človek vrátiť len prostredníctvom reinkarnácie. Slovami „Musíte sa znova narodiť“ potvrdzoval Ježiš Nikodémovi, členovi židovskej velerady, že znovuzrodením dostáva starý človek od svojej novej matky aj nové fyzické telo. (Ján 3, 4.5.7) Preto sa Ježišove slová o znovuzrodení netýkajú ľudského ducha, ktorý je stálym nositeľom ľudskej osobnosti i v dobe tzv. smrtí, ktorým podliehajú len fyzické telá. O tom vypovedajú verše v poslednej kapitole knihy Kazateľ v Novom zákone: Kým sa pretrhne strieborný povraz, ktorý spája duchovné telá s telom fyzickým, človek sa vydá do svojho večného domu a prach sa vráti do zeme, kde bol, a duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal.4. Neosobný život - prejav lásky a služby

Zákon neosobného života, ktorému sa tiež hovorí zákon múdrosti a lásky, možno vyjadriť výrokom, že len dávaním je možné brať, že ľudská neláska je veľká zachádzka. Len snaha žiť pre iných napĺňa človeka svetlom, spokojnosťou a zduchovňuje ho. Podľa snahy podporovať a šíriť poznanie významu slobody a demokracie, a tým umožniť ľuďom zdravý život a vývoj na Zemi možno poznať a rozlíšiť skutočných demokratov od nedemokratov, ktorí sa síce k demokracii hlásia, ale skryto slúžia antidemokratickým cieľom svojho či skupinového egoizmu.

Neosobný život možno stotožniť s prejavmi duchovnej lásky, ktorá ďalej zodpovedá pojmom služba, dávanie, obeť. Službu však nemožno stotožňovať s posluhovaním. Osobný, t.j. egoistický život hľadí len na svoj hmotný prospech, pričom táto snaha často prekračuje normy Zákona. Kresťanská morálka popisuje neosobný život takto: Len nemajte slobodu za príležitosť k presadzovaniu seba, ale slúžte v láske jedni druhým. (Galatským 5, 13) Nech má každý na mysli to, čo slúži druhým, nie len jemu. (Filipským 2, 4) Nech dá Pán bohato rásť vašej vzájomnej láske i láske ku všetkým. (1 Tesalonickým 3, 12) A to je láska: žiť podľa Božích prikázaní, tzn. podľa noriem Zákona. (2. list Jánov 2, 6) Každý z nás nech vychádza v ústrety blížnemu, aby to bolo k dobru spoločného rastu. (Rimanom 15, 2) Zdržujte sa sebeckých vášní, ktoré vedú boj proti duši. (1. list Petrov 2, 11) Kto nemiluje, zostáva v smrti. (1. list Jánov 3, 14) Význam lásky pozná aj Korán: A toto je to, čo Boh oznamuje ako zvesť radostnú služobníkom Svojim.... Hovoriac: „Nežiadam od vás odmenu žiadnu než lásku k blížnym!“ Medzi láskou a sexom je nebotyčný rozdiel, pretože láska duchovná súvisí s dobrým duchovným svetom, zatiaľ čo sex súvisí s fyzickým telom a smrťou tieto vzťahy zanikajú, zatiaľ čo vzťahy ľudí založené na láske smrťou nezanikajú. Energiu ukrytú v sexe možno transformovať sebakázňou a sebaovládaním v lásku, o ktorej bolo povedané, že je najuniverzálnejšou, najobdivuhodnejšou, najtajomnejšou a najmocnejšou energiou vesmíru. Veľká láska je už údajne bezpohlavná. Egoistické zneužívanie sexu znižuje ľudskú imunitu, privoláva pohlavné choroby, impotenciu a budúcu nemožnosť mať deti. Skutočná neosobná láska naopak imunitu ľudí posilňuje súčasne s rozvojom neosobného života. Ak sa stane láska v človeku jeho prirodzenosťou, potom láska môže mať silné regeneračné účinky na všetky zložky človeka, vrátane tela fyzického. K najvyšším typom lásky patrí láska materská. Avšak matka, ktorá z „lásky“ k svojmu dieťaťu mu umožňuje, aby sa stalo darebákom, je spoluzodpovedná za výsledok svojej pochybnej lásky. Láske, ktorá sa rozšíri na všetko a na všetky bytosti, sa hovorí všeláska. Láske pokazenej egoizmom sa hovorí žiarlivosť, ktorá ľahko môže prerásť do kriminality. Znásilňovanie žien a predávanie svojho tela za úplatu sexuchtivým je dôkazom, že sex nie je zdrojom skutočnej lásky. Používanie ochranných pomôcok proti počatiu len pudový sex podporuje a je brzdou duchovného vývoja.

Egoizmus je protipólom lásky a je silou, ktorá prekáža ľuďom, aby poznali objektívnu pravdu o láske neosobného života a stali sa presvedčenými a neúplatnými demokratmi. Friedrich Schiller prirovnal lásku ku schodišťu, po ktorom sa ľudia približujú k obrazu Božiemu. Čím viac sa človek sebecky usiluje o šťastie, tým viac sa skutočnému šťastiu vzďaľuje. Čím viac však žije neosobným životom, tým sa stáva šťastnejším. Láska je jediná cesta vedúca ku šťastiu vlastnému. Zlo sa vždy objavuje tam, kde skutočná láska chýba. Ľudia žijúci na Zemi bez duchovnej lásky sú duchovne mŕtvy, i keď žijú v hmotnom blahobyte. Smrťou fyzického tela človeka končia sexuálne vzťahy ľudí, ale nie vzťahy duchovnej lásky, tie prekračujú hranice smrti.5. Jedenie mäsa prekáža ľudom, aby žili v súlade s vesmírom a prírodou a ich zákonmi

Najskôr obmedzenie jedenia mäsa, neskôr žiadne mäso, taký je piaty demokratický princíp. Jedenie mäsa prekáža duchovnému vývoju človeka a podporuje hromadné každodenné vraždenie zvierat, našich mladších bratov. Zvieracie jatky potom súvisia s jatkami ľudí vo vojnách. Túto zodpovednosť a súvislosť zatiaľ väčšina ľudí nepozná. Okrem fyzickej podvýživy existuje i podvýživa duchovná (myslenie) a duševná (cítenie). Táto psychická podvýživa je nebezpečnejšia ako podvýživa fyzická, pretože je prvotným zdrojom a prvotnou príčinou chorôb psychických i fyzických. Vytvára tiež podmienky pre scestný vývoj ľudí a demokracie.

Celá ríša ľudská je od počiatku svojho vývoja vo fyzickom tele vybavená bylinožravým tráviacim systémom na rozdiel od ríše zvieracej, v ktorej sú vegetariánmi napríklad len slony, žirafy, ťavy, hrochy, nosorožce, gorily, klokany, zajace, kone, kozy, ovce, bravy, býky a zvlášť naše kravičky. Choroba šialených kráv a možnosť prenosu tejto choroby na ľudí ľudí dôrazne upozornila, že ľudské zásahy do poriadkov daných prírodou, a to nielen výživových, nemožno beztrestne prekračovať. Možnosť ľudského tráviaceho systému jesť aj zvieracie mäso – na rozdiel od bylinožravcov v ríši živočíšnej, ktorým táto sloboda voľby nebola daná - nemožno považovať za súhlas prírody, aby človek jedol výnimočne mäso i v dobe, keď je rastlinnej potravy dostatok.
Mylný je názor ľudí kupujúcich mäso, že nemajú spoluzodpovednosť za to, čo sa deje na jatkách. Zvlášť oni, spolu s mäsovým priemyslom sú zodpovední za to, že tieto zvieracie jatky doposiaľ existujú a sú hlavnou príčinou ľudských jatiek vo vojnách.

To, že všetci ľudia sú bylinožravce, dokazuje zvlášť ich tráviaci trakt s tenkým črevom dlhým 6 až 7 metrov, aby na vstrebávanie živín bol dostatok času. Mäsožravce majú svoje črevá podstatne kratšie. Mäsožravce sa nepotia, ale regulujú telesnú teplotu vyplazením jazyka a rýchlym dýchaním. Bylinožravce majú v koži potné otvory, ktorými sa reguluje telesná teplota a vylučujú sa i odpadové látky. Enzým ptyalín v slinách bylinožravcov im pomáha dobre rozkladať škrob na cukry. Sliny mäsožravcov ptyalín neobsahujú. Mäsožravce vylučujú desaťkrát viac kyseliny soľnej ako bylinožravce, pretože ju potrebujú k rozkladu mäsa a kostí v strave. Mäsožravce majú čeľuste, ktoré sa môžu pohybovať len vertikálne, zatiaľ čo bylinožravce majú čeľuste, ktoré sa pohybujú aj do strán, aby tak uľahčili prežúvanie.

Prosíme, overte si túto pravdu na svojej čeľusti. Mäso a sila všetkých zvieracích bylinožravcov, zvlášť slonov, nevznikli z mäsa iných zvierat, ale z rastlín, takže jedenie mäsa je len zbytočný chuťový medzičlánok, ktorý na výrobu 1 kg mäsa spotrebuje asi 16 kg obilia. Vzhľadom k tomu , že vzrast počtu ľudí na planéte Zem o jednu miliardu sa skrátil v súčasnej dobe už asi len na 12 rokov, je tiež dobré vedieť, že 100 gramov mäsa poskytne človeku 133 kalórií, avšak rovnaké množstvo pšenice poskytne ľudskému telu 331 kalórií, hrachu 344 kalórií, ryže 356 kalórií, olúpaných orechov 682 kalórií a masla 793 kalórií. Dnes vieme, že ľadviny človeka, ktorý konzumuje mäso, sú trojnásobne viac zaťažené, ako u vegetariána. Požívatelia mäsa jedia mäso otrávené depresiou, hrôzou a nárekom týraných a zabíjaných zvierat. Z toho potom vznikajú i duševné poruchy u ľudí. Jedenie mäsa podporuje okrem iného úchylnú a perverznú sexualitu. Každý, kto sa živí mäsom, podporuje tým rozvoj násilia vo svete, bez toho, že si to uvedomuje.

Plútarchos vraj odmietol jedenie mäsa otázkou, odkiaľ to prišlo, že sa špiníte krvou, hoci máte toľko iných spôsobov obživy? Prečo popierate, že vás zem dokáže uživiť? Nehanbíte sa prilievať k plodom zeme krv a zabíjanie? Zarathustra išiel k jadru veci, keď svojim spoluobčanom vysvetlil, že sila vesmíru prichádza so slnečnými lúčmi do plodov a rastlín.

Preto Slnko do vás vchádza, keď požívate plody poľa. Naplňte sa jeho duchovnými silami! O tom, že ľudská rasa vo svojom postupnom vývoji upustí od pojedania živočíšnej stajne, ako primitívne kmene zanechali pojedanie jeden druhého, keď prišli do kontaktu s vyšším stupňom civilizácie, nemal pochybnosti Henry David Thoreau.

Dnes už aj lekárska veda, ktorá skôr jedenie mäsa podporovala, došla k záveru, že jedenie mäsa zdravému vývoju ľudí neprospieva, ale škodí. V priebehu 1. svetovej vojny úplná pozemná a námorná blokáda Dánska donútila túto krajinu prijať jednoročný úsporný program, ktorý takmer odstránil mäso zo stravy tohto národa. K prekvapeniu úradov vykázali štatistiky ku koncu roku zlepšenie zdravotného stavu a pokles úmrtnosti o 17%. Podobný program v Nórsku v priebehu 2. svetovej vojny priniesol rovnaké výsledky a naviac s výrazným poklesom úmrtnosti na obehové poruchy. Po skončení úsporných opatrení, keď sa mäso opäť stalo bežnou potravinou občanov, sa úmrtnosť v obidvoch krajinách vrátila na predvojnovú úroveň. Prečo ľudia a ich vodcovia na túto skúsenosť zabudli?

Odmietnutie jedenia mäsa ľuďmi je zdôvodnené filadelfickým názorom, že človek má vo svojej duši astralitu, ktorá je spoločná zvieraťu i človeku. Preto by človek mohol chovať domáce zvieratá, ale nie na mäso. Mohol by chovať aj kravy kvôli mlieku a maslu, ale nemal by ich zabíjať a jesť. Ľudia jediaci ich mäso jedia telá ich mladších bratov, čím sa dopúšťajú bratovraždy. Až potom, keď sa ľudstvo zriekne jedenia mäsa, rozkvitne morálka a svetový pokrok netušenou mierou. Až potom sa uplatní skutočný princíp Kristovej všelásky na Zemi. Jedenie mäsa má vzápätí karmu prelievania ľudskej krvi a vybíja sa vojnou. Preto je svetový mier súčasne závislý nielen na vývoji ľudskej inteligencie a morálky vzhľadom k ľuďom, ale aj na všeláske prejavenej voči všetkým ostatným ríšam, zvlášť voči ríši živočíšnej a rastlinnej.6. Žiadny hnev a žiadna pomsta

Hnev a  pomsta sú záporné sily, ktoré umožňujú silám tmy, aby človeka ovládli. Demokrat vie, že odplata za schválnosti a zákerné útoky na neporušenosť jeho vecí a jeho samého patrí štátnej moci. Ak demokratická štátna moc spravodlivosť nezaistí, potom spravodlivosť patrí Bohu. Demokrat sa nesmie v žiadnom prípade nechať vyprovokovať k vlastnej odplate, tzn. k prekročeniu Zákona, pretože tým by sa vracal na temnú úroveň svojich nepriateľov.

Hnev, zlosť, jed, zúrivosť, naštvanie, rozčúlenie záporne ovplyvňujú správnu činnosť autonómnej (vegetatívnej) nervovej sústavy, ktorú našťastie ľudská vôľa neovláda. Narušenie tejto činnosti sa môže prejaviť žltačkou. Ak ovládne človek len vonkajší prejav hnevu, ale hnev v ňom ďalej existuje, je to primárny zdroj vzniku žlčových kameňov. Hnev a jeho príbuzné prejavy však škodia najviac duchovnému vývoju človeka, pretože pootvárajú dvere tme, aby svoje pozície v človeku posilnila. Správnu reakciu demokrata podporuje znalosť reinkarnačného zákona a vedomie, že všetko škodlivé a nepríjemné, čo ho v živote stretáva, sa nedeje proti Zákonu. Tento názor podporujú tieto verše Biblie: Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A ani jeden z nich nespadne na zem bez dopustenia vášho Otca. Nebojte sa teda, máte väčšiu cenu, než mnoho vrabcov.“ (Matúš 10, 29.31) Podobný text má i Korán, viď. súra 24, 11: „ Pohroma žiadna neprepukne inak než s dovolením Božím.“

Citácie z Biblie a ďalších svätých Písiem sú možné preto, že napríklad čisté učenie Ježišovo je v súlade s učením čistej demokracie. Má totiž rovnaký základ, ktorým je prírodný morálny Zákon. Z rovnakého dôvodu možno tvrdiť, že sloboda a demokracia sú synonymá. Aj pre demokraciu teda platí, že demokracia nie je prázdny rám, do ktorého si každý môže vložiť, čo chce, a to preto, že tam je už Zákon oddávna vložený. O svojom učení Ježiš prehlásil, že nie je jeho, že ho má od svojho Otca. (Ján 7, 16) Kvalifikovanejšia informácia o tom, ako má človek myslieť, cítiť, hovoriť a jednať, neexistuje.7. Výchova a osveta k slobode, t.j. k demokracii

Siedmou demokratickou hodnotou je výchova povahy a charakteru ľudí. Pedagogiku možno rozdeliť na dve vetvy. Na výchovu a vzdelanie. Výchova sa zaoberá podstatou a zákonitosťami vývoja charakteru a povahy k demokratickej múdrosti, vzdelanie sa zaoberá podstatou a zákonitosťami ostatných znalostí a schopností. Keďže lotor s vysokoškolským vzdelaním je pre spoločnosť nebezpečnejší ako lotor bez vysokoškolského vzdelania, je žiaduce, aby ľudia a štátna moc túto starú pravdu urobili prioritou demokracie v rodinách, školách i médiách, aby počet skutočných demokratov v spoločnosti prevážil počet nedemokratov, aby o vývoji demokracie rozhodovali len demokrati.

Etické učenia jednotlivých náboženstiev sú prevažne vo väčšom či menšom súlade so Zákonom, avšak výchova zaisťovaná demokratickou štátnou mocou potrebuje predať mladým ľuďom i dospelým vzorový, jednotný obsah demokratického svetového názoru, ktorý nebude prekážať iným svetovým názorom občanov, a zvlášť tiež svetovým názorom jednotlivých cirkví. Ján Amos Komenský, učiteľ národov, prišiel k presvedčeniu, že v názoroch na Boha a na obsah náboženstiev existuje nekonečný chaos, nech už porovnávame navzájom všetky vyznania, ktoré môžeme vo svete badať, alebo posudzujeme každé jednotlivo. To však nevylučuje poznanie, že demokratický názor je vo svojej podstate totožný s učením Ježiša. Tento názor potvrdzuje i názor T. G. Masaryka, že zmyslom českých dejín i demokracie je Ježiš, a nie diktátor G. J. Caesar. Možno preto čerpať zo svätých Písiem múdrosť Zákona, ktorá je totožná s múdrosťou demokratickou a nepodlieha starnutiu a zmenám. Táto spoločná múdrosť je nadstranícka a nadcirkevná.

Z názorov J. Á. Komenského, učiteľa národov, na výchovu: Zanedbávanie výchovy je skazou ľudí, rodín, ríš a celého sveta. Vševýchova je univerzálne zušľachťovanie celého ľudského pokolenia. Duch je v nás to, čím sme obrazom Božím, t.j. čím sme maličkí bohovia, totiž ľudia. Všetci sme poslaní do rovnakej školy sveta a ukladá sa nám pripravovať sa pre iný život. Nič nie je v živote také potrebné ako vyzbrojiť sa životnou múdrosťou. Pretože kto prospieva vo vedení a stráca v mravoch, hovorí staré príslovie, viac stráca, než získava. Ak sa stará niekto len o to, čo máme spoločné so živočíchmi, teda o bytie, život, výživu, pohyb a zmyslové pôžitky, stáva sa z neho človek živočíšny a zvierací. Žiť a nevedieť prečo žiješ, znamená žiť tak, ako žije mucha alebo žihľava. Od učenia múdrosti a od vzdelávania ducha nemá byť nikto zdržiavaný, nie ešte vzďaľovaný. Nepodliehať porušeniu je lepšie ako byť napravovaný. Zlu sa nesmie dovoliť, aby zosilnelo. Namiesto vzájomnej lásky a úprimnosti je vzájomná nenávisť, nepriateľstvo, vojny a vraždenie. Namiesto spravodlivosti nespravodlivosť, krivdy, útlaky, krádeže, lúpeže. Namiesto čistoty nečistota, oplzlosť v myšlienkach, rečiach a skutkoch. Namiesto prostoty a pravdovravnosti lži, klamstvá a zlé úskoky. Namiesto pokory spurnosť a nadutosť jedných proti druhým. Beda tebe, nešťastné plemeno, že si sa tak zvrhlo! Načo je škola, ak nezbavuje necnosti (duševnej nečistoty)? Deti sú stvorením družným, už od kolísky milujúce spoločnosť. A tak ich nesmieme sužovať samotou, ale ani ich nemôžeme len tak púšťať do spoločnosti dobrých i špatných bez rozdielu. Dvojročným, trojročným a tým viac štvorročným je už možné vštepovať znalosti o Bohu a o živote a smrti, cez ktoré všedný život prechádza v iný, aby tak podľa miery svojej chápavosti začínali vnímať, prečo tu sú a čo majú robiť. Rodičia budú učiť svojich potomkov nasledujúcim veciam: 1. Pracovitosti. Nedovolia im zaháľať, ale budú ich navykať na to, aby už od útleho veku niečo robili, a to spočiatku niečo zábavného, čo by však neskôr prinášalo skutočný prospech. 2. Trpezlivosti a mravnosti. A zvlášť vtedy, keď sa deti dopustia nejakého poklesku, je treba ich pokarhať. Tiež nie je možné znášať ich odvrávanie. 3. Zbožnosti. Deti sa musia od útlej mladosti učiť úcte voči Bohu. 4. Rodičia musia deti učiť nejakej zručnosti, ktorou by sa neskôr živili a slúžili štátu. 5. Čulosti a podnikavosti pri vybavovaní záležitostí a pri plnení zverených úloh. 6. Jednoduchosti v jedle, obliekaní atď. 7. Rodičia musia učiť poctivosti, otvorenosti a cudnosti, aby sa naučili vyhýbať sa temnote a poučili sa o tom, že každé ich konanie sa má odohrávať na svetle. A čo najstarostlivejšie musia byť deti strážené pred špatnou spoločnosťou, aby sa nenakazili. Pretože zlo sa pre poruchy prirodzenosti prichytáva ľahšie a pevnejšie. Je teda nutné od mládeže plným úsilím odďaľovať všetky príležitosti ku skaze, ako sú špatné spoločnosti, oplzlé reči, prázdne a neužitočné knihy (alebo príklady chýb, nech vniknú zrakom alebo sluchom, sú pre dušu jed) a konečne záhaľka, aby sa deti nečinnosťou neučili zločinnosti, alebo zakrpateli duševne. Lepšie teda bude, keď budú zamestnané vždy niečím, či vážnym alebo zábavným, len nech sa nenechajú zaháľať. Je nevyhnutné zakročovať proti zlu mocou. Zakročuje sa kázňou, t.j. karhaním a trestaním, slovami a ranami, ako je potrebné, vždy hneď po čine, aby klíčiace zlo bolo potlačené hneď v zárodku alebo radšej aby bolo pokiaľ možno, vyvrátené aj s koreňmi. Predovšetkým bude nutné vštepovať chlapcom čulú ochotu slúžiť iným. Bedlivo teda musí byť mládeži vštepovaný cieľ nášho života, totiž že sa nerodíme len pre seba samého, ale aj pre Boha a pre blížneho, to je pre spoločnosť ľudského pokolenia. Máme sa snažiť a usilovať svojou službou byť na prospech čo najviac ľuďom. Pestovanie cností musí začínať od najútlejšieho veku, skôr než sa duša nakazí. Cnosť sa pestuje skutkami, nie rečami. Je potrebné starať sa o telo, a to nie tak, aby sme žili len preň, ale pretože nemôžeme žiť bez neho. O duševnú stránku je však treba starať sa viac, pretože ona pôsobí, že ľudia žijú ľudským spôsobom. Zvrátené túžby sa nedajú potlačiť, keď sme k nim zhovievaví, ale keď im kladieme odpor. Činný život je skutočným životom, záhaľka je hrob zaživa. Stráň sa, aby si malicherným veciam nevenoval viac času ako veciam dôležitým. Čokoľvek dobrého môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra. K vzdelaniu patrí znalosť jazykov akože tlmočníkov mysle. Nech myšlienky, slová a činy tvoria jedinú harmóniu. Skôr musíme byť hotoví zomrieť ako sa pošpiniť a stratiť svoju česť.

Filozofia je príliš košatá, takže je takmer lepšie nič nevedieť, ako sa nechať donekonečna miasť odlišnými názormi a namiesto svetla vedenia tápať len hmlou rôznych mienok. Múdrosť je uväznená v knihách a v knižniciach a zriedka sa objavuje v myšlienkach, výrokoch alebo skutkoch ľudí. Príčinou tejto pohromy je i samé množstvo a rozličnosť kníh. Veď ich je viac, než aby život ktoréhokoľvek smrteľníka stačil k prečítaniu buď len jednej tisíciny z nich. Vážnejšie knihy, od ktorých si sľubujeme rozhojnenie múdrosti, je treba čítať súvislo dvakrát alebo trikrát. Pri prvom čítaní vyznačme všetky pozoruhodné veci podčiarknutím alebo hviezdičkami na okraji. Zo všetkého, čo čítaš, si obstarávaj výpisky. Nakladateľov potom musíme nástojčivo prosiť a zaväzovať, aby nerozmnožovali papier, ale múdrosť, a aby si za cieľ kládli nie zisk mešcov, ale svetlo duší, aby boli skutočne služobníkmi svetla, nie otrokmi Plutonovými (boha bohatstva), strojcami temnôt a zmätkov. Tiež si musíme všetci priať, aby i barbarské národy mohli byť osvietené a oslobodené od temnôt svojej nevzdelanosti. To preto, že tvoria časť ľudského pokolenia a tá sa má prispôsobiť svojmu celku, a ďalej, že celok nie je celkom, ak mu niekde niečo chýba. Pretože ani celému telu sa nemôže dariť dobre, ak sa nedarí dobre všetkým údom spoločne a každému zvlášť.

Z názorov o výchove prvého prezidenta Československa T. G. Masaryka, reinkarnovaného J. Á. Komenského: Demokracia je stálym úsilím o výchovu občianstva vôbec. Demokracia pravá, založená na láske a úcte k blížnemu a blížnym všetkým, je len uskutočňovaním božieho poriadku (Zákona) na zemi. Demokracia nie je len štátna a administratívna forma, ale názor na život a svet. Nikdy som nebol ateista, pretože nebolo dňa, aby som nemyslel na Boha. Som rozhodný odporca materialistického názoru na svet. Žiť mravne je pravé uctievanie Boha. Hlavný obsah všetkého úsilia jednotlivcov, národov a celého sveta je pochopiť čisté učenie Kristovo a podľa neho jednať. Pravá demokracia spočíva na mravnosti. Vývoj školy, v tom je vývoj demokracie.

Biblické výroky: Za žiadnych okolností sa neutiekaj ku klamstvu. Hovorte každý svojmu blížnemu pravdu. Nezamýšľajte nikto vo svojom srdci proti blížnemu nič zlého. Len milujte pravdu a pokoj. Nevchádzaj na cestu svojvoľníkov, cestou zlých sa neuberaj. Nevydávaj svoje sily ženám. Lepšie je, keď nesľubuješ, ako keď sľúbiš a nesplníš. Ľudia zvrátenej mysle sú plní neprávosti, podlosti, lakomstva, špatnosti, sú samá závisť, vražda, svár, lesť, zlomyseľnosť, sú donášači, ohovárači, Bohu odporní, spurní, nadutí, chváliaci sa. Vymýšľajú zlé veci, neposlúchajú rodičov, nemajú rozum, nedokážu sa s nikým zniesť, nepoznajú lásku ani zľutovanie. Tí, ktorí robia len to, čo sami chcú, ťahajú sa k tomu, čo je telesné; ale tí, ktorí sa dajú viesť Duchom, ťahajú sa k tomu, čo je duchovné. Dať sa viesť sebectvom znamená smrť, dať sa viesť Duchom je život a pokoj. Sústredenie na seba je Bohu nepriateľské, pretože sa nechce a ani nemôže podriadiť Božiemu Zákonu. Skutky ľudskej svojvôle sú zrejmé: necudnosť, nečistota, bezuzdnosť, modlárstvo (tzn. nadraďovanie objektívne nižšej hodnoty hodnote objektívne vyššej), čarodejníctvo (čierna mágia), rozbroje, hádky, žiarlivosť, vášeň, podlosť, rozpory, rozkoly, závisť, opilstvo, nestriedmosť a podobné veci. Ovocím Božieho Ducha (svetla) však je láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, láskavosť, dobrota, vernosť, tichosť, sebaovládanie. Každý nech má na mysli to, čo slúži druhým, nie len jemu. Nech je medzi vami také zmýšľanie (ideológia) ako v Kristovi Ježišovi. Umŕtvujte svoje pozemské sklony: smilstvo, necudnosť, vášeň, zlú túžbu a hrabivosť, ktorá je modloslužbou. Teraz odhoďte to všetko: zlobu, hnev, špatnosť, rúhanie, ohováranie z vašich úst. Neklamte jeden druhého. Oblečte milosrdný súcit, dobrotu, skromnosť, pokoru a trpezlivosť. Meňte sa obnovou svojej mysle. Majte podiel na práci pre pravdu. Bedlivo dbaj, aby si sa neobracal k ničomnosti a nevolil ju radšej než utrpenie. Poznáte pravdu a pravda vás oslobodí. Množstvo múdrych je spásou sveta.

Z názorov Satja Sáí Báby: Sú štyri dôležité princípy, ktoré by ste mali držať na mysli a každý deň života ich uplatňovať. Neplytvajte peniazmi. Neplytvajte jedlom. Jedlo je darom Božím. Neplytvajte časom. Čas je vám daný Bohom ako dar. Neplytvajte energiou, ktorú máte, je vám daná tiež Bohom. Zapájanie sa do márnotratných činností premárňuje energiu danú vám Bohom. Nepočúvajte nič, čo je špatné. Dajte zbohom špatnej spoločnosti. Sloboda nespočíva v pôžitkárstve. Pestujte Lásku, ten najdôležitejší poklad, ktorý môžete získať. Nesebeckú božskú Lásku môžete rozvíjať, ak ste kdekoľvek. Je najlepším pokáním a najvyššou bohoslužbou, do ktorej sa môžete zapojiť. Ak idete za pominuteľnými vecami, dostanete pominuteľné výsledky.

Ďalšie múdre názory a informácie: Než sa dieťa začne zamestnávať abecedou a inými svetskými vedomosťami, malo by sa naučiť, čo je duša, pravda a láska, aké sily driemu v duši (M. Gándhí). Bez mravnej obrody ľudí nebude lepšej demokracie. Problém novej budúcej demokracie je taktiež súčasne trvalým problémom výchovy k demokracii, problémom výchovy vodcov a más (E. Beneš). Dejiny ľudstva sa stále viac stávajú niečím medzi výchovou a katastrofou (H. G. Wells). Iba jediným prostriedkom je možno zvíťaziť nad obecným zlom v živote: mravným zdokonalením vlastného života (L. N. Tolstoj). Na toho, kto podporuje nevedomosť (o podstatných hodnotách, zvlášť o výchove), padá vina za všetky zločiny z nevedomosti rovnako ako padá vina za všetky stroskotania na toho, kto zhasol svetlá majáku (S. Johnson). Múdrosť zbavuje dušu vášní (Démokritos). Múdrosti ide o plnenie Zákona. Človek má nižšie ja a vyššie Ja. Nižšie Ja udržuje formu ľudského tela, preto pôsobí sebecky, je pretkané podvedomým sebazachovacím pudom. Je oblasťou, v ktorej pôsobia pudy a žiadosti, čomu súhrnne hovoríme sily astrality. Špatná astralita ničí telo fyzické, dobrá ho regeneruje. Vyššie Ja je iskrou božieho Bytia, ktorá sa duchovnou výchovou prebúdza z latencie, ale nižšie ja (duša) je v každom človeku už prebudené. Človek má slobodu voľby uzavrieť sa dobru, alebo zlu. Nebuďme nikdy nástrojom násilia! (Alma Excelsior, znalkyňa Zákona)

Ďalšie, stále aktuálne názory: Prekonávaj hnev miernosťou, zlo dobrom, skúpeho darmi, klamára pravdou. Nedovoľuj svojím deťom zabíjať hmyz. Tým začína vraždenie ľudí. Bičom dieťa (človeka) nevychováš. Blud neprestáva byť bludom, ak ho zdieľa väčšina. Vzdelávať ducha je práve tak potrebné ako živiť telo. Lepšie je bezprávie trpieť, ako ho páchať. Roztopašná a bezuzdná mladosť odovzdá starobe vysilené telo. Najnebezpečnejšie pre skutočné poznanie je používanie nejasných slov, pojmov. Úsilie o pravdu musí byť nadradené akémukoľvek úsiliu (Einstein). Podstatou ľudského vývoja nie je zvyšovanie vonkajších hodnôt, ale zvyšovanie hodnôt vnútorných (duchovných a duševných). (I milionári páchajú samovraždy.) Pre mnoho ľudí je len jeden liek - katastrofa. Všetky totality na svete ničia elity a ponižujú národ na šedý priemer. Človek môže zmeniť svoj život, ak zmení svoje myslenie a svoj názor. Je treba modernizovať myslenie, nie zbrane. Skaziť človeka je jednoduché. Stačí ho oddeliť od Boha, prinútiť ho, aby spoliehal sám na seba, a tak ho obmedziť na jeho vlastné sily. A to najhoršie, čo sa potom človeku môže stať, je vedome sa spoľahnúť na sily Zla, teda na Satana. Hovoriť pravdu je základným mravným príkazom. Kto klame, tupí Pravdu a skresľuje skutočnosť. Lož rozrušuje všetko spoločenstvo, vlieva do ľudských zväzkov jed nedôvery. Ale i keby lož nebola objavená a nikoho nepoškodila, pôsobí najväčšiu zhubnosť nám samým. Naše vlastné vnútro a náš charakter upadajú každým novým klamstvom. Nuda ako choroba sa šíri celým svetom. Nuda je neoddeliteľné dvojča duchovnej prázdnoty. Unudení ľudia sú prázdni ľudia. Mnoho takých ľudí v túžbe uniknúť nude hľadá vzrušenie (a šťastie) v alkohole, drogách, sexe a neuznáva žiadne obmedzenia (dané Zákonom). Čím viac sa ľudia odvracajú od Boha, tým viac sa snažia vytvoriť si treba len umelú ilúziu zmysluplnej existencie. Taká je i zábava. Žiadne náhrady neuspokoja ľudskú dušu. Nuda je pôvodcom väčšiny zločinov. Moderný človek uteká pred vlastnou prázdnotou do všetkých kútov sveta, cestuje, ale nikdy sa prázdnoty nezbaví, pretože ju nosí v sebe a všade so sebou. Práca od nás zaháňa troch veľkých nepriateľov: nudu, neresť a núdzu.

Športom sa pestujú závažné mravné vlastnosti ako húževnatosť, vôľa, umenie športovo prehrávať a nevzdávať sa. Šport učí kázni, zachovávaniu pravidiel hry, poctivému jednaniu, rozvíja zmysel pre kolektív, cit pre druhého, učí pomáhať druhým. Telesná výchova je vôbec užitočná príprava pre pestovanie charakteru. Alkohol síce zvyšuje sebavedomie, výrečnosť, smelosť, ale zbavuje človeka morálnych zábran. Znižuje nároky pri voľbe sexuálneho partnera, pohlavné choroby sa získavajú predovšetkým v ľahkom alkoholickom opojení, podporuje promiskuitu, robí príťažlivou aj prostitúciu. Alkohol ovplyvňuje negatívne vajíčka aj spermie. Veľká trojica kliatob: tabak, liehoviny a zvieracie mäso. Od tejto strastiplnej trojice prichádzajú veľké útrapy a skaza. Ak upadajú ľudia do moci tejto trojice, približujú sa zvieratám a postrádajú ľudské tváre a najlepšie šťastie života. Niektoré deti sa chovajú tak, ako keby nemali rodičov. To preto, že niektorí rodičia sa chovajú tak, akoby nemali deti. Dobre sa žije len v takej spoločnosti, kde morálka, pravda, spravodlivosť sú to najdôležitejšie.

Univerzálny svetový názor čistej demokracie je len jeden, tak ako je len jedna matematika, astronómia, fyzika, chémia. Rôzne sú však úrovne jeho praktického používania ľuďmi, národmi a štátmi. Univerzálny svetový názor čistej demokracie je najlepšou prevenciou a najlepším liekom proti ťaživým následkom v živote ľudí zavinených špatnou, nevedeckou ideológiou. Je i najlepšou prevenciou proti beznádeji, nedôvere, samovraždám, kriminalite, drogovej závislosti, chorobám, biede duchovnej i hmotnej a proti špatnému osudu. Význam svetového názoru čistej demokracie pre výchovu a pre zlepšovanie morálneho zdravia spoločnosti i štátu možno prirovnať k významu Slnka pre život na Zemi.
JUDr. František Venzara
Nádražní 28
783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech Republic 

<< ZPÄŤ

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!