7. Biblické žalmy a přísloví o demokratech a svévolnících

nové spuštění 31.10.2005

            Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který si oblíbil Hospodinův Zákon a rozjímá nad ním ve dne i v noci. (Žalm - dále jen Ž - 1, 1.2) Blaze těm, kdo vedou bezúhonný život, těm, kdo žijí tak, jak učí Hospodinův Zákon,   kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem. Ti podlosti nepáchají, jeho cestami se berou. (Ž 119, 1.2.3) Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo chodí po jeho cestách! (Ž 121, 1) Blaze člověku, v jehož duchu není záludnosti. (Ž 32, 2) Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem. (Ž 33, 12)

            (Hospodine), nauč mě plnit tvou vůli. (Ž 143, 10) Zákon tvých úst, ten je po mě lepší než tisíc hřiven zlata nebo stříbra. (Ž 119, 71) Hojný pokoj mají ti, kdo milují tvůj Zákon, o nic neklopýtnou. (Ž 119, 165) Kdo žije bezúhonně, žije bezpečně. (Př 10, 9) Hospodinův Zákon je dokonalý, udržuje při životě. (Ž 19, 8) Nevcházej na cestu svévolníků, cestou zlých se neubírej. (Přísloví 4, 14 - dále jen Př) Tvého Zákona se budu držet ustavičně, navěky a navždy. (Ž 119,44) Na tvá ustanovení nezapomenu nikdy, protože mi jimi zachováváš život. (Ž 119, 93) Nebude mi vzorem, co ničemník páchá. Nechci mít nic se zlem. (Ž 101, 3.4)  Mezi svévolníky nezasednu. (Ž 26. 5) Stezka života vede prozíravého vzhůru, aby unikl podsvětí dole. (Př 15, 24) Budeš-li moudrost hledat, přijdeš k poznání Hospodina, porozumíš spravedlnosti,             právu a přímosti. Moudrost vejde do tvého srdce a oblaží tvou duši, ochrání tě před zlou cestou, před každým, kdo proradně mluví, před těmi, kdo opouštějí přímé stezky a chodí po temných cestách, kdo se radují, když páchají zlo, jásají nad zhoubnými proradnostmi, jejichž cesty jsou křivolaké; jsou neupřímní na každém kroku. (Př 2, 4-15) Nezáviď násilníkovi, žádnou z jeho cest si nezvol. (Př 3, 31) Pryč ode mne všichni, kdo pácháte ničemnosti. (Ž 6, 9) Přímý člověk střeží před zlobou svůj jazyk a své rty před záludnými řečmi. Vyhýbá se   zlu a koná dobro, vyhledává pokoj a snaží se o něj. Mnoho zla doléhá na spravedlivého, Hospodin ho však ze všeho vysvobodí. (Ž 34, 14.15.20) Spravedlnost chrání toho, kdo žije bezúhonně, kdežto svévole vyvrací hříšníka. (Př 13, 6) Neštvi se za bohatstvím. (Př 23, 4) Nevydávej své síly ženám. (Př 31, 3) Kdo s ženou cizoloží, nemá rozum, k vlastní zkáze to činí. (Př 6, 32) Nechystej nic zlého na svého bližního, který s tebou důvěřivě bydlí. Př 3, 29) Stranit někomu není dobré. (Př 28, 21) Neříkej: „Odplatím za zlo!“  (Př 20, 22) Neříkej: „Jak jednal se mnou, tak budu jednat s ním, odplatím každému podle jeho činů.“ (Př 24, 29) Zasvěť už chlapce  do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne. (Př 22, 6)

            Zdatní jsou, kdo umlčet mě chtějí. (Ž 69, 5) Ustavičně dávám v sázku život, nezapomínám však na tvůj Zákon. (Ž 119, 109) Sežehuje mě zuřivost svévolníků, těch  kdo opustili tvůj Zákon. (Ž 119, 53) Bože ochraňuj mě před svévolníky, kteří zahubit mě chtějí, úhlavními nepřáteli, když mě  obkličují. Kruhem svírají mě  při  každičkém  kroku,  slídí  zrakem,  jak mě dostat k zemi. (Ž 17, 8.9.11) Ten kdo žije bezúhonně, ten, kdo jedná spravedlivě, ten, kdo ze srdce zastává pravdu, nemá pomlouvačný jazyk, druhému nedělá nic zlého, pohrdá tím, kdo je hoden zavržení, váží si těch, kdo se bojí Hospodina, nemění, co odpřisáhl (slíbil), byť ke své škodě, nepůjčuje na lichvářský úrok, nedá se podplatit proti nevinnému. Ten, kdo   takto jedná, nikdy se nezhroutí. (Ž 15, 2-5) Nepřítel mne pronásleduje, můj život tiskne k zemi. (Ž 143, 3) Ovinují mě provazy svévolníků, nezapomínám však na tvůj Zákon. (Ž 119, 61) Bezmála už se mnou v zemi skoncovali, já však tvá ustanovení neopustím. (Ž 119, 87) Nepřátelé o mně škodolibě mluví: „Kdy už zemře? Kdy zanikne jeho jméno?“ (Ž 41, 6) Kdyby mi Hospodin nepomáhal, zakrátko bych bydlel v říši ticha. (Ž 94, 17) Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina! (Ž 27, 14) Je šalebné čekat spásu od člověka. (Ž 108, 13) Slož naději v Hospodina, drž se jeho cesty a spatříš, jak budou svévolníci vymýceni. (Ž 37, 34) Ačkoli ti chystali zlý konec a vymýšleli pikle, nepořídí. Položíš je na lopatky. (Ž 21, 13) Budu učit nevěrné tvým cestám a hříšníci navrátí se k tobě. (Ž 51, 15)

******

            Cesta svévolníků vede do záhuby. (Ž 1, 6) Zvrhlí záškodníci spoléhají na své jmění a svým velkým bohatstvím se chlubí. Za nimi jdou ti, kdo si libují v jejich řečech. Ženou se jak ovce do podsvětí, sama smrt je pase. (Ž 49, 6.7.14.15) Svévolník ve zpupném hněvu říká: „Bůh mne nevypátrá, Bůh tu není.“ Odtud všechny jeho pikle. (Ž 10, 4) Svévolník říkává si v srdci: „Mnou nic neotřese. Z pokolení do pokolení (přesněji ze    zrození do zrození) mě nepotká nic zlého. V ústech má jen samou kletbu, lest a útisk, na jazyku trápení a ničemnosti. Jeho oči pasou po bezbranném. Číhá na poníženého, aby se ho zmocnil, do sítě ho vtáhl. (Žalm 10, 6.9) Což nevědí všichni, kdož páchají ničemnosti, že se jednou budou třást strachem? (Ž 14, 4.5) Kdo rozsévá bezpráví, sklidí ničemnost. (Př 22, 8) Kdo se žene za ziskem, rozvrací dům. (Př 15, 27) Svévolníku, nestroj úklady obydlí spravedlivého a nepleň místo, kde on odpočívá! (Př. 24, 15) To, co svévolníci řeknou, není ku pokoji, nýbrž proti mírumilovným v zemi; myslí jen na záludnosti. (Ž 35, 19.20) Rozhojní se přestupky, kde se rozhojňují svévolníci, ale spravedliví spatří jejich pád. (Př 29, 10) Zahyne ten, kdo šíří lži. (Př 19, 9) Zlo miluješ více než dobro, klam více než spravedlivé slovo. Proto Bůh tě vykoření ze země živých. Až to spatří spravedliví, řeknou o něm: „Ano, byl to muž, jenž nepokládal za záštitu Boha, ve své veliké bohatství doufal, zakládal si na své zhoubné moci.“ (Ž 52, 5.7-9) Panuje-li svévolník, lid vzdychá. (Př 29, 2) Svévolníky zachvátí zhouba, kterou sami rozpoutali, neboť odmítli zjednat právo. (Př 21, 7) Když mizí svévolníci, rozhojní se spravedliví. (Př 28, 28) Ti, kteří opouštějí Zákon, vychvalují svévolníka, ale ti, kteří jej zachovávají, se jim stavějí na odpor. (Př 28, 4) Ústa svévolníků znají jen proradnost. (Př 10, 32) Pokřivený jazyk rozkládá ducha. (Př 15, 4) Proti spravedlivému strojí svévolník pikle, skřípe proti němu svými zuby. Svévolníci tasí meč, luk napínají, chtějí srazit poníženého a ubožáka, zabít ty, kdo chodí přímou            cestou. Avšak svévolníci zhynou, nepřátelé Hospodina se vytratí jak půvab lučin, vytratí se v dýmu. Svévolník číhá na spravedlivého, chce ho uštvat k smrti. (Ž 37, 12.14.20.32) Kdo se žene za zlem, spěje k smrti. (Př 11, 19) To, čím (násilník a podlec) jiné trápí, jemu na hlavu se vrátí, jeho násilnictví na lebku mu padne. (Ž 7, 17) Kdo hřeší proti mně (moudrosti Zákona), činí násilí své duši; všichni, kdo mě nenávidí, milují smrt. (Př 8, 36) Výtěžek (tj. výdělek) svévolníků slouží ke hříchu. (Př 10, 16) A hle, žena mu jde vstříc v nevěstčím úboru se záludným srdcem. Pojď, opájejme se laskáním až do jitra, potěšme se milováním. Muž není doma, odešel na dalekou cestu.           Svými úlisnými rty ho svedla. Hned šel za ní jako vůl na porážku. Spěchá do osidla jako ptáče, neví, že tu jde o jeho život. Její dům - toť cesty do podsvětí, sestupují do komůrek smrti. Ale on neví, že v hlubinách podsvětí jsou ti, jež pozvala. (Př 7, 10.18.19.21-27) Svévolník po straně přijímá úplatek, tak převrací stezky práva. (Př 17, 23) Čeho se leká svévolník, to na něho přijde. (Př 10, 24) Svévolníci rozvažují o lsti. (Př 12, 5) Kdo pohrdá slovem (pravdy Zákona), přivádí se do záhuby. (Př 13, 13) Srocují se králové země, vládcové se spolu umlouvají proti Hospodinu a pomazanému jeho. (Ž 2, 2) Tak zní vzpurný výrok svévolníka: „Nemám v srdci místo pro strach z Boha.“ Slova jeho úst jsou ničemná a lstivá, přestal jednat rozumně a dobře. Vymýšlí si na svém lůžku ničemnosti, postavil se na nedobrou cestu, neštítí se zlého. (Ž 36, 2.4.5) Říká blázen v srdci svém, není Boha. (Bible kralická, Ž 14, 1) Dům svévolníků bude vyhlazen. (Př 14, 11) Svévolník bude sražen zlem, jež páchá, kdežto spravedlivý má útočiště i při smrti. (Př 14, 32) Hříšníci krev prolévají, na rukou jim lpí mrzkost, jejich pravice je plná úplatků. (Žalm 26, 9.10) Kdo prolévá krev a jedná lstivě, ten se Hospodinu hnusí. (Ž 5, 7) Zlý zaručeně nezůstane bez trestu. (Př 11, 21) Svévolník svou svévolí padne. (Př 11, 5) Svévolníci zemi nezabydlí. (Př 10, 30)

******

<< ZPĚT <<

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!