12. Poglądy duchowe Almy Excelsior dla 6. Kultury Filadelfijskiej


Świat ziemski jest szkołą rozwoju ludzkiego. Człowiek nie przyszedł na świat po to, aby jeść i korzystać z rozkoszy zmysłowych, ale by rozwijać się duchowo poprzez służbę bliźnim i Bogu. Obecnie stoimy u progu słowiańskiej (szóstej) kultury, którą św. Jan, autor Apokalipsy, nazywa Kulturą Filadelfijską. Slowo „Filadelfia“ oznacza braterstwo wszystkich ludzi, czyli miłość bratnią. Miłość Duchowa, rozwijająca moralność prawdziwej ludzkości, jest podstawową siłą szóstej kultury. Kochać to znaczy dawać, a nie brać. Zaprzeczeniem Miłości jest egoizm. Egoizm jest siłą, która człowieka oddziela od bytu duchowego. Przeżywanie osobistej rozkoszy jest egoizmem, który ma zostać „uszlachetniony“ i właściwie ukierunkowany pod wpływem sztuki, piękna duchowego i życia wewnętrznego poświęconego Wszechmiłości. Uczucia Miłości do Boga i Wszechmiłości najlepiej oczyszczają całe ciało astralne. Animalne podniecenie wstrząsa ciałem astralnym i zanieczyszcza jego otoczkę auryczną. Miłość jest samą praistotą wszelkiego bytu. Człowiek sprofanował to słowo, stosując je do określenia popędowych stanów animalnych. Musimy chcieć dawać, karmić duchowo i wspierać życie innych ludzi. Miłość nie dzieli, ale łączy. Miłość Bratnia jest drogą ku zjednoczeniu. Moralność, doskonałość duchowa, Wszechmiłość i wypływająca z niej wszechstronna tolerancja są niezawodną drogą do osiągnięcia pokoju światowego. Podstawowym rysem kultury słowiańskiej jest uznanie prawa każdej jednostki do własnego życia duchowo-psychicznego, do własnych poglądów filozoficznych czy religijnych i do samookreślenia swej przynależności narodowej. Teraz rozpoczyna się wewnętrzne przeobrażenie materializmu i egoizmu ludzkości, czego efektem jest ludzkość doceniająca duchowy wymiar życia, zdolna do życia miłością bratnią. Jest to dopiero początek słowiańskiego impulsu i upłynie jeszcze kilka wieków, zanim się rozwinie i osiągnie pełny sukces. Kultura słowiańska osiągnie kulminację w Rosji.

Pod wpływem materializmu ciało eteryczne zostaje wciągnięte w ciało fizyczne w ten sposób, że już w ogóle nie wykracza poza jego obręb. Tym samym człowiek traci całkowicie łączność ze światem eterycznym i żyje tylko światem zmysłowym. Jest materialistą. Buty chronią stopy człowieka podczas chodzenia. Dokładnie tak samo „mądre myślenie manasyczne“ chroni człowieka, aby nie postępował wbrew Prawu Bożemu i zawsze kroczył słuszną drogą Prawa Bożej Miłości. Myśli są najbardziej podstawową istotą bytu i jeżeli są przepełnione kosmicznym prawem ducha Mądrości, bezwarunkowo będą oddziaływać na mądrość naszych uczuć i czynów. Lucyferska logika jest sofistyką, która pozorną mądrością sprowadza na niewłaściwą drogę i nadaje wszystkiemu przeciwstawne znaczenie, co nie jest zgodne z Prawem Bożym. Wszyscy ludzie bez wyjątku są dziećmi jednego Ojca Niebieskiego. Nie jest ważne czy są chrześcijanami, czy wyznają inną wiarę. Ważne jest to, czy mają w swoim sercu Miłość do Boga i bliźniego. Religia jest przekształconym owocem poznania duchowego, uzyskanego poprzez wtajemniczenie. Wtajemniczenie jest bezpośrednim wejściem w świat duchowy. Nie chcemy i nie będziemy oceniać ani dawnych, ani nowych tradycji religijnych, ponieważ wszystkie były potrzebne i i nadal są niezbędne dla rozwoju ludzkości. Nie można nimi pogardzać. Chrystus poprzez swoją ofiarę Golgoty ponownie połączył Niebo i Ziemię, i umożliwił odnalezienie z powrotem drogi do świata duchowego każdemu, kto przyjmie jego impuls. Połączenie z Bogiem daje człowiekowi niezwykłą siłę do pokonywania zła. W każdej prawdziwej nauce duchowej ulokowana jest twórcza siła duchowa, którą Chrystus oddziaływał na apostołów. Sztuka jest przedsionkiem nauki duchowej i bramą do poznania duchowego. Tak samo jak na Ziemi w szkole zaznajamiamy się ze zdobyczami nauki, które zawdzięczamy uczciwej pracy ich odkrywców, tak też tutaj stoimy wobec odkrywców nauk tajemnych i opieramy się na ich wiedzy, której my sami nie możemy zdobyć. Człowiek, który pracuje nad poznaniem duchowym, rozwija trzy wyższe zasady duchowe: duszę rozumową, duszę odczuwającą i duszę samoświadomą. Rozwijają się one u każdego człowieka w wyniku ewolucji Ziemi. Dopiero za pośrednictwem czynności duchowych stają się narzędziem rozwoju wyższych zasad człowieka. Prawidłowe oddychanie jest najważniejszym elementem ćwiczeń duchowych. Każdy powinien zastanawiać się nad tym, czy należycie korzysta z dóbr doczesnych, czy służy duchowemu rozwojowi czy upadkowi. Astralność jest podstawą do rozwoju Miłości, mentalność jest podstawą rozwoju mądrości i cnoty. Podstawą astralności jest zadowolenie i niezadowolenie, sympatia i antypatia. Astralność negatywna niszczy ciało fizyczne, pozytywna regeneruje je. Przeciętny człowiek często sądzi, że jest wówczas wolny, kiedy może swobodnie doznawać rozkoszy życia i ma dostatecznie dużą ilość środków materialnych do zaspokajania swoich pasji i pragnień. To jednak nie jest prawdziwa wolność. Prawdziwa wolność polega jedynie na wolności ducha, który jest przepełniony ideałem Prawdy i Prawa Bożego. Dopiero wówczas, kiedy człowiek zwycięży nad niższą naturą i połączy się z Chrystusem, osiągnie wewnętrzną wolność. Prawdziwa wolność nie ma źródła w wojnie, ale rodzi się z poznania duchowego i radosnego wypełniania Prawa Bożej Mądrości i Miłości. Wojna jest przeciwieństwem wolności, ponieważ ujarzmia wszelką ludzkość i zmuszą ją do życia pod dyktaturą stosunków wojennych. Ogranicza swobodny rozwój człowieka duchowego i zezwala na zło, morderstwa, rabunki i wszelkie występki oraz astralność negatywną. Upodobanie do zła i świadome czynienie zła, aby przynieść szkodę innym ludziom, jest pierwszym krokiem do czarnej magii. Nigdy nie stań się narzędziem przemocy! Nie ograniczaj wolności innych! Bądź natomiast przykładem dobroci, miłości i sprawiedliwości! Nie poddawaj się myślom nienawiści, zawiści, złości, zazdrości, seksualności, egoizmu! Samobójstwo jest buntem przeciwko Woli Bożej. Praca jest ochroną przeciwko wszelkiemu złu i przekraczaniu Prawa Bożego. Praca duchowa jest największą modlitwą! Tylko poprzez pracę duchową możemy uczynić swoje życie wartościowszym i żyć nie tylko po to, aby wyrównać karmę. Staraj się być samowystarczalnym, nikogo nie obciążaj. Człowiek ma mieć wokół siebie tylko to, co naprawdę potrzebuje, aby mógł pracować z korzyścią dla dobra innych i tego co wznosi ich dusze ku ideałom. Mądrość płynie tylko z poznania Praw Bożych, bez nich jest niemożliwa. Dlatego musimy poznać Prawa Boże. Kiedy przyjmiemy je z miłością, dojdziemy do konieczności odczuwania ich i życia nimi. Jest rzeczą niezbędną, abyśmy temu co mamy najcenniejsze, tj. swojej własnej duszy, poświęcili codziennie chwilę własnego życia osobistego. Powinniśmy raczej zrezygnować z różnych zabaw, a nawet z prawdziwie artystycznych doznań, niż z tego jedynego, czym wrastamy w świat duchowy, pogłębiamy swoją osobowość i poprawiamy swoje siły wewnętrzne.

Piąta epoka Aryjska (szóstą jest epoka Siedmiu Pieczęci, siódmą epoką jest epoka Siedmiu Puzonów) dzieli się na siedem podepok kultury, na tzw. kulturę: staroindyjską, chaldejsko-perską, babilońsko-egipską, łacińsko-grecką, anglo-sasko germańską, słowiańską i obojętną. W centrum kultury łacińsko-greckiej rozgrywają się największe wydarzenia w historii świata, w wyniku czego rozwój na świecie zaczął ponownie zmierzać ku światłu Bożemu. Jeżeli nie byłoby Misterium Golgoty, ziemski człowiek nie mógłby znaleźć drogi ku Bogu i Ziemia stałaby się łupem istot anormalnych. Każda kultura ma swój czas narodzin, kiedy znajduje się w powijakach, następnie czas kulminacji, kiedy jej impuls ogarnia cały świat i wreszcie czas swojego zmierzchu, który powoduje jej stopniowe obumieranie i upadek. Kultury są szczeblami drabiny ewolucji ludzkiej. Są szkołą człowieka. Człowiek wraca na Ziemię dlatego, aby zdobyć nowe doświadczenia. Teraźniejszość jest owocem przeszłości. W teraźniejszości przygotowuje się przyszłość. Osiągnięte poznanie duchowe zobowiązuje człowieka do ewolucyjnej pracy na rzecz rozwoju świata.

Nasza uwaga: Słowianin z punktu widzenia rozwoju duchowego nie oznacza biologicznego pochodzenia człowieka, ale fakt, że człowiek poprzez swój odpowiedni rozwój duchowo-moralny stał się nosicielem Słowa, niezależnie od tego, w jakim narodzie się urodził. 18.04.2010

 

<< Z PIEROTEM

 

Cтарт / Start: 1.3.2007
Oригинал / Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

IBAN: CZ81 0300 000 0002 5734 6517
BIC: CEKOCZPP

thank you for your support!