15. Wychowanie jest ważniejsze niż kształcenie


O tym, że wychowanie człowieka, które uszlachetnia ludzką naturę i charakter, jest ważniejsze niż kształcenie, które odnosi się do wszystkich innych dziedzin ludzkiego myślenia i działania, napisał starogrecki filozof Platon w swoim spisie O wychowaniu i rodzinie: „Ustawodawca nie może dopuścić, aby wychowanie było odsuwane w tył albo żeby stało się pracą uboczną, ale trzeba się o nie rzetelnie troszczyć (...) Ale jeżeli czasami wychowanie upada, ale można je znowu ponownie wesprzeć, ma o to usiłować każdy i przez całe swe życie. Słowo wychowanie jest godne tylko nieustannego wychowania do cnót moralnych.” Większą wagę wychowaniu przed kształceniem dał także nasz J.A. Komeński: "Brak wychowania duchowego, tzn. moralnego, jest pogromem ludzi, rodzin i narodów." Nawet dziś wciąż jest aktualny pogląd TGM: „Prawdziwa demokracja opiera się na moralności. Rozwój szkoły, w tym jest rozwój demokracji. Państwo musi służyć celom moralnym. Mówi się, że dobra szkoła zaoszczędzi pieniądze za przestępczość, szpital, przytułek dla ubogich.” Priorytet wychowania przed kształceniem wyniknie także ze zdania, że wykształcony łotr jest dla społeczeństwa niebezpieczniejszy niż łotr niewykształcony. Wzrost represji przed zapobieganiem wychowawczym jest dowodem zaniedbania rzetelnego wychowania, które opiera się na zasadzie naturalnej Ustawy moralnej (dalej tylko Ustawa). A jeżeli powiemy Ustawa, mówimy przez to także Ustawodawca, ponieważ ważna ustawa nie obejdzie się bez ustawodawcy. Pozytywny stosunek ludzi do Ustawy i Ustawodawcy tworzy granicę między wychowaniem właściwym, tzn. demokratycznym i wychowaniem niewłaściwym, które nie uznaje istnienia Ustawy a normy moralne wywodzi sobie ze swej ludzkiej władzy, jak nam to pokazała niedawna historia totalitarna w Rosji i Niemczech. Próbę naprawy zdrowia moralnego społeczeństwa formułował M.S. Gorbaczow następująco: „Najważniejszym zadaniem dnia dzisiejszego jest wznieść człowieka duchowo, respektować jego świat wewnętrzny, wzmacniać jego pozycje moralne. Nie osiągniemy niczego, dopóki forsowaniem zasad moralnych... nie dojdzie do uzdrowienia społeczeństwa. Demokracja jest także moralnym oczyszczeniem społeczeństwa, wznowieniem jej zdrowia moralnego.” Można sobie przypomnieć także słowa premiera Vaclava Klausa w jego przemówieniu noworocznym w 1993 r. (patrz Mladá fronta DNES z 3. 1. 1993): „Zaczyna istnieć samodzielne państwo czeskie i zależy tylko od nas, i to rzeczywiście od nas wszystkich, jakie będzie, co do niego włożymy, jak konstruktywne podejście do jego utworzenia w nas przeważy. Chciałbym wspomnieć trzy momenty, które będą predestynować naszą przyszłość. Udało nam się po pierwsze - wznowić pluralizm polityczny, po drugie – uruchomić i w znacznym stopniu także realizować reformę gospodarczą, a po trzecie: Chodzi o zagajenie duchowego odrodzenia społeczeństwa czeskiego, o jego powrót do korzeni naszego istnienia narodowego i państwowego, o jego powrót do tradycji europejskich. Mam tu przede wszystkim na myśli tradycję chrześcijańską w tym najszerszym tego słowa znaczeniu.” Punkt trzeci jest zgodny także z poglądem: TGM: „ Nie potrafię sobie wyobrazić naszego człowieka, który by rósł bez poznania Jezusa i jego nauk. Kto by nie znał chrześcijaństwa był by właściwie obcokrajowcem na naszym gruncie kulturowym. Jezus, nie Caesar - to jest sens naszej historii i demokracji.“ Tu należy podkreślić różnicę między nauką Jezusa a nauką najróżniejszych kościołów chrześcijańskich na świecie. Obecny pogląd na wychowanie przejęty jest od komentatora Dziennika Ivan Hoffmana: „Trzeba usunąć ze środowiska szkolnego chamstwo i wrócić między uczniów przyzwoitość. Nie pozwolić na szykanowanie. Wymagać moralności. Uczyć dzieci samoobrony przed agresywnymi przewlekłymi schorzeniami cywilizacyjnymi. Trwać na tym, żeby młodzi szanowali starych. To niech głównie rozwiązuje szkolnictwo. Matematyka poczeka.” (DZIENNIK z dnia 1.7.2010) Najważniejszym argumentem dla nadrzędności wychowania nad kształceniem jest fakt, że wychowanie na podstawie demokracji i Ustawy jest równocześnie także w harmonii z kosmicznym planem rozwoju rzeszy ludzkiej na planecie Ziemi. Jest to główny sens naszych narodzin i życia na planecie Ziemi.

Etyka jako duchowna nauka o moralności teoretycznej i jak przez ludzi tak przez narody różnie praktykowanej tworzy filar nośny naprawdę demokratycznego światopoglądu. Etyka Ustawy obejdzie się bez religii, tymczasem co religia bez etycznych, tzn. moralnych norm Ustawy się nie obejdzie. Bez uznania Ustawy także religia może stać się ofiarą ciemności, tzn. terroryzmu, który morduje w imię Ustawy. Ten tragiczny błąd rozwojowy znamy z historii chrześcijaństwa i obecnego islamu. Także tutaj obowiązuje, że dobry cel nie może uświęcać złych użytych środków.

Prawdziwa demokracja nie jest władzą ludu ani stron politycznych, ale jest władzą Ustawy z jednym priorytetem dla wszystkich demokratycznych partii politycznych. Tym priorytetem jest rzetelne, tzn. demokratyczne wychowanie na podstawie Ustawy. Demokrację i jej instytucje (ustawodawstwo, rząd, sądownictwo) można nadekretować, ale nie można nadekretować demokratów. Tych trzeba wychować.

Demokratyczny pogląd na świat można porównać do światła, niedemokratyczny pogląd na świat można porównać do ciemności. Światło składa się z promieniowania elektromagnetycznego, które jest tworzone przez energię elektryczną (ojciec) i magnetyzm (matka). Ciemność nie ma żadnych rodziców. Ciemność jest tylko brakiem światła, które powodują bariery dla światła w nas i poza nami. Przeciwieństwem światopoglądu demokratycznego, czyli światopoglądu etycznego jest głównie materializm.


František Venzara, Štěpánov koło Ołomuńca (Štěpánov u Olomouce)

 

<< Z PIEROTEM

 

Cтарт / Start: 1.3.2007
Oригинал / Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

IBAN: CZ81 0300 000 0002 5734 6517
BIC: CEKOCZPP

thank you for your support!