82. Z materialistických názorů


1. Destrukce a demoralizace

Před druhou světovou válkou se Japonci chystali napadnout Čínu. Do říše středu posílali agenty tajné služby a - pašeráky opia. Věděli velmi dobře, jak zhoubné následky mají narkotika, hlavně jak dovedou oslabit lidskou vůli. Japonský generální štáb vypracoval přesný plán, jak pašovat opium z Iránu do Číny. Nejdříve demoralizovat, potom vojensky porazit. To bylo heslo japonského generálního štábu. Když Japonci vtrhli do Číny, v každém z dobytých měst postavili světelné ukazatele, které vedly lidi zvyklé na požívání drog do brlohů, kde bylo možné omamné jedy obdržet. Pro ty, kterým se brlohy nelíbili, zařídili přepychová sanatoria - ne ovšem aby se tam lidé léčili z narkomanie, ale aby, pod záminkou léčení nějaké smyšlené nemoci - dostávali drogy. Místo lékařů zde ordinovali v bílých pláštích obchodníci opiem, morfiem a heroinem. Drogy se staly válečným prostředkem, o němž japonští generálové tvrdili, že má hodnotu mnoha tankových divizí.
(Vladimír Henzl Zátoka pirátů. Olympia, Praha 1966, str. 7)


2. heslo moc

Po vítězství nad buržoazií získávají lidé výstavbou socialismu a přechodem ke komunismu moc nad svým vlastním historickým vývojem.
Ze společnosti se tak stává svobodné společenství lidí, které už není podřízeno žádným cizím mocnostem stojícím nad ním.
(Filozofický slovník a…n, Svoboda, Praha 1985)


3. heslo morálka

V třídní společnosti má morálka nevyhnutelně třídní charakter. Neexistují žádné věčné, neměnné morální principy, jak to v zájmu zachování soukromého vlastnictví tvrdili předmarxističtí a stále znovu tvrdí buržoazní etikové.
Na antagonistické základně nemůže vzniknout jednotná obecně platná morálka, stejná pro všechny lidi. Proto marxismus-leninismus rozhodně odmítá názor idealistických filozofů a teologů, že existuje „věčný“, obecně platný mravní zákon nebo „věčné“ mravní hodnoty zdůvodňované bohem nebo „samostatnou říší hodnot“. Pokládá tento názor za nevědecký a za podvádění lidových mas. Každou takovou mravnost, vyvozenou z nadpřirozeného, mimotřídního pojmu, zavrhujeme.
(Tamtéž str. 410)


4. heslo základna a nadstavba

Materialistické pojetí dějin vychází z toho, že společenské vztahy, do kterých vzájemně vstupují lidé ve své životní praxi a které jako celek tvoří určitou společnost, mohou být rozděleny na materiální a ideologické vztahy. Materiální vztahy se vyvářejí v materiálním výrobním a reprodukčním procesu. Jsou to původní, primární, určující vztahy, ekonomická základna dané společnosti, její ekonomická struktura, zatímco ideologické vztahy tvoří nadstavbu nad touto základnou. Základna je tedy souhrn výrobních vztahů, které odpovídají určitému stupni vývoje materiálních výrobních sil. Nadstavba je souhrn politických právních, morálních, filozofických názorů, i politických, právních a jiných institucí (stát, politické strany, společenské organizace apod.), které této základně odpovídají.
(Filozofický slovník o…z, Svoboda, Praha 1985, str. 397)


5. heslo základní filozofická otázka - otázka o vztahu hmoty (přírody, bytí) a vědomí (ducha, myšlení), nejdůležitější otázka filozofie.

Podle odpovědi na tuto otázku se filozofické názory a systémy dělí na dva základní protikladné směry, materialismus a idealismus.
Pojmy „hmota“ a „vědomí“ jsou nejširší nejobsažnější filozofické kategorie, které již nelze převést na jiné pojmy. Proto je můžeme určit pouze tak, že je postavíme proti sobě a vysvětlíme jejich vzájemný vztah. Dějiny filozofie prokázaly, že existuje pouze dvojí možné řešení: buď prohlásíme za prvotní hmotu, nebo vědomí. Proto také existují v celých dějinách filozofie jen dva samostatné základní filozofické směry, materialismus a idealismus.
(Tamtéž str. 398)


6. Veškerá kulturní politika v Československu, rozvoj vzdělání, výchova a vyučování jsou vedeny v duchu vědeckého světového názoru, marxismu-leninismu, …
(Čl. 14 odst. 3 Ústavy ČSSR č. 100/60 Sb.)

Veškerá výchova a všechno vyučování jsou založeny na vědeckém světovém názoru …
(Čl. 22 odst. 3 Ústavy ČSSR č. 100/60 Sb.)František Venzara
01/2011
<< ZPĚT <<

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!