9. Wstęp do sześciu publikacji SPMZ o demokracji, tj. wolności1. Światło i ciemność
Podtytuł: Co należy wiedzieć i robić, aby nie stać się ciemnością

światło często oznacza życie, mądrość, miłość, dobro, demokrację i Raj na ziemi. W przeciwieństwie do tego jest ciemność śmiercią, niewiedzą, niezdrową samolubnością, złem, totalitaryzmem i piekłem na ziemi. Podstawową różnicą między światłem i ciemnością jest fakt, że istnienie światła umożliwia promieniowanie elektromagnetyczne, podczas gdy istnienie ciemności powoduje brak, ew. ograniczoną ilość światła. Ciemność nie dysponuje własnym promieniowaniem elektromagnetycznym, jest pustą nicością.


Co powoduje, że ludziom brak światła, szczególnie w podświadomości ? Przyczyną są przeszkody światła tworzone przez anormalne siły duchowe. Siły te zostały anormalnymi, ponieważ na pewnym etapie czasu nie zdołały napełnić się światłem potrzebnym do tego, aby przejść do dalszego etapu. Po prostu nie sprawdziły się. Pozostała im jednak możliwość negatywnego wpływania, w granicach prawa, na istoty ludzkie, które właśnie na Ziemi wiodą swoje życie. Od człowieka, jego przeszłości i należytej edukacji oraz autoedukacji zależy, jeśli zostanie on uczniem światła czy ofiarą ciemności. Mówiąc w terminologii bajkowej, od człowieka i jego wolności zależy, jeśli sprzeda duszę diabłu za tymczasowe korzyści i sam zostanie w przyszłości istotą anormalną. Aby do tego nie doszło, człowiek potrzebuje poznać wzorce demokracji. Te zawiera również niniejsza broszurka.


Tak zwana powyborowa sytuacja patowa po wyborach do Sejmu w roku 2006 przyniosła jednak pewne pozytywum. Przyczyniła się bowiem do tego, że obywatele zrozumieli, że podstawę i pryjorytet demokracji nie tworzy walka partii politycznych o władzę, lecz światło, które w życiu ludzkim na planecie Ziemi reprezentuje naturalne prawo moralne (w dalszej części PRAWO). Wierność demokracji stoi dlatego ponad wiernością partii. Wszystko, co jest sprzeczne z normami światła PRAWA, jest ciemnością, amoralnością, którą muszą ludzie w sobie odkryć i pokonać przed wejściem na drogę światła, tj. PRAWA. źródłem ciemności jest również naruszenie objektywnie obowiązującej hierarchii wartości. Kto we własnym lub grupowym interesie podporządkuje (1) wartość najwyższą (ideologia demokracji) wartości niższej, staje się źródłem ciemności dla siebie i innych. Zdolność biogiczna do wytwarzania ideologii warunkuje powstanie (2) wolności człowieka – władzy. Ludzka władza umożliwia tworzenie ludzkiego (3) porządku prawnego. Porządek prawny powinien regulować i ukierunkowywać (4) ludzkie postępowanie, szczególnie w zakresie finansów i ekonomiki. Pryjorytetem ekonomiki globalnej nie jest jednak ideologia demokratyczna, lecz zysk, któremu są często podporządkowane wymienione wartości (1), (2) i (3). Usiłowanie każdej władzy, która stara się zastąpić przez przyrodę dany pryjorytet światła demokracji swym odmiennym pryjorytetem, jest polityką antydemokratyczną, polityką ciemności.


Prawidłowy rozwój światła wskazuje rozwój od rzeszy mineralnej po rzeszę roślinną, do rzeszy zwierząt, ludzkiej i do królestwa ducha. Bezprawny jest dlatego rozwój, który przedkłada wartości materialne ponad duchowe. życie ludzi na planecie Ziemi można porównać do życia w podziemiach wielopiętrowego wieżowca. Piętra nadziemne są dla nas niewidoczne, ponieważ wytwarzają tzw. niewidoczne strefy duchowe, wymiary, elemy, w których żyją istoty duchowe. Cała budowla określona jest jednym elementem, którym jest energia i jej różne stany, dla ludzi na dzisiejszym poziomie rozwoju do światła niedostępne. Istnienie nadziemnych pięter potwierdzają najnowsze odkrycia astronomii, według których podziemna część wieżowca ( kosmos astronomiczny) reprezentuje tylko 4 procenta masy budynku. Materiał poszczególnych nadziemnych pięter oznaczany jest jako subtelna materia, tworzona przez tzw. astralną i eteryczną materię różnej jakości i reprezentuje 96 procent masy całego kosmosu. To, że człowiek czegoś nie zna lub nie rozumie, nie jest dowodem, że to nie istnieje. Jeszcze niedawno ludzie nie wiedzieli nic o istnieniu wirusów i cząsteczek elementarnych mikroświata. Dzisiaj jest to oczywistością. Nadzieja przeszkód światła, że nadal będą czynić ze światła Kopciuszka ciemności, jest nadzieją bez szans na sukces.Štěpánov u Olomouce, 1 lutego 2007.
František Venzara


2. SIEDEM PODSTAWOWYCH I NIEZMIENNYCH ZASAD ROZWOJU CZŁOWIEKA
Podtytuł: Co należy wiedzieć i robić, aby napełnić się życiodajnym światłem, nie śmiercionośną ciemnością, która z nas uczyni odpad rozwoju

Rewolucję naukowo techniczną dopędzi niebawem revolucja duchowo etyczna. Rewolucji tej nie nastartuje żadna ze światowych religii, ale władza państwowa, która uświadomi sobie, że i ona powinna kierować się siedmioma podstawowymi demokratycznymi zasadami wymienionymi niżej. Jeśli pogląd ludzi i ich organizacji jest odmienny od tych siedmiu zasad wywodzących się ze znajomości naturalnego etycznego prawa, prowadzi droga do ciemności zamiast do światła. Można dlatego powiedzieć, że prawem i obowiązkiem każdej władzy państwowej jest zapewnić zdrowy rozwój moralny zgodnie z wymienionymi zasadami. Tylko w ten sposób ukierunkuje rozwój ludzkości w prawidłowy sposób do światła, co jest podstawą dla ludzi żyjących w ciałach fizycznych na Ziemi. Tylko w ten sposób zabroni temu, aby o rozwoju demokracji nie decydowali antydemokraci. Tylko w ten sposób nastąpi harmonia życia ludzkiego z wszechświatem i przyrodą, jej prawami i planami. Zły światopogląd (i z niego wychodzący nieprawidłowy styl życia) jest zawsze najwyższym systemem sterowania ludzi i ich organizacji i przyczyną całego zła, tj. ciemności wokół nas. Zbliżająca się rewolucja głów i serc nikomu nie weźmie jego przekonania, tylko zrealizuje swoje prawo do zaznajomienia obywateli z podstawowymi zasadami demokracji, które są zgodne z zasadami wolności człowieka i nauki Jezusa.


Siedem zasad demokracji, wolności i nauka Jezusa
1. Najwyższa i Najmocniejsza Inteligencja - NNI
2. Moralne prawo naturalne i prawo do odpłaty
3. Reinkarnacja
4. życie bezosobowe – miłości i służby
5. Spożywanie mięsa przeszkadza ludziom żyć w zgodzie z wszechświatem, przyrodą i jej prawami
6. żaden gniew i żadna zemsta
7. Wychowanie i oświata prowadząca do wolności tj. demokracjiAutor F. V. - 9/2007


3. O POZYTYWNYM I NEGATYWNYM ROZWOJU RZESZY LUDZKIEJ
Podtytuł: Dwa listy i urywki z kilku gazet i książek

Broszurka zakłada, że moc państwowa, którą dysponują partie polityczne oznaczane mianem demokratycznych, ma nie tylko prawo, ale i obowiązek zapewnić, aby obywatele, młodzi i starsi, zapoznali się z treścią ideologii demokratycznej, jej pryjorytetem i wartościami demokratycznymi. Pryjorytet demokracji jest tylko jeden, duchowa i moralna kultywacja psychiki ludzkiej zgodnie z obowiązującymi naturalnymi duchowymi prawami przyrody, nie tylko pogoń za nieustannie wyższym standartem materialnym. Prawdziwa ideologia demokratyczna jest przeciwieństwem ideologii materialistycznej i ateistycznej.

Rzucający się w oczy niezdrowy rozwój społeczeństwa może zakończyć się tak, że ciemna utajona moc duchowa, która negatywny rozwój toleruje a nawet nad nim panuje, „uratuje“ społeczeństwo przed dalszym krokiem do tragedii przez następną rewolucję, która wprawdzie zastąpi chore przejawy rozwoju, jednak prawdziwy pryjorytet demokracji pozostanie w dalszym ciągu Kopciuszkiem. Tę możliwość rozwoju społeczeństwa i władzy zaistniałą przez podporządkowanie się podstawowego nieistotnemu, znał już francuski filozof Claude Helvetius (1715-1771), który napisał, że droga do despotyzmu jest łatwa a lud rzadko odkryje zło, które przygotowała konstytuująca się dyktatura. Jedyną możliwością, jak zapewnić rozwój zdrowego, tj. prawdziwie demokratycznego społeczeństwa i władzy państwowej, jest konieczność wychowania dostatecznej ilości prawdziwych demokratów, którzy są zdolni wchłonąć i zrealizować ideologię demokracji i jej pryjorytet, jak w sobie samych tak wokół siebie. Krótki szkic ideologii demokratycznej i jej siedmiu demokratycznych wartości można znaleźć na stronach internetowych www.cz-eu.eu. Broszurka zawiera niektóre dalsze informacje i poglądy, które nie miałyby pójść w zapomnienie, lecz zaprzyczynić się do tego, aby pryjorytetem wszystkich ludzi i ich oraganizacji stały się wartości duchowe i ponadpartyjne, aby niewiedza została zastąpiona przez mądrość a niezdrowy egoizm zmienił się w chęć poświęcenia się dla innych przez wkroczenie na drogę światła, tj. demokracji i wolności. Tylko w ten sposób utraci pozaziemska duchowa władza ciemności swoje panowanie nad ludźmi.F. Venzara (marzec 2008)


4. SIEDEM PODSTAWOWYCH ZASAD NAUKI JEZUSA

Nauka Jezusa i ideologia obywatelska czystej demokracji mają wspólną podstawę, którą tworzy prawo naturalne, tj. Prawo etyczne (w dalszej części Prawo), określające granice wolności człowieka, tj. wolności wyboru i zobowiązuje jak wierzących tak ateistów. Jeśli władza ta i wolność mają się rozwijać zgodnie z planem rozwoju wszechświata i życia w nim, koniecznością jest znajomość Prawa i jego jak najlepsze wdrażanie w życie codzienne. Każde naruszenie Prawa jest równocześnie naruszeniem demokracji. Do najbardziej znanych postuł i norm Prawa należy Dziesięcioro. Nowa jest pisemna formulacja Sdružení přátel morálního zákona ( Zjednoczenie Przyjaciół Prawa Moralnego) - SPMZ tzw. ogólnoludzkich norm moralnych, którą opracowało Sdružení přátel morálního zákona (SPMZ) w lutym 1999, broszurka F. Venzary Siedem podstawowych zasad wzorca demokratycznego światopoglądu oraz niniejsza broszurka.


W odróżnieniu od ideologii demokracji zna nauka Jezusa nie tylko Prawo, ale i Ustawodawcę wszystkich praw przyrody, oraz przeszły i przyszły rozwój ludzkości. Ustawodawcą jest Bóg, oznaczany również jako Najwyższa i Najmocniejsza Inteligencja, w skrócie NNI. Treść siedmiu podstawowych i niezmiennych postulatów obowiązujących w rzeszy ludzkiej jest identyczna jak w nauce Jezusa tak i w demokracji, inna jest tylko terminologia. Więc na przykład naruszanie Prawa nazywają obywatele wykroczeniem, występkiem, przestępstwem czy zbrodnią, chrześcijanie używają jednego wyrazu – grzechy. Każdy, co czyni grzech, zakon Boży przestępuje. (1 J 3, 4)


Szczytowym celem polityki demokratów jest uczciwe, miłujące pokój, praworządne, mądre, zdrowe oraz rzetelne społeczeństwo, które ma znośny poziom materialny, potrzebny do zdrowego, jednak nie luksusowego życia, czyniący ludzki charakter lepszym przez duchową i etyczną edukację. Cel ten można osiągnąć wyłącznie przez poznanie i respektowanie Prawa. Filarem i celem nauki Jezusa jest królestwo niebieskie, zwane też królestwem Bożym, którego można osiągnąć przez poznanie i przestrzeganie Prawa. Pierwszeństwo królestwa przed dobrami materialnymi wyraża nauka Jezusa w ten sposób : Szukajcie naprzód królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane.(Mt 6, 32) Wspólnym mianownikiem nauki demokratycznej i Jezusa jest i ta postuła : kultywacja psychiki ludzkiej na podstawie Prawa. Cel sensu życia żydów został wyrażony w Starym Testamencie, w pierwszej części Biblii słowami, że człowiek ma się rozwijać ku obrazu Bożemu, który nie jest materialny, ale duchowy tj. niebiański. Uprzywilejowanie ducha, tj. niebieskiego, widnieje zaraz w pierwszym wersecie biblijnym: Na początku stworzył Bóg Niebo i Ziemię. Najpierw więc istniała energia z niebios a z niej została oddzielona mała, czteroprocentowa część, którą oznaczamy jako astronomiczny wszechświat. Tę transformację energii niebieskiej do materii wszechświata astronomicznego nazywa astronomia big bangiem, Wielkim Wybuchem. Materia jest tylko tymczasowym środkiem rozwoju życia na drodze do Boga. Materializacja życia ludzkiego jest krokiem wstecz. życie istot w ciele fizycznym jest z puntu widzenia czasu tylko drobnym ułamkiem sedmiu wielkich etapów rozwoju kosmosu i życia w nim, do określonego celu. Siły demokratyczne popierają drogę wprzód, antydemokratyczne drogę wstecz.


Kiedy po podziale Czechosłowacji powstała Republika Czeska, premier Václav Klaus w swym noworocznym przemówieniu w roku 1993 powiedział, że oprócz politycznych i ekonomicznych reform naszą przyszłość będzie określać również duchowe odrodzenie czeskiego społeczeństwa w duchu tradycji chrześcijańskich w najszerszym sensie tego słowa. Ta trzecia reforma wciąż czeka na urzeczywistnienie. Tę najszerszą tradycję chrześcijańską można znaleźć w nauce Jezusa o królestwie niebieskim, zawartą w Nowym Testamencie, drugiej części Biblii. Ta i następna publikacja SPMZ (światło prawdy prawa moralnego) i strony internetowe SPMZ www.cz-eu.eu mogą dopomóc zapoczątkowaniu i realizacji aktualnego duchowego odrodzenia społeczeństwa pod przewodnictwem władzy państwowej, za pośrednictwem ministerstwa szkolnictwa i edukacji. Ministerstwa te są głównym nosicielem praw i obowiązków państwa w zakresie zapewnienia rzetelnego wykształcenia nowych demokratów, bez których prawdziwe demokratyczne społeczeństwo nie może istnieć ani się rozwijać w prawidłowym, pozytywnym kierunku.


Wykorzystane wersety biblijne zostały przejęte z ekumenicznego tłumaczenia Biblii a ich celem jest ukazanie zbieżności z siedmioma podstawowymi zasadami demokracji, znajdującymi się na stronie tytułowej tej broszurki. Skróty dla poszczególnych części Nowego Testamentu znajdzie czytelnik w Biblii.František Venzara (kwiecień 2008)


5. KTO NAMI RZąDZI ? WYżSZE JA LUB NiżSZE JA ?
Podtytuł: Co należy wiedzieć i robić, aby swe wyższe Ja uwolnić od dominacji niższego ja?

Wygrana najwyższego jackpota nie ma żadnego znaczenia wobec wygranej, którą może człowiek uzyskać, kiedy żyje w zgodzie z regulaminem wszechświata i przyrody i uświadomi sobie, że nie jest najwyższą inteligencją w kosmosie, że nie wszystko, co mu smakuje, jest dla niego pożyteczne na drodze jego rozwoju do doskonałości duchowej określonej przez przyrodę. Ten pierwszy krok w nauce duchowej oznaczany jest jako przebudzenie wyższego jestestwa, tj. wyższego Ja (ducha) do akcji, która jako jedyna jest zdolna (jest do tego przeznaczona) opanować kolejno niższe jestestwo człowieka, tj. niższe ja, oznaczane jako dusza. Dusza jest niższym jestestwem dlatego, że w głębokiej przeszłości została obciążona przez instynktową astralność, która m.i. odznacza się łaknieniem dominacji, i to globalnej. Przemiana instynktownej i egoistycznej astralności (przebudzone wyższe Ja) jest oznaczana jako oczyszczenie duszy. Oczyszczenie nie jest jednak sprawą jednorazową i prostą, ale długim trudnym procesem wychowania i samoedukacji. Jeśli mamy osiągnąć pokój w człowieku i między ludźmi (państwami i narodami), jest niezbędne, aby wychowanie, które kultywuje ludzki charakter przez oczyszczenie duszy stało się pryjorytetem w życiu poszczególnych ludzi i państw. O to usiłuje SPMZ - Sdružení přátel morálního zákona. O to powinno usiłować każde państwo i organizacja oświatowa UNESCO.


Impulsem do przebudzenia wyższego Ja może być uświadomienie sobie prawdy, że wszystko we wszechświecie jest podporządkowane prawom przyrody, włącznie rozwoju władzy ludzkiej. Nauka ścisła odkryła olbrzymią inteligencję wcieloną do kosmosu i życia w nim, inteligencję, które nie mogła powstać przez przypadkowy rozwój, lecz jako wynik Najwyższej i Najmocniejszej Inteligencji (NNI), którą chrześcijanie oznaczają mianem Boga.


Przejawem dominacji niższego ja nad wyższym Ja, które nie zostało dotąd przebudzone, jest materializm i jego towarzysz – ateizm. Czy ten materialistyczny światopogląd może dostać się do układu naczyniowego ludzi i przejawia się w postaci ataku serca i udaru mózgu, które są najliczniejszą przyczyną śmierci ludzi ? Drugie miejsce przyczyn zgonu ludzi zajmuje rak. Specjalista onkolog, Profesor Šekl podaje następującą definicję nowotworu: „Jest to wybryk rozwojowy tkanki, który wymknął się spod autokontroli organizmu.“ Definicję można aplikować na wybryk przejrzałego egoizmu, którym człowiek wyłania się z porządku wszechświata a tym i porządku swego organizmu, który jest indywidualizowanym mikrokosmosem, ukrytym w człowieku. Pewien związek możemy znaleźć i w słodyczy nadmiaru egoistycznego nadużywania zdolności rozrodczej człowieka. Ta słodycz bardzo łatwo może wcielić się do krwi człowieka, a ten, choćby w przyszłym wcieleniu, zachoruje na cukrzycę.


Przebudzenie ludzkiego ducha można utożsamić z początkiem świadomego życia w zgodzie z regułami wszechświata. Ten początek nazywany jest też wykroczeniem na drogę Prawa (naturalnego moralnego) lub na drogę czystej demokracji. Droga ta nie jest spokojną przechadzką, lecz czas od czasu twardą walką dobra i zła, demokracji i totalitaryzmu, prawdy i kłamstwa, dyscypliny i nieposłuszeństwa, uprzejmości i nieuprzejmości, poczciwości i nieprawości, skrytobójczych złośliwości i pogody ducha, miłości i egoizmu, pokoju i siły, mądrości i przemądrzałości, prawowitości i amoralności, poznania i nieświadomości, remoralizacji i demoralizacji, fair play i unfair play.


W jaki sposób skończy państwo, w którym na dłuższy okres opanuje niższe ja wyższe Ja, gdzie pryjorytetem państwa nie jest wychowanie sił demokratycznych, lecz wojowników za opanowanie świata, opisuje artykuł Rosja na progu poważnego kryzysu demograficznego (Právo z 6 stycznia 2001): „Alkoholizm, bieda, choroby infekcyjne, które na Zachodzie już zniknęły, zniszczone środowisko - to wszystko podpisuje się na fakcie, że Rosja ma problemy z dramatycznym spadkiem liczby obywateli.“ Ani u nas nie jest pryjorytetem państwa wychowanie ku czystej demokracji, tj. wychowanie prowadzące do dominacji wyższego Ja nad niższym ja.


Wybitny, niedawno zmarły żydowski myśliciel Profesor Eduard Goldstücker, publikował w Právu z 25 pażdziernika 2000 swój ostrzegawczy światopogląd : „Nie ma żadnego postępu. Istnieje tylko postęp w udoskonalaniu mechanizmów, które rządzą światem. W celu – przede wszystkim i głównie – dla zysku. Reszta, to, co ma powiązanie z zyskiem, jest uboczna i nieważna. W czujnym stanie zmierzamy do zagłady.“ Podobna jest informacja: „Kłamstwo panuje nad światem“.


Co więc powinna robić większość narodu, która nie bierze udziału w wyborach? Przychylić się do prawdy, o której powiedziała dotąd mało znana najlepsza przedstawicielka naszego narodu Alma Excelsior (1887-1956), że prawda żyje z Boga a Bóg w niej. Prawda ta jest identyczna z drogą Prawa, drogą światła i czystej demokracji. Takie przychylenie się do prawdy na poziomie zasad jestestwa człowieka jest najlepszą obroną, lekarstwem i prewencją przeciwko dominacji niższego ja nad wyższym Ja, przeciwko mocy nie wodzów, ale zwodników, którzy nie są zdolni wytworzyć dobre warunki do tego,aby ludzie stawali się dobrowolnie, na podstawie wewnętrznego przekonania – lepszymi.W Štěpánově u Olomouce dnia 6 stycznia 2001.
František Venzara


6. O ŻYCIODAJNYM ORęDZIU BIBLII DLA ATEISTóW I WIERZąCYCH
Podtytuł: Podręcznik mądrości i miłości

Biblia, dzięki swemu duchowemu etycznemu poselstwu, należy do światowych bestsellerów. Niniejsza broszurka ominęła historie biblijne i daje czytelnikowi informację o tym, że urodził się, aby rozwijał się ku obrazu Bożemu, tj. ku najwyższemu poziowi rozwoju człowieka. Biblia zawiera wskazówki, jak prawidłowo myśleć, czuć, mówić i czynić, aby osiągnąć cel ludzkiego życia, aby do tego celu zbliżać się samemu i innym. Jeśli człowiek zachowuje się odwrotnie, tworzy sam przeszkody temu, co najwięcej pragnie : szczęście, spokój wewnętrzny, bezpieczeństwo, zdrowie, dobry poziom życia. Ludzie robią to, co jest niedobre w oczach Wszechmogącego. Mogą wprawdzie za pomocą amoralności osiągnąć pewnych, z reguły, dóbr materialnych, ale tylko tymczasowo. I na szkodę swego duchowego rozwoju. To wyraził największy rzymski mówca, wybitny polityk, pisarz i filozof Marcus Tullius Cicero (106-43 pr.n.e.) kiedy napisał, że dla człowieka jest pożyteczne takie działanie, które jest równocześnie uczciwe, tj. moralne.Tylko w ten sposób człowiek nie zepsuje drogi życiowej sobie ani innym. Nasz filizof Emanuel Rádl (1873-1942) wyraził się podobnie: „W jaki sposób powrócimy do przekonania, że porządek moralny jest suwerennym panem świata ?“


Wyjątkowość Biblii wypływa z tego, że za pośrednictwem proroków, oznaczanych jako wszechwidzący, tj. duchowo rozwiniętych ludzi, „Bóg oznajmia człowiekowi, jaka jest myśl jego“ (Am 4, 13) Dlatego Biblię oznaczamy jako Pismo święte. (Znaczenie skrótów znajduje się w ekumenicznym tłumaczeniu Biblii z roku 1985.) Do największych i najlepszych tłumaczy Prawdy Bożej należy Jezus Chrystus (w daszej części J. K. ), który powiedział „Moja nauka nie jest moja, ale tego, który mnie zesłał.“ (J 7, 16; 12, 49;14, 24) Ten, kto J. K. zesłał na Ziemię, to Bóg, najwyższa i najmocniejsza inteligencja we wszechświecie, w rzeszy duchowej i materialnej. „Tak, Bóg chce, aby wszyscy ludzie poznali prawdę (1 Tm 2, 4) - bez któtej nie jest możliwy postęp człowieka ani ludzkości do prawdy naukowo technicznej, ani etycznej, czy kulturalnej i społecznej.


Biblia pozostaje z dwu części, ze Starego Testamentu zawierającego naukę i historię starych żydów i z Nowego Testamentu, który informuje o założycielu chrześcijaństwa i osobie historycznej J. K. i jego nauce. Stary i Nowy Testament wychodzą ze znajomości naturalnego prawa etycznego. Nie jest w ludzkich siłach i możliwościach unieważnić to Prawo, ew. na zawsze eliminować następstwa jego naruszenia czy naruszania. Każde ludzkie działanie dlatego można porównać do bumerangu, który – w różnych czasowych okresach, które zazwyczaj przekraczają okres jednego ludzkiego życia na Ziemi – powraca z powrotem do tego, kto go rzucił.( bez tej możliwości reinkarnacji nie istniałaby na Ziemi sprawiedliwość i Bóg byłby niesprawiedliwym samowolnikiem).


Pogląd, że tzw. duchowa nadbudowa duszy jest tylko przejawem fizycznej bazy, tj. ciała fizycznego, można przyrównać do średniowiecznego poglądu, że Słońce rano wschodzi a wieczorem zachodzi, tj. że raz podczas 24 godzin okrąży Ziemię. Według Biblii jednak ta „nadbudowa“ jest bazą, na której stoi życie ciała fizycznego: „Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda.“ (J 6, 63) Ciało fizyczne jest tylko częścią rzeszy mineralnej. Rozwój człowieka do doskonałości duchowej i duszy ciało fizyczne umożliwia. Do ciała fizycznego zostały również wcielone kosmiczne i makrokosmiczne siły duchowe.


Dopiero przez uznanie istnienia Prawa moralnego (a jeśli uznamy Prawo, musimy akceptować również Ustawodawcę) przestaje człowiek na Ziemi przeżywać i marnować swój czas (bez względu na osiągnięty stopień dobrobytu czy wykształcenia) i staje się powoli kulturalnym, mądrym i uduchowionym człowiekiem, o stałym moralnym (a następnie również fizycznym) zdrowiu.


Praca ta ma tylko ułatwić orientację w Biblii i zapoznać z jej wiernym etycznym poselstwem. Nie możemy zastąpić Biblii i jej zgłębiania.


7. O PRAWDZIE
Podtytuł: Jak ekumeniczne tłumaczenie Biblii przyczyniło się do tego, że werset żydom 9, 27 uważany jest mylnie za dowód tego, że reinkarnacja nie istnieje

Wiele ludzi jest przekonanych, że sprawiedliwość na świecie nie istnieje. Dlaczego ma być człowiek porządny i uczciwy, nie kłamać i nazywać rzeczy po imieniu, kiedy to przynosi tylko same nieprzyjemności i niekorzyści? Odpowiedź brzmi: Ponieważ jest to obowiązek określony przez porządek wszechświata i przyrody. Spełnianie tych obowiązków umożliwia, aby człowiek żył zdrowo i rozwijał się prawidłowo, tj. w pożądanym kierunku i zgotował tak dla siebie dobrą przyszłość i dobry los. A obrona poczciwych przed mocnymi niepoczciwymi? Nie godzić się na odpłatę za niesprawiedliwość i szykanowanie, nie godzić się na to, być narzędziem amoralności. Potem będzie obowiązywała pouczka św. Augustyna: Zachowaj porządek a on zachowa Ciebie. Z negowaniem istnienia (naturalnego) porządku i jego praw ma związek światopoglądowy przepadek jednostek i społeczeństwa do materializmu i prawa mocniejszego i silniejszego tj. do prawa dżungli i totalitaryzmu, który może prowadzić do nowoczesnego systemu niewolniczego, który z obywateli tworzy zombie, tj. ludzi pozbawionych ich człowieczeństwa (i możliwości prawidłowego duchowego rozwoju). Negacja istnienia porządku przyrody prowadzi również do negacji reinkarnacji. Myłne przekonanie, że w chwili śmierci kończy się odpowiedzialność człowieka za używanie lub nadużywanie jego władzy, obniża zdolność człowieka oprzeć się amoralności, i zostać jej oddanym służebnikiem za użyczoną pomoc i z nią połączone tymczasowe korzyści i pewniki. Przez stulecia istniejąca różnica poglądów na reinkarnację między Wschodem i Zachodem, spowodowana cezaropapieską władzą cesarza Justyniana, zostanie wraz z nieustannie rozwijającą się kulturą filadelficką, której założycielką jest najlepsza ekspertka naturalnego prawa moralnego Prawa Alma Excelsior (1887-1956), szybko usunięta.


Z każdym nosicielem władzy ludzkiej połączona jest i władza wychowawcza. Dlatego Konfucjus głosił, że panować znaczy wychowywać, dlatego szczególnie państwo ma obowiązek udostępnić młodym ludziom w szkołach podstawowe duchowo moralne nauczanie, które poprowadzi ich drogą Prawa, tj. naturalnego moralnego Prawa, która jest identyczna z drogą czystej demokracji, z drogą prawdy, mądrości i duchowej miłości. Nauka ta ma być niezależna od dogmatów istniejących w Kościele. Podstawowe zasady demokracji w nauce obywatelskiej w szkołach nie mają być podobne do przysłowiowej igły w stogu siana.


8. „Maat“
Zasada starożytnego egipskiego myślenia

„Maat jest zasadą całego starożytnego egipskiego myślenia. Zasady nie można wyrazić jednym słowem, zawiera kilka znaczeń naraz: prawdę, prawo, sprawiedliwość, porządek i układ. Zasada ta została obywatelom Egiptu darowana przez bogów podczas stworzenia świata. Faraon był jej poręczycielem, Egipcjanie usiłowali o jej napełnienie podczas każdej czynności.“(Profesor Miroslav Verner z Czeskiego instytutu egiptologii w Dzienniku ROZHLAS Nr. 21/2008.)František Venzara - 8. 6. 2008


 

<< Z PIEROTEM

 

Cтарт / Start: 1.3.2007
Oригинал / Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

IBAN: CZ81 0300 000 0002 5734 6517
BIC: CEKOCZPP

thank you for your support!