4. Filadelfiának az USA-ból Közép-Európába történő áthelyezésérőlAz Újszövetség egyik prófétai könyvében, a Jelenések Könyvében a 3.fejezet 7-13.versében található a Filadelfiai levél, amely az Egyház Angyalának szól Filadelfiába. „Ámbár az „egyház“ szót nem vehetjük helyi és egyházi értelemben. Ez alatt csupán  a hatodik árja kultúra  szellemi tanítását értelmezzük, a filadelfiai –szláv kultúrát.“ (Alma Excelsior). A filadelfiai  kifejezés  Isten összes  gyermekének mindent átfogó testvériségét jelenti, ide tartoznak a demokraták és  nem  demokraták, vagyis a szellemi és a materialista emberek is. A szláv kifejezés minden olyan embert jelent, bármilyen nemzetből származzék is az, aki Isten Igéjének hordozójává  válik és követője lesz a filadelfiai tanításnak, amelyet ennek a hatodik kultúrának  a számára a Csehországból származó, brünni születésű  Alma Excelsior (1887-1956) készített elő. Ez a tanítás nem egyházhoz és nem valláshoz kötött.  Ezt a különbséget az olvasó megérti a vallás definíciójából, amelyet Alma Excelsior a világ legmagasabb szintet elért beavatója közöl: „ A vallás a szellemi megismerés  beavatás által elnyert, átdolgozott terméke. A beavatás a szellemi világba való közvetlen belépés.“ Ebből a meghatározásból nyilvánvaló hogy az égből származó bölcsességnek  elsőbbsége van a rendszerint próféták és világvallások alapítóinak  bölcsességével szemben, ők ugyanis a bölcsességet aszerint  változtatták meg, hogy egyszerű emberek számára is érthető legyen az. Alma Excelsior szellemi megismerésének mélysége és terjedelme rendkívüli és ez a tudás csak korlátozott mértékben terjeszthető. Mivelhogy ez a tanítás idealista és teljesen demokratikus, ezért ezt a materialisták elvetik, ámbár éppen a természetes erkölcsi Törvény  meg nem ismerése és be nem tartása az elsődleges oka az emberi szervezeteknél és az embereknél előforduló összes válságjelenségnek.                
A filadelfiai kultúra arra törekszik hogy a nevelés csak Alma Excelsior legújabb szellemi megismerésének, tudásának alapján történjen. Filadelfiát, vagyis a Testvéri Szeretet Városát kwakerek (ejtsd  kvékerek) alapították 1682-ben  Amerika keleti partvidékén, akik azért hagyták el Angliát, hogy hitüket minden üldözés nélkül gyakorolhassák és érvényesítsék azt az  alapelvet,  amely szerint nem elégséges az a hit amely nem jelenik meg megfelelő jótettek  alakjában. Filadelfia városa később a Pennsylvániában található mind a tizenhárom angol kolóniának a fővárosa lett.  Az 1947-es évben a brit és az  amerikai kvékerek Nobel-békedíjat kaptak. A kvékerek meggyőződése hogy az emberben van  valamiféle „Isteni mag“  amely a „belső fény“ forrása, ezzel a belső fénnyel papok közvetítése nélkül kell kapcsolatot teremteni. A kvékerek számára mindig is döntő fontosságú volt és most is az, hogy a bennük lévő Istenséggel saját tapasztalot szerezzenek. Jelenleg  a kvékereknek kb. 5 millió tagjuk van. 1776 július 4.-én a kvékerek kiadták Filadelfiában a közös Függetlenségi Nyilatkozatot, ebben mind a tizenhárom amerikai kolónia népe újból hitet tett a természetes emberi jogok ideálja mellett, ezzel indokolván a királyi Angliától való elszakadást és az önállóságra és a szabad fejlődésre való jogosultságot. A déli küldöttségek nyomására az eredeti javaslatból kihagyták a rabszolgaságot elítélő cikkelyt. A Nyilatkozat szövegéből idézzük a következőket: „Ezeket az igazságokat magától értetődőnek tartjuk: minden embert egymással egyenlőnek teremtettek és a Teremtő megajándékozta őket bizonyos eltulajdoníthatatlan jogokkal, amelyek között van az élethez és a szabadsághoz,  valamint a boldogság építéséhez való jog, ezeknek a jogoknak a bebiztosításához az emberek egymás között igazságos hatalommal bíró kormányokat hoznak létre,  mindez az alattvalók egyetértéséből ered és amennyiben bármikor is valamelyik kormányrendszer ezeknek a céloknak ellene lenne, akkor a népnek joga van ezt a kormányt megváltoztatni vagy megszüntetni és másik kormányt alakítani, amely olyan alapelveken nyugszik és olyan megváltoztatott hatalommal rendelkezik, amely a nép számára a lehető legjobban garantálja annak biztonságát és boldogságát.  
… Amennyiben azonban jogtalanságok és elnyomások hosszú sora állandóan ugyanarra a célra mutat  amely a népnek a teljes despotizmus igájába való hajtását jelentené, akkor a népnek joga, sőt kötelessége az ilyen kormányt  megdönteni és jövőbeni biztonsága őrzésére új őrt állítani. Ugyanilyen volt  ezeknek a kolóniáknak a türelmesen viselt nélkülözése is: ma  pedig ugyanilyen  szükség  kényszeríti rá a népet arra, hogy az ő egykori kormányrendszerét megváltoztassa.“
1918. október 23.-án Filadelfiában ugyanebben a Függetlenségi Teremben  írták alá Közép-Európa Demokratikus Uniójának képviselői, élükön ennek az Uniónak az elnökével, Tomáš Garrigue Masarykkal (a továbbiakban csak mint TGM) az Unió egyes nemzeteinek programját, aztán TGM felolvasta a belső udvaron az ő közös nyilatkozatukat, miközben a történelmi példának megfelelően megszólalt a Függetlenség  Harangja is. Ez a nyilatkozat számít a hatodik filadelfiai kultúra kezdetének és megszületésének. 1918 november 20.-án TGM már  megválasztott elnökként megy haza a newyorki kikötőből kiinduló  „Carmania“ hajó fedélzetén.  A hajó neve a karmát vagyis a sorsot  juttatja eszünkbe, ez rámutat arra hogy TGM szerepe Amerikában nem volt véletlen. Így hozta el TGM az USA-ból az akkori Csehszlovákiába a Kr.u.  95.évben  megjövendölt Filadelfiai Kultúrát. Alma Excelsiornak  Brünnben való megszületése sem volt véletlen, éppúgy mint az ő szellemi-demokratikus  hozzájárulása az éppen akkor kezdődő hatodik Filadelfiai Kultúrához. 
TGM erkölcsi nézeteiből: „Téves az a nézet, hogy aki vallásos az már erkölcsös is. Minden embernek szembe kell szállnia mindenkivel, aki az embereknek nemcsak a fizikai létét hanem a szellemi létét is fenyegeti. A francia forradalom jelszavát, az általános testvériséget hirdette már Szokratész tanítványa, Platón is (470-399). A demokrácia nem csupán egy politikai rendszer, hanem mindenekelőtt erkölcsi rendszer. Az erkölcsösségnek kell lennie minden egyes ember és nemzet céljának. Az erőszak csak erőszakot szülhet. A  gondolkodás és az erkölcsök valóságos megjavítása nélkül forradalom révén eltávolíthatjuk az ördögöt, ám a helyére beültetjük majd Belzebubot. Nem hiszem hogy a szükséges reformokat   elég csak gazdasági úton elvégezni. Egyidejűleg el kell végezni az erkölcsi és a világnézeti reformot  is. Én a materialista gondolkodás  határozott ellenfele vagyok. Az állam és a politika  erkölcsi alapjainak általános elismerése nélkül semmilyen államot nem lehet igazgatni. Aki nem ismerné a kereszténység tartalmát, az a mi  kulturális talajunkon tulajdonképpen idegen lenne.“
Alma Excelsior információi  nincsenek ellentétben a keresztény tanítás erkölcsi tartalmával, ezek  segíthetnek a polgároknak abban, hogy megismerjék és elismerjék azt hogy az emberi élet fő célja az ember szellemi lénynyé válása, másképpen mondva az emberi pszichika kultiválása, amely támogatja az emberek erkölcsi egészségének  fejlődését ezt követően  pedig a fizikai egészségük fejlődését is, éppúgy mint az olyan  egészséges demokrácia  fejlődését, amikor az államoknál  és az embereknél előforduló összes válságjelenség  hiányzik, mivel mindezeket maguk az emberek és az államok idézik elő tudatlanságukkal és a természetes erkölcsi törvény be nem tartásával.

 

Köszönjük pénzügyi támogatásukat, amelyet számlánkra elküldenek:
IBAN: CZ81 0300 0000 0002 5734 6517
A számla elnevezése: SPMZ(František Venzara, az SPMZ
(Az Erkölcsi Törvény Barátainak Társulása)
vezetője, 2013 február 21.)<< BACK

 

Cтарт / Start: 1.3.2007
Oригинал / Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

IBAN: CZ81 0300 000 0002 5734 6517
BIC: CEKOCZPP

thank you for your support!