18. Vánoce 2006Slunce vyrábí a posílá k Zemi své teplo a světlo, bez nichž nemůže fyzický život
lidí na Zemi existovat.


Co by se stalo, kdyby náhle zmizelo Slunce? Ranní červánky by se neobjevily. Nerozednilo se, černá noc již navždy posedla planetu Zemi. Zmizela krajina kolem nás. Měsíc na obloze přestal svítit. Přestal koloběh vody z moře do oblak a z deště nad pevninou zpět do moře. Zmizel i vítr. Celá říše rostlinná přestala růst. Roční období se přestala střídat. Lidem končí zásoby potravin. Všechno živé musí zemřít hladem. Země postupně ztrácí vyzařováním své vnitřní teplo a nedostává od Slunce nové. Přichází velký mráz a všechny řeky, jezera a moře zamrzají. Při teplotě -200 stupňů Cesia kapalní vzduch a později tuhne. Člověk - „pán přírody“ vyhladověl, udusil se a zmrzl.


1. Slunce tvoří 92 % atomů vodíku, přibližně 7 % hélia a asi 1 % ostatních prvků.

 

2. Hmotnost Slunce je 760krát větší než hmotnost všech planet dohromady. Hmotnost Slunce je 330.000krát větší než hmotnost Země.

 

3. Vzdálenost Slunce k  Zemi je 150 milionů km a fotony tuto vzdálenost překonají rychlostí světla (300.000 km/sec) za 8 minut a 20 sekund.


4. Dnem 22. prosince 2006 v 1 h 21 min. nastává zimní slunovrat, kdy Slunce zastaví své zdánlivé vzdalování od Země a začne se opět vracet k Zemi. Je to obrat od hrozící smrti - k životu.

5. Skutečnou příčinou střídání jara, léta, podzimu a zimy není vzdálenost Země od Slunce, ale neměnný sklon rotační osy Země během pohybu Země kolem Slunce, průměrnou rychlostí asi 30 km/s.


6. Největší vzdálenosti od Slunce dosáhla Země 4. 7. 2006. Nejblíže byla Země Slunci 4. 1. 2006.
Fyzické tělo člověka tvoří jen jeho jednu třetinu. Druhou třetinu tvoří tělo duchovní a třetí tělo duševní. Oddělí-li se člověk - svým ateismem, materialismem a egoismem - od světla moudrosti a tepla lásky, jejichž zdrojem je Ježíš Kristus, hrozí člověku nebezpečí, že i v nadbytku potravy pro fyzické tělo, vyhladoví, udusí se a zmrzne. Proto lze význam Ježíše Krista přirovnat duchovnímu Slunci. 


1. Vzpomínka na poslední zrození Ježíše na planetě Zemi připadla až ve 4. st. na 25. prosinec, na Boží Hod vánoční. Toto datum souvisí se zimním slunovratem astronomického Slunce.


2. V současnosti žije Ježíš Kristus (dále jen J. K.) ve všech svých třech zduchovnělých tělech v kosmických duchovních sférách, odkud nabízí všem, kdo o to stojí, své přátelství a dostatek potravy pro lidská těla duchovní a duševní.


3. Tato potrava nepřichází však, jak je tomu u Slunce, automaticky, člověk se musí o její přijímání přičinit tím, že naváže kontakt a spojení s J. K. například slovy: „Pane, poněvadž začínám poznávat a chápat Tvůj obrovský význam pro existenci a zdravý vývoj můj a celé říše lidské, prosím Tě o Tvoji pomoc, abych mohl začít s poznáváním Tvé osobnosti a Tvého světového názoru.“ Nejpřístupnější knihou o světovém názoru J. K. je Nový zákon a Žalmy. (Česká biblická společnost 1997, ISBN 80-85810-16-6. K dostání v knihkupectvích za 99,- Kč.) Kdo nenaváže trvalé spojení s J. K., nemůže se stát příjemcem jeho podstaty, moudré lásky.


4. Poněvadž moudrá láska tvoří podstatu J. K., lze říct, že dárky rodičů dětem pod stromeček jsou dary Ježíška, zprostředkované láskou rodičů.


5. Přibližování se k osobnosti J. K. je celoživotní úkol, kterým člověk postupně zduchovňuje i své fyzické tělo, bez jehož zduchovnění by nemohl žít v další vývojové etapě říše lidské.


6. Doba vánoční je výborným duchovním impulsem, jak učinit první rozhodující krok k zajištění zdravé výživy svých dvou duchovních těl. Takový krok je současně vstupem na cestu Kristova zákona.


7. Spojování s J. K. není jen děkováním za dar života, prosbou, meditací, modlitbou a hlavně studiem moudré a láskyplné literatury, ale je i každodenním bojem s Antikristem, který se snaží člověka zaměstnat nepodstatnou zábavou a činností a zabránit mu ve zhodnocování svého života na Zemi. Nástroji Antikrista jsou demoralizace, destrukce, šikana a nabídka výhod, spojených s tím, že člověk se stane služebníkem Antikrista v jeho plánech.


8. Zduchovňování fyzického těla předchází očista těla duševního od tmy, kterou je poznamenán, v různém míře, každý člověk. Tato očista je popsána v pohádce o princi, který se rozhodl osvobodit princeznu, vězněnou v temné sluji sedmihlavého draka a dle příslibu krále si ji pak vzít za manželku. Jen v pohádce je však takový boj krátkodobý a násilný. Ve skutečnosti je to boj dlouhodobý a nenásilný, v němž meč ocelový je nahrazen mečem pravdivého slova .


9. Biblické texty o podstatě Vánoc: Světlo vsáto jest spravedlivým. (Žalm 97, 11 Bible kralické) Lepší je nabýt moudrosti než zlata. (Přísloví 16, 16) Král moudrý rozptyluje bezbožné. (Př 20, 26) Proroctví Izajáše o J. K. : Já Hospodin, dám tě za světlo pronárodům, abys otvíral slepé oči a vyváděl z věznic ty, kdo sedí v temnotě. (Iz 42, 6.7 v ekumenickém překladu) Lepší je moudrost než síla. (Kazatel 9, 16) Já (J. K.) jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. (Jan 8, 12) Lásky kdybych neměl, nic nejsem. (1 K 13, 2)


 

JEŽÍŠ, ne CÉSAR,
to je smysl našich dějin a demokracie

V naší demokratické republice opravdová svoboda svědomí, tolerance a uznání dobrého a lepšího musí být nejen kodifikována, nýbrž také praktikována a to ve všech oborech veřejného života. Je to požadavek národní, požadavek daný naším vývojem historickým; Palackého filosofie našich dějin hodnotí České Bratrství jako jejich vrchol: čisté křesťanství, tedy učení Ježíšovo a jeho přikázání lásky, je závětí otce národa a našich dějin - demokracie je politickou formou lidskosti. Ježíš, ne César, opakuji, toť smysl našich dějin a demokracie.


Poslední věty z knihy TGM - Světová revoluce.

 


 

<< ZPĚT <<

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!