19. TAJEMNICA WOLNOŚCI


Ludzka wolność jest uwarunkowana przez poczytalność człowieka
Własny światopogląd to najważniejszy system sterowniczy człowieka
Ludzka moc to zdolność do realizowania celów jego światopoglądu
Człowiek ma być napełniony przez światło, nie przez ciemność


1. Ludzka wolność jest uwarunkowana przez poczytalność człowieka

Głównym i najważniejszym uwarunkowaniem wolnego wyboru człowieka jest jego zdrowa poczytalność, którą na poziomie fizycznym umożliwia centralny układ nerwowy. Z poczytalnością związane są pojęcia z dziedziny prawa karnego – pełnoletniość i odpowiedzialność karna, czyn karalny umyślny lub z niedbalstwa. Związana jest z nią również ludzka inteligencja. Wrodzone zaburzenia poczytalności i jej rozwoju nazywamy mongolizmem. Mongolizm odnosi się do rozwoju psychicznego i fizycznego. Zaburzenia te nie są zrządzeniem ślepego losu, ale wiążą się z poprzednimi wcieleniami ludzi, którzy swoim myśleniem, odczuwaniem i postępowaniem w rażący sposób naruszyli czy długotrwale naruszali naturalne Prawo moralne, dalej tylko Prawo, któremu od dawna jest podporządkowana ludzka psychika, tj. ludzka myśl (duch) i ludzkie uczucia (dusza). Wrodzone zaburzenia to nie tylko sprawiedliwa odpłata za rażące naruszenie Prawa, ale również dar Natury, pozwalający pozbyć się obciążenia negatywnymi wartościami ze swojego „rachunku rozwojowego”. Tymczasowe zaburzenia poczytalności są znane jako oznaki odurzenia alkoholem lub narkotykami, ewentualnie także jako następstwo urazu.
Poczytalność człowieka zapewnia centralny układ nerwowy, do którego w szczególności należą mózg i rdzeń kręgowy o długości około pół metra. Ludzki mózg uważa się za najbardziej skomplikowaną strukturę gęstej materii w kosmosie. Mózg nie posiada zdolności do odczuwania bólu. W mózgu fizycznym znajduje się około 100 miliard neuronów, które są wzajemnie połączone i w ten sposób tworzą połączenia, które umożliwiają aktywność elektryczną mózgu. Neuron to nazwa komórki nerwowej. Grubość szarej kory mózgowej waha się od 1,5 mm do 3 mm, a przypomina ona powierzchnię orzechu włoskiego.
Ludzka poczytalność przynosi człowiekowi zdolność logicznego myślowego wyboru pomiędzy różnymi możliwościami i wartościami, które mają swój własny porządek hierarchiczny. Znajomość tej hierarchii jest istotna dla zdrowego rozwoju człowieka do predestynowanych przez Naturę celów dla poszczególnych etapów rozwoju rodzaju ludzkiego, który istnieje od czasu powstania mgławicy słonecznej. Przedkładanie naszych wartości nad wartości obiektywnie wyższe należy do najczęściej spotykanych błędów ludzkiej psychiki i przeszkadza w tym, aby ludzie weszli na drogę Prawa i światła, która jako jedyna może właściwie podnieść wartość cudownego daru życia i wolności wyboru. Człowiek opętany seksem się w zasadzie nie różni od człowieka uzależnionego od narkotyków. Oba przestali kierować swoim rozumem i wolą (Napoleon Hill). Właściwy wybór człowieka podnosi wartość jego życia na Ziemi, niewłaściwy wybór człowieka pozbawia jego życie wartości, a to bez jego wiedzy. Na drodze Prawa trzeba się nauczyć odróżniać dobro od zła, miłość od egoizmu, tymczasowe od trwałego (wiecznego), rzeczywiste od pozornego (fałszywego). Wolność wyboru umożliwia człowiekowi, aby nie dał się przywabić korzyściom tymczasowym i pozbawionym znaczenia dla właściwego rozwoju człowieka. Wyłącznie znajomość Prawdy o drodze Prawa, tj. światła, demokracji i prawdziwej wolności, umożliwia ludziom, aby uniknęli złego losu w przyszłości, zaburzeń zdrowotnych, słabej odporności, otyłości, przedwczesnej śmierci, zgodnych z prawem katastrofom ekonomicznym i finansowym, totalitaryzmowi, kataklizmom wojennym i naturalnym.


2. Własny światopogląd to najważniejszy system sterowniczy człowieka

Własny światopogląd tworzy się jednocześnie z dojrzewaniem. Człowiek najczęściej przejmuje poglądy rodziców, które następnie może zmienić pod wpływem szkoły, przyjaciół, własnych doświadczeń życiowych, a w szczególności pod wpływem swoich poprzednich, tj. wrodzonych zdolności, uzyskanych w poprzednich wcieleniach na Ziemi. Jako światopogląd, tj. ideologię, możemy rozumieć poglądy na to, czym jest kosmos i jaki sens ma życie ludzkie. Fundamentem każdego światopoglądu jest jego etyka, która ma uznawać istnienie Prawa moralnego, z którego pochodzi Dziesięć przykazań i tzw. ogólnoludzkie normy moralne. Istnienie Prawa potwierdza Biblia w 1 Liście św. Jana 3, 4: „Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest bezprawiem“. Powolne, podstępne i zdradzieckie zdemoralizowanie tego fundamentu broni wejściu ludzi na drogę Prawa tym, że zwiększa dostęp ciemności do człowieka, najpierw tylko do jego podświadomości, następnie również do jego świadomości, aż człowiek stanie się narzędziem ciemności, która zmusi człowieka do służenia złu, a niekiedy i do zamordowania innych i siebie. Współczesny terroryzm mafijny na świecie, indywidualny, grupowy, a potajemnie również państwowy, jest przykładem, że zewnętrzne represje twardej ręki nie są w stanie zastąpić prewencji wychowawczej zdrowej demokracji i rozwojowi nowych demokratów, w rodzinach, we szkołach i w państwach. Trwałe wejście na drogę Prawa nie może być nakazane i wymuszane przemocą. Przemoc nie pomaga w zwiększaniu światła w człowieku, co jest głównym sensem ludzkiej egzystencji w fizycznym ciele na Ziemi. Impuls do właściwego światopoglądu musi wzejść z dobrowolnej woli człowieka na podstawie własnego rozwoju. Nie wystarczy jednak tylko oferta właściwych informacji, ta jest z reguły skutecznie zablokowana przez ciemność w człowieku, którą może naruszyć tylko jakieś zrządzenie losu. Tylko zdrowy światopogląd pomaga człowiekowi, aby z własnej woli kolejno wymieniał ciemność w swoim wnętrzu za światło, tj. za niesamolubną miłość, która dopiero nadaje życiu sens. Podstępne poglądy ideologii ciemności przyciągają ludzi do przyjęcia i wzmocnienia ciemności w ludziach słowami: Czyńmy również zło, aby już mogło być tylko dobro. Tymczasowe korzyści, które ludziom na drodze ciemności przynosi ich kolaboracja z ciemnością, są bez znaczenia w stosunku do przyszłych strat: „Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?“ (Mt 16.26). „Czystych celów nie można osiągnąć za pomocą nieczystych środków“ (A. Camus).
Dla wielu pojęcie wolności jest niejasne. Trafna jest opinia T. G. Masaryka, że „wolność to nie jest pusta rama, do której każdy sobie włoży to, co chce“. Tam się już od dawna, z woli Prawodawcy wszelkich praw naturalnych, znajduje naturalne Prawo moralne, któremu podlega każda ludzka moc na Ziemi. Dlatego też czeski filozof Emanuel Rádl ma słuszność pytając: „Jak znowu powrócimy do przekonania, że system moralny jest władcą absolutnym świata?” Prawdziwa, tj. pozytywna wolność stara się szanować normy Prawa, negatywna – normy Prawa neguje lub je ignoruje i zataja oraz przeszkadza w ich poznaniu. To, co odnosi się do wolności, odnosi się również do demokracji, można zatem powiedzieć, że wolność i demokracja mają takie samo znaczenie i istotę. Są to synonimy. „Wolność jest celem i istotą demokracji” (T. G. Masaryk).
Tylko obudzony ludzki duch, którym jest światło od Pana (Ks. Przysłów 20, 27), może pozbawić ludzką duszę ciemności i poprzez wejście na drogę Prawa pomóc jej w pozytywnej życiodajnej wolności. To główne zadanie ludzkości na planecie Ziemi odzwierciedla się również w bajce o księciu (ludzkim duchu), który pokonał siedmiogłowego smoka, tj. siedem przeszkód światła, które rządzą ludzką duszą, tj. księżniczce. Są to na pierwszym miejscu pycha, dalej gniew – jeżeli nie umiesz opanować gniewu, to on opanuje ciebie (Seneka), chciwość, nieczystość często związana z nadużywaniem seksu, co może być główną przyczyną cukrzycy. Piątą głową smoka jest brak umiaru, szóstą kłamstwo i fałsz - „Prawda żyje z Boga a Bóg w niej” (Alma Excelsior). „Powinniśmy zatem gościć takich ludzi, aby wspólnie z nimi pracować dla prawdy” (3 List św. Jana, 8). Siódmą głowa smoka jest lenistwo, które należy odróżniać od niezbędnego odpoczynku. Właściwy światopogląd to źródło stylu życia.


3. Ludzka moc to zdolność do realizowania celów jego światopoglądu

Głównym celem naszych praprzodków była obrona ich egzystencji. Do tego służyło im pierwotne wyposażenie również dla współczesnych – siła mięśni i moc. Jaka jest różnica pomiędzy mocą a siłą? Ogromna. Siły są „ślepe“ i słuchają każdego, kto nimi rządzi. W przeciwieństwie do nich moc jest inteligentna, posiada własny światopogląd, uwarunkowany przez istnienie drugiego układu sygnalizacyjnego. Dzięki tej mocy człowiek ujarzmił już nawet siły natury (jej źródła energii) i częściowo również siły kosmosu (energię jądrową). Wielkość i powaga różnicy pomiędzy siłą a mocą nam uświadomi pytanie: Czy ślepe siły, nawet całego kosmosu, mogły dać człowiekowi coś, czego same nie posiadają i nie znają, tj. inteligencję i zdolność myślenia i mówienia? Do poprawnej odpowiedzi można dojść za pomocą logicznego myślenia. Prawidłową odpowiedź można również znaleźć w Biblii: „Spod takiej potęgi i siły nikt się nie uchyli“ (Ks. Izajasza 40, 26). „On (Bóg) sam swojemu ludowi daje potęgę i siłę“ (Ks. Psalmów 68, 36). „Uznajcie moc Bożą!“ (Ks. Psalmów 68, 35). Pozytywna, tj. mądra wolność nie usiłuje podporządkować sobie jak największej liczby ludzi, ale usiłuje ich wychować w jak najlepszy sposób, który ulepsza i wzmacnia charaktery, tj. osobowość ludzi. „Jeżeli władca jest mądry, wzmacnia kręgosłupy poddanych“ (Lao C‘). Niemądrzy władcy, którzy negują istnienie Najwyższej i Najmocniejszej Inteligencji oraz jej wolę i moc wyrażone w Prawie zawsze kroczą k totalitaryzmowi, otwarcie czy skrycie. W prawdziwej demokracji obowiązuje argument, nie przebiegłość i pięści (T. G. Masaryk). Najniebezpieczniejsze dla zdrowego rozwoju społeczeństwa, jego ludzkich praw i mocy demokratów jest połączenie amoralności organizowanej przestępczości z amoralnością polityczną.
Sytuację, w której mądrzejsi, którzy znają i respektują hierarchię wartości są podporządkowani ludziom rządzonym przez ciemność, która już przeniknęła z ich podświadomości do ich świadomej myśli, zgodnie z ludową mądrością określa się jako rządy kozła w ogrodzie. Rządy takie mogą stopniowo pozbawić wartości wszystkie demokratyczne instytucje i uczynić z nich posłuszne narzędzia totalitaryzmu, o ile jest to tymczasowym elementem sprawiedliwości dziejowej Natury, tj. sprawiedliwości (odpłaty) Bożej. Karl Friedrich von Schlegel (1767-1845) widział w Europie scenę historycznej walki dobra i zła (światła i ciemności), w której zostanie rozstrzygnięty los ludzkości i w której ważną rolę posiada kolebka kultury filadelfijskiej, której przedstawicielką jest Alma Excelsior (1887-1956) i jej obiektywna duchowa twórczość literacka, napisana w rodzimym języku czeskim.


4. Człowiek ma być napełniony przez światło, nie przez ciemność

O wymianie ciemności za światło przeczytamy w Biblii: „Że – co się tyczy poprzedniego sposobu życia – trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz, odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości“ (List do Efezjan 4, 22-24). „Jeżeli życie trwa, musi mu wciąż przybywać więcej i więcej światła (o ile ktoś nie ulegnie kompletnej głupocie) aż do swojej śmierci. Nigdy nie bądź obojętny i bierny. Żyć i nie wiedzieć, dlaczego się żyje, oznacza żyć tak, jak żyje mucha lub pokrzywa“ (J. A. Komenský). „Nuda to oczekiwanie na śmierć“ (Hebel Johann 1760-1826). „Wieczna bezczynność powinna być zaliczona do piekielnych męczarni, ale zamiast tego wyznaczono jej miejsce pośród niebiańskich rozkoszy“ (L. N. Tołstoj). „Należy zmodernizować sposób myślenia, nie broń“ (J. Johanes). „Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu!“ (List do Rzymian 12, 2) Wyłącznie pozytywna, aktywna wolność ludzi ogranicza władzę ciemności nad ludźmi. „Człowiek jest wolny jedynie wtedy, kiedy żyje w prawdzie“ (L. N. Tołstoj). „Ja (Jezus) jestem drogą i prawdą, i życiem.“ (Ew. św. Jana 14, 6) „Połączenie z Bogiem daje człowiekowi nadzwyczajną moc pokonywania zła.“ (Alma Excelsior). „Bo życiem są dla tych, co je otrzymali, lekarstwem całego ich ciała“ (Přísloví 4, 20.22). „Bo człowiekowi, który Mu jest miły, daje On mądrość i wiedzę, i radość, a na grzesznika wkłada trud, by zbierał i gromadził“ (Ks. Koheleta 2, 26). „Nierozumni dostają rozum poprzez nieszczęście“ (Demokryt) „Dlaczego nie chcecie uznać, że kosmos to świadoma inteligencja, kiedy to uświadomiona inteligencja rodzi się z niego? (Cyceron) „Musimy iść drogą duchowego i moralnego odrodzenia społeczeństwa. Najtrudniejsza w przebudowie jest przebudowa sposobu myślenia“ (M. Gorbaczow). „Musi nadejść nowy wiek renesansu, dużo większy niż ten, z którego wyszliśmy w średniowieczu: wielki renesans, w czasie którego ludzkość odkryje, że to, co etyczne, jest najwyższą prawdą i najwyższą celowością i w ten sposób uwolni się od rozpadającego się obrazu rzeczywistości, w której się ciągnie“ (Albert Schweitzer). Renesans ten jest związany z kulturą filadelfijską, o której pisze się w Apokalipsie św. Jana 3, 7-13. Istnienie nosicieli ciemności, tj. zła, jest całkowicie uzależnione od woli Boga, która umożliwia ich tymczasowe oddziaływanie wyłącznie w granicach Prawa. Totalitarni władcy w dziejach rodzaju ludzkiego nie byli zatem tedy przejawem przypadku i nie żyli na przekór woli Boga, tj. Najwyższej i Najmocniejszej Inteligencji (NNI). W warunkach przebudowy społeczeństwa odpowiedzialność, moralność i jakości moralne są najważniejszym ruchomym czynnikiem i gwarancją szczęśliwego życia w ogóle. (Prof. MUDr. Jana Synková, Dr.Sc.) Należy uwolnić się od niedotrzymywania Prawa, nie – uwalniać się od Prawa.

11/2011 

<< Z PIEROTEM

 

Cтарт / Start: 1.3.2007
Oригинал / Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

IBAN: CZ81 0300 000 0002 5734 6517
BIC: CEKOCZPP

thank you for your support!