1. DEMOKRACJA – CO TO JEST?


(marzec 2007)

Szanowni przedstawiciele UE,
jestem emerytem (80 lat) i proponuję, by przyszła Konstytucja UE zawierała tekst mówiący o tym, że moralne zdrowie społeczeństwa jest ważniejsze niż troska wyłącznie o poziom materialny. W tworzonym tekście powinien znaleźć się ponadto zwięzły, ponadpartyjny i ponadreligijny wzór ideologii demokracji, służący wychowywaniu i samowychowaniu wszystkich demokratów i demokracji na Ziemi.Uzasadnienie propozycji
Podstawę demokracji można przedstawić jako światło, tj. promieniejącą energię Słońca. Energię, która determinuje życie i rozwój rodzaju ludzkiego na planecie Ziemia. Obok niedożywienia fizycznego istnieje również niedożywienie umysłowe (myślenie) i duchowe (uczucia). Psychiczne niedożywienie jest dużo bardziej niebezpieczne niż fizyczne, ponieważ stanowi główne źródło chorób psychicznych i fizycznych oraz stwarza warunki do niewłaściwego rozwoju ludzi i demokracji. Energia świetlna, tworząca umysłowo-duchową strawę zawarta jest w moralnym prawie natury (dalej jako PRAWO). Od ludzi i ich przywódców zależy, czy ową strawę wykorzystają. Bez niej jednak mogą stać się łatwą ofiarą ciemności.

Przeciwieństwo światła – ciemność nie posiada własnej energii, ciemność to pustka. Brak lub niedostatek światła powoduje ciemność w ludziach. Główną przyczyną ciemności są przeszkody w dostępie do światła istniejące w nas i wokół nas. Przeszkody to odpad powstały w wyniku rozwoju życia na Ziemi i we wszechświecie. By ludzie odnaleźli sens życia na Ziemi, powinni wstąpić na drogę światła, tj. demokracji i wolności, które pomogą im zapanować nad przeszkodami w dostępie do światła. Droga antydemokracji (amoralności) wiedzie w kierunku ciemności łączącej się zazwyczaj z przemocą, nikczemnością, terroryzmem, szykanami, korupcją, kłamstwem oraz hołdowaniem doraźnym i niższym wartościom (władzy, zyskom ekonomicznym), w przeciwieństwie do trwałych, wyższych, duchowych wartości demokracji, bez których zdrowy i właściwy rozwój rodzaju ludzkiego nie jest możliwy .Cytaty

1.Tak, jak ciało ponad szatą stoi i może istnieć bez niej, tak i duch ponad ciałem stoi i może istnieć bez niego, ciało bowiem nie jest niczym innym niż szatą ducha. (J.A. Komeński, 1572-1670).

2. Demokracja to nieustanne dążenie do wychowania obywateli w ogóle. Prawdziwa demokracja, oparta na miłości i szacunku wobec bliźniego oraz wszystkich bliźnich, stanowi jedynie realizację boskich zasad (PRAW) na ziemi. Rozwój szkoły, w tym jest rozwój demokracji. Nigdy nie byłem ateistą, ponieważ nie było dnia, bym nie myślał o Bogu. Moralne życie - oto prawdziwe poszanowanie Boga. Prawdziwa demokracja oparta jest na moralności. (T.G. Masaryk 1850-1937).

3. Demokracja nie istnieje bez moralności. Moralność zaś można oprzeć jedynie na wierze w Boga. (Prof.dr.ing. Libor Brom).

4.Człowiek nie przyszedł na świat po to, by jeść i koszystać z rozkoszy zmysłowych, lecz po to, by rozwijać się duchowo poprzez służenie bliźniemu i Bogu. Nie wojny i przemoc, lecz słowo prawdy na temat właściwego rozwoju duchowego zmieni świat. (A. Excelsior, 1887-1956, znawczyni PRAWA).

5.Ponad samowolą ludzi i władz stoi PRAWO moralne, które obowiązuje zarówno ludzi pełniących funkcje publiczne, jak i osoby prywatne, narody oraz jednostki. Łamanie owego PRAWA jest przestępstwem. (Champetier de Ribes, francuski przedstawieciel w procesie norymberskim).

6.Ten, kto toleruje nieświadomość, ponosi winę za wszystkie przestępstwa spowodowane brakiem świadomości tak samo, jak całą winę za rozbicie statku ponosi ten, kto wyłączył światła latarni. (S. Johnson 1709-1784).

7. Prawo to reguła służąca funkcjonowaniu inteligentnej istoty, stworzona przez inną inteligentną istotę, która nad tą pierwszą ma władzę. (angielski teoretyk prawa J. Austin.). Pytanie zmierzające do korzeni (źródeł) demokracji: Czy ślepe siły natury i wszechświata były zdolne podarować ludziom siłę inteligencji?Tekst niniejszego dodatku do przyszłej Konstytucji UE znajduje się na stronie internetowej
www.cz-eu.eu
również w innych wersjach językowych.


JUDr. František Venzara
Nádražní 28
783 13 Štěpánov u Olomouce
Republika Czeska 

<< Z PIEROTEM

 

Cтарт / Start: 1.3.2007
Oригинал / Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

IBAN: CZ81 0300 000 0002 5734 6517
BIC: CEKOCZPP

thank you for your support!