7. Myśli o sztuceWstęp
Już wkrótce rewolucję naukowo-techniczną zacznie w sposób zamierzony doganiać rewolucja duchowa i moralna. Wspomnianej rewolucji nie rozpocznie jedna z religii światowych, ale władza państwowa, która uświadomi sobie, że także ona powinna się kierować siedmioma podstawowymi wymienionymi poniżej zasadami demokratycznymi. Jeżeli światopogląd ludzi i ich organizacji jest niezgodny z tymi siedmioma zasadami wyprowadzanymi ze znajomości moralnego Prawa natury, jest to droga do ciemności, zamiast do światła. Dlatego można powiedzieć, że prawem i obowiązkiem każdej władzy państwowej jest zapewnienie właściwego rozwoju zdrowia moralnego, zgodnie z wymienionymi siedmioma zasadami. Tylko w ten sposób rozwój społeczności obierze drogę we właściwym kierunku - ku światłości, co jest również sensem egzystencji ludzi żyjących w ciałach fizycznych na Ziemi. Jedynie w ten sposób można zapobiec temu, aby o rozwoju demokracji decydowali niedemokraci. Tylko w ten sposób dojdzie do harmonii życia ludzi z wszechświatem i naturą oraz jej prawami i planami. Niewłaściwy światopogląd (i tworzony w oparciu o niego niewłaściwy tryb życia) jest zawsze najwyższym systemem kierowania ludzi i ich organizacji oraz jest przyczyną wszystkiego zła, tj. ciemności w nas i wokół nas.


Zbliżająca się trwała rewolucja w głowach i sercach nie będzie nikomu odbierać jego przekonań, tylko wykorzysta swoje prawo oraz obowiązek zaznajomiena obywateli z podstawowymi zasadami demokracji, zgodnymi z zasady wolności człowieka i z zasadami nauki Jezusa. (F. V.)Przedmowa do broszury „Siedem podstawowych i niezmiennych zasad rozwoju ludzkości“, autor František Venzara, wrzesień 2007.
1. Jeżeli sztuki piękne nie są przesiąknięte ideami moralnymi wspólnymi dla całej ludzkości, które jedyne łączą ludzi, to taka sztuka służy jedynie rozrywce. [Immanuel Kant (1724 – 1804), filozof niemiecki]

2. Artysta jest albo arcykapłanem albo też mniej lub bardziej zręcznym komediantem. [Józef Mazzini (1805 - 1872), współtwórca zjednoczonych Włoch]

3. Sztuka tylko wówczas zajmuje należne jej miejsce, jeżeli jej zadaniem jest doskonalenie moralne i pomoc w poszukiwaniu prawdy. [John Ruskin (1819 - 1900), historyk angielski]

4. Sztuka jest przedsionkiem nauk duchowych i bramą do poznania duchowego. [Alma Excelsior (1887 - 1956), twórczyni pogłębionego poznania duchowego rozwoju państwa ludzkości w kulturze filadelfijskiej]

5. Sztuka artystyczna jest mistycznym przejawem pierwiastka boskiego w człowieku. (Alma Excelsior)

6. Sztuka jest darem Bożym, jeżeli wypływa z dostojnej i czystej duszy, pragnącej Prawdy, Dobra i Piękna. Lecz nie każda sztuka opiera się na takich fundamentach. Wielokrotnie mamy do czynienia ze sztuką splamioną żądzą sławy i pieniędzy. Taka sztuka nie może człowieka podnosić, ale niszczy go. (Alma Excelsior)

7. Duchowość może oddziaływać na człowieka nie tylko poprzez duchowość jako taką, ale też za pośrednictwem sztuki zmysłowego świata doczesnego. Sensem sztuki jest właśnie wzbogacenie duchowe człowieka za pośrednictwem Piękna, przyjętego przez człowieka. (Alma Excelsior)

8. Sztuka współczesna często jednak podejmuje tematy astralnej potworności i astralnej obrzydliwości sfery księżycowej. Nie przenosi człowieka do idealnego wyobrażenia dewachanskiego dobra i piękna, ale do potwornego przedstawienia brzydoty, potworności i do praobrazów negatywnych sił anormalnego świata astralnego, prowadzącego do degeneracji. Mimo iż poszukuje siebie bardziej w formie niezwykłości i nowości, reprezentuje jednak najniższe siły twórczej astralności animalnej, która jest już tylko resztką sił najwyższych poziomów twórczych prądów buddyjskich. (Alma Excelsior)

9. Sztuka uduchowiona jest owocem życia eterycznego nieśmiertelnych sił eterycznego ciała artysty. Dlatego taka sztuka wywołuje drgania sił życiowych człowieka i może inspirować do Dobra, do moralności i budzić poczucie piękna oraz ideału. W wyniku czego następuje wzmocniene sił twórczych, które wywołują szczęście i radość, rozwijając wnętrze człowieka. (Alma Excelsior)

10. Prawdziwa sztuka zawsze służy uczłowieczeniu i pogłębieniu istoty człowieka. [Josef Hora (1891 - 1945), pisarz czeski][Wydawnictwo Světlo pravdy morálního Zákona (SPMZ) - 28. 10. 2007]
JUDr. František Venzara
Nádražní 28
783 13 Štěpánov u Olomouce
Republika Czeska 

<< Z PIEROTEM

 

Cтарт / Start: 1.3.2007
Oригинал / Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

IBAN: CZ81 0300 000 0002 5734 6517
BIC: CEKOCZPP

thank you for your support!