24. O demokracji, totalitaryzmie i sensie życia ludzi na ZiemiDla poznania istoty demokracji (światła) i totalitaryzmu (ciemności) nam wystarczy tylko pięć pojęć:
1. moralność, 2. ludzka władza, 3. pieniądze, 4. ekonomika, 5. hierarchia. Dobra znajomość tych pojęć i ich prawidłowe używanie zakłada nie tylko studia w szkołach, ale również studia całe życie. Dotyczy to zwłaszcza moralności, która powinna być priorytetem wszystkich ludzi, rodzin, państw, narodów, kościołów, ich programów i celów. Rozwój moralności jest nieustannym i długotrwałym procesem, który jednak może mieć negatywne wyniki.
Pierwsze miejsce moralności w hierarchii wartości było i jest dane prawem przyrody, które ma nazwę prawo mądrości i miłości, dalej tylko Prawo. Przestrzeganie norm Prawa Stary Testament nazywa słowami:  robić to, co jest właściwe w oczach Pana. Usunięcie moralności z pierwszego miejsca przez władzę ludzką jest głównym źródłem następującego totalitaryzmu, który jest przeciwieństwem demokracji. W niedawnej przeszłości nam to zastąpienie moralności przez ludzką władzę pokazali w praktyce Lenin, Stalin i Hitler. Jednak tylko demokracja może nadawać sens i zapewniać rozwój istnienia ludzkiego na planecie Ziemi. Tym sensem jest uduchowienie, tzn. kultywacja człowieka, jego myślenia (ducha) i odczuwania (duszy). Istnienie wszystkich praw przyrody zakłada niezbędnie również istnienie Prawodawcy.

Za najgorsze naruszenie harmonijnego rozwoju ludzi i ich organizacji zgodnie z Prawem, można uważać następujących sześć naruszeń Prawa:
-  Materialistyczny światopogląd;
-  amoralność, tzn. naruszenie lub naruszanie normy lub norm Prawa ludzkimi czynami;
-  egoizm, który przeszkadza człowiekowi w bezinteresownym życiu dla innych;
-  narkotyki;
-  namiętność seksualna bez duchowej miłości i seks za pieniądze;
-  spożywanie mięsa, które przeszkadza uduchowieniu ludzi i jest związane z wojnami ludzi.   

Powrotowi moralności na jej pierwsze miejsce w umysłach ludzi mogą pomóc szczególnie następujące mądre rady i informacje:

1. Harmonia praw wszechświata stanowi inteligencję na tak wysokim poziomie, że wszystko ludzkie myślenie i poznawanie jest absolutnie bez znaczenia. (Albert Einstein) 
2. Szukaj przede wszystkim jego królestwa i sprawiedliwości, a wszystko pozostałe będzie Ci dane. (Mateusz 6:33) (Tę Najwyższą inteligencję wszechświata nazywają chrześcijanie Bóg lub Pan. Muzułmanie używają nazwy Allach. Pośrednio sugeruje się tu, że jeżeli nie będziemy szukać jego duchowego świata i nie zaczniemy uduchowiać się w ramach czystej demokracji, możemy w wyniku jakiejś katastrofy naturalnej lub ludzkiej stracić nie tylko majątek materialny lub zdrowie, ale również samo życie na Ziemi.)
3. Jeżeli chcesz żyć dla siebie, żyj dla innych. (Seneca)
4. Człowiek, który szuka szczęścia w zewnętrznym dobrobycie, buduje swój dom na piasku; prawdziwe szczęście może dać tylko zgodność życia wewnętrznego z wolą Bożą. (Malory).
5. Co osobnik, państwo, naród zabierze z prawa, prawdy, sprawiedliwości, tolerancji, to doda na nieszczęściu, które koniecznie przynosi autoregulacja prawa równowagi moralnej. Ile zdrowia stracisz, tyle zyskasz choroby. Na tym polega to prawo. Ile stracisz dobra, tyle zyskasz zła, które Cię spotka. Moralność obowiązuje pomimo to, że istnieją jej teoretyczni negatorzy, czy są nimi pojedynczy ludzie, czy też całe grupy społeczne. Owszem można tymczasowo wyprzeć się moralności, próbować ją oszukać, usiłować żyć z namiastek moralności. Można się jej wyprzeć w obliczu przyjemności i rozkoszy, można nad nią postawić prawo korzyści, prawo władzy lub kłamstwa, ale to wszystko nie znaczy, że już przestała istnieć. (Prof. Arnošt Bláha)
6. Jak znów powrócić do przekonania, że ład moralny jest absolutnym władcą świata? Obowiązkiem wszystkich ludzi jest walka o sprawiedliwość i prawdę, świat zostanie wyzwolony w imię prawdy, nie przemocy. (Profesor Emanuel Rádl)        
7. Egoizm, przeciwieństwo Miłości, jest siłą, która oddziela człowieka od bytu duchowego. Sensem życia ludzkiego jest rozwój miłości. Miłość jest motorem wszelkiego rozwoju duchowego ludzkości. Wszechbraterska Miłość jest drogą do zjednoczenia. (Alma Excelsior, twórczyni nauki duchowej dla nadchodzącego nowego etapu rozwoju demokracji, tzn. kultury filadelfijskiej, wszechbraterskiej.)
8. Czyż cieszy mnie śmierć nieposłusznego? Oto słowa Pana. Czyż nie chcę, aby odwrócił się od swoich dróg i został żywy? (Biblia)
9. Przykazań (Prawa) przestrzegaj z miłości do Boga a nie ze strachu przed nim. (Talmud)
10. Zło zawsze rodzi się tam, gdzie brakuje miłości. (Hermann Hesse)
11. Tylko życie, które żyjemy dla innych, jest coś warte. (A. Einstein)
12. Bez miłości życie jest puste. (Ernst M. Arnd)
13. Na to, aby człowiek żył bez zrozumienia sensu swojego życia, jest tylko jeden sposób: żyć w nieustannym odurzeniu cielesnym, wywołanym tytoniem, alkoholem, morfiną, lub w odurzeniu psychicznym z rozproszenia, przyjemności i zabawy wszelkiego rodzaju. (Nasza uwaga: należy do nich również oferta zabaw adrenalinowych)
14. Bóg jest miłością, a kto zostaje w miłości, w Bogu zostaje a Bóg w nim. (1. List Jana 4.16)
15. Tylko rozwój miłości duchowej między ludźmi może zmienić istniejący porządek społeczny.
(L. N. Tolstoj)        
16. Partie polityczne, które nie zrozumiały swoich zadań i swojego posłannictwa kontrolnego, zamiast kontroli władzy i administracji, brały w swoje ręce władzę państwu i rządziły same. Bez moralnego odrodzenia ludzi nie będzie lepszej demokracji. (Edward Benesz, drugi prezydent Czechosłowacji.)  (Partie polityczne naruszyły prawidłowy pogląd, że państwo jest dla obywateli, a nie obywatele dla państwa)
17. Demokracja nie jest tylko formą państwa i administracji, ale poglądem na życie i na świat. Demokracja jest nieustannym dążenie do wychowania obywateli w ogóle. (T. G. Masaryk, dalej tylko TGM)
18. Dalsze losy ludzkości są całkowicie zależne od jego powrotu duchowego, od stanu moralnego ludzi. (Bierdiajew)  
19. Jezus (światło) chce, aby władza była służbą; świat (tzn. ciemność) chce, aby była władzą. (L. N. Tołstoj)

20. Rośnijcie duchem i pozwólcie rosnąć innym. To jest treść (sens) całego życia. (L. N. Tołstoj)

 

           
 (Štěpánov u Olomouce 5.12.2012, SPMZ, František Venzara)


 

<< Z PIEROTEM

 

Cтарт / Start: 1.3.2007
Oригинал / Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

IBAN: CZ81 0300 000 0002 5734 6517
BIC: CEKOCZPP

thank you for your support!