23. O Prawie i jego treściPrzez Prawo rozumiemy moralne Prawo  przyrody, dalej mówimy tylko o Prawie. Stosunek człowieka do Prawa decyduje o istnieniu, zdrowiu i losie każdego człowieka, więc brak znajomości i nieprzestrzeganie norm Prawa (norma = to, co powinno być) może oznaczać dla człowieka konsekwencje nieobliczalne, o których a razie nic nie wie. Tutaj podany krótki zarys Prawa może stać się impulsem do decyzji czytelnika zacząć Prawo systematycznie poznawać zarówno teoretycznie jak i w praktyce i poprzez to stać się człowiekiem duchownym i demokratą. “Chociaż nasze istoty żyją pod nadzorem nieba, nasz duch jednak pozostaje zamknięty w jaskini naszego osobistego charakteru i zwyczajów, które dostarczają nam niezmierną ilość pomyłek i bezwartościowych poglądów.” (Francis Bacon, 1561-1626, filozof angielski) “Kto nie znałby treści nauki chrześcijańskiej, zostałby w ramach naszego obszaru kulturalnego w zasadzie cudzoziemcem.“ (Tomáš Garrigue Masaryk, 1850-1937)
Definicję prawa sformułował angielski teoretyk prawa J. Austin w następujący sposób: “Prawo jest normą, którą ustaliła dla postępowania istot inteligentnych inna istota inteligentna, która ma nad tą pierwszą władzę.” Ta definicja dotyczy prawa ludzkiego oraz naturalnego Prawa moralnego.  
Champetier de Ribes, francuski prokurator Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze, który sądził liderów nazistowskich, apelował w ten sposób do Trybunału: “Jeżeli uroczyście przypomnicie światu, iż ponad samowolą władz stoi Prawo moralne, które obowiązuje zarówno ludzi działających publicznie, jak też osoby prywatne, zarówno narody, jak też pojedyncze osoby, i że jest przestępstwem naruszanie tego Prawa, wasz wyrok skazujący przyczyni się do wielkiego dzieła uniwersalnej pacyfikacji.” Pod tą uniwersalną pacyfikacją można rozumieć filadelfijsko-wszechbraterską, która na dłuższy czas umożliwi istnienie demokracji, która respektuje priorytety i cele ludzkości, które dla niej ustalili nasi Rodzice duchowni, Ojciec kosmosu i Matka przyrody. Początek tej nowej kultury stanowią Tomáš G. Masaryk i Alma Excelsior, wł. im. Marie Kubištová (1887-1956), która urodziła się w Brnie na Morawach i żyła w Boskovicach. Jej wkład duchowy dla szóstej filadelfijsko-wszechbraterskiej kultury stawia ją u boku Jezusa Chrystusa. Cytujemy z opinii oskarżonego przez Trybunał w Norymberdze H. Schachta: “Jestem niezachwiany w wierze, iż świat podniesie się nie pod władzą przemocy, ale jedynie pod władzą ducha i moralności.”
Oskarżony Hans Frank powiedział: “Wyrzekliśmy się Boga i dlatego musieliśmy upaść.”
Przedstawiciel Czechosłowacji w Trybunale norymberskim w swojej książce pt. Trybunał norymberski (Orbis, Praga 1946) napisał: “Naziści przemienili państwo w jeden obóz koncentracyjny. Uczynili z państwa organizm gangsterski. Państwo, którego zadaniem jest budowanie i ochrona bezpieczeństwa obywateli, pod rządami nazistów organizowało zbrodnie i chroniło zbrodniarzy a nie ich ofiary. Trybunał norymberski napisał, iż nie ma prawa bez moralności. Prawo, które oderwie się od tego źródła swojego istnienia, usycha, ginie, lub zmienia się w przeciwieństwo prawa. Trybunał norymberski dał światu pouczenie, iż ucisk wolności człowieka, zniszczenie demokracji, zdeptanie wszelkich praw ludzkich i Boskich, prześladowanie ludzi z powodu rasy, wiary albo przynależności politycznej, iż to wszystko zmierza przeciwko fundamentom cywilizacji ludzkiej.”
Ponieważ normy Prawa nie starzeją się, można dla zwięzłego zarysu treści Prawa użyć również antycznych informacji dotyczących Prawa.

           

Chiny
Jeżeli rządzi człowiek mądry, wzmacnia kręgosłupy ludzi. Gdzie nie przestrzega się Prawa, tam rządzi ciemność. Nie czyń innemu, co tobie niemiłe. Nie ma większego przestępstwa, niż popuszczać emocjom. Jest wprost obowiązkiem urzędnika niesłuchanie rozkazów nakazujących złe.

Indie
Jeżeli człowiek nie stara się przy każdej okazji żyć dla drugiego i pomagać mu, nie żyje właściwym życiem. Najlepszym celem jest nauka Prawa. Dar poznania Prawa przewyższa każdy dar. Radość z przestrzegania Prawa przewyższa każdą radość.

Egipt
Kochaj prawdę i sprawiedliwość. Nie bądź stronniczy. Wciąż kształć się. Pracuj, zarabiaj uczciwie na chleb. Nie mów zbędnie. Nie namawiaj do grzechu! Nie upijaj się! Walcz z kłamstwem! Nie martw się tym, czego nie można naprawić. Nie goń się za bogactwem. Nie kradnij. Nie uciskaj słabych. Nie podawaj fałszywych świadectw. Nauczaj lud. Kochaj swoich bliźnich. Walcz z tym, który grzeszy poprzez kłamstwo.

Antyka
Prawo rządzi wszystkim. (Hipokrates) Nie należy odpłacać za bezprawie bezprawiem, ani czynić nikomu zła, nawet gdyby człowiek czemukolwiek został wystawiony.  Prawodawca nie może dopuścić, aby oświata została odsunięta w cień, lecz musi się o nią należycie dbać. (Platon) Dbaj, aby nikczemnicy nie mieli pierwszeństwa przed dobrymi ludźmi. (Izokrates) Nie można żyć szczęśliwie, jeżeli nie jesteśmy mądrymi, czcigodnymi (to znaczy moralnymi) i sprawiedliwymi. (Epikur) Dusza wraca na ziemię, znów wciela się i będzie bez ustania w powtarzających się inkarnacjach łączyć się z bólem i losami tego świata. (Plutarch) O, nieszczęśliwi! Ciągle pragnąc osiągnąć dobra, jednak wobec Prawa, które światu dał Bóg, pozostają ślepymi i głuchymi; gdyby jego nasłuchiwali, żyliby szczęśliwie. Zeusie wszechmocny, uwolnij ludzi z tej zgubnej niewiedzy. (Kleantes) Wartość każdego człowieka równa się wartości tego, do czego on sam dąży. (Jeden z najlepszych cesarzy rzymskich Markus Aurelius Antonius, 161-180, filozof stoik) 

Koran
Bądźcie pomocnikami Bożymi! Nie stworzyliśmy nieba ani ziemi oraz wszystkiego, co znajduje się pomiędzy nimi, dla pustej zabawy; Bądź cierpliwy wobec tego, co gnębi cię, albowiem należy to do esencji bycia! Kto zło czyni, czyni tak przeciwko sobie samemu. Mówi się: “Nie pragnę od was innej nagrody niż miłość do bliźnich waszych.” Bóg zakazał lichwiarstwa.

Biblia
Nie dołączysz do większości, jeżeli czynią krzywdę. Nie będziesz po niczyjej stronie, nie przyjmiesz łapówki. Starannie dbaj o to, abyś nie folgował nikczemności i nie stawiał jej przed cierpienie. Odstąp od złego, czyń dobro. Usta kłamliwe zabijają duszę. Nie bądź dwulicowy! Nie godź się na dopuszczanie się zła! Zmień błędne poglądy za prawdziwe. Miej udział w pracy dla prawdy! Każdy niech myśli o tym, co służy drugiemu, nie tylko jemu samemu. Nie należy używać słów brudnych, głupich lub dwuznacznych. Niech życie wasze nie jest próżnym! W małżeństwie niech są ludzie uczciwi jeden wobec drugiego! Musicie narodzić się ponownie! (Jezus) I oto miłość: żyć zgodnie z przykazaniami Bożymi. Poddawanie się egoizmowi oznacza śmierć. Esencją miłości jest służenie innym. Nie będziesz zabijał! Kto studiuje Prawo, zostanie przez nie przeniknięty. Stójcie dzielnie przy Prawie!

Skróconą treść Prawa jest zawarta w Dekalogu (2 Mojżeszowa 20:1-17 i 5 Mojżeszowa 5:1-21) i odpowiedzi Chrystusa na pytanie faryzeuszy, które przykazanie Prawa jest największe: “Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.” (Mateusz 22:37-39) Do celów studiów Prawa mogą oprócz Biblii (www.biblenet.cz) służyć również strony internetowe SPMZ (Stowarzyszenie Przyjaciół Prawa Moralnego) www.cz-eu.eu 
 (Štěpánov u Olomouce 16.12.2012, SPMZ, František Venzara)


 

<< Z PIEROTEM

 

Cтарт / Start: 1.3.2007
Oригинал / Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

IBAN: CZ81 0300 000 0002 5734 6517
BIC: CEKOCZPP

thank you for your support!