1.Manglende overholdelse af Loven – hovedkilde til samtlige kriser i udviklingen af menneskerigetFor tiden oplever vi for anden gang en verdensomspændende økonomisk krise. De seks hovedårsager til den første krise, der startede i slutningen af 1929 i USA, beskrev Dr. Alexis Carrel på følgende måde: 1. Mennesket udkæmper en kamp om sin eksistens med sit sind snarere end med sin krop. Den moralske mening er meget vigtigere end intelligensen. Når den moralske mening forsvinder hos et folkefærd, går hele dets struktur snart i opløsning. 2. De samfundsmæssige omgivelser fremmer på ingen måde udviklingen af den menneskelige psyke, tværtimod prøver de med al magt at bremse denne udvikling. 3. Det er bemærkelsesværdigt, at sindslidelser er mere udbredte end samtlige andre sygdomme. 4. Studier af moralske, æstetiske og religiøse følelser vil vise sig at være lige så nødvendige som matematik, fysik og kemi. 5. Økonomerne vil indse, at økonomiske kriser og finanskriser også kan have moralske og åndelige årsager. 6. En perfekt og fuldstændig udvikling af menneskets personlighed er civilisationens endelige mål. Nu er tiden inde til at gå i gang med at arbejde på vores egen fornyelse.  

Rigtigheden af denne korte beskrivelse af årsagerne til historiens første verdensomspændende økonomiske krise bekræfter også den anden verdensomspændende, dvs. globale økonomiske krise, som vi oplever i disse dage. Også denne krise er blevet til gennem en skødesløs statsledelse, der i længere tid har misligholdt principperne i den naturlige morallov (videre kun Loven), om hvis eksistens Frankrigs repræsentant Champetier de Ribes erklærede for Nürnbergdomstolen, der dømte de tyske naziledere efter Anden Verdenskrig: „Der er en moralsk lov, der er hævet over menneskenes og regeringernes vilkårlighed og som forpligter både offentlige personer og private mennesker, hele nationer og individer. Det er en forbrydelse at krænke denne lov.“ Om eksistensen af denne Lov læser vi også i Biblen: „En synd er et lovbrud.“ (Johannes’ Første Brev 3:4) Nationernes lærer, Johann Amos Comenius, (1592-1670) har skrevet: „Kristus er virkelig både vejen, sandheden og livet. Derfor er dem, som er uden Kristus, ligeledes uden vejen, sandheden og livet, og det betyder, at de går af vejen, famler og dør.“ „Eftersom vi er underlagt den kosmiske orden (Loven), er det vores pligt at have kendskab til den.“ (Alma Excelsior (1887-1956) „Hvordan kommer vi tilbage til overbevisningen om, at den moralske orden er den højeste hersker over denne verden?“ (den tjekkiske filosof Emanuel Radl, 1873-1942) „Et samfund går i forrådnelse uden karaktermennesker, et samfund rigt på karaktermennesker trives, udvikler sig succesfuldt og blomstrer op. Derfor er det folkepædagogernes største opgave at lære unge borgere at blive karaktermennesker.” (den tjekkiske forfatter Josef Holecek, 1853-1929)
Om folkeledernes misbrug af kendskabet til Loven med henblik på at opnå deres egoistiske magtmål på ublodig vis fortæller den oldkinesiske forfatter Sun Tzu fra 5. århundrede før Kristi fødsel: 1. Miskrediter godhed og sandhed. 2. Kompromitter de egentlige ledere. 3. Undergrav tilliden mellem mennesker, så alle står alene tilbage. 4. Modarbejd den nuværende regering: uorden medfører forargelse, som du kan udnytte. 5. Gør brug af forskellige slyngler: de kan ikke andet end at tjene dig trofast. 6. Anstift uro, hvor du kan komme til det. 7. Anspor de unge mod de gamle. 8. Grin ad traditionerne, fordi de er den største fjende, de forhindrer nemlig, at folk glemmer deres rødder. Saboter ris- og vandleveringer. 9. Udbred frodig musik. 10. Frem umoralskhed. 11. Beløn dine rygklappere, du får dobbelt op tilbage. 12. Sørg for at vide alt, hvad der foregår i det land, du ønsker at spolere. Du skal underkaste dig landet på en sådan måde, at ingen fatter den mindste mistanke om, at man er ved at miste sin frihed.

            Statsmagten har ikke sin egen biologiske tænkeevne, hvorfra menneskets magt udspringer, og den har således heller ikke sin egen magt, denne stammer kun fra borgerne og borgerne har fået den gennem deres tænkning og følelsesgave fra Lovgiveren, ophavsmanden til samtlige naturlove. Derfor er holdningen, at staten er der for mennesker og ikke mennesker for staten og dens egoistiske magtmål, der ser bort fra Lovens eksistens, fuldstændig korrekt. Moralens overlegenhed over magt og økonomi (pengene) fremgår af følgende to holdninger: „Der hvor den vise hersker, forstærkes folkets rygrad. Der hvor Loven ikke overholdes, hersker mørket. (Oldkinesisk visdomsord) Demokratiet er en uophørlig bestræbelse på at opdrage borgerne i det hele taget. Jeg tror ikke på, at de nødvendige reformer kun kan gennemføres via økonomien. Demokratiets krise er først og fremmest et spørgsmål om moralen. (T. G. Masaryk, 1850-1937) Uden en moralsk fornyelse af mennesket bliver demokratiet ikke bedre. Problemet ved det kommende demokrati er således samtidigt spørgsmålet om opdragelse til demokrati, spørgsmålet om opdragelse af både ledere og folket. (Tjekkoslovakiets anden præsident, Eduard Benes, 1884-1948) Det er ikke sandt, at økonomien afgør alt. Det er moralen, der er altafgørende. (A. Solsjenitsyn, 1918-2008) Vores tids værste vrangforestillinger og misgerninger er resultatet af en fuldstændig adskillelse af moralen fra politik. (V. S. Solovjev, 1853-1900) Helt stille, ganske upåfaldende er vores ideologiske og moralske værdier begyndt at gå i opløsning. Vores land stod pludseligt ansigt til ansigt med krisen. Dagens vigtigste opgave er at opløfte mennesket åndeligt og styrke dets moralske holdninger. (M. S. Gorbatjov) Et folks største kapital er dets moralske kvaliteter. (N. G. Tjernysjevskij, 1828-1889) Sjælens rigdom er vigtigere end pengenes rigdom. (Arabisk ordsprog) Tænkningens sygdomme er mere skadelige og forekommer oftere end kroppens sygdomme. (den græsk filosof Epikur, 341-270 før Kristi fødsel) Sig sandheden, selv hvis den er mod dig. (Arabisk ordsprog) En vrangforestilling holder ikke op med at være en vrangforestilling, selv hvis flertallet tror på den. (L. N. Tolstoj, 1828-1910) Uvidenheden giver ikke ret til at tro på noget. (S. Freud, 1856-1939) Nu begynder forvandlingen af menneskehedens materialisme og selviskhed i en åndelig menneskehed, der er i stand til at leve i alment broderskab. (Alma Excelsior, 1887-1956)

 (F. V. oktober 2012)<< BACK

 

Cтарт / Start: 1.3.2007
Oригинал / Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

IBAN: CZ81 0300 000 0002 5734 6517
BIC: CEKOCZPP

thank you for your support!