16. Výchova k demokracii


1. Věřte nebo nevěřte, ale je tomu tak: všechno, čemu jsme se kdysi v mládí z nerozumu vysmívali, čím jsme pohrdali, co nám připadalo mrtvé, strnulé a konzervativní, stařecké a neodvážné, vše, co znělo našim uším jako omšelá melodie starého kolovrátku, kterou už nikdo neposlouchá, to všechno byly pravdy. Je totiž opravdu lepší být poctivý než nepoctivý, je opravdu lepší mluvit pravdu než lhát, je opravdu lepší usilovat o to, vidět věcem pod kůži, je opravdu lepší milovat než nenávidět, být sebekritický než nafoukaný, vědět, že obdarovaným je dárce, a ne naopak, být velkorysý, a ne malicherný. Dlouho bych mohl pokračovat, co člověk všechno musí zažít, protrpět a procítit, poznat na vlastní kůži, aby se pokorně a s pýchou objevitele vrátil k základním myšlenkám, jež od mládí slyšel, přijímaje je většinou s odporem a pohrdáním. (M. Kopecký)


2. Velikost člověka roste tou mírou, jakou se usiluje rozmnožit dobro svých spolubližních. (M. Gándhí)


3. Musíš žít pro druhé, chceš-li žít pro sebe. (Seneca mladší)


4. Nežije ten, kdo nežije pro něco nebo pro někoho. (Robert Walser)


5. Nesmí jeden druhému škodit pro svůj vlastní prospěch. (Cicero)


6. Každý z nás se musí naučit pracovat nejen pro sebe, rodinu nebo národ, ale pro blaho veškerého lidstva. Univerzální odpovědnost je opravdovým klíčem k přežití člověka. Je to nejlepší základ pro světový mír. Náš skutečný nepřítel, pravý původce našich problémů, je skryt v našem nitru. (Dalajláma)


7. V životě rosteme jen tolik, kolik sloužíme. (E. Oesch)


8. Mnoho lidí ztroskotalo, protože zapomněli, že život je služba. (E. Oesch)


9. Kdo se žene za vlastními výhodami, stane se brzo slepým vůči skutečným hodnotám. (Förster)


10. Chceš-li být bohatý, naplň ducha, ne truhlici. (L. A. Seneca)


11. Podstatou lidského rozvoje není zvyšování vnějších hodnot, nýbrž zvyšování hodnot vnitřních. (E. Oesch)


12. Musíme vychovat nejen odborníky, ale také čestné a obětavé občany, … (Antonín Emanuel Kometa v r. 1850)


13. Kristus to byl, jenž učil, že můžeme dojít štěstí svého jen tehda, když budeme sloužit lidem, a ne sobě. (Blaise Pascal)


14. Nejlepší není život nejdelší, ale nejmravnější. (Plútarchos)


15. Morální člověk působí už pouhou svou existencí, neboť sama jeho osobnost ho obklopuje jakousi silou působící vliv zdánlivě omezen jen na úzký okruh, šíří se přesto jako vlnobití neznatelné, ale nezadržitelně dál a dál. (S. Zweig)


16. Velikost národa není určena velikostí území, nýbrž velikostí ducha. (J. Werich)


17. Vyzbrojuj se poznatky ducha a nikdy se nepřestaň učit, neboť bez takové nauky se život bezmála podobá smrti. (Cato)


18. Ne samým chlebem živ bude člověk, ale i slovem Božím. (5 M 8, 3)


19. Měřítkem skutečného charakteru člověka je to, co by učinil v případě jistoty, že nebude nikdy zjištěn. ( Petr Vitroch)


20. Problém výchovy v sobě jasného, vyrovnaného člověka je nejtěžším problémem demokracie. Je třeba vychovávat člověka k pravdě a to je tolik, jako vnést do společnosti smysl pro charakter. Nikdy se nepřetvařujte! Svobodný člověk nemusí a nesmí lhát! Má právo na pravdu a povinnost mluvit pravdu. Kdo chce dávat, musí mít v nitru to, co chce dávat. (Antonín Švehla v únoru 1924.)


21. Než se dítě začne zaměstnávat abecedou a jinými světskými vědomostmi, mělo by se naučit, co je duše, pravda a láska, jaké síly v duši dřímají. (M. Gándhí)


22. Nejvyšším a nejvznešenějším povoláním v rodící se demokracii je povolání učitele obecné školy. (Zola)


23. Chceme-li zlepšit člověka a jeho poměr k jiným, musíme ho především učinit pravdivým. Proto je třeba především dětem vštěpovat lásku, ba vášeň k pravdě tak, aby se za každou lež hanbily. (K. Engliš (1880-1961)


24. A co říci o naléhavosti správné politiky školské a výchovné? V celém světě se volá po reformách školy a vychování - co my, národ Komenského? Obávám se, že jiné země nás předešly. (TGM)


25. Podle mne je pro školu nejhorší, když její hlavní pracovní metodou je strach, donucení a úřední autorita.Takové jednání ničí zdravé city, upřímnost a sebedůvěru žáka. Produkuje poddajného poddaného. (A. Einstein)


26. Žák není nádoba, která se má naplnit, nýbrž pochodeň, která se má zažehnout. (Empedokles)


27. Cílem školy musí být výchova samostatně jednajících myslících jedinců, kteří však ve službě společnosti spatřují svůj nejvyšší životní úkol. Osobnosti se však neformují moralizováním, ale prací a aktivitou. Vždy bylo nejdůležitější metodou výchovy to, že žák byl nucen něco skutečně dělat. To se týká stejně tak prvních pokusů o psaní v obecné škole, jako doktorské disertace na univerzitě, napsání slohového úkolu, výkladu a překladu textu, řešení matematického problému nebo provedení cviku v tělocvičně. (A. Einstein)


28. Dávat dobrý příklad je jednou z největších a nejradostnějších skutečností jež může chlapec dokázat. (Foglar)


29. Šťasten, kdo poučen cizí příhodou, sám sebe uchrání před škodou. (Latinské rčení)


30. Co je příčinou agresivity dětí? My stále přemýšlíme o snížení trestní odpovědnosti, o zavedení trestní odpovědnosti mladistvých, ale nezkoumáme příčiny stoupající agresivity a bezcitnosti našich dětí. Proč si lépe nevšimneme jejich rodin, výchovy v rodině i ve škole, proč si nevšimneme toho, že se nestaráme o jejich volný čas, že je zahlcujeme odpornými filmy plnými agrese, ubližování, bezcitnosti. Časopisy našeho mládí, kde byla vyzdvihována čestnost, pravdomluvnost, rytířskost, ohleduplnost, pokora, tolerance a odsuzována nesolidnost, drzost, krutost, sobeckost, podvody, zmizely z pultů prodejen časopisů a jsou nahrazeny bulvárními časopisy plnými sexu, v nichž je popisováno, jak který herec či modelka přišli k ohromným penězům. Jaký je to příklad pro naše děti.

Vraťme se do rodiny, do obnovení jejího fungování, do školy, kde by měli být pedagogové a ne vystrašení učitelé, kteří se dnes již možná dětí více bojí, než je učí a vychovávají a nedumejme o tom, zda má parlament snížit hranici trestní odpovědnosti našich dětí. Možná, že by na tu lavici obžalovaných spíše patřili mnozí dospělí. (Antonie Hančíková)


31. Nebudeme mládež vzdělávat jen k tomu, aby tvořila, shromažďovala a šířila pozemské statky. Bylo by to samo o sobě také cenné, avšak nikoli dostatečné a důstojné poslání školy a našim povinnostem. Všecku svou činnost musíme soustředit na pěstování, sílení a rozvoj charakteru svých svěřenců. Musíme se snažit, abychom je vychovali na čestné a obětavé občany, abychom zušlechťovali jejich ducha a srdce. (Antonín Emanuel Kometa v r. 1886)


32. Stát má povinnost ochraňovat duše dětí stejně jako jejich těla. (G. B. Shaw)


33. Pravda, vzdělání a náprava člověka, budiž hlavním cílem spisovatele. (G. Ch. Lichtenberg)


34. Kdo jednotlivci nebo národu ve vzdělání brání, páše smrtelný hřích - právo ke vzdělanosti má každý člověk právě tak jako právo k žití. (TGM)


35. Nejnebezpečnější pro skutečné poznání je používání nejasných slov a pojmů. Je možné mít množství vědomostí, a přitom neznát to nejdůležitější. (Tolstoj)


36. Požaduji-li pro demokracii vzdělání, požaduji tím zároveň vzdělání mravní, vzdělání prodchnuté mravními ideály. (TGM)

3 x D

<< ZPĚT <<

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!