2. JOHANN AMOS COMENIUS ((1592-1670), NATIONERNES LÆRER UDVALGTE TANKER



1. Gud er det nødvendigste af alt.

2. Søg Gud frem for rigdom.

4. Den som har forankret sit fundament i Gud, står på en fast klippe og er uindtagelig.

5. Cicero har sagt: Om den som benægter Gud, kan man næppe mene, at han er helt rask.

10. Det Kristus forlangte af mennesker i Guds navn, var ikke ritualer, men en indre fornyelse og, som han selv har udtrykt det, en genfødsel til et nyt, helligt og fuldkommen åndeligt liv.

11. Der hersker et uendeligt kaos blandt meningerne om Gud og religionens indhold, hvad enten vi sammenligner alle trosretninger, der findes i verden, eller bedømmer dem hver for sig. Mange sjæle når frem til den konklusion, at det er bedst at ignorere de talrige kværulantiske kirker og i al hemmelighed hengive sig til en stille omgang med Gud i stedet.

12. En ny almen religion vil være mere universel end alle hidtidige, eftersom den skal udbredes over hele verden, mere simpel og dermed lettere tilgængelig. Den almene religion har til formål at bygge en bro fra mennesket til Gud og fra Gud til mennesket, … for at Gud kan blive æret i ånd og sandhed. Den kræver ikke andet end et stedse samvær med Gud, samtaler med Gud og handlen med Gud. Det vigtigste er at virkeliggøre den åndelige verden. Så lad Kains religion, der  … grundlægger sekter, iværksætter forfølgelser for uenighed i trosspørgsmål, udgyder blod og endeligt søger et sted på Jorden frem for Himlen, lad den gå under.

14. Vores visdom skal vedrøre kendskabet til Gud og Guds love.

18. Hvem der end ønsker at fortjene Gud og mennesker bedst muligt (og det bør alle ønske), bør gøre det for at føre flest mennesker hen til Gud. Det er mere end at give rigdomme til de fattige, synet til de blinde og livet til de døde.

19. Det er synd for den som arbejder på noget uden Guds hjælp, fordi et sådant værk udspringer ikke af ham, der som den eneste er bestandig og substansernes substans, og derfor vil dette værk mislykkes. Men Gud hjælper ikke nogen, medmindre de arbejder på hans eget værk.

20. Gud og ordenens Gud.

21. Der findes ingen magt på nær den, der stammer fra Gud.

23. Verdensordenen lærer os, at Gud eksisterer, fordi en orden kan ikke fremkomme af tilfældigheder. Prøv at forestille dig følgende: hvis man tog alle bogstaverne i denne bog, spredte dem rundt omkring og samlede dem sammen igen, tusind gange og tusind gange og atter tusind gange igen og uendeligt mange gange, så vil det aldrig blive til den samme bog, som kunsten engang har skrevet. Hvordan kunne verden, det ordnede system som den er, opstå ved et tilfælde?

24. Hvor der end hersker en orden, må der være én til at styre den.

28. Lovene udstedes altid af en højere autoritet og er bindende for de underordnede.

33. Det er åbenlyst, at Døden er en overgang til noget andet.

34. På samme måde, som kroppen kommer forud for en dragt og kan være uden denne, kommer ånden forud for kroppen og kan eksistere uden denne, for kroppen er ikke andet end sjælens dragt.

35. Ånden i os er det, der gør os til Guds billede, dvs. små guder, altså mennesker.

40. Du der kun søger hen til det overfladiske, til ritualer, pragt, rigdomme, embeder, magt og herskab, er Antikrist, og ikke Kristi tjener.

41. Det er magtpåliggende for Satan, at opbruddet sker langsomt, således at mennesker ikke lægger mærke til, hvordan de falder for råddenskab, før de styrter ned i ødelæggelsens afgrund.

42. Djævlen bestræber sig på, at mennesket ikke skal kunne kende forskel på godt og ondt, ja, at det sågar skal tage ondt for godt og godt for ondt, og at det villigt skal lade sig trælbinde af disse uvidenhedens lænker.

43. Der hvor lyset ikke kan nå frem, hersker et evigt mørke som i dybe underjordiske huler. På samme måde hersker der en uvidenhed i et sind, der er uberørt af erkendelse.

52. Vi skal alle gå i samme verdensskole, og det bliver os pålagt at forberede os til et andet liv.

53. Forsømmer man opdragelsen, medfører det ødelæggelse af mennesker, familier, riger og hele verden.

59. At leve uden at vide, hvor man lever henne, betyder at leve som en flue eller en brændenælde.

61. Allerede tre-, fire- og femårige børn kan man indprente viden om Gud samt om livet og døden, gennem hvilken det jordiske liv går over til et andet, så de alt efter deres evner kan begynde at forstå, hvorfor de er her, og hvad de skal foretage sig.

68. Et aktivt liv er et ægte liv, dovenskab er ensbetydende med at være begravet levende.

71. Tanker, ord og handlinger bør være i harmoni. Man skal være parat til at dø frem for at plette eller miste sin ære.

73. Hvad angår bøger af gode og nyttige forfattere, bør man udgive et udvalg af disses tanker. Man bør ikke glemme noget, der kunne bidrage til den sande visdom, ærefrygt og orden.

74. Filosofi er for kompleks, og derfor er det efterhånden bedre ikke at vide noget end at lade sig forvirre af forskellige meninger i en uendelighed og famle i de mange meningers tåge i stedet for at se lyset af viden.

76. De vigtige bøger, som man forventer vil øge éns visdom, skal man læse to til tre gange uden afbrydelse. Ved første gennemlæsning bør man fremhæve de bemærkelsesværdige ting med understregninger eller stjerner yderst på siden. Tag altid noter, mens du læser.

77. Bogudgivere skal man på den anden side bede om og forpligte til at sprede visdom og ikke blot papir, og til at higes efter at opnå lys i sjælen frem for guld i posen. De bør vitterligt være lysets tjenere i stedet for slaver af rigdommens gud Pluto og ophavsmænd til mørke og forvirring.

 



(13.11.202, SPMZ - Forsamlingen af Morallovens venner - Venzara)



<< BACK

 

Cтарт / Start: 1.3.2007
Oригинал / Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

IBAN: CZ81 0300 000 0002 5734 6517
BIC: CEKOCZPP

thank you for your support!