16. TRZY POJĘCIA, KTÓRE SZCZEGÓLNIE WPŁYWAJĄ NA ROZWÓJ I LOSY LUDZI, RODZIN, PAŃSTW I NARODÓW


Wstęp

Listę pojęć, tzn. naszych wyobrażeń, zawierają słowniki. Zasadnicze i dokładne cechy wyobrażeń zawierają ich definicje. Niebezpieczną bronią ciemna jest dążenie do naruszenia tych precyzyjnych i zasadniczych cech, zwłaszcza w przypadku pojęcia demokracji. To rozostrzenie pojęcia w następstwie umożliwia bezkarne zaniedbywanie służby władz państwowych ludziom i zmuszanie ich do służenia władzom państwowym. Demokracja i wzajemne zaufanie nie istnieją bez moralności. Pojęcie jest pierwszym składnikiem ludzkiego myślenia. Drugi składnikiem myślenia jest zdanie, które jest wyrazem stosunku między dwoma lub więcej pojęciami. Trzy składniki myślenia dopełnia dedukcja, która z dwóch danych zdań wyprowadza zdanie nowe. O myśleniu, które jest najważniejszą cechą ludzkiego świata, już w buddyjskim Piśmie Dhammapadam (droga Prawa ) pisze się: Wszystko, co jest, poprzedza myśl, myśl jest podstawą, myśl jest twórcą. Ktokolwiek mówi lub postępuje na podstawie nieczystego myślenia, za tym idzie cierpienie, jak koło za zwierzęciem pociągowym. To cierpienie jednak nie następuje natychmiast po naruszeniu Prawa, ale pojawi się przeważnie później, we właściwym czasie, nie może zniknąć. Gdyby nie było tej zwłoki, ludzie nie mieliby wolności wyboru między światłem i ciemnością. Dlatego można nazwać tymczasowy pobyt ludzi na planecie Ziemia szkołą Prawa. Myślenie jest uwarunkowane istnieniem ludzkiego ducha, o którym czytamy w Biblii: Ludzki duch jest światłem od Pana. (Przypowieść 20, 27)

Rozwój ludzkiego świata przebiega w odcinkach czasu z góry danych przez naszych Rodziców, Ojca i Matkę kosmosu i przyrody oraz życia w nich. W najszerzej dostępnym duchowym dziele, to znaczy w Biblii, na samym początku pisze się o siedmiu dniach Boskiego stworzenia, które jednak nie oznacza dni naszego tygodnia, ale są to dni kosmiczne.

Czwarty dzień kosmiczny, który tworzy dzisiejszy układ słoneczny, dalej dzieli się na siedem odcinków czasu, które nazywamy epokami. Trzecią epoką była epoka lemurska, czwartą epoka atlantycka a piątą jest współczesna epoka aryjska. A ta epoka dalej dzieli się na 7 kultur. W czwartej, grecko-łacińskiej kulturze żył Jezus Chrystus. Następowała piąta kultura, anglosasko-germańska, która sięgnęła swego szczytu rozwoju pod koniec I wojny światowej w 1918 roku. Obecnie narodziła się szósta kultura filadelfijska, której kolebką stała się nowo powstała Czechosłowacja. Siódma kultura epoki aryjskiej ma nazwę kultura Ciepłych. Podział epoki aryjskiej na siedem kultur jest opisany w 2. i 3. księdze Objawienia, ostatniej księdze prorockiej Nowego Testamentu.

O kulturze filadelfijskiej pisze się w księdze Objawienia w liście do Filadelfii. (Obj. 3, 7-13) Słowo filadelfijski oznacza miłujący brata. Z powyższego tekstu można wnioskować, że w tej kulturze nastąpi dalsze wielkie zrównoważenie obciążenia karmicznego ludzkości. To następnie umożliwi nowe życie ludzkiej rzeszy w harmonii z normami naturalnego Prawa moralnego, które są też normami prawdziwej demokracji i wolności człowieka. Tylko taki rozwój może poprzez wychowanie i pracę nad sobą zapewnić prawdziwy pokój ducha, wzajemny szacunek i zaufanie w stosunkach między ludźmi, państwami i narodami - bez wojen, egoistycznej przemocy, szykanowania (terroryzmu), kłamstw i podłości. Drogą do tego nieuniknionego rozwoju są trzy pojęcia wspomniane w tytule:
1. niewiedza,
2. wstąpienie (na prostą drogę Prawa),
3. bój (między światłem i ciemnością).
F. V.


1. Niewiedza

1. Droga od niemowlęcia do kulturalnego człowieka jest długa. (S. Freud)
2. Aczkolwiek nasze istoty żyją w zasięgu niebios, jednak nasz duch pozostaje zamknięty w jaskini naszego własnego charakteru i przyzwyczajeń, które nas obdarzają niezmierną ilością błędów i bezwartościowych poglądów. (F. Bacon)
3. Człowiek w ciągu życia może się zmienić tak zasadniczo, jakby narodził się drugi raz. (E. Trioletová)
4. Niewiedza sama jest złem, ponieważ jest ciemnością. (Komenda Stanislav (1936) RC - uczony, pisarz, aforysta)
5. Korzeniami zła (ciemności) jest niedostatek poznania. (Konfucius)
6. Jeżeli zamkniesz drzwi przed wszystkimi błędami, zostanie za nimi również prawda. (Thakur Rabindranath (1861-1941) Indie - filozof, poeta)
7. Zamknąłem przed błędem drzwi swojej duszy. Prawda zapytała: „Jak teraz dostanę się do wewnątrz?“ (Thakur Rabindranath (1861-1941) Indie - filozof, poeta)
8. Siła naszej wiary jeszcze nie jest dowodem jej prawdziwości. (John Locke)
9. Błądzić jest rzeczą ludzką, głupotą jest trwanie w błędzie. (Cicero)
10. Błędem jest wiara we wszystko, błędem jest nie wierzyć w nic. (Seneka mł.)
11. Prawdziwa ślepota jest straszliwym stanem. Ale dla rozwoju każdego człowieka jest jeszcze gorsza ślepota na fakty i idee. (E. Oesch)
12. Człowiek, który nie zmienia swoich poglądów nie jest istotą ludzką, ale pomnikiem. (Overland Arnulf (1889-1968) Norwegia - poeta, prozaik)
13. Tylko głupcy i martwi nie zmieniają zdania. (Lowell James Russell (1819-1891) USA - dyplomata, poeta)
14. Zanim będzie możliwa zmiana świata, musi się zmienić człowiek. (Brecht Bertolt, pełne nazwisko Eugen Berthold Friedrich B. (1898-1956) Niemcy - poeta, dramatyk)
15. Człowiek jest taki, jakie jest jego myślenie. (Tomáš Eduard (1908-2002) RC - filozof)
16. Każdy jest magnesem dla tego, o czym myśli. (Jiří Solar)
17. Zmieniajcie się odradzając swoje myśli. (Apostoł Paweł, Listo do Rzymian 12, 2)
18. Myślenie tak samo, jak gra na skrzypce lub fortepian, wymaga codziennego ćwiczenia. (Chaplin Charles, pełne nazwisko Charles Spencer Chaplin, (1889-1977) Anglia - aktor filmowy)
19. Jeżeli nie będziesz miał złych myśli, nie będzie też złych czynów. (Konfucjusz)
20. Literatura wpływa na ludzi tak, że zmienia ich świadomość. Jeżeli zmienimy ich świadomość, zmienimy ich samych. (Ginsberg Allen (1926-1997), USA - poeta)
21. Nie pozwólcie już przekonywać się do błędnych poglądów! (1 K 15, 33)
22. Autorytetem jest dla mnie ten, kto swoim bogactwem ducha, swoim dziełem, swoim stosunkiem do świata przyczynia się do rozwoju intelektualnego ludzkości. (Höger Karel (1909-1977) RC - aktor)
23. Człowiek bez zasad i bez woli jest podobny do statku bez steru i bez kompasu. Zmienia kierunek z każdą zmianą wiatru. (Smiles Samuel (1812-1904), Anglia - lekarz, pisarz)
24. Brak zainteresowania, obojętność jest gorsza, niż niewiedza. (TGM)
25. Nierozumni zdobywają rozum poprzez nieszczęście. (Demokryt)
26. Każdy człowiek ma taką wartość, jaką wartość ma przedmiot jego dążeń. (M. Aurelius Marcus)
27. Najwyższym celem człowieka jest stać się bożym współpracownikiem. (W. James)
28. Droga długa tysiąc mil zaczyna się od pierwszego kroku. (Lao-Tse)
29. Życie nie może być bez celu - to by była tylko egzystencja. (G. Eliot)
30. Nie da się żyć tylko z lodówek, polityki, rachunków i krzyżówek. (Antoine de Saint Exupéry)
31. Nie jest prawdą, że o wszystkim decyduje gospodarka. Decydująca jest moralność. (A. Sołżenicyn)
32. Rośnijcie duchem i pozwólcie rosnąć innym. To jest treść (sens) całego życia. (L. N. Tołstoj)
33. Nie żyje ten, kto nie żyje dla czegoś lub dla kogoś. (Robert Walser)
34. Nad samowolą ludzi i władzy jest Prawo moralne, które obowiązuje osoby publiczne i prywatne, narody i pojedynczych ludzi. Jest zbrodnią naruszanie tego Prawa. (Champetier de Ribes, przedstawiciel Francji w Procesie Norymberskim.)
35. Zbrodnia należąca do największych: Krzywić i ogłupiać miliony ludzi. (A. Bělohoubek)
36. Szacunek dla zdolnych i uczciwych ludzi, to jest podstawa władzy. (Mo-Tsi)
37. Charakter to więcej, niż intelekt. (A. Einstein) (Intelekt - zdolność myślenia, rozum)
38. Wysiłek jest nieuniknionym warunkiem moralnego doskonalenia się. (L. N. Tołstoj)
39. Moralne życie jest nieustannym dążeniem. (L. N. Tołstoj)
40. Nie możesz szczęśliwie żyć nie będąc mądrym, uczciwym i sprawiedliwym. (Epikuros)
41. Kto dotrzymuje Prawa, zdobędzie mądrość! (Pismo Święte)
42. Wielu mądrych jest zbawieniem świata. (Pismo Święte)
43. Często są najważniejsze te rzeczy, o których wiemy najmniej. (Emil Oesh)
44. Nigdy nie jest za późno na drogę do dobrych obyczajów. (L. A. Seneka mł.)


2. Wstąp (na prostą drogę Prawa)

1. Jesteś okruchem Boga. Masz w sobie jego część. (Epiktetos z 1. w.n.e. ) (Bądźcie więc doskonali, jak jest doskonały wasz Ojciec w niebie. (Mateusz 5, 48)
2. Spójrzcie na mnie a ja spojrzę na was, mówi Pan. (Zachariasz 1, 3)
3. Człowiek nie przyszedł na świat po to, aby jadł i używał cielesnych rozkoszy, ale aby się rozwijał duchowo służąc bliźniemu i Bogu. (Alma Excelsior)
4. Podstawą rozwoju człowieka nie jest budowanie wartości zewnętrznych, ale budowanie wartości wewnętrznych. (E. Oesch) Pod wartościami wewnętrznymi można rozumieć wartości duchowo-intelektualne, tzn. nieustanne ulepszanie i doskonalenie ludzkiej psychiki w harmonii z Prawem.
5. Wiara jest owocem poznania duchowego zdobytego przez wtajemniczenie. Wtajemniczenie jest wejściem do świata duchowego. (Alma Excelsior)
6. Jest wiele religii, ale tylko jedna moralność. (J. Ruskin)
7. Jak rusztowanie pomaga w budowaniu domu, tak nasze ciało służy budowaniu życia duchowego. (L. N. Tołstoj)
8. Chrystus swoją ofiarą na Golgocie połączył znów niebo z Ziemią i umożliwią ponowne odnalezienie drogi z powrotem do świata duchowego każdemu, kto przyjmie jego impuls. (Alma Excelsior)
9. Połączenie z Bogiem daje człowiekowi niezwykłą moc pokonywania zła. (Alma Excelsior)
10. Egoizm (przeciwieństwo miłości) jest siłą, która oddziela człowieka od bytu duchowego. (Alma Excelsior)
11. Miłość jest motorem wszelkiego rozwoju duchowego ludzkości. Sensem ziemskiego życia jest rozwój miłości. Miłością człowiek wznosi się do Boga i staje się człowiekiem sfer. Człowiek sprofanował słowo miłość, używając go do określenia instynktownych stosunków wynikających z animalności człowieka, która jest wspólna dla rzeszy ludzkiej i zwierzęcej. (Alma Excelsior)
12. Ja (Jezus) jestem drogą, prawdą, życiem. Ja jestem światłem świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodzić w ciemności, ale będzie miał światło życia. (Jan 14, 6; 8, 12)
13. Bóg jest Miłością. (1 Jan 4, 8) Bóg jest światłem. (1 Jan 1, 5)
14. Do Boga możemy się zbliżać tylko czynami zgodnymi z jego Prawem. Imy lepiej poznajemy Boga, tym chętniej pełnimy jego Prawo. A im lepiej pełnimy Prawo, tym bliżej poznajemy Boga. (L. N. Tołstoj)
15. Kto przestrzega jego (Bożych) przykazań, zostaje w Bogu a Bóg w nim. (1 J 3, 24)
16. Postęp nie oznacza, że jest więcej maszyn (samochodów), ale że ludzie są moralnie lepsi. (Dominik Pecka)
17. Każdy musi w swoim życiu podjąć decyzję, komu będzie służyć - tym potężnym, czy tym bezbronnym; kłamstwu, prawdzie, przemocy, miłości, złu lub dobru. (Pavel Diviš)
18. Najlepiej poprawisz ludzkość poprawiając siebie. (F. Vymazal)
19. Chociaż na głową Ci wisi miecz, Twoje usta niech mówią prawdę. (Uzbecka przypowieść)
20. Nie bądźmy nigdy narzędziem przemocy! Nie ograniczajmy wolności innych! Bądźmy jednak przykładem dobroci, miłości i sprawiedliwości. (Alma Excelsior)
21. Tego, kto wzniósł się ponad dobro i zło, kto jest taki sam dla przyjaciela i wroga, kto Boga widzi we wszystkich rzeczach, tego Bóg nie opuści a on nigdy nie opuści jego. (Bhagavadgíta)
22. Cnota mi otwarła drogę do gwiazd i do samych niebian. (Seneka mł.)
23. Nigdy nie byłem ateistą, ponieważ nie było dnia, abym nie myślał o Bogu. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem materialistycznego światopoglądu. Moralne życie jest prawdziwym czczeniem Boga. Główną treścią wszelkich dążeń ludzi, narodów i całej ludzkości jest zrozumienie czystej nauki Chrystusa i postępowanie zgodnie z nią. Nie potrafię sobie wyobrazić naszego człowieka, który rósłby bez poznania Jezusa i jego nauki. Iść za Jezusem, to jest dla mnie wszystko. Jezus - nie Cezar - powtarzam, to jest sens naszej historii i demokracji. (TGM)
24. Najgorsze błędy i występki naszych czasów pochodzą z całkowitego oderwania moralności od polityki. (W. Sołowjow, 1853 - 1900)
25. Kiedy z państwa usunie się sprawiedliwość (i moralność), czym innym jest potem państwo, niż spółką od popełniania zbrodni na wielką skalę. (św. Augustyn)
26. Demokracja bez moralności nie istnieje. A moralność można oprzeć tylko o wiarę w Boga. (Prof. dr. inż. Libor Brom)
27. W tym kraju (RC) co prawda zmienił się reżim, ale nie bezbożny system rządzenia. Komuniści kłamali ludziom mówiąc, że Bóg nie istnieje. Współcześni władcy co prawda nie twierdzą - Boga nie ma, ale rządzą, jakby go nie było i nie wiedział, że rządzą bezbożnie, to znaczy źle. Władza bez Boga jest głupia i zarozumiała, szalona i niebezpieczna. Dopóki rządzący w tym kraju nie zdadzą sobie z tego sprawy, nic się nie zmieni. Przepraszam - zmieni, ale nie na lepsze. (St. Velický w 1994 r.)
28. Realny socjalizm w listopadzie 1989 roku zastąpiła amoralność. Pragmatyzm rządzącej partii celowo omija wartości i ideały moralne, których się tylko domaga werbalnie. Ten kraj i jego naród mają za sobą dziesięciolecia nazistowskiego i komunistycznego reżimu totalitarnego, które za pomocą strachu, represji, korzyści materialnych i obietnic preferowały moralność na opak i moralność z przedrostkiem anty. Możemy między państwa europejskie wstąpić jako naród dojrzewający ekonomicznie, ale zacofany moralnie? Dlaczego prawo do sprawiedliwości znów podlega władzy? Nie tylko prawica - my wszyscy jesteśmy na skrzyżowaniu. Jest to skrzyżowanie naszego moralnego ducha. Mamy może ostatnią szansę uczynić politykę zdrowszą, wyprostować się i skutecznie walczyć z hipokryzją, oszustwem i kłamstwem. Jeżeli nie zrobimy tego teraz, nie tylko nie zahamujemy upadku moralnego, ale stworzymy zagrożenie dla powoli i z trudem powtsającego państwa prawa jako drugiego podstawowego wymiaru państwa demokratycznego. W ten sposób poddamy w wątpliwość również gwarancje ochrony praw obywatelskich i ludzkich. (dr jur. Milan Hulík - luty 1994) (Nasza uwaga: Podstawowe prawa ludzkie są obecnie również podstawowym obowiązkiem władzy państwowej wobec obywateli. Niektóre demokracje ze złym rządem te obowiązki obchodzą nadużywając wyjątków ustawowych z dotrzymywania podstawowych praw i swobód.)
29. Kluczem do rozwiązania współczesnej sytuacji w RC jest odrodzenie moralne obu naszych narodów. (Walter Komárek w grudniu 1994)
30. Nie da się powiedzieć, że demokracja u nas nie rozwija się. Ona się rozwija. Ale w przeciwnym kierunku. (M. Petrásek w 1996 r.)
31. Superkapitał limituje demokrację, degraduje ją na demokrację połowiczną, która z wieloma podstawowymi problemami współczesności nie daje sobie rady. O takiej demokracji Popper słusznie mówi: lud ani obywatel nie rządzą. Ale czy rządzą rządy? Czy tylko administrują - jako menedżerowie, szafarze, powiernicy, konserwatorzy - planetarny brak skrytego, anonimowego władcy, który za kulisami dyktuje ludzkości, jak ma żyć, czyli egzystować w konformistycznej pustce? (K. Kosík)
32. Nasza demokracja musi być nieustanną reformą, nieustanną rewolucją, ale rewolucją głów i serc. Demokracja prawdziwa, oparta o miłość i szacunek do bliźniego i do bliźnich wszystkich, jest realizacją porządku Boskiego na Ziemi. Demokracja jest nieustannym dążenie do wychowania obywateli w ogóle. Jeżeli demokracja ma wady, musimy pokonywać te wady, ale nie pokonywać demokracji. Wszelki postęp cywilizacji musi służyć poprawie moralności i życia. Uczoność, dysertacje i tytuły nie gwarantują przyzwoitości, uczciwości ani męstwa. Nie wierzę, że konieczną reformę uda się przeprowadzić tylko ekonomicznie. Równocześnie musi zostać przeprowadzona reforma moralna, światopoglądowa. Jeżeli odwrócimy się od światła do ciemności, od miłości do przemocy - odwrócimy się do swojego grobu, z którego nie będzie już żadnego zmartwychwstania. (T. G. Masaryk)

******

Jeżeli nie wstąpiliście na drogę światła, mądrości, tzn. moralności Prawa, prosimy o rozważenie naszych argumentów popierających takie wstąpienie i uczyńcie tak jak najszybciej. Nawiążecie w ten sposób chociaż pierwszą cienką nić ze światem duchowym. Pierwszym zewnętrznym objawem Twojej najważniejszej decyzji w życiu może być nabycie Pisma Świętego. Codzienny kontakt ze światem duchowym najlepiej wspomoże Twoją decyzję nie stać się ofiarą ciemności. Następne źródła informacji dotyczących kultywowania psychiki człowieka, wspomagające już nawiązany kontakt ze światem duchowym i wzmacniające nić łączącą ze światem duchowym w mocną linę, można znaleźć na stronach webowskich SPMZ: www.cz-eu.eu SPMZ

SPMZ (Stowarzyszenie Obywatelskie przyjaciół prawa moralnego) deklaruje przynależność do światopoglądu chrześcijańskiego w podaniu Jezusa i nie jest związane z żadną religią, ponieważ nie czerpie swojego poznania duchowego tylko z wtórnych źródeł sakralnych, ale bezpośrednio z pierwotnego źródła najnowszej wtajemniczonej Almy Excelsior (1887-1956), która należy na najwyższych wtajemniczonych na świecie. Dobrowolne wsparcie finansowe naszej działalności przesłane na nasz adres, przyjmiemy z wdzięcznością i z góry za nie dziękujemy. Od naszej obecnej władzy państwowej nie oczekujemy żadnego wsparcia. Kosztowne są zwłaszcza tłumaczenia na języki obce.


3. Bój (między światłem i ciemnością)

1. Spójrz, przedłożyłem Ci dziś życie i śmierć, wybierz zatem życie, abyś był żywy Ty i Twoje potomstwo i miłował Pana, swojego Boga, słuchał go o przyłączył do niego. (5 M 30, 15.19.20)
2. Tylko w jeden sposób można zwyciężyć nad ogólnym złem w życiu: Poprzez moralne udoskonalanie własnego życia. (L. N. Tołstoj)
3. Dlatego żyjcie jako dzieci światła. Owocem światła jest zawsze dobroć, sprawiedliwość i prawda. (Ef 5, 9)
4. Spójrz więc, niech w Tobie nie ma ciemności zamiast światła. (L 11, 35)
5. Dla dobrego jestem dobry, dla złego jestem też dobry, w ten sposób stawiam na dobro. (Lao-Tsi)
6. Miłość do bliźniego nie zrobi nic złego. (Grz. 13, 10)
7. Miłować oznacza chcieć dobra drugiego. (J. Doubrava)
8. Władza nie jest prawdą ani prawem. (TGM)
9. Demokracja należy do najbardziej cenionych, ale najmniej konkretnych z terminów politycznych współczesnego świata - jest napisane w Słowniku polityki wydawnictwa Penguin.
10. Ciemność włada w państwie, w którym łotrowie są na piedestale! (S. J. Lec, Dziennik czeski - 13. 6. 1994)
11. Egoizm jest siłą, która oddziela człowieka od bytu duchowego. ( Alma Excelsior)
12. Przykazania spełniaj z miłości do Boga a nie ze strachu przed nim. (Talmud)
13. Dzięki wkładowi poznania duchowego Almy Excelsior ma czeski naród nadzieję, że opamięta się z materialistycznego odurzenia i uratuje siebie i innych. (SPMZ - 1995)
14. Nigdy w modlitwie nie proś o nic wprost dla siebie. (Pitagoras)
15. Odłóż na bok wcześniejszy sposób życia, stare człowieczeństwo, które ginie w fałszywych namiętnościach, odnów się duchowym myśleniem, odziej nowe człowieczeństwo stworzone na podobieństwo Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. (Ef 4, 22-24)
16. Jak rusztowanie pomaga w budowaniu domu, tak nasze ciało służy budowaniu życia duchowego. (L. N. Tołstoj)
17. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie.. Nie licz na swoją przebiegłość. Nikomu nie odpłacaj złym za złe. Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi. Jeżelito jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi. Umiłowani , nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście Bożej. Napisano bowiem: ‚Do Mnie należy pomsta. Ja wymierzę zapłatę- mówi Pan.‘ Nie daj się pokonać złu, ale zło dobrem zwyciężaj. (List do Rzymian 12, 14.21)
18. Kiedykolwiek spotkasz się z przeciwnikiem, pokonasz go miłością. (Gandhi Mohandas Karamczand zwany Mahatma -Arcyduch (1869-1948), Indie - polityk, mąż stanu)

******

Gdzie przebiega linia frontu między ludźmi światła odrzucającymi przemoc i ludźmi ciemności, którzy liczą na swoją przewagę informacyjną, techniczną i władzę w osiąganiu swoich celów? Odpowiedź brzmi: nie na frontach wojen, w których zabijają się ludzie, ale w ludzkich głowach, tzn. w zdolności myślenia, które tworzy zwłaszcza światopogląd. Jest on najwyższym systemem kierującym człowiekiem, któremu podlega też rozwój samokontroli, opanowania siebie i rozwój woli. Podobna odpowiedź dotyczy też wewnętrznej walki człowieka z jego własną ciemnością. Przenika ona do podświadomości człowieka, który daje pierwszeństwo życiu zmysłowemu przed życiem duchowym, zwłaszcza zwierzęcemu, lucyferskiemu seksowi bez miłości. Ciemność przenika do podświadomości człowieka na przykład poprzez cichy gniew obywateli nad wym,alowanymi elewacjami domów i połamanymi zasadzonymi drzewkami i nad demoralizującymi programami w niektórych programach telewizyjnych. W wyniku długotrwałego narastania ciemności w człowieku przenika ona aż do świadomości człowieka, opanowuje go a człowiek staje się posłusznym narzędziem. sługą ciemności, zwłaszcza namiętności w sobie. Rozwój ciemności w człowieku wspomaga też nieprawidłowe odżywianie i branie narkotyków.

Cel dobrych dzieci swoich Rodziców można porównać z naczyniem (ciałem fizycznym), które z początku zawiera mieszaninę światła i ciemności. W wyniku stopniowego i bardzo długo trwającego rozwoju dzieci starają się prawidłowo reagować na to, co im życie przygotowało, aż w końcu osiągną swój cel i ostatnie pozostałości ciemności znikną a w naczyniu jest już tylko samo światło.

Cel złych dzieci Rodziców jest odwrotny, niż dobrych dzieci: stopniowo pozbyć się resztek światła w swoim naczyniu walcząc przeciwko nosicielom światła, w walce, która kieruje się zasadą, że do dobrego celu można używać też złych i bezprawnych środków. Te dzieci ciemności błędnie mniemają, że płaszczyzna władzy może władzą opanować też jej nadrzędną płaszczyznę ideową, od istnienia której jednak płaszczyzna władzy, łącznie z kauzalnością, jest całkowicie uzależniona. Dzieci światła, które już zapłaciły swoje karmiczne długi, mogą sprawdzić prawidłowość poglądu: przestrzegaj porządku a porządek Ci pomoże. Ten pogląd jest opisany w książce o Tao i cnocie następująco: Każda z istot niesie na swoim ciemieniu ciemność, w swoich ramionach obejmuje światło. (Rozdział XLII) Nosorożec niema gdzie wbić swojego rogu, tygrys nie ma do kogo wbić swoich pazurów, broń nie ma do kogo wbić swojego ostrza. Dlaczego tak jest? Ponieważ dla niego (człowieka, który prawidłowo kieruje swoim życiem) nie istnieje obszar śmierci. (Tj. obszar ciemości) (Rozdział L)

Problem stosunku płaszczyzny ideowej i siłowej, która nie uwzględnia biegu czasu, tzn. dłuższej przeszłości i dalszej przyszłości, ale tylko współczesność, opisuje celnie w swojej książce Rewolucja światowa TGM: Problem wojny i rewolucji interesował mnie od dawna, przecież to jest główny problem moralny - człowieczeństwo dla mnie nie była'o słowem. A to jest czeski problem; kwestia Żiżka czy Komeński została przez Kollára i Palackiego rozwiązana na korzyść Komeńskiego. W naszych czasach na problem ogólnie zwrócił uwagę Tołstoj. Byłem u Tołstoja kilka razy. Nie potrafiłem pogodzić się z nauką nie przeciwstawiania się złu; oponowałem mu, że złu musi się opierać każdy nieustannie i we wszystkim, i postawiłem przeciwko Tołstojowi jako prawdziwy humanitarny cel: być wciąż na straży, pokonać stare ideały przemocy i ideały bohaterstwa i męczennictwa, energicznie i z miłością oddać się pracy, pracy drobnej, pracować i żyć! W skrajnym przypadku opierać się przemocy i atakom również żelazem - bronić siebie i innych przeciwko przemocy.
Tołstoj nie uznawał psychologicznie a zatem ani moralnej różnicy obrony i przemocy ofensywnej. Nieprawidłowo; motyw jest tu i tam inny a motyw decyduje o moralności; strzela jeden i drugi, ale różnica jest właśnie w ataku i obronie. Kiedy dwaj robią to samo, nie jest to to samo; mechanicznie czyn jest jednakowy, ale inny jest zamiar, cel, moralność. Tołstoj kiedyś argumentował arytmetycznie: że podobno nie padnie więcej ludzi, jeżeli napadnięci nie będą opierać się atakowi, przeciwnie - mniej, niż kiedy będą się bronić; Walką ludzie po obu stronach unoszą się i dlatego umiera ich jeszcze więcej;jeżeli agresor nie spotka się z oporem, jego zapał wygaśnie i przestanie zabijać. Postawmy też taką praktyczną tezę: jeżeli już musi być jeden zabity, nie będzie zabity agresor! Dlaczego ma być zabity chłowiek nieatakujący, nic złego nie robiący a nie człowiek, który chce źle i zabija? (T. G. Masaryk Rewolucja światowa - W czasach wojny i w wojnie 1914 - 1918. ORBIS, Praga 1925, strona 75-76)

T. G. Masaryk w swoim pytaniu analizował tylko aktualną sytuację bez znajomości karmicznej przeszłości nieatakującego, nic złego nie robiącego. Na fizyczną obronę przed Hitlerem postawiła Czechosłowacja, której arsenał w końcu znacznie wzmocnił arsenał hitlerowskich Niemiec. A ile pieniędzy utopiło się w budowie betonowych bunkrów na granicach? Nakaz Prawa miłować swoich nieprzyjaciół pomaga w tym, aby człowiek w żadnych okolicznościach i z jakiegokolwiek powodu swoim postępowaniem nie zabił człowieka i stał się w ten sposób dobrowolnym narzędziem ciemności, chociaż w obronie. Rację w sporze obu dyskutujących miał zatem Tołstoj. Przypadki są tylko dziełem nieznajomości naszej przeszłości; co się ma stać, stanie się, a co nie ma się stać, nie stanie się, bez względu na wolę ludzi. Człowiekowi zabrano wspomnienie poprzednich reinkarnacji, aby nie mógł wyrównywać rachunków za zło ze swoimi byłymi nieprzyjaciółmi. (Alma Excelsior) Walka sprawiedliwego ze złem - ciemością jest pożądana, ale z dotrzymaniem norm Prawa, nie ich przekraczaniem.

Cytat nr 15 w tym 3. rozdziale ‚odłóż na bok wcześniejszy sposób życia i odziej nowe człowieczeństwo‘ stwarza wrażenie, że wymiany ciemności w nas można dokonać jednorazowo, jak jednorazowo uda się wykonać rozkaz w tył zwrot! Prawda jest inna. Wymiana i rozwijanie światła w nas jest długotrwałą walką. Wstąpienie człowieka na drogę światła Prawa jest tylko pierwszym krokiem na tej drodze, która trwa również w następnych reinkarnacjach ludzi. Wykluczenie reinkarnacji w naukach niektórych kościołów chrześcijańskich można uważać za najważniejszy sukces walki ciemności przeciwko nauce Jezusa Chrystusa. Źródłem indywidualności i oryginalności człowieka nie jest jego fizyczne ciało, ale jego ludzki duch. Materia nie stwarza życia, chociaż życie wykorzystuje materię. Z tego wynika, że śmierć pozbawia tylko materii, ale nie samego życia, nie ducha, który materię ożywia. (B. Jerie)

Na początku byliśmy nasieniem drzewa wieczności. Zasadzeni do gleby tymczasowości mamy w niej rosnąć tak długo, dopóki nie rozwiniemy siły całego drzewa wieczności. Kiedy nasienie stanie się drzewem wiecznego życia, przeminie tymczasowość. (Alma Excelsior) W miarę wzrostu drzewa zmniejsza się i ginie ciemność, która jest naszym karmicznym nauczycielem Prawa.

Światło płynące z Bożego źródła jest wieczne, ciemność jest przejściowa, skazana na zanik. Wstąp na drogę Prawa, jeżeli już po niej nie kroczysz.

SPMZ - 2/2011

Nasz adres:
SPMZ - kierownik
Dr jur. František Venzara
Nádražní 28 783 13
Štěpánov u Olomouce
Tschechische Republik - Czech republic

 

<< Z PIEROTEM

 

Cтарт / Start: 1.3.2007
Oригинал / Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

IBAN: CZ81 0300 000 0002 5734 6517
BIC: CEKOCZPP

thank you for your support!