1. Nespoštovanje Zakona – izvirni vzrok vseh kriz v razvoju urejene družbePravkar doživljamo že drugo svetovno ekonomsko krizo. Šest glavnih vzrokov krize, ki se je začela ob koncu leta 1929 v ZDA, je Dr. Alexis Carrel opisal takole: 1. Za svoj obstoj se človek bori dosti bolj s svojo mislijo kot pa s svojim telesom. Bolj pomemben kot inteligenca je nravni smisel; ko se ta v katerem narodu izgubi, se pospešeno začne rušiti vsa njegova struktura. 2. Družbeno okolje nič ne podpira razvoja človekove duševnosti, celo ravno nasprotno: ta razvoj zavira z vso močjo. 3. Zanimivo je, da so duševne bolezni bolj pogoste kot vse ostale bolezni skupaj. 4. Študij nravnih, estetskih in verskih čutenj se kaže enako potreben kot študij matematike, fizike, kemije. 5. Narodni ekonomisti bodo spoznali, da so vzroki gospodarske in politične krize lahko tudi nravni in duhovni. 6. Kakovosten in popoln razvoj človekove osebnosti je končni cilj civilizacije. Prišel je čas, da bi se začeli ukvarjati s svojo prenovo.

            Pravilnost navedenega kratkega opisa vzrokov prve svetovne ekonomske krize je potrdila tudi druga svetovna, tj. globalna ekonomska krize, ki jo doživljamo v tem trenutku. Tudi to drugo krizo je povzročilo nespametno vodenje držav z dolgoročnim nespoštovanjem norm naravnega moralnega zakona (v nadaljevanju Zakona), o eksistenci katerega je  Champetier de  Ribes, zastopnik Francije pred Nürnberškim sodiščem, ki je sodilo voditeljem nacistične Nemčije po drugi svetovni vojni, povedal: „Nad svobodno voljo ljudi in vlad stoji moralni zakon, ki zavezuje kot ljudi, delujoče v javnosti, tako tudi zasebnike; kot narode, tako tudi posameznike. Zločin je, če se navedeni zakon krši.“ O eksistenci tega Zakona beremo tudi v Bibliji: „Kršitev zakona je greh.“ (1. Janezovo pismo 3:4) Učitelj narodov, J. A. Komenský (1592-1670), je zapisal: „Kristus je zares pot, resnica in življenje. Zato tudi vsak, ki je izven Kristusa, je izven poti, resnice in življenja, kar pomeni, da je skrenil s poti, da tava in umira.“ „Ker podlegamo kozmičnemu redu (Zakonu), je prav, da ta red spoznamo.“ (Alma Excelsior (1887-1956)  „Kako bi se ponovno vrnili k prepričanju, da je moralni red neomejen gospodar sveta?“ (Češki filozof Emanuel Rádl, 1873-1942) „Družba brez karakterjev gnije, družba, ki je bogata s karakterji, uspeva, se dobro razvija in postaja cvetoča. Zato najbolj pomembno opravilo vzgojiteljev je v tem, da bi mlade državljane učili postati karakterni.“  (Češki pisatelj  Josef Holeček, 1853-1929)

            Z načini zlorabe poznavanja Zakona v egoistične oblastniške namene zvodnikov narodov po nekrvavi poti nas seznanja stari kitajski pisatelj Sun Tsi (5. stoletje pred Kristusom): 1. Diskreditiraj dobro in resnico. 2. Kompromitiraj resnične voditelje. 3. Spodkopavaj medsebojno zaupanje med ljudmi: Naj vsak postane osamljen. 4. Spodkopavaj obstoječo vlado: nered prebuja ogorčenje, ki ga boš lahko izkoristil. 5. Uporabljaj najrazličnejše barabe: ti nimajo druge možnosti, razen da ti zvesto služijo. 6. Posej nemir povsod tam, kjer je možno. 7. Ščuvaj mlade zoper stare. 8. Zasmehuj tradicije, kajti one so tvoj največji sovražnik: ne dovoljujejo namreč pozabljati korenin. Onemogočaj preskrbo z rižem in vodo. 9. Razpečuj glasbo, ki spodbuja poželenje. 10. Širi nemoralnost. 11. Nagrajuj svoje častilce, oni ti bodo povrnili dvojno. 12. Trudi se spoznati vse, kar se dogaja v deželi, ki jo želiš razrušiti. Potrebno je podrediti si deželo na takšen način, da nihče ne bo niti slutil, da izgublja svobodo.

            Državna moč nima lastnega biološkega mišljenja, iz katerega izvira človeška moč, zato tudi nima nikakršne lastne moči; ta izhaja samo od državljanov, ti pa so jo prejeli skozi dar mišljenja in čustvovanja od Zakonodajalca vseh naravnih zakonov. Zato je povsem pravilno mnenje, da je država za ljudi, in ne ljudje za državo in njene oblastniške in egoistične cilje, ki ignorirajo eksistenco Zakona. Nadrejenost morale nad močjo in ekonomiko (denarjem) izražajo tudi naslednja mnenja: „Kadar vlada moder, utrjuje hrbtenice ljudi. Tam, kjer se ne bo spoštovalo Zakona, bo zavladala tema. (Stara kitajska modrost). Demokracija je nenehno prizadevanje za vzgojo državljanstva nasploh. Ne verjamem, da je nujno reformo možno izvesti samo po gospodarski plati. Kriza demokracije je predvsem vprašanje moralnosti. (T. G. Masaryk, 1850-1937) Demokracija ne more postati boljša brez moralnega preporoda ljudi. Problem nove prihodnje demokracije je torej hkrati tudi trajen problem vzgoje za demokracijo, problem vzgoje voditeljev in ljudstva. (Drugi predsednik Češkoslovaške, Eduard Beneš, 1884-1948)  Ni res, da o vsem odloča ekonomika. Odločilna je morala. (A. Solženicyn, 1918-2008) Najhujše zablode in zločini našega časa izvirajo iz popolne odcepitve politike od morale. (V. S. Solovjev, 1853-1900)
           
            Povsem tiho, nekako neopazno, so se začele rušiti idejne in moralne vrednote. Naša država je dosegla predkrizno stanje. Najbolj pomembna naloga današnjega dne je duhovni dvig človeka in utrjevanje njegove moralne drže. (M. S. Gorbačov)  Največji kapital naroda je v njegovi moralni kakovosti. (N. G. Černyševskij, 1828-1889) Bogastvo duše je bolj vredno kot bogastvo denarja. (Arabski izrek)  Bolezni mišljenja so bolj pogubne in se pojavljajo bolj pogosto, kakor bolezni telesa. (Grški filozof Epikúros, 341-270 pred Kristusom)  Govori resnico, tudi če je zoper tebe. (Arabski izrek) Zabloda ne neha biti zabloda, pa čeprav se na njej zedini večina. (L. N. Tolstoj, 1828-1910) Iz neznanja ne izhaja nobena pravica verovati v kaj. (S. Freud, 1856-1939) Sedaj prihaja začetek spremembe materializma in sebičnosti ljudstva v duhovno čuteče ljudstvo, sposobno širšega bratskega sožitja. (Alma Excelsior, 1887-1956)

           

 (F. V.,  oktober 2012)<< BACK

 

Cтарт / Start: 1.3.2007
Oригинал / Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

IBAN: CZ81 0300 000 0002 5734 6517
BIC: CEKOCZPP

thank you for your support!