8. SIEDEM PODSTAWOWYCH ZASAD ROZWOJU LUDZKOśCIWstęp
Partie polityczne w Czeskiej Republice mają zgodnie z art.5 Konstytucji CR (System polityczny opiera się o swobodne dobrowolne konstytuowanie się i swobodną konkurencję partii politycznych, które respektują podstawowe zasady demokratyczne i nie akceptują siły jako środka służącego do forsowania swych interesów.) respektować podstawowe zasady demokratyczne, których jednak Konstytucja CR konkretnie nie wymienia. Konstytucja CR nie wymienia nawet pryjorytetu demokracji, obowiązującego i jednolitego dla wszystkich demokratycznych partii politycznych i wszystkich demokratów Świata. Pryjorytetem jest ochrona demokracji przed fałszywym pojęciem swobody obywatelskiej, organizacji i mediów oraz rozwijanie demokracji w państwie przez demokratyczne wykształcenie, zakładające znajomość demokratycznego światopoglądu, który jak każdy światopogląd jest najwyższym systemem, który kieruje podmiot władzy, człowieka i organizację. Światopogląd prawdziwej, to jest idealnej, czystej demokracji, musi być w zgodzie z Kodeksem etyki ( w dalszej części tylko Kodeks), który jest tylko jeden. Dlatego światopogląd prawdziwej demokracji jest również tylko jeden i stoi podan wszystkimi partiami politycznymi, których wyobrażenie o prawdziwej demokracji jest rozbieżne, inne.Kodeks reprezentuje prawo naturalne, które jest podstawą Konstytucji CR. Osądzanie jakości demokracji poszczególnych partii politycznych na podstawie ich programu jest niemożliwe. Instynkt zachowawczy demokracji wymaga, aby o podstawowych sprawach demokracji i jej pryjorytetach decydowały podmioty demokratyczne i demokratyczne partie nie tylko w Parlamencie, ale również na niższych szczeblach władzy. Zasada ta ma być zawarta w ustawie o partiach politycznych, ustawie o wyborach i przysiędze wybranych demokratów o tym, że swoje funkcje będą wykonywać zgodnie z demokratycznym światopoglądem. Pracowników placówek cywilnych państwowych i gminnych należy zobowiązać, aby podczas wykonywania swych funkcji kierowali się wyłącznie demokratycznym światopoglądem. świadome przedkładanie fałszywej prawdy ponad prawdę objektywną jest drogą w ciemno i totalitaryzm.1. Pierwszą najważniejszą zasadą demokratyczną jest uznanie istnienia Najwyższej i Najmocniejszej Inteligencji (w dalszej części tylko NNI) istniejącej ponad Kościołem i Partiami, która jest Twórcą Wszechświata i życia w nim. NNI jest również Ustawodawcą prawa przyrody. NNI naplanowała dłuższe i krótsze kolejne etapy rozwoju uduchowienia życia, które są podobne do klas w szkole życia. Kto powtarza klasę, ponieważ nie potrafił absorbować minimalną ilość światła, nie przejdzie do klasy wyższej i może stać się świadomym sługą ciemności, to jest zła.2. Drugą najważniejszą zasadą demokratyczną jest uznanie istnienia etycznego Kodeksu (w dalszej części tylko Kodeks), który określa granice każdej władzy ludzkiej na Ziemi i jest uzupełniony przez dalszy kodeks, zasadę odpłaty określającej późniejszą sprawiedliwą odpłatę dla ludzi, którzy bądź za naruszają lub akceptują Kodeks. Stosunek ludzi do obu tych kodeksów jest pierwotnym źródłem dobra lub zła na Ziemi. Wolność wyboru, którą ludziom daje przyroda, przynosi bądź naruszenie Kodeksu, wtedy mówimy o demoralizacji i amoralności, lub jego akceptacja, wtedy mówimy o remoralizacji i demokracji. Kodeks jest najważniejszą normą bezpieczeństwa, zdrowotną i edukacyjną dla całej rzeszy ludzkiej. Edukacja prowadząca do poznania i respektowania Kodeksu jest najlepszym i najtańszym sposobem, jak zapobiec złu, spowodowanym nieznajomością Kodeksu.3. Tajemnica życia ludzkiego i śmierci ciała fizycznego jest połączona z reinkarnacją, gdy chodzi o słowo pochodzenia łacińskigo a oznacza znów w masie, tj. w ciele fizycznym człowieka. Ponieważ podczas jednego wcielenia, którego czas trwania u poszczególnych ludzi jest odmienny, jest niemożliwe, aby człowiek zbliżył się do określonego celu rozwoju ludzkości, którym jest zeświatlanie, tj. uduchowienie ludzkiej istoty, w ciele fizycznym, niezbędna jest dla rozwoju ludzkiego reinkarnacja. Usunięcie reinkarnacji z nauki chrześcijańskiej w roku 553 jest niestety wielkim sukcesem ciemności. Głębsze badanie i realizacja wszystkich siedmiu podstawowych zasad demokracji w życiu ludzkim wymaga dłuższego czasu, niż jedno ludzkie życie.4. Kodeks bezosobowego życia, zwany również kodeksem mądrości i miłości, można określić tak, że tylko przez dawanie możliwe jest branie. Tylko chęć poświęcenia się dla innych napełnia człowieka światłem, zadowoleniem i uduchawia go. Przez to daje ludzkiemu życiu sens i zdolność do walki z siłą ciemności wewnątrz i wokół siebie. Kodeks miłości odzwierciedla się w astronomicznym wszechświecie. Gwiazdę, której grawitacja - egoizm opanowała blask – miłość, nazwali astronomowie czarną dziurą. Najbliższą gwiazdą, która umożliwia życie na Ziemi, jest Słońce. Prawdziwych demokratów można odróżnić od antydemokratów, którzy wprawdzie deklarują swoją przynależność do demokracji, w skrytości służą antydemokratycznym celom własnego lub grupowego egoizmu, według usiłowania, z jakim wspierają i szerzą poznanie znaczenia demokracji.5. Najpierw ograniczenie spożywania mięsa, później żadne mięso, taka jest piąta zasada demokratyczna. Spożywanie mięsa przeszkadza duchowemu rozwojowi człowieka i umożliwia codzienne masowe zabijanie zwierząt, naszych młodszych braci. Zwierzęce jatki mają związek z jatkami ludzkimi podczas wojen.O tej odpowiedzialności i powiązaniu większość ludzi tymczasem nie wie. Obok fizycznego niedożywienia istniejenie niedożywienie duchowe (myślenie) i umysłowe (czucie). Psychiczne niedożywienie jest bardziej niebezpieczne od fizycznego, ponieważ jest pierwotnym źródłem i pierwotną przyczyną chorób psychicznych i fizycznych. Jest przyczyną niewłaściwego rozwoju ludzi i demokracji.6. żaden gniew i żadná pomsta. Są to negatywne siły, które umożliwiają ciemności, aby opanowały człowieka. Demokrat wie, że odpłata za złośliwości i skrytobójcze ataki należy do kompetencji państwa. Jeśli demokratyczna władza państwowa nie jest zdolna zapewnić sprawiedliwości, potem należy ona do Boga. Demokratowi nie wolno dać się sprowokować do samoodpłaty, tj. do poruszenia Kodeksu, ponieważ zniżył by się do poziomu swych nieprzyjaciół.7. Siódmą wartością demokracji jest kształtowanie charakteru ludzi. Ponieważ wykształcony łotr jest dla społeczeństwa bardziej niebezpieczny od niewykształconego, jest wskazane, aby ludzie i władza państwowa tę starą prawdę uczynili pryjorytetem demokracji w rodzinie, szkole i mediach, aby ilość prawdziwych demokratów w społeczeństwie przeważała nad ilością antydemokratów, aby o rozwoju demokracji decydowali tylko demokraci.

W Štěpánově u Olomouce 22. 6. 2008
František Venzara – kierownik SPMZ 

<< Z PIEROTEM

 

Cтарт / Start: 1.3.2007
Oригинал / Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

IBAN: CZ81 0300 000 0002 5734 6517
BIC: CEKOCZPP

thank you for your support!