1.A Törvény be nem tartása – az emberek birodalmának fejlődésében minden válság fő forrásaNapjainkban már a második olyan gazdasági válságot éljük át, amely az egész világra kiterjed. Az első válság az 1929.-ik év végén kezdődött az USA-ban, ennek a hat fő okát Dr. Alexis Carrel ekként írta le: 1. Az ember a saját exisztenciájáért sokkal inkább harcol a tudatával mint a testével. Az erkölcsi értelem sokkal fontosabb mint az intelligencia. Ha valamelyik nemzetnél ez eltűnik, akkor a nemzet egész szerkezete kezd összedőlni. 2. A társadalmi környezet semmiképpen sem támogatja az emberi pszichika fejlődését, sőt éppen ellenkezőleg, minden erővel fékezi ezt  a fejlődést. 3. Érdekes módon maguk a szellemi betegségek elterjedtebbek mint az összes többi betegség együttvéve. 4. Az erkölcsi, esztétikai és a vallásos érzés vizsgálata ugyanannyira szükségesnek tűnik mint a matematika, fizika és a kémia vizsgálata. 5. A nemzetgazdászok tudatosítják  hogy a gazdasági és a pénzügyi válság okai  lehetnek erkölcsi és szellemi okok is. 6. A civilizáció végső célja az ember személyiségének teljes és tökéletes fejlesztése. Itt az ideje hogy elkezdjünk megújhodásunkon dolgozni.

Az első, egész világra kiterjedő gazdasági válság okainak tömör leírása helyesnek bizonyult, mindezt a napjainkban megélt második, egész világra kiterjedő, vagyis globális gazdasági válság is igazolta. Ez a második válság is hosszabb időn keresztül érlelődött, mégpedig azáltal, hogy az országok oktalan vezetése nem tartotta be a természetes erkölcsi törvény (a továbbiakban csak mint Törvény) normáit. Ennek a Törvénynek a létezéséről a következőket mondta Champetier de Ribes, aki Franciaországot képviselte a második világháború után  Németország náci vezetőit elítélő Nürnbergi Peren: „Az emberek és kormányok önkényén túl van egy erkölcsi törvény, amely kötelezi úgy a nyilvános szereplésű embereket mint a magánembereket, éppúgy a nemzeteket mint az egyéneket. Ennek a törvénynek a megszegése bűn.“ Ennek  a Törvénynek a létezéséről a Bibliában is olvashatunk: „A bűn az a törvény megszegése.“ (János 1.levele 3-4). J. A. Komenský, a népek tanítója (1592-1670) ezt írta: „Valóban Krisztus az út, az igazság és az élet. Így hát minden olyan ember aki Krisztuson kívül  van, az az úton, az igazságon és az életen is kívül van, és ez azt jelenti, hogy az ilyen letér az útról, tévelyeg és elpusztul.“ „Mivelhogy a kozmikus rendnek (Törvénynek) vagyunk alárendelve, ezért ezt a rendet ismernünk kell.“ (Alma Excelsior (1887-1956). „Hogyan jutunk vissza ahhoz a meggyőződéshez, hogy  a világ teljhatalmú ura az erkölcsi rend?“ (Emanuel Rádl cseh filozófus, 1873-1942) „A társadalom jellemek nélkül rothadásnak indul, míg a jellemekben gazdag társadalom jól működik, sikeresen fejlődik és virágzik. Ezért a nemzet nevelőinek legfontosabb munkája az, hogy a fiatal polgárokat jellemeseknek neveljék.“ (Josef Holeček cseh író, 1853-1929).

Sun Tsi  a Krisztus előtti  5.-ik századbeli  ókínai író arról informál bennünket, hogy miképpen élnek vissza a Törvény ismeretével vérontás nélküli módon a nemzeteket félrevezető erők  hogy ezúton önző és hatalméhes céljaikat elérhessék: 1. Járasd le a jóságot és az igazságot. 2. Kompromittáld az igazi vezetőket. 3. Ásd alá az emberek közötti bizalmat. Hadd maradjon mindenki egyedül.  4.  Ásd alá a mindenkori kormány tekintélyét: a rendetlenség felháborodást kelt, ezt pedig kihasználhatod. 5.Használd ki a különféle semmirekellőket: nincs is más választásuk mint hogy neked hűen szolgáljanak. 6. Hintsél szét nyugtalanságot mindenütt ahol csak lehet. 7. A fiatalokat bujtogasd fel az öregek ellen. 8. Tedd nevetségessé a hagyományokat, mert  ők a legnagyobb ellenség, ugyanis nem engedik meg, hogy az emberek elfeledjék a gyökereiket. Tedd lehetetlenné a rizssel és a vízzel való ellátást. 9. Terjeszd az érzéki zenét. 10. Terjeszd az erkölcstelenséget. 11. Jutalmazd meg a hízelkedőket, ez neked duplán megtérül. 12. Igyekezz mindent megtudni arról hogy mi történik abban az országban amelyet fel akarsz forgatni. Egy országot úgy kell leigázni, hogy senkinek még csak eszébe se jussson hogy elvesztik a szabadságot.

Az államhatalomnak nincs olyan saját biológiai gondolkodása, amelyből az emberi hatalom fakadna, ebből adódóan nincs valamiféle saját hatalma sem: a hatalom csak a polgároktól ered, a polgárok pedig ezt a hatalmat a gondolkodás és érzés révén szerezték minden természeti törvény Törvényhozójától. Ezért teljesen helyes az a nézet, hogy az állam az emberek számára van, nem pedig hogy  az emberek lennének a Törvény létezését figyelmen kívül hagyó állam és  annak önző és hataloméhes céljai számára. Az erkölcs feljebbvalóságát fejezik ki a hatalom és a közgazdaságtan (pénz) fölött ezek a következő nézetek is: „ Amikor a bölcs uralkodik akkor ő megerősíti az emberek gerincét. Ahol nem tartják be a Törvényt ott a sötétség jut uralomra. (Ókínai bölcsesség) A demokrácia egyébként egy állandó igyekezet az állampolgárok nevelésére. Nem hiszem el, hogy a szükséges reformokat el lehet végezni csupán gazdasági téren. A demokrácia válsága elsősorban erkölcsi kérdés. (T.G. Masaryk, 1850-1937) Az emberek erkölcsi újjászületése nélkül nem lesz jobb demokrácia. A következő új nemzedék problémája ugyanis egyidejűleg a demokráciára való nevelés tartós problémája, a vezetők és a tömegek nevelésének a problémája. (Eduard Beneš, Csehszlovákia második elnöke, 1884-1948) Nem igaz hogy mindenről a közgazdaságtan dönt. Az erkölcs a döntő. (A. Szolzsenyicin, 1918-2008) Korunk legrosszabb tévelygései és rosszásságai abból fakadnak, hogy az erkölcs és a politika elvált egymástól. (V.Sz.Szolovjev, 1853-1900) Egészen csendben, valahogy feltűnésmentesen, a mi eszmei és erkölcsi értékeink fel lettek dúlva. Országunk válságelőtti állapotba érkezett. A mai idők legfontosabb feladata az, hogy az embert szellemileg felemeljük és megerősítsük erkölcsi hozzáállását. (M. Sz. Gorbacsov) A nemzet legnagyobb tőkéjét a nemzet erkölcsi minősége képezi. (N.G. Csernisevszkij, 1828-1889) A lélek gazdagsága értékesebb mint a pénzbeli gazdagság. (Arab közmondás) A gondolkodás betegségei károsabbak mint a test betegségei és gyakrabban is fordulnak elő. (Epikurosz, görög filozófus. Krisztus előtt 341-270) Mondj igazat akkor is ha az ellened van. (Arab közmondás) A tévelygés nem szűnik meg tévelygés lenni csak azért mert a többség annak hiszi. (L.N. Tolsztoj, 1828-1910) A tudatlanságból nem ered semmiféle olyan jog amely feljogosítana hinni valamiben. (S. Freud, 1856-1939) Most kezdődik el az emberiség önzésének és materializmusának átalakulása egy olyan szellemileg érző emberiséggé, amely képes mindent átfogó  testvériséggel élni az életet. (Alma Excelsior, 1887-1956)

 (F.V. 2012 októbere)<< BACK

 

Cтарт / Start: 1.3.2007
Oригинал / Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

IBAN: CZ81 0300 000 0002 5734 6517
BIC: CEKOCZPP

thank you for your support!