11. Tabletki wspomagające rozwój zdrowia moralnego od L. N. Tołstoja z jego książki „Kruh četby“ [W kręgu lektury], dwa tomy (wydawnictwo J. Laichter, Praha 1913, 2. wydanie).


Lew Nikołajewicz Tołstoj w przedmowie do tej książki w grudniu 1904 r. napisał: „Celem mojej książki nie jest przedstawienie dokładnych, dosłownych przekładów sentencji pisarzy. Pragnę natomiast za pośrednictwem głębokich i płodnych myśli różnych autorów dostarczyć szerokiemu kręgowi czytelników lektury na każdy dzień, - lektury, która wzbudzałaby w nich najlepsze myśli i uczucia“.

Wybrane fragmenty można zaliczyć do jedynego uniwersalnego światopoglądu czystej demokracji, za pomocą którego każda władza państwowa miałaby prewencyjnie zapobiegać nieuniknionym konsekwencjom niedostatecznego wychowania, które nie przeciwdziała wszelkiego rodzaju demoralizacji i amoralności.

1. Kto potrafi ze spokojem przyjąć obrazę, nie odpłacając tym samym, ten odniósł wielkie zwycięstwo w życiu. (Strona 27 w 1. tomie czeskiego tekstu, który znajduje się pod liczbą porządkową 53 drogi Prawa. Tam można także znaleźć numery stron dalszych cytatów).

2. Gniew jest oznaką słabości, nie siły.

3. Zawsze byli i są tacy aroganci, którzy celowo uniemożliwiają ludzim poznanie prawd duchowych, ponieważ ich dążeniem jest utrzymanie ludzi w ciemności niewiedzy o tych prawdach.

4. Człowiek powinien bardziej troszczyć się o swoją duszę niż o ciało, jak to ma miejsce zwłaszcza u młodzieży. Nie pozwól, aby duszę zdeptała cielesność, podporządkuj ciało duszy, dopiero w ten sposób istnienie człowieka na ziemi nabierze sensu.

5. Człowiek pomnaża swoje szczęście w takim stopniu, w jakim dzieli je z innymi. (Nasza uwaga: Powyższa zasada duchowa nazywana jest współcześnie życiem „nieosobistym“, tj. nieegoistycznym dla innych. Przykładem może być porządna rodzina, w której rodzice troszczą się o swoje dzieci. Tę prawdę wyraża też współczesne powiedzenie: Tylko dając można brać. Kto tylko bierze nie dając w zamian solidnych „przeciwwartości“, zmierza siłą rzeczy ku kryzysowi moralnemu, następnie ku kryzysowi władzy, kryzysowi finansowemu i ekonomicznemu i wreszcie egzystencjalnemu w ogóle. To samo dotyczy także przekraczania norm naturalnego Prawa moralnego przez ludzi i organizacje. Najnowszym przykładem mogą być losy stolicy Haiti Port-au-Prince po trzęsieniu ziemi z 13. 01. 2010 i być może katastrofa miasta New Orleans w USA w czasie powodzi przed kilkoma laty. Odpowiednio wczesna wychowawcza prewencja moralna jest jednak lepsza niż dodatkowa pomoc materialna.

6. Tak jak rusztowanie umożliwia budowę domu, tak i nasze ciało ma umożliwić budowę człowieka jako istoty duchowej, który żyje życiem duchowym.

7. Dobry człowiek bardziej troszczy się o to, aby robić to, co robić ma niż o to, co się z nim dzieje. (Współczesna formulacja tej prawdy duchowej brzmi: Nie tak ważne jest to, co nas spotyka w życiu. O wiele ważniejsze jest, czy reagujemy na to zgodnie z naturalnym moralnym Prawem czy też w sprzeczności z nim. To jednakże zakłada dobrą znajomość Prawa, którą uzyskujemy mądrym wychowaniem i samowychowaniem).

8. Próbą prawdziwej Miłości jest miłość do nieprzyjaciół.

9. Najdoskonalszym człowiekiem jest ten, kto kocha wszystkich swoich bliźnich i okazuje im dobro bez względu na to, czy są dobrzy czy źli. (Jeżeli człowiek jest wypełniony ciemnością, wychodzi z niego ciemność. Jeżeli człowiek jest całkowicie napełniony światłem duchowej miłości, nic innego niż światło miłości nie może z niego wyjść, także wówczas, jeżeli reaguje na atak wroga).

10. Namiętność jest na początku jako ktoś obcy, później jako gość i ostatecznie jako pan domu. (Ta prawda dotyczy zwłaszcza palenia papierosów, narkotyków i namiętności szatańskiej, seksualnej).

11. Pokonuj gniew łagodnością, zło dobrem, skąpego darami, kłamcę prawdą.

12. Najwięcej szkody przynosi używanie niejasnych pojęć i słów.

13. Biada temu, kto żyje życiem zmysłowym, zapominając o życiu ducha. (Należy tutaj zwłaszcza handel „żywym towarem“ i sprzedawanie własnych ciał za pieniądze, czasem także pod przymusem).

14. Chińskiego mędrca zapytano: Czy jest jakieś słowo, którym można byłoby kierować się w osiągnięciu własnego szczęścia do końca życia? Mędrzec odparł: Jest to słowo šu; sens tego słowa jest następujący: Nie rób innym tego, czego nie chcesz by Tobie robiono.

15. Zło powraca do tego, kto je wyrządził niczym pył rzucony pod wiatr.

16. Przykazania Boże wypełniaj z miłości do Boga, nie ze strachu przed nim.

17. Tylko za pomocą jednego środka można zwyciężyć nad powszechnym złem w życiu: moralnym doskonaleniem własnego życia.

18. Jeżeli chcesz zdobyć prawdziwą wolność, musisz połączyć swoją wolę z wolą Bożą, tj. z Jego Prawem.

19. Nie jest ważna ilość wiadomości, ale ich wartość. (Pod pojęciem „wartości“ należy rozumieć wartość duchową).

20. Królestwo Boże jest urzeczywistnieniem prawa Bożego między ludźmi. Ludzie jednak stworzyli królestwo księży, a nie królestwo Boże w nas. (I. Kant)

21. Jezus chce, aby władza było służbą; świat (tj. ciemność) chce, aby była rządzeniem.

22. Człowiek, który myśli, że życie na zawsze kończy się wraz ze śmiercią, łatwo skłania się do wszystkiego złego.

23. Wysiłek jest warunkiem koniecznym moralnego doskonalenia się.

24. Wiedza ma być narzędziem, a nie celem.

25. Celem życia jest pełnienie prawa Bożego.

26. Człowiek, który szuka szczęścia tylko w dostatku zewnętrznym, buduje swój dom na piasku; prawdziwe szczęście może dać tylko zgodność życia wewnętrznego z wolą Bożą.

27. Niewolnik swoich namiętności jest największym z niewolników.

28. Gdzie są zmarli? Tam, gdzie nienarodzeni. (Seneca)

29. Ciało możemy wyleczyć jedynie wówczas, kiedy wyleczymy duszę. W niej znajduje się przyczyna choroby, dolegliwości fizyczne są tylko przejawem chorej duszy.

30. Jeżeli uświadomisz sobie, że nie wierzysz w Boga, wiedz, że jesteś w największym niebezpieczeństwie, w jakim może się znaleźć człowiek na tym świecie.

31. Petr Chelčický w swojej książce „Sieć wiary“ pokazuje, że połączenie chrześcijaństwa z państwem (…) doprowadziło do zguby chrześcijaństwa, zniszczyło je, ale że miało się stać odwrotnie: chrześcijaństwo łącząc się z państwem, miało zniszczyć państwo. (Oczywiście nie przemocą).

32. Istotą życia nie jest ciało, ale świadomość. Oczywiście prawdą jest, że gdybym nie miał kości i mięśni, (…) nie mógłbym czynić tego, co uważam za słuszne; ale całkowicie błędne byłoby stwierdzenie, że przyczyną tego co czynię są kości i mięśnie. (Sokrates)

33. Ludzie żyją źle tylko dlatego, że wierzą w kłamstwo, nie w prawdę.

34. Staraj się nie myśleć o tym, co uważasz za złe. (Epiktet) (Współcześnie mówi się: przyciągasz do siebie to, o czym myślisz).

35. Nie jesteśmy w stanie zapobiec złym myślom wirującym w naszej głowie, ale potrafimy przeciwstawić się ich zadomowieniu się tam oraz temu, aby nie doprowadziły do złych uczynków. (Luter)

36, 37, 38 - 39. Zawsze mów prawdę, chociaż wiesz, że będzie nieprzyjemna. (Arab Albitis)

40. Religia jest zbyteczna, jeśli nie kieruje się zasadami moralnymi, nie prowadzi do lepszego życia.

41. Choroby duszy są bardziej zgubne i częstsze niż ciała.

42. Jeżeli miłość siebie samego przekroczy pewne granice, staje się chorobą duszy.

43. Kto jest mądry, nie polega tylko na sobie. (Chińska mądrość) (Niektórzy bohaterowie filmowi i telewizyjni propagują coś całkiem odwrotnego).

44. Żadne dobra doczesne nie mogą wynagrodzić szkody wyrządzonej duszy, którą spowodował człowiek sam sobie dopuszczając się zła.

45. - 46. Do tego aby życie było dobre potrzeba tylko jednego: aby sami ludzie byli lepsi. Nie zbawi nas grzeszne, przemocą zorganizowane życie, ale uporządkowanie własnej duszy. Prawdziwe szczęście jest osiągalne wszędzie i w każdej chwili życia, miłością. Miłość do wszystkich ludzi, także do osób pełnych nienawiści, jest o wiele bliższa ludzkiej duszy niż walka z bliźnimi i nienawiść przeciwko nim. Co zatem kochać? Kochać wszystkich, kochać pochodzenie miłości, kochać miłość, kochać Boga. Miłość da szczęście człowiekowi nie poprzez swoje skutki, ale samą miłością, da mu szczęście całkowicie niezależnie od tego, jak postępują inni ludzie i co się w ogóle dzieje w tutejszym świecie. Kochać znaczy oddać się Bogu, robić to, co chce Bóg, a Bóg jest miłością, tj. pragnie szczęścia dla wszystkich i dlatego nie może chcieć, aby człowiek ginął tylko dlatego, że wypełnia prawo Boże. Jeżeli spróbujecie tak postępować, to przekonacie się, że zamiast pochmurnego, gniewnego i ciężkiego nastroju odczujecie jasność, będziecie weseli, radośni. (Lew Tołstoj do młodzieży)

47. Zadaniem człowieka jest służenie wszystkim, wszystkim ludziom, a nie służenie niektórym z nich, przy czym konieczne jest wyrządzanie zła innym. Dla chrześcijanina miłość do ojczyzny stoi na przeszkodzie miłości do bliźniego.

48. Jeżeli ręka człowieka nie jest poraniona, może on dotknąć jadu węża i ten jad nie będzie dla niego niebezpieczny; zło nie wyrządza krzywdy tylko temu, kto sam nic złego nie czyni.

49. Jedynie wzrastanie w miłości między ludźmi może zmienić istniejący porządek społeczny.

50. Odcięcie ratolośli od gałęzi oznacza jednocześnie także odcięcie ratolośli od całego drzewa. Ale ratolośl odcina ktoś inny, a człowiek sam przez nienawiść i złość wobec bliźniego oddala się nie tylko od bliźniego, ale i od całej ludzkości. (I jednocześnie od Boga) (Marek Aureliusz)

51. Człowiek powinien sobie uświadomić, że jest tylko członkiem całego ciała (ludzkości). Być członkiem znaczy mieć życie tylko poprzez życie i dla życia całego ciała. Członek oddzielony od własnego ciała ma tylko życie umierające i ginące.

52. Im bardziej gorliwie zabiegamy o zapewnienie sobie rozrywek, tym bardziej zamykamy sobie drogę do jedynego szczęścia dostępnego dla człowieka - miłości.

53. Czego potrzebujemy my, czego potrzebuje lud, czego chce nasza epoka? Znaleźć sposób na wyjście z bagna egoizmu, wątpliwości i negacji, w którym się pogrąża. Tym wyjściem jest zmiana poglądów, która sprawi, że nasze dusze przestaną błąkać się w poszukiwaniu osobistych uczuć i razem z pozostałymi zaczną wypełniać prawo i jego cel. (Mazzini)

54. Nasz stosunek do Boga, to czego On od nas żąda jest ciągłym wypełnianiem Jego woli w życiu. Jednak nasze interesy życiowe i namiętności nieustannie w każdej sekundzie oddalają nas od tego.

55. Społeczeństwo opiera się na sumieniu, nie na nauce. (Czyste sumienie sygnalizuje niewłaściwość poczynań, podobnie jak ból sygnalizuje chorobę ciała fizycznego). Cywilizacja to przede wszystkim sprawa moralności. Bez uczciwości, bez szacunku wobec prawa, bez poczucia obowiązku, bez miłości do bliźniego, bez cnoty, wszystko jest zagrożone, wszystko rozpada się. Podstawą każdej cywilizacji jest przeciętna moralność tłumu, kamieniem węgielnym jest obowiązek. (Wobec Boga i Jego moralnego prawa).

56. Mądrość, to znajomość wiecznych prawd przydatnych w życiu.

57. Człowiek oświecony ciągle się wznosi (wchodzi na drogę uduchowienia) rozumem i dalekowzrocznością, nieoświecony stale upada w niewiedzę i nieprawość. (Chińska mądrość)

58. Im mniej potrzeb ma człowiek, tym bardziej jest szczęśliwy. (Lichtenberg)

59. Należy uczynić ze wszystkich ludzi naród braci. (Lammenais)

60. Gdy jest jeden Bóg, to musi być także jedna wiara. (Oznacza to także jeden światopogląd demokratyczny).


SPMZ (Stowarzyszenie Przyjaciół Prawa Moralnego), styczeń 2010

 

<< Z PIEROTEM

 

Cтарт / Start: 1.3.2007
Oригинал / Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

IBAN: CZ81 0300 000 0002 5734 6517
BIC: CEKOCZPP

thank you for your support!