22. Nieprzestrzeganie Prawa – główne źródło wszystkich kryzysów w rozwoju ludzkiej rzeszyObecnie przeżywamy już drugi ogólnoświatowy kryzys ekonomiczny.  Sześć głównych przyczyn pierwszego kryzysu, który zaczął się pod koniec 1929 roku w USA, opisał dr Alexis Carrel następująco: 1. O swoją egzystencję człowiek walczy dużo bardziej swoim myśleniem, niż swoim ciałem. Sens moralny jest dużo ważniejszy niż inteligencja. Jak tylko zaniknie w którymś narodzie, szybko zaczyna się rozpadać cała jego struktura. 2. Środowisko społeczne w żaden sposób nie wspiera rozwoju ludzkiej psychiki, właśnie na odwrót, z całą mocą ten rozwój hamuje. 3. Jest interesujące, że choroby psychiczne są same liczniejsze, niż wszystkie pozostałe choroby razem wzięte. 4. Studium odczuć moralnych, estetycznych i religijnych okaże się tak samo niezbędnym, jak matematyka, fizyka, chemia. 5. Ekonomiści zdadzą sobie sprawę z tego, że przyczyny kryzysu gospodarczego i finansowego mogą być też moralne i duchowe. 6. Doskonały i pełny rozwój osobowości człowieka jest ostatecznym celem cywilizacji. Przyszedł czas, abyśmy zaczęli pracować nad swoją odnową.

Prawidłowość tego krótkiego opisu przyczyn pierwszego ogólnoświatowego kryzysu ekonomicznego potwierdził też drugi ogólnoświatowy, tzn. globalny kryzys, który obecnie przeżywamy. Również ten drugi kryzys wynika z niemądrego kierowania państwem i nieprzestrzeganie przez dłuższy czas norm naturalnego prawa moralnego (dalej tylko Prawa), o którego istnieniu mówił przed sądem w Norymberdze, który wodzów nazistowskich Niemiec po drugiej wojnie światowej, przedstawiciel Francie Champetier de  Ribes: „Nad samowolą ludzi i rządów jest prawo moralne, które obowiązuje osoby publiczne, oraz osoby indywidualne, narody i poszczególnych ludzi. Jest zbrodnią naruszanie tego prawa.“ O istnieniu tego Prawa doczytamy się również w Biblii: „Grzechem jest naruszenie prawa.“ (1. List Jana 3:4) Nauczyciel narodów J. A. Komeński (1592-1670) napisał: „Chrystus jest prawdziwą drogą, prawdą i życiem. I tak każdy, kto nie jest z Chrystusem, opuścił drogę, prawdę i życie, to znaczy, że schodzi z drogi, błądzi i umiera.“ „Ponieważ podlegamy porządkowi kosmicznemu (Prawu), powinniśmy znać ten porządek.“ (Alma Excelsior (1887-1956)  „Jak znów powrócimy do przekonania, że porządek moralny jest suwerennym panem świata?“ (Czeski filozof Emanuel Rádl, 1873-1942) „Społeczeństwo bez charakteru gnije, społeczeństwo bogate w charaktery prosperuje, pomyślnie się rozwija i kwitnie. Dlatego jest najważniejszą pracą wychowawców narodu, aby młodych obywateli uczyli być ludźmi z charakterem.“  (Czeski pisarz Josef Holeček, 1853-1929)

O nadużyciu znajomości Prawa do egoistycznych celów manipulatorów narodu niekrawą drogą nas informuje starochiński pisarz Sun Tsi z V wieku przed naszą erą: 1. Dyskredytuj dobro i prawdę. 2. Kompromituj prawdziwych wodzów. 3. Podkopuj wzajemne zaufanie między ludźmi. Niech każdy zostanie sam. 4. Podkopuj autorytet aktualnej władzy: nieporządek wzbudza rozgoryczenie, które musisz wykorzystać. 5. Wykorzystuj różnych nikczeników: nie mają innego wyjścia, niż ci wiernie służyć. 6. Rozsiewaj niepokój, gdzie to tylko jest możliwe. 7. Podburzaj młodych przeciwko starym. 8. Wyśmiewaj tradycje, ponieważ one są największym nieprzyjacielem, bowiem nie pozwalają zapomnieć o korzeniach. Uniemożliwiaj zaopatrzenie w ryż i wodę. 9. Rozpowszechniaj zmysłową muzykę. 10. Rozpowszechniaj niemoralność. 11. Wynagradzaj swoich pochlebców, dwukrotnie się to zwróci. 12. Staraj się wiedzieć wszystko o tym, co się dzieje w kraju, który chcesz rozbić. Kraj trzeba podporządkowywać sobie tak, aby nikt nie zauważył, że traci wolność.

           
Władza państwowa nie ma własnego biologicznego myślenia, z którego wypływa ludzka władza, dlatego nie ma też jakiejś własnej władzy; władza pochodzi tylko od obywateli a obywatele ją otrzymali dzięki darowi myślenia i czucia od Prawodawcy wszystkich praw przyrody. Dlatego jest całkowicie uzasadniony pogląd, że państwo jest dla ludzi, a nie ludzie dla państwa i celów mocarstwowych i egoistycznych celów, które ignorują istnienie Prawa. Wyższość moralności nad władzą i ekonomiką (pieniędzmi) wyrażają też następujące poglądy: „Jeżeli panuje mądry, wzmacnia kręgosłupy ludzi. Gdzie nie przestrzega się Prawa, tam zawładnie ciemność. (Starochińska mądrość) Demokracja jest nieustannym wysiłkiem w dążeniu do wychowania obywateli. Nie wierzę, że niezbędną reformę da się przeprowadzić tylko w ramach ekonomiki. Kryzys demokracji jest przede wszystkim kwestią moralną. (T. G. Masaryk 1850-1937)  Bez moralnego odrodzenia nie będzie lepszej demokracji. Problem nowej przyszłej demokracji jest bowiem jednocześnie trwałym problemem wychowania w demokracji, problemem wychowania wodzów i mas. (Drugi prezydent Czechosłowacji, Edward Benesz, 1884-1948) Nie jest prawdą, że o wszystkim decyduje ekonomika. Decydująca jest moralność. (A. Sołżenicyn) Najgorsze błędy i zło naszych czasów wynika z zupełnego oderwania moralności od polityki. (W. S. Sołowjow, 1853-1900) Bez odrodzenia moralnego ludzi nie będzie lepszej demokracji. Problem nowej przyszłej demokracji jest bowiem jednocześnie trwałym problemem wychowania w demokracji, problemem wychowania wodzów i mas. (Edward Benesz, drugi prezydent Czechosłowacji) Zupełnie po cichu, niepostrzeżenie zaczęły się naruszać nasze wartości ideowe i moralne. Nasz kraj dostał się do stanu przedkryzysowego. Najważniejszym zadaniem współczesności jest duchowe podnoszenie człowieka i umacnianie jest moralnej postawy. (M. S. Gorbaczow)  Największym kapitałem narodu są jego wartości moralne. (N. G. Czernyszewskij, 1828-1889) Bogactwo duszy jest cenniejsze niż bogactwo pieniędzy. (Arabskie przysłowie)  Choroby myślenia są niebezpieczniejsze i występują częściej, niż choroby ciała. (Grecki filozof Epikuros, 341-270 p.n.e.)  Mów prawdę nawet wtedy, kiedy jest przeciwko tobie. (Arabskie przysłowie) Nieprawda nie przestaje być iluzją, nawet kiedy wierzy w nią większość. (L. N. Tolstoj) Z niewiedzy nie wynika żadne prawo w nic nie wierzyć. (S. Freud, 1856-1939) Obecnie zaczyna się przemiana materializmu i egoizmu ludzkości w ludzkość wrażliwą duchowo, zdolną do życia w braterstwie ze wszystkimi istotami. (Alma Excelsior, 1887-1956)
 (F. V. październik 2012)


 

<< Z PIEROTEM

 

Cтарт / Start: 1.3.2007
Oригинал / Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

IBAN: CZ81 0300 000 0002 5734 6517
BIC: CEKOCZPP

thank you for your support!