25. O przeniesieniu Filadelfii z USA do Europy ŚrodkowejW jedynej proroczej księdze Nowego Testamentu, w Apokalipsie w rozdziale 3:7-13, znajduje się List do Filadelfii, przeznaczony dla Anioła kościoła w Filadelfii. „Ale słowa kościół« nie możemy pojmować w rozumieniu kościelnym czy lokalnym. Rozumiemy przez nie naukę duchową szóstej kultury aryjskiej, kulturę filadelfijsko-słowiańską.” (Alma Excelsior). Słowo „filadelfijski” oznacza współbractwo wszystkich dzieci Bożych, należą do nich zarówno demokraci, jak i niedemokraci, tzn. ludzie uduchowieni, jak i materialiści. Słowo „słowiański” oznacza każdego człowieka z któregokolwiek narodu, który stanie się głosicielem Słowa Bożego i wyznawcą nauczania filadelfijskiego, które przygotowała dla tej szóstej kultury Alma Excelsior (1887-1956), urodzona w Brnie, w Republice Czeskiej. Jest to nauka niewyznaniowa i niereligijna. Różnicę tę może czytelnik zrozumieć dzięki definicji religii znanej na całym świecie nauczycielki duchowej Almy Excelsior: „Religia to owoc duchowego poznania, uzyskany poprzez oświecenie. Oświecenie stanowi bezpośredni wstęp do świata duchowego.” Z tej definicji wynika oczywista wyższość nauki pochodzącej z nieba, przed nauką proroków i założycieli światowych wyznań, którzy uprościli naukę, tak aby była on zrozumiała dla ludzi prostych. Głębokość i zakres duchowego poznania Almy Excelsior jest niezwykła i to poznanie może być upowszechnianie tylko w ograniczonym zakresie. Ponieważ jest to nauka idealistyczna i pełna demokracji, materialiści ją odrzucają, aczkolwiek to właśnie nieznajomość i brak poszanowania naturalnego Prawa moralnego jest pierwotną przyczyną wszystkich kryzysowych zjawisk dotykających ludzi i ich organizacji. Filadelfijska kultura stara się o wychowanie jedynie na podstawie najnowszego duchowego poznania przez Almę Excelsior. Filadelfia, tzn. Miasto Miłości Braterskiej w Ameryce Wschodniej została założona w roku 1682 przez kwakrów, którzy opuścili Anglię, aby móc wyznawać swoją wiarę bez prześladowań i potwierdzać zasadę, że wiara, która się nie objawia właściwymi czynami nie wystarcza. Miasto Filadelfia stało się później stolicą wszystkich trzynastu angielskich kolonii w Pensylwanii. W roku 1947 brytyjscy i amerykańscy kwakrzy otrzymali Pokojową Nagrodę Nobla. Kwakrzy są przekonani, że w człowieku znajduje się pewne „ziarenko Boże”, które jest źródłem „wewnętrznego światła” i z tym właśnie światłem należy nawiązywać kontakt bez pośrednictwa księży. Decydujące dla nich były i są ich własne doświadczenia z Bóstwem w nich samych. Obecnie kwakrzy mają liczą sobie około 5 milionów wyznawców. Dnia 04.07.1776 r. kwakrzy wydali w Filadelfii wspólną Deklarację Niepodległości, w której ludność wszystkich trzynastu amerykańskich osad ponownie upomniała się o ideę wrodzonych praw ludzkich, które uzasadniają rozdzielenie z królewską Anglią i uprawniają do niezależności oraz swobodnego rozwoju. Pod presją południowych delegacji pominięto z oryginalnego projektu esej potępiający niewolnictwo. Z tekstu Deklaracji zacytujmy ten fragment: „Prawdy te uważamy za oczywiste: wszyscy ludzie są stworzeni jako równi sobie; Stwórca obdarzył ich pewnymi niezbywalnymi prawami, między innymi życiem, wolnością i dążeniem do szczęścia; w celu zabezpieczenia tych praw ustanawia się między ludźmi sprawiedliwą władzę, płynącą z przyzwolenia tych, nad którymi jest sprawowana władza; gdy jednak jakiś system władzy przeciwstawia się tym celom, ludności przysługuje prawo go zmienić lub obalić i powołać nową władzę, opartą na takich zasadach i z taką prawomocnością, aby jak najlepiej gwarantowała ludziom ich bezpieczeństwo oraz szczęście. ... Jeśli zaś bezprawie i ucisk nie ustają i mają na celu ujarzmienie ludności w bezwzględnym despotyzmie, lud ma prawo, a nawet obowiązek taką władzę obalić i powierzyć swe przyszłe bezpieczeństwo nowemu strażnikowi. Takie było cierpliwe cierpienie tych osad: i takiego stanu potrzeba dziś, który zmusza ludzi do zmiany dotychczasowego systemu władzy.”
Dnia 23.10.1918 r. w Filadelfii przedstawiciele Unii Demokratycznej Europy Środkowej podpisali w Sali Niepodległości, na czele z przewodniczącym Unii Tomášem Garriguem Masarykem (dalej tylko TGM) programy poszczególnych narodów Unii i następnie na dziedzińcu TGM przeczytał ich wspólne oświadczenie, przy czym wg historycznego przekazu zabrzmiał przy tym także Dzwon Niepodległości. Oświadczenie to uważa się za początek, narodzenie się filadelfijskiej kultury. Dnia 20.11.1918 r. TGM odpłynął do domu z nowojorskiej przystani statkiem „Carmania” już jako obrany prezydent. Nazwa statku przypomina karmę, tzn. los, który ukazuje, że rola TGM w Ameryce nie była przypadkowa. TGM przywiózł w ten sposób z USA przepowiedzianą w roku 95 kulturę Filadelfijską do ówczesnej Czechosłowacji. Przypadkiem nie były ani narodziny Almy Excelsior w Brnie, ani jej duchowo-demokratyczny wkład w szóstą zaczynającą się kulturę Filadelfijską.
Z moralnych poglądów TGM: „Mylny jest pogląd, że kto ma religię, ma również moralność. Każdy człowiek ma obowiązek przeciwstawić się temu, kto zagraża nie tylko fizycznemu, ale i duchowemu życiu ludzi. Powszechne braterstwo, hasło francuskiej rewolucji, głosił już uczeń Sokratesa – Platon (470-399). Demokracja nie jest tylko politycznym systemem, jest przede wszystkim systemem moralnym. Moralność musi być celem każdej jednostki i narodu. Przemoc może rodzić tylko przemoc. Bez rzeczywistej naprawy myślenia i moralności możemy usunąć diabła, ale jego miejsce zajmie Belzebub. Nie wierzę, że niezbędną reformę da się przeprowadzić tylko w ramach ekonomiki. Muszą zostać przeprowadzone zarówno reformy moralna, jak i ideowa. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem materialistycznego światopoglądu. Bez powszechnego uznania moralnych podstaw państwa i polityki nie można kierować żadnym państwem. Ten, kto nie zna treści chrześcijańskich staje się obcym w naszej przestrzeni kulturowej.”   

            Informacje Almy Excelsior nie są sprzeczne z moralną etyką chrześcijańskiego nauczania i mogą pomóc obywatelom, aby poznali i uznali, że głównym celem życia ludzkiego jest uduchowienie człowieka, inaczej mówiąc kultywacja ludzkiej psychiki, która wspiera rozwój moralnego i w następstwie fizycznego zdrowia człowieka i zdrowej demokracji bez stanów kryzysowych ludzi oraz państw, spowodowanych przez samych ludzi i same państwa przez nieznajomość i nieposzanowanie naturalnego Prawa moralnego.

 

Dziękujemy za wsparcie finansowe na nasz rachunek
IBAN: CZ81 0300 0000 0002 5734 6517

Nazwa rachunku: SP MZ
 (František Venzara, przewodniczący SPMZ, 21.02.2013 r.)


 

<< Z PIEROTEM

 

Cтарт / Start: 1.3.2007
Oригинал / Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

IBAN: CZ81 0300 000 0002 5734 6517
BIC: CEKOCZPP

thank you for your support!