11. Některé názory, podporující vstup světla do hlav lidí


1. Neplýtvejte časem! Promrhaný čas je promrhaný život! Plýtváme-li časem, plýtváme svým Božstvím, svojí Božskou mocí. Měli byste se vyvarovat sobectví. Láska je nesobecká. Co tedy máte rozvíjet, není světská láska, ale Božská Láska. V této době člověk pohlíží na život jako na smyslové radosti a tudíž marní svůj čas. Rozvíjejte charakter. Člověk dnes příliš mnoho pozornosti charakteru nevěnuje. Bez charakteru je jako zvíře. Udržujte srdce čistá nasměrováním k Bohu. (Satja Sáí Bábá)


2. Zrození a smrt existují jenom pro tělo. Nemyslete na tělo. Myslete na duši. Očistěte ji a udržujte ji čistou. Duše ale získává špínu a prach prostřednictvím přání. Když je odstraněný prach, který ji přikrývá, duše znovu získává svoji čistotu. Nejhorší vlastností je chtíč. Pro ty, kteří jdou po duchovní cestě, je nepřítelem číslo jedna. Naše duchovní srdce je jako zámek. Mysl je jako klíč. Otočíte-li ji směrem ke světu, získáte připoutanost. Otočíte-li ji směrem k Bohu, získáte odpoutání. Odpoutání je v ovládání vášní. Soustřeďte tedy mysl na srdce a srdce otočte směrem k Bohu. Nechoďte nikam bez cíle! Špatné myšlenky, neslušné pohledy, nevhodná mluva a naslouchání nevhodným řečem, všechny tyto způsoby chování musí být odvržené. Nahraďte je Láskou. Přání přicházejí a mizí, ale mravní zásady přicházejí a rostou. (Satja Sáí Bábá)


3. Jak se staneme dokonalými? Jedině skrze Lásku. Jen úplným nesobectvím. Dnes máme sklon dávat egoistické „já“ jako první, druhé místo má svět a jako poslední přichází Bůh. To je nesprávné. Boha potřebujeme dát na první místo, svět na druhé a ego na poslední. (Satja Sáí Bábá)


4. Přeměna lidstva nemůže nastat změnou vnějšího prostředí, ve kterém žijete. V lidstvu nastane základní přeměna jedině tehdy, budou-li duševní a duchovní změny hluboce zasazené v každém jednotlivci. Bez přetvoření mysli míru nedocílíte. (Satja Sáí Bábá)


5. Papež varoval před úpadkem našeho ducha. Papež Benedikt XVI. v neděli ve Vatikánu ve svém prvním vánočním poselství Urbi et Orbi vyzval lidstvo k duchovnímu obrození. Varoval před neblahými následky, které mohou přinést „duchovní zakrnění a prázdné srdce“. (Lidové noviny z 27. prosince 2005)


6. „Myslím, že se opravdu pohybujeme po nějaké šikmé ploše. Jdeme po drobných krůčcích dolů.“ (Profesor Tomáš Halík v rozhovoru týdne s Renatou Kalenskou v LN z 31.12.2005)


7. „Jsem přesvědčená, že zažíváme totální společenskou a uměleckou krizi, že jsme svědky úpadku, že jsme vlastně na dně a že musí snad přijít nějaké nové národní obrození. A nejsem sama, kdo to tak cítí. Když jsem někdy v devatenácti četla Orwella, byla jsem šokovaná a myslela jsem si, že něco takového nemůžu zažít. Zdaleka mě nenapadlo, že s něčím podobným budu konfrontována osobně. To je strašná destrukce.“ (Zpěvačka Bára Basiková v LN z 19.12.05.)


8. Jaké byly výsledky nejnovější lounské ankety? Zdrcující. Otevřel se přede mnou celý vějíř počítačového závislictví. Stovky dětí na Malém městě vysedávají nekonečné hodiny u počítače a hrají většinou brutální hry. Dívka z osmé třídy píše: „Nejradši hraju hry, kdy můžu někoho zastřelit nebo jinak zabít. Člověk se u toho výborně odreaguje.“ Jiný sedmák si libuje, jak v jedné hře může zničit úplně všechno - auta, letadla, domy a tanky. Studentík z kvarty konstatuje svou „drogovou závislost“ slovy: „Když hraju počítač, nemusím jíst, spát ani pít. Třeba mí spolužáci přijdou domů a hrajou PC do tří do rána. Ráno vstanou a znovu hrají na PC. Internet jen některým slouží jako zdroj poznání. Kluci studují porno, dívky sledují seznamku. (Ivo Markvart v TR č. 28/05 od 11.7.05.)


9. Intelektuální úpadek, jenž byl vyvolán povrchním materialismem, je daleko větší hrozbou přežití Žida než početní nepřátelé zvnějšku, kteří ohrožují jeho existenci násilím. (Einstein)

10. Nejdůležitějším úsilím lidstva je snaha, aby se naše činy nezpronevěřily morálce. Naše vnitřní rovnováha a dokonce i sama naše existence na tom závisí. Pouze morální jednání v našich činech může dodat životu půvab a důstojnost. Lidé mohou žít smysluplný a harmonický život jen tehdy, když se dokáží vzdát, alespoň pokud to lidská přirozenost dovoluje, úsilí naplnit své potřeby materiálního druhu. Cílem je pozvednout duchovní hodnoty společnosti. (Einstein)


11. Věřím, že strašlivé zhoršení toho, jak jsou dnes lidé vedeni k etice, má na svědomí zmechanizování a odlidštění našich životů - katastrofální vedlejší produkt vědecké a technicky založené mentality. Nostra culpa! (Naše vina!) (Einstein)


12. Stát byl stvořen pro člověka, nikoli člověk pro stát … Je třeba říci, že stát je náš služebník, a ne my jeho otroci. (Einstein v r. 1931)


13. Pro militantní mentalitu je charakteristické, že jiné než lidské faktory (atomové bomby, strategické základny, zbraně všech druhů, vlastnictví nerostných surovin atd. ) považuje za zásadně důležité, zatímco lidská bytost, její touhy a myšlenky - krátce psychické faktory - se pokládají za nedůležité a druhotné … jednotlivec je degradován … na „lidské zdroje“. (Einstein v r. 1947)


14. Jedině život pro druhé je smysluplný. (Einstein)


15. Sebeuvědomění může být dosaženo jen skrze obětování. Někteří však nejsou připraveni vdát se kouření, nebo nevegetariánského jídla. Jak můžete rozvinout ducha obětování, jestliže nedokážete vzdát se ani malých věcí, které jsou nevhodné? Nesprávným jídlem nabýváme zvířecí vlastnosti. Pokud někdo pojídá maso, bude mít zvířecí myšlenky. (Satja Sáí Bábá)


16. Nic nebude lidskému zdraví prospěšnější a nic nezvýší šance na zachování života na Zemi více než přechod na vegetariánskou stravu. (Einstein)


17. Usilujte vytrvale o čistotu svých myšlenek a citů. Jsou čtyři důležité principy, které byste měli držet na mysli a každý den života je uplatňovat. Neplýtvejte penězi. Neplýtvejte jídlem. Jídlo je darem Božím. Neplýtvejte časem. Čas je vám dán Bohem jako dar. Neplýtvejte energií. Energie, kterou máte, je vám také dána Bohem. Zapojování se do marnotratných činností promarňuje energii, danou vám Bohem. Dejte sbohem špatné společnosti. Neposlouchejte nic, co je špatné. Svoboda nespočívá v požitkářství. (Satja Sáí Bábá)


18. Pěstujte Lásku, ten nejdůležitější poklad, který můžete získat. Pro něj nemusíte jezdit přes celý svět a utrácet spousty peněz. Nesobeckou, božskou Lásku můžete rozvíjet, ať jste kdekoli. Je nejlepším pokáním a nejvyšší bohoslužbou, do které se můžete zapojit. (Satja Sáí Bábá)


19. Nesmrtelnost je odstranění nemorálnosti. Bez charakteru je život smrtí za živa, proto rozvíjejte charakter. (Satja Sáí Bábá)


20. Které číslo je větší? Jedna nebo devět? Z duchovního hlediska je větší číslo jedna. Bez čísla jedna nemůže číslo devět existovat. Jedna + jedna + jedna… rovná se devíti. Devět je veliké v kvantitě, ale jedna je větší v kvalitě. Bez kvality nemá kvantita smysl. Je to Jedno, které se projevuje ve všech lidech. Budeme-li rozvíjet lásku, celý svět bude jednotný. (Satja Sáí Bábá)


21. Mohu, ba musím milovat národ svůj skutečně, ale nemusím proto nenávidět národy jiné. Pravá láska se nedokazuje nenávistí, nýbrž jen láskou. (TGM)


22. Nejlepším způsobem, jak milovat Boha, je milovat všechny a všem sloužit. Ať děláte cokoli, dělejte to jako Boží činnost. Pak bude práce proměněna v uctívání. Tak se slouží Bohu. (Satja Sáí Bábá)


23. Když jdete za pomíjivými věcmi, dostanete pomíjivé výsledky. (Satja Sáí Bábá)


24. Špatné myšlenky, špatné ideje, to je ďábel. Odvrhněte ho. Bojujte spolu s Bohem! To je dobrá cesta. (Satja Sáí Bábá)


25. Svoboda výuky a svoboda vyjádřit názor v knize nebo v tisku je základem zdravého a přirozeného vývoje každého národa. Akademickou svobodou rozumím právo hledat pravdu a publikovat a učit to, co je podle člověka pravdivé. Z tohoto práva vyplývá také povinnost: člověk nesmí zatajovat žádnou část toho, o čem je přesvědčen, že je pravdivé. (Einstein)


26. V přírodě vidím úžasný řád, který můžeme pochopit jen velmi nedokonale a jenž musí naplňovat přemýšlivého člověka pocitem pokory. (Einstein)


27. Einstein měl sklony mluvit o Bohu tak často, že jsem ho považoval za skrytého teologa. (Friedrich Dürrenmat)


28. O Gándhím. Vůdce svých lidí, bez podpory nějaké vnější autority; politik, jehož úspěch nespočívá ve zvládnutí nebo mistrovství v technických disciplínách, ale pouze ve zjevné síle jeho osobnosti; vítězný bojovník, který vždy cítil despekt k použití násilí; muž moudrosti a pokory, vyzbrojený odvahou a neochvějnou vytrvalostí, který zasvětil veškerou sílu tomu, aby pozdvihl své lidi a zlepšil jejich osud; člověk, který postavil brutalitu Evropy proti důstojnosti prostého člověka, a proto vynikne na všechny časy. Generace, které přijdou, budou možná stěží věřit, že kdy Země vůbec nosila takového smrtelníka. Věřím, že Gándhí zastával ze všech mužů politiky dnešní doby ty nejosvícenější názory. Měli bychom se ze všech sil snažit dělat věci v jeho duchu; neužívat násilí v boji za své cíle a odmítnout podílet se na čemkoli, o čem jsme přesvědčeni, že je to zlo. (Einstein)


29. Doktor politických věd Alexandr Dugin prohlásil: „Jsem přesvědčen, že rozptylující zábava je věc absolutně negativní. Užírá identitu naší i celé země, a v důsledku toho z našeho národa nakonec nic nezůstane.“ (Petra Procházková v LN z 28.7.05)


30. Dle Immanuela Kanta není nic praktičtějšího, než dobrá teorie.


31. Víte, že za jeden z nejlepších léků považují někteří vědci občasný hlad? (SPMZ)


32. Zdraví je řád, rytmus a soulad. Orgány a buňky v těle pracují podle zákonů životní harmonie. Pouze naše mysl může do tohoto řádu zasáhnout a změnit jej. Pokud se v mysli vyskytne chyba neboli špatná informace, přenese se do těla na příslušný orgán a vznikne nemoc. Každá nemoc je tedy projevem odklonu od pravdy neboli virem v našem myšlení. (A. a R. Argoni)


33. Svobodný národ mohou tvořit jen svobodní lidé. (V. Havel)


34. Peníze nikdy neudělaly a nikdy neudělají žádného člověka šťastným. Protože v jejich podstatě není nic takového, co by dokázalo štěstí vytvořit. (Benjamin Franklin)


35. Úspěch si vykračuje v patách opravdového úsilí. (Samuel Smiles)


36. Znovu jsem si uvědomil, že chci-li přispět ke změně mezilidských vztahů, musím začít sám u sebe. Kdo nebo co je příčinou stvoření všeho? Dosud jsem zastával názor, že hmota je primární a myšlenka sekundární. Při uplatnění této zásady by muselo platit, že se vesmír sám stvořil, a pak by se teprve začal vymýšlet. Je to vůbec možné? Stejně tak se mohu zeptat: „Byl dříve automobil a pak ho někdo vymyslel? Vznikly nějaké součástky a pak je teprve někdo nakreslil?“ Asi se zasměješ nad prostoduchostí toho, kdo by na to přikývl. A vidíš, já jsem tomu věřil celá léta. Nemyslel jsem. Zapomněl jsem na selský rozum a přežvykoval předkládané „pravdy“. Nyní nemohu už věřit materialistickým filozofům, že základem všeho je hmota. Jsem přesvědčen, že na začátku všeho, co tvoří vesmír, nemohla stát náhodně se organizující hmota, ale že první musela být myšlenka - informace - program. (Michal Burda)


37. Vzdělávat ducha je právě tak potřebné jako živit tělo. ((M. T. Cicero)


38. Mír mezi národy je závislý na míru v lidech samých. (J. Čapek)


39. Chcete-li být šťastní, čiňte šťastnými druhé. (N. Hill)


40. Volný čas je nejdůležitější součást našeho života. (D. Diderot)


41. Úsilí o pravdu musí být nadřazeno jakémukoliv úsilí. (A. Einstein)


42. Žít pro jiné není jen zákon povinnosti, ale i zákon štěstí. (B. de Fontenelle)


43. Nejužitečnější ze všech umění je umění být někomu užitečný. (B. Franklin)


44. Čím moudřejší je člověk, tím méně má potřeb. (Diogenés)


45. Demokracie je nikdy nekončící lidský úkol, nikdy nekončící lidská cesta. Je to trvalá výzva lidskému duchu a svědomí. (V. Havel)


46. Každý člověk, ať je to císař nebo žebrák, má především pečovat o své zdokonalení, neboť jenom sebezdokonalení přináší blaho bez rozdílu všem. (Konfucius)


47. Panovník, který ve své zemi nerozezná rodící se zlořády, nemá v sobě skutečné moudrosti. (N. Machiavelli)


48. Láska musí být účinná. Musíme pro bližního něco udělat, proň pracovat. (TGM)


49. Člověk má svobodu volby uzavřít se dobru nebo zlu. (Alma Excelsior)


50. Lenost, nečestnost, násilí, nespoutaná chamtivost a ostatní mravní neřesti požírají jako kobylky podstatu ekonomického úspěchu. Primární příčinou ekonomického rozvoje není práce, ale lidská mysl. Klíč k řešení ekonomického rozvoje je morální. (P. Novak)


51. Nikdy si v modlitbě nežádej něco přímo pro sebe. Jak můžeš vědět, co je pro tebe dobré? (Pythagoras)


52. Bude-li naše civilizace zničena, nebude to způsobeno barbary zdola. Naši barbaři přicházejí shora. Naši velcí výrobci peněz dosáhli za jednu generaci takového mocného postavení, jaké neznají ani králové. Tito lidé se domnívají, že jsou vlnou místo plavidlem a že oni vytvořili obchod, který naopak vytvořil je. Věda je pro ně pouze nekonečným rezervoárem investic, vlády jsou pro ně zdrojem koncesí, národy jsou pro ně jen četami zákazníků, milióny jednotkou nové aritmetiky pro ně napsané. Hlásají nekontrolovatelnou moc, vykonávanou formami, které ji činí tajnou, anonymní, věčnou. Věří, že lidstvo musí být udržováno terorem. (H. D. Lloyd: Wealth against Commonwealth (Moc proti státu) z r. 1894, je kritikou kapitálové moci.) (Z knihy Jana Navrátila: Stručné dějiny USA.)


53. Na cestě k sebezdokonalování se nesmíme zastavit. Jen co nás začne zajímat vnější svět víc než naše duše, už jsme se zastavili. (L. N. Tolstoj)


54. Když lidé oddělují prospěšnost od čestnosti, obracejí naruby základní zákony přírody. (Cicero)


55. Nikdy není pozdě na cestu k dobrým mravům. (Seneca)


56. Lepší je bezpráví trpět, než je páchat. (Cicero)


57. Pro mnohé lidi je jenom jeden lék - katastrofa. (Morgenstern)


58. Láska je aktivní sílou v člověku, sílou, která proráží zdi, které dělí člověka od ostatních lidí, a sjednocuje ho s ostatními. (Heine)


59. Boha nalézá pouze ten, kdo plní Boží zákon. (Tolstoj)


60. Pokud nebude slovo demokracie jasně definováno, budeme žít v absolutním zmatku idejí, velmi výhodném pro demagogy a despoty. (Tocqueville)


61. Evropa je dějiště historického zápasu dobra a zla, na němž bude rozhodnuto o osudu lidstva. (Friedrich Schlegel, 1772-1829)


62. Nový člověk, homo europaeus, nezrodí se pouze politikou vnější, nýbrž hlavně niterní - všichni národové Evropy budou po válce nuceni všechno své smýšlení věnovat hmotné a duchovní obnově. (TGM) DDD

 

<< ZPĚT

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!