3. A Törvényről és tartalmárólE Törvény alatt a természetes erkölcsi Törvényt, a továbbiakban csak Törvényt értjük. Az, hogy miként viszonyul az ember a Törvényhez, határozza meg minden ember létét, egészségét és sorsát, tehát a Törvény szabványainak nem ismerése és nem betartása az emberre óriási következménnyel járhat, melyről még nincs tudomása. A Törvény itt leírt rövid vázlata impulzusként szolgálhat az olvasónak, hogy elhatározza magát elméletben és gyakorlatban is megismerni a Törvényt és így szellemi emberré és demokratává válni. „Habár lényünk az egek látóhatárán él, lelkünk mégis saját jellemünk és szokásaink barlangjába van zárva, melyek mérhetetlen számú tévedéssel és értéktelen eszmével tartalékolnak minket.“ (Francis. Bacon, 1561-1626, angol filozófus) „Aki nem ismeri a kereszténység tartalmát, valójában idegen a mi kulturális talajunkon.“ (Tomáš Garrigue Masaryk 1850-1937)
A törvény definícióját az angol jogi teoretikus, J. Austin, a következőképpen fogalmazta meg: „A törvény egy szabály, amit intelligens lények cselekvésére határozott meg egy másik intelligens lény, melynek az előbbiek felett hatalma van.“ Ez a meghatározás érvényes úgy az emberi jogra, mint a természetes erkölcsi Törvényre is.
Franciaország képviselője a náci vezetők feletti ítélkezésről szóló nürnbergi perben, Champetier de Ribes, így szólt a bírósághoz: „Azzal, hogy ünnepélyesen emlékeztetitek a világot, hogy a hatalom önkénye felett az erkölcsi Törvény áll, mely kötelezi úgy a nyilvánosan cselekvő embereket mint a magánszemélyeket, úgy egyéneket mint nemzetet, és hogy e Törvény megszegése bűncselekménynek minősül, az elutasító nyilatkozatotok nagy mértékben hozzájárul az általános pacifikáció nagyszabású művéhez.“ Ez alatt az általános pacifikáció alatt a filadelfiai-testvéri kultúrát érthetjük, mely lehetővé teszi a demokrácia hosszabb ideig tartó létezését, mely tekintettel van az emberi birodalom prioritásaira és céljaira, amiket szellemi Szüleink, a Világegyetem atyja és a Természet anyja jelöltek ki. Eme új kultúra képviselői Tomáš G. Masaryk és Alma Excelsior, polgári nevén Marie Kubištová (1887-1956), aki a csehországi Brünnben született és Boskovicében élt. A hatodik filadelfiai-testvéri kultúráért tett szellemi munkásságának köszönhetően Jézus mellé sorolható. A nürnbergi perben vádlott H. Schacht véleményét idézve: „Rendíthetetlenül hiszem, hogy a világ nem maga a hatalom, hanem csakis a lélek és az erkölcs hatalma segítségével gyógyul meg.“
A vádlott Hans Frank szerint: „Lemondtunk Istenről, és ezért el kellett esnünk.“
Csehszlovákia képviselője a nürnbergi perben a Nürnbergi per című könyvében (Norimberský soud, Orbis, Praha 1946) írja: „A nácik az államot egyetlen koncentrációs táborrá változtatták. Az államból egy gengszterszervezetet csináltak. Az állam, melynek feladata építeni és védeni a polgárok biztonságát, a nácik irányítása alatt bűncselekményeket szervezett és a bűnözőket védte, nem azok áldozatait. A nürnbergi per megírta, hogy nincs jog erkölcs nélkül. A jog, mely forrásától elszakad, kiszárad, elhal vagy a jog ellentétévé válik. A nürnbergi per megmutatta a világnak, hogy az emberi szabadság elnyomása, a demokrácia tönkretétele, minden emberi és isteni törvény eltiprása, az emberek fajuk, hitük vagy politikai meggyőződésük miatti üldözése, mindez az emberi civilizáció alapjai ellen irányul.“ 
Mivel a Törvény szabványai nem öregednek el, felhasználhatóak a Törvény tartalmának és a Törvényről szóló ősi információk felvázolására is. 
   

Kína
Ha bölcsesség uralkodik, az kiegyenesíti az emberek gerincét. Ahol nem tartják be a Törvényt, ott a sötétség jut uralomra. Amit nem kívánsz magadnak, te se tedd másnak. Nincs nagyobb bűn mint a vágynak engedni. A hivatalnoknak egyenesen kötelessége nem teljesíteni a gonoszok vezetőinek parancsait.

India
Ha az ember nem törekszik minden alkalommal a másikért élni és rajta segíteni, akkor valóben nem helyes életet él. A legjobb cél a Törvény tanítása. A Törvény ismerésének ajándéka minden más ajándék felett áll. A Törvény betartásából eredő öröm minden más öröm felett áll.

Egyiptom
Szeresd az igazságot és az igazságosságot. Ne légy részrehajló. Mindíg tanulj. Dolgozz, tisztességesen keresd kenyered. Ne beszélj feleslegesen. Ne bujtogass bűnre. Ne részegeskedj! Harcolj a hazugság elleni! Ne aggodalmaskodj azon, amit nem lehet megjavítani. Ne törekedj mindenáron gazdagságra. Ne lopj. Ne nyomd el a gyengéket. Ne tanúskodj hamisan. Tanítsd a népet. Szeresd felebarátodat. Szállj harcba az ellen, aki hazugsággal vét.

Antika
Mindent a törvény ural. (Hippokratész) Nem szabad a jogtalanságért jogtalansággal fizetni és nem szabad senkinek rosszat okozni, bármit is szenvedtél el másoktól. A törvényhozónak nem szabad megengednie, hogy a nevelést háttérbe szorítsák, neki azt ápolnia kell. (Platón) Ügyelj arra, hogy a senkiháziaknak ne legyen elsőbbségük a rendes emberekkel szemben. (Isokratés) Nem élhetünk boldogan, ha nem vagyunk értelmesek, tisztességesek (azaz erkölcsösek) és igazságosak. (Epikurosz) A lélek visszatér a földre, újra testet ölt és ismételt újjászületéseiben sem szűnik meg egyesülni e világnak fájdalmával és sorsával. (Plutarkhosz) Oh a boldogtalanok! Habár a jót vágynak megszerezni, a Törvényre azonban, melyet Isten a világnak adott, vakok és süketek, pedig neki engedelmeskedve boldogan élnének. Mindenható Diosz, szabadítsd ki az embereket ebből a pusztító tudatlanságból. (Kleanthés) Minden ember annyit ér, amennyit törekvései érnek. (Markus Aurelius Antonius, 161-180, az egyik legjobb római császár, sztoikus filozófus) 

Korán
Legyetek Isten segítői! Mi az eget és a földet és mindent ami közöttük található, nem szórakozásból teremtettük; Légy türelmes azzal szemben, amit rád mért a sors, mert ez a dolgok természetéhez tartozik! Aki rosszat tesz, saját maga ellen teszi. Mondd: „Nem kívánok tőletek más jutalmat mint hogy szeressétek felebarátotokat.“ Isten megtiltotta az uzsorát. 

Bible
Ne csatlakozz a többséghez, ha gonoszság elkövetéséről van szó. Ne áll senki oldalára, ne fogadj el vesztegetési pénzt. Ügyelj éberen arra, hogy ne fordulj a semmirekellőség felé és ne válaszd azt a szenvedés helyett. Hagyd el a rosszat, cselekedj jót. A hazug ajkak megölik a lelket. Ne légy kétszínű! Ne adjátok át magatokat a gonoszságnak! Cseréljétek le helytelen meggyőződéseiteket helyesekre. Vegyetek részt az igazságért való munkában! Mindenki arra gondoljon, mi segít másokon, ne saját magán. Nem illik durva, buta és kétértelmű beszédet folytatni. Ne éljétek tétlenül életeteket! A házastársak legyenek egymáshoz hűségesek! Újra kell szülessetek! (Jézus) És ez a szeretet: Isten utasítása szerint élni. Hagyni, hogy az önzés vezessen, egyet jelent a halállal. A szeretet alapja az, hogy mást szolgálunk. Ne ölj! A Törvény áthatja azt, aki azt tanulmányozza. Bátran álljatok a Törvény mellé!    

A Törvény rövid tartalmát megtaláljuk a Tízparancsolatban (2. Mózes 20:1-17 és 5. Mózes 5:1-21) és Jézus válaszában a farizeusok kérdésére, hogy a Törvény melyik parancsolata a legfőbb: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.“ (Máté 22:37-39) A Törvény tanulmányozására szolgálhat a Biblián (www.biblenet.cz)  kívül a SPMZ (Az Erkölcsi Törvény Barátainak Polgári Egyesülete) weboldala (www.cz-eu.eu) is.(Štěpánov u Olomouce 16.12.2012, SPMZ, František Venzara)<< BACK

 

Cтарт / Start: 1.3.2007
Oригинал / Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

IBAN: CZ81 0300 000 0002 5734 6517
BIC: CEKOCZPP

thank you for your support!