85. Tři pojmy, které nejvíce ovlivňují osudy lidí, rodin, států a národů


Úvod

Soupis pojmů, tj. našich představ, obsahují slovníky. Podstatné a přesné znaky představ obsahují jejich definice. Nebezpečnou zbraní tmy je snaha narušit tyto přesné a podstatné znaky, zejména u pojmu demokracie. Toto zamlžení pojmu pak beztrestně umožňuje, aby státní moc nesloužila lidem, ale aby lidé sloužili státní moci. Demokracie a vzájemná důvěra bez morálky neexistují. Pojem je první složkou lidského myšlení. Druhou složkou myšlení je soud, který je vyjádřením vztahu mezi dvěma nebo i více pojmy. Trojici myšlení doplňuje úsudek, který ze dvou daných soudů vyvozuje soud nový. O myšlení, které tvoří nejdůležitější znak říše lidské, je již v buddhistickém Písmu Dhammapadam (cesta Zákona ) napsáno: Všemu, co je, předchází mysl, mysl je základem, mysl je tvůrcem. Kdokoli hovoří či jedná na základě nečistého myšlení, za tím jde utrpení jako kolo za tažným zvířetem. Toto utrpení ovšem nenásleduje ihned poté, co člověk přestoupil Zákon, ale projeví se převážně až později, v pravý čas, nemůže se ztratit. Kdyby nebylo tohoto prodlení, lidé by neměli svobodu volby mezi světlem a tmou. Proto lze nazvat dočasný pobyt lidí na planetě Zemi školou Zákona. Myšlení je podmíněno existencí lidského ducha, o němž se dočteme v Bibli: Lidský duch je světlo od Hospodina. (Přísloví 20, 27)

Vývoj říše lidské probíhá v časových úsecích předem daných našimi Rodiči, Otcem a Matkou vesmíru a přírody i života v nich. V nejpřístupnější duchovní knize, tj. v Bibli, se hned na počátku píše o sedmi dnech Božího tvoření, které však nejsou dny našeho týdne, ale jsou dny kosmickými.

Čtvrtý kosmický den, který tvoří dnešní sluneční soustava, se dále dělí na sedm časových úseků, které nazýváme epochami. Tak třetí epochou byla epocha lemurská, čtvrtou epocha atlantská a pátou je současná epocha árijská. I tato epocha se dále dělí na 7 kultur. Ve čtvrté, řecko-latinské kultuře žil Ježíš Kristus. Následovala pátá kultura, anglo-sasko-germánská, která dosáhla vrcholu svého vývoje koncem 1. světové války v roce 1918. Současně se zrodila šestá kultura filadelfická, jejíž kolébkou se stalo nově vzniklé Československo. Sedmá kultura epochy árijské má název kultura Vlažných. Dělení epochy árijské na sedm kultur je popsáno ve 2. a 3. kapitole Zjevení, poslední knize Nového zákona.

O kultuře filadelfické se píše ve Zjevení v listu do Filadelfie. (Zj 3, 7-13) Slovo filadelfický znamená bratra milující. Z uvedeného textu lze usoudit, že v této kultuře dojde k dalšímu velkému vyrovnání karmické zátěže lidstva. To pak umožní nový život říše lidské v souladu s normami přírodního morálního Zákona, které jsou i normami řádné demokracie i lidské svobody. Jen takový vývoj může výchovou a sebevýchovou zajistit opravdový duchovní mír, vzájemnou úctu a důvěru ve vztazích mezi lidmi, státy a národy - bez válek, egoistického násilí, šikany (terorismu), lží a podlostí. Cestou k tomuto předurčenému vývoji jsou v nadpisu zmíněné tři pojmy:
1. nevědomost,
2. vstup (na přímou cestu Zákona),
3. boj (mezi světlem a tmou).


1. Nevědomost

1. Cesta od kojence ke kulturnímu člověku je daleká. (S. Freud)
2. Ačkoliv naše bytosti žijí v dohledu nebes, přece náš duch zůstává uzavřen v jeskyni naší vlastní povahy a zvyků, jež nás zásobují nezměrným množstvím omylů a bezcenných názorů. (F. Bacon)
3. Člověk se během života může změnit tak podstatně, jako kdyby se podruhé narodil. (E. Trioletová)
4. Neznalost je sama o sobě zlem, protože je temnotou. (Komenda Stanislav (1936) ČR - vědec, spisovatel, aforista)
5. Kořenem zla (tmy) je nedostatek poznání. (Konfucius)
6. Když zamkneš dveře před všemi omyly, zůstane za nimi i pravda. (Thákur Rabíndranáth (1861-1941) Indie - filozof, básník)
7. Uzavřel jsem před omylem dveře svojí duše. Pravda řekla: „Jakpak já teď dovnitř dostanu se?“ (Thákur Rabíndranáth (1861-1941) Indie - filozof, básník)
8. Síla našeho přesvědčení není ještě důkazem jeho správnosti. (John Locke)
9. Lidské je mýliti se, pošetilé je v omylu setrvávat. (Cicero)
10. Chyba je věřit všemu, chyba je nevěřit ničemu. (Seneca ml.)
11. Skutečná slepota je strašlivý stav. Ale pro rozvoj každého člověka je ještě horší slepota k faktům a k myšlenkám. (E. Oesch)
12. Člověk, který nemění své postoje, není lidská bytost, ale pomník. (Overland Arnulf (1889-1968) Norsko - básník, prozaik)
13. Pouze hlupáci a mrtvoly nemění svůj názor. (Lowell James Russell (1819-1891) USA - diplomat, básník) 14. Dříve než se může změnit svět, musí se změnit člověk. (Brecht Bertolt vl. jm. Eugen Berthold Friedrich B. (1898-1956) Německo - básník, dramatik)
15. Člověk je takový, jaké jsou jeho myšlenky. (Tomáš Eduard (1908-2002) ČR - filozof)
16. Každý je magnetem toho, nač myslí. (Jiří Solar)
17. Proměňujte se obnovou své mysli. (Apoštol Pavel, Římanům 12, 2)
18. Myšlení, stejně jako hra na housle nebo piáno, vyžaduje denní cvičení. (Chaplin Charles, vl. jm. Charles Spencer Chaplin, (1889-1977) Anglie - filmový herec)
19. Nebudeš-li mít špatných myšlenek, nebude ani špatných skutků. (Konfucius)
20. Literatura ovlivňuje lidi tím způsobem, že mění jejich vědomí. Změníme-li jejich vědomí, změníme je samotné. (Ginsberg Allen (1926-1997), USA - básník)
21. Nedávejte se už svádět k mylným názorům! (1 K 15, 33)
22. Osobností je mi ten, kdo svým duchovním bohatstvím, svým dílem, svým vztahem ke světu znamená přínos v myšlenkovém vývoji lidstva. (Höger Karel (1909-1977) ČR - herec)
23. Člověk bez principů a bez vůle se podobá korábu bez kormidla a bez kompasu. Mění směr při každé proměně větru. (Smiles Samuel (1812-1904), Anglie - lékař, spisovatel)
24. Nezájem, lhostejnost je horší než nevědomost. (TGM)
25. Nerozumní nabývají rozumu neštěstím. (Demokritos)
26. Každý člověk má takovou cenu, jakou cenu má předmět jeho usilování. (M. Aurelius Marcus)
27. Nejvyšším cílem člověka je stát se božím spolupracovníkem. (W. James)
28. Cesta dlouhá tisíc mil začíná prvním krokem. (Lao-C´)
29. Život nemůže být bez cíle - to by byla jen pouhá existence. (G. Eliotová)
30. Nedá se žít jenom z ledniček, politiky, účtování a křížovek. (Antoine de Saint Exupéry) 31. Není pravda, že o všem rozhoduje hospodářství. Rozhodující je morálka. (A. Solženicyn)
32. Rosťte duševně a pomáhejte druhým růst. To je obsah (smysl) celého života. (L. N. Tolstoj)
33. Nežije ten, kdo nežije pro něco nebo pro někoho. (Robert Walser)
34. Nad libovůlí lidí a vlád je mravní Zákon, který zavazuje jak lidi veřejně působící, tak soukromníky, jak národy, tak jednotlivce. Je zločinem tento Zákon porušovat. (Champetier de Ribes, zástupce Francie v Norimberském soudu.)
35. Zločin z největších: Křivit a ohlupovat miliony lidí. (A. Bělohoubek)
36. Ctít schopné a čestné lidi, toť základ vládnutí. (Mo-c´)
37. Charakter je víc než intelekt. (A. Einstein) (Intelekt - schopnost myšlení, rozum)
38. Úsilí je nevyhnutelnou podmínkou mravního zdokonalování se. (L. N. Tolstoj)
39. Mravní život je neustálým snažením. (L. N. Tolstoj)
40. Nemůžeš šťastně žít, aniž bys byl moudrý, čestný a spravedlivý. (Epikuros)
41. Kdo se přidrží Zákona, získá moudrost! (Bible)
42. Množství moudrých je spása světa. (Bible)
43. Mnohdy jsou nejdůležitější věci ty, o nichž toho víme nejméně. (Emil Oesh)
44. Nikdy není pozdě na cestu k dobrým mravům. (L. A. Seneka ml.)


2. Vstup (na přímou cestu Zákona)

1. Jsi zlomek odštěpený od Boha. Máš v sobě část z něho. (Epiktétos z 1. st. n. l. ) (Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. (Matouš 5, 48)
2. Obraťte se ke mně a já se obrátím k vám, praví Hospodin. (Zacharjáš 1, 3)
3. Člověk nepřišel na svět proto, aby jedl a užíval smyslových rozkoší, ale aby se duchovně vyvíjel službou bližnímu a Bohu. (Alma Excelsior)
4. Podstatou lidského vývoje není zvyšování vnějších hodnot, nýbrž zvyšování hodnot vnitřních. (E. Oesch) Vnitřními hodnotami lze rozumět hodnoty duchovně-duševní, tj. stálé zlepšování a zdokonalování lidské psychiky v souladu se Zákonem.
5. Náboženství je upravený plod duchovního poznání získaného zasvěcením. Zasvěcení je přímý vstup do duchovního světa. (Alma Excelsior)
6. Je mnoho náboženství, ale jen jedna mravnost. (J. Ruskin)
7. Jako lešení slouží k postavení budovy, tak tělo naše slouží k vybudování duchovního života. (L. N. Tolstoj)
8. Kristus svou obětí na Golgotě spojil opět nebe se Zemí a umožnil nalézt cestu zpět do duchovního světa každému, kdo přijme jeho impuls. (Alma Excelsior)
9. Spojení s Bohem dává člověku neobyčejnou moc přemáhat zlo. (Alma Excelsior)
10. Egoismus (opak lásky) je silou, která odděluje člověka od duchovního bytí. (Alma Excelsior)
11. Láska je hybnou pákou veškerého duchovního vývoje lidstva. Smyslem života zemského je vývoj lásky. Láskou stoupá člověk k Bohu a stává se člověkem sfér. Člověk znesvětil slovo láska, používaje ho pro označení pudových vztahů lidské animality, která je společná říši lidské i zvířecí. (Alma Excelsior)
12. Já (Ježíš) jsem ta cesta, pravda i život. Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života. (Jan 14, 6; 8, 12)
13. Bůh je Láska. (1 Jan 4, 8) Bůh je světlo. (1 Jan 1, 5)
14. K Bohu se můžeme přibližovat jen skutky dle jeho Zákona. Čím více poznáváme Boha, tím ochotněji plníme jeho Zákon. A čím lépe plníme Zákon, tím blíže poznáváme Boha. (L. N. Tolstoj)
15. Kdo zachovává jeho (Boží) přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm. (1 J 3, 24)
16. Pokrok neznamená to, že je více strojů (aut), ale že lidé jsou mravně lepší. (Dominik Pecka)
17. Každý se musí ve svém životě rozhodnout, komu bude sloužit - těm mocným, nebo těm bezmocným; lži, nebo pravdě; násilí, nebo lásce; zlu, nebo dobru. (Pavel Diviš)
18. Nejlépe polepšíš lidstvo, když polepšíš sebe. (F. Vymazal)
19. I když ti nad hlavou visí meč, ústa ať mluví pravdu. (Uzbecké rčení)
20. Nebuďme nikdy nástrojem násilí! Neomezujme svobodu druhých! Buďme však příkladem dobroty, lásky a spravedlnosti. (Alma Excelsior)
21. Toho, kdo se povznesl nad dobro i zlo, kdo je stejný k příteli jako k nepříteli, kdo Boha zří ve všech věcech, toho Bůh neopouští a ani on nikdy neopouští jeho. (Bhagavadgíta)
22. Ctnost mi umožnila cestu ke hvězdám i k samotným nebešťanům. (Seneca ml.)
23. Nikdy jsem nebyl ateistou, neboť nebylo dne, abych nemyslel na Boha. Jsem rozhodný odpůrce materialistického názoru na svět. Žít mravně je pravé uctívání Boha. Hlavním obsahem všeho úsilí jednotlivců, národů a celého lidstva je pochopit čisté učení Kristovo a podle něho jednat. Nedovedu si představit našeho člověka, který by rostl bez poznání Ježíše a jeho učení. Jít za Ježíšem, to je mi všecko. Ježíš - ne Caesar - opakuji, toť smysl našich dějin a demokracie. (TGM)
24. Nejhorší bludy a zlořády naší doby pramení z úplného odtržení morálky od politiky. (V. Solovjev, 1853 - 1900)
25. Když se ze státu odstraní spravedlnost (a morálka), co jiného je potom stát než společnost na páchání zločinů ve velkém. (Sv. Augustin)
26. Demokracie bez mravnosti neexistuje. A mravnost lze založit jen na víře v Boha. (Prof. dr. ing. Libor Brom)
27. V této zemi se, pravda, změnil režim, nikoliv však bezbožný systém vládnutí. Komunisté lidem lhali, když říkali, že Bůh neexistuje. Současní vládcové sice neříkají - Bůh není; vládnou ovšem, jako by nebyl a nevěděl, že vládnou bezbožně, to znamená špatně. Vládnout bez Boha je hloupé a pyšné, bláznivé a nebezpečné. Dokud si to mocní nejen v této zemi neuvědomí, nic se nezmění. Pardon, změní - nikoliv však k lepšímu. (St. Velický v r. 1994)
28. Reálný socialismus v listopadu 1989 vystřídala reálná amoralita. Pragmatismus vedoucí strany účelově obchází morální hodnoty a ideály, jichž se pouze verbálně dovolává. Tato země a její národ mají za sebou desetiletí nacistického a komunistického totalitního režimu, které pomocí strachu, represe, materiálních výhod a slibů preferovaly mravnost obrácenou naruby a morálku s předponou anti. Můžeme mezi evropské státy vstoupit jako národ ekonomicky dospívající, avšak mravně zaostalý? Proč právo na spravedlnost opět podléhá moci? Nejen pravice - my všichni jsme na křižovatce. Je to křižovatka našeho mravního ducha. Máme možná poslední šanci učinit politiku zdravější, napřímit se a účinně bojovat proti přetvářce, podvodu a lži. Neučiníme-li to teď, pak nejen nezastavíme mravní propad, ale ohrozíme i pomalu a obtížně vznikající právní stát jakožto druhý základní rozměr státu demokratického. Tím zpochybníme i garance ochrany občanských a lidských práv. (JUDr. Milan Hulík - únor 1994) (Naše poznámka: Základní lidská práva jsou současně i základní povinností státní moci vůči občanům. Některé demokracie se špatnou vládou tyto povinnosti obcházejí zneužíváním zákonných výjimek z dodržování základních práv a svobod.)
29. Klíčem k řešení současné situace v ČR je morální obroda obou našich národů. (Walter Komárek v prosinci 1994)
30. Nedá se říci, že se demokracie u nás nevyvíjí. Ona se vyvíjí. Ale opačným směrem. (M. Petrášek v r. 1996)
31. Superkapitál limituje demokracii, snižuje ji na demokracii polovičatou, která si s mnohými základními problémy dneška neví rady. O takové demokracii Popper správně říká: lid ani občan nevládnou. Ale vládnou vlády? Nebo pouze spravují - jako manažeři, šafáři, pověřenci, údržbáři - planetární velkostatek skrytého, anonymního vladaře, který ze zákulisí diktuje lidstvu, jak má žít, respektive živořit v komfortní prázdnotě? (K. Kosík)
32. Naše demokracie musí být stálou reformou, stálou revolucí, ale revolucí hlav a srdcí. Demokracie pravá, založená na lásce a úctě k bližnímu a k bližním všem, je uskutečňováním Božího řádu na Zemi. Demokracie je stálým úsilím o výchovu občanstva vůbec. Má-li demokracie nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale nepřekonávat demokracii. Všecek pokrok vzdělanosti musí sloužit opravě mravů a života. Učenost, doktorské zkoušky a tituly nezaručují slušnost, čestnost ani statečnost. Nevěřím, že se nutná reforma dá provést jen hospodářsky. Zároveň se musí provést reforma mravní, názorová. Odvrátíme-li se od světla ke tmě, od lásky k násilí - pak se vrátíme do svého hrobu, z něhož už nebude žádného zmrtvýchvstání. (T. G. Masaryk)

******

Pokud jste ještě nevstoupili na cestu světla, moudrosti, tj. morálky Zákona, prosíme, zvažte naše argumenty pro takový vstup a učiňte tak co nejdříve. Navážete tak snad první tenoučkou nitku s duchovním světem. Prvním vnějším projevem Vašeho nejdůležitějšího rozhodnutí v životě může být opatření si Bible z r. 1985 (toto vydání obsahuje i tzv. deuterokanonické, tj. druhokanonické texty) pro pravidelné každodenní studium Nového zákona, Žalmů a Přísloví. Každodenní kontakt s duchovním světem nejlépe upevní Vaše rozhodnutí nestát se kořistí tmy. Další zdroje informací pro kultivaci lidské psychiky, posilující již navázaný kontakt s duchovním světem a zesilující kontaktní nitku s duchovním světem v pevné lano, jsou na webových stránkách SPMZ: www.cz-eu.eu (Duchovní program má i Český rozhlas 6, který vysílá na středních vlnách od 18 hod. na stanici Dvojka.)

SPMZ (Občanské Sdružení přátel morálního zákona) se hlásí ke křesťanskému světovému názoru v podání Ježíše a nemá vazbu na žádné náboženství, poněvadž nečerpá své duchovní poznání jen z druhotných náboženských zdrojů, ale přímo z prvotního zdroje nejnovější zasvětitelky Almy Excelsior (1887-1956), která patří celosvětově k nejvyšším zasvěcencům vůbec. Naši dlouholetou snahu směřující proti scestnému vývoji lidí, rodin, národů i států můžete podpořit svým členstvím v SPMZ. Uvítali bychom i Vaše písemné upozornění na další stručné duchovní texty, též z denního tisku, podporující cestu světla Zákona a vhodné ke zveřejnění na našich webových stránkách. Naše adresa: SPMZ, Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce. Telefon 585 386 025. Členské příspěvky pro členy SPMZ nejsou stanoveny a jedinou podmínkou pro členství je Vaše rozhodnutí vstoupit na cestu Zákona pravdy a lásky a na této cestě vytrvat. Seznam námi vydaných brožur naleznete na webových stránkách SPMZ pod č. 25. Písemnou objednávkou si můžete některou z knih objednat na uvedené adrese SPMZ. Dobrovolnou finanční podporu naší činnosti, zaslanou na uvedenou adresu, též uvítáme. Od naší stávající státní moci jakoukoliv podporu neočekáváme. Finančně náročné jsou zejména překlady do cizích jazyků.


3. Boj (mezi světlem a tmou)

1. Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo a miloval Hospodina, svého Boha, poslouchal ho a přimkl se k němu. (5 M 30, 15.19.20)
2. Jen jediným prostředkem je možno zvítězit nad obecným zlem v životě: Mravním zdokonalením vlastního života. (L. N. Tolstoj)
3. Žijte proto jako děti světla. Ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. (Ef 5, 9)
4. Hleď tedy, ať v tobě není tma místo světla. (L 11, 35)
5. K dobrému jsem dobrý, k nedobrému jsem také dobrý; tak prosazuji dobro. (Lao-C´)
6. Láska bližnímu neudělá nic zlého. (Ř 13, 10)
7. Milovat znamená chtít dobro druhého. (J. Doubrava)
8. Moc není pravdou a právem. (TGM)
9. Demokracie patří k nejvíce ceněným, ale k nejneurčitějším z politických termínů moderního světa - píše se ve Slovníku politiky nakladatelství Penguin.
10. Tma trůní ve státě, v němž lotři dlí na výsluní! (S. J. Lec, Český deník - 13. 6. 1994)
11. Egoismus je silou, která odděluje člověka od duchovního bytí. ( Alma Excelsior)
12. Přikázání plň z lásky k Bohu a nikoliv ze strachu před ním. (Talmud)
13. Díky přínosu duchovního poznání Almou Excelsior má český národ naději, aby se vzpamatoval z materialistického omámení a zachránil sebe i jiné. (SPMZ - 1995)
14. Nikdy si v modlitbě nežádej něco přímo pro sebe. (Pythagoras)
15. Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi, obnovte se duchovním smýšlením, oblečte nové lidství stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. (Ef 4, 22-24)
16. Jako lešení slouží k postavení budovy, tak tělo naše slouží k vybudování duchovního života. (L. N. Tolstoj)
17. Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují, dobro a ne zlo. Nespoléhejte na svou chytrost. Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: ‚Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.‘ Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. (Římanům 12, 14.21)
18. Kdykoli se střetnete s protivníkem, přemůžete ho láskou. (Gándhí Mohandás Karamčand zvaný Mahátma -Veleduch (1869-1948), Indie - politik, státník)

******

Kudy probíhá bojová linie mezi lidmi světla odmítajícími násilí a lidmi tmy, kteří spoléhají na svoji informační, technickou a mocenskou převahu při dosahování svých cílů? Odpověď zní: nikoli na bojových frontách ve válkách v nichž se zabíjejí lidé, ale v lidských hlavách, tj. ve schopnosti myšlení, které vytváří zejména světový názor. Ten je nejvyšším řídicím systémem člověka, jemuž podléhá i vývoj sebekontroly, sebevlády a vývoj vůle. Podobná odpověď platí i pro vnitřní boj člověka s jeho vlastní tmou. Ta proniká do podvědomí člověka, který dává přednost životu smyslovému před životem duchovním, zejména živočišným, tj. luciferským sexem bez lásky. Tma proniká do podvědomí člověka například i tichým hněvem občanů nad pomalovanými novými fasádami domů a polámanými zasazenými stromky a nad demoralizačními programy v některých televizních programech. Dlouhodobějším narůstáním tmy v člověku tma pronikne až do vědomí člověka, kterého pak ovládne, a člověk se stane povolným nástrojem, služebníkem tmy, zejména vášně v sobě. Rozvoj tmy v člověku podporuje i nesprávná výživa člověka a požívání drog.

Cíl dobrých dětí svých Rodičů lze znázornit nádobou (fyzickým tělem), která zpočátku obsahuje směs světla i tmy. Postupným a časově velmi dlouhým vývojem děti usilují o správnou reakci na to, co jim život připravil, až nakonec dosáhnou svého cíle a poslední zbytky tmy zmizí a v nádobě už je jen samo světlo.

Cíl špatných dětí Rodičů je opačný než u dobrých dětí: postupně se zbavit zbytků světla ve své nádobě bojem proti nositelům světla, bojem který se řídí zásadou, že k dobrému cíli lze použít i špatných a nezákonných prostředků. Tyto děti tmy se mylně domnívají, že rovina mocenská může mocí ovládnout i jí nadřazenou rovinu ideovou, na jejíž existenci je však rovina mocenská, včetně kauzality, zcela závislá. Děti světla, které již zaplatily své karmické dluhy, si pak ověří správnost názoru: dodržuj řád a řád podrží tebe. Tento názor je popsán v knize o Tao a ctnosti takto: Každá z bytostí nese na svém týle temnotu, ve svém náručí objímá světlo. (Kapitola XLII) Nosorožec nemá, kam by vrazil svůj roh, tygr nemá, kam by zatnul své drápy, zbraň nemá, kam by zapustila své ostří. Proč je tomu tak? Protože pro něho (přesněji v člověku, který správně řídí svůj život) neexistuje oblast smrti. (Tj. oblast tmy.) (Kapitola L)

Problém vztahu roviny ideové a mocenské, která nebere v úvahu plynutí času, tj. delší minulost a budoucnost, ale jen současnost, popisuje výstižně ve své knize Světová revoluce TGM: Problém války a revoluce zajímal mě dávno a dávno; vždyť je to hlavní problém mravní - humanita mně nebyla slovem. A je to problém český; otázka Žižka či Komenský byla Kollárem a Palackým rozřešena ve smyslu Komenského. V naší době na problém obecně upozornil Tolstoj. Byl jsem u Tolstého několikrát. Nedovedl jsem s učením o neodpírání zlu souhlasit; držel jsem proti němu, že se zlu musí protivit každý stále a ve všem, a postavil jsem proti Tolstému jako pravý humanitní cíl: být stále na stráži, překonat staré ideály násilí a ideály rekovnictví a mučednictví, energicky a s láskou se oddat práci, práci drobné, pracovat a žít! V nejkrajnějším případě odpírat násilí a útoku i železem - bránit sebe i jiných proti násilnosti.
Tolstoj neuznával psychologický a tudíž ani mravní rozdíl obrany a násilí útočného. Nesprávně; motiv je tu i tam různý a motiv rozhoduje o mravnosti; střílí jeden i druhý, ale rozdíl je právě v útoku a obraně. Když dva dělají totéž, není to totéž; mechanický čin je stejný, ale nestejný úmysl, cíl, mravnost. Tolstoj jednou argumentoval arithmeticky: že prý nepadne více lidí, když se napadení útoku nebudou protivit, naopak méně, než když se budou protivit; bojem prý se lidé na obou stranách rozjařují a proto jich padá více; nenarazí-li útočník na odpor, ochabne a přestane zabíjet. Postavme se také na takové stanovisko praktické: musí-li již být zabit jeden, tedy ať je zabit útočník! Proč má být zabit člověk neútočící, nic zlého nepodnikající a ne člověk, který chce zlé a vraždí? (T. G. Masaryk Světová revoluce - Za války a ve válce 1914 - 1918. ORBIS, Praha 1925, strana 75-76)

T. G. Masaryk ve své otázce posuzoval jen okamžitou situaci bez znalosti karmické minulosti neútočícího, nic zlého nepodnikajícího. Na fyzickou obranu před Hitlerem vsadilo Československo, jehož výzbroj nakonec významně posílila výzbroj Hitlerova Německa. A kolik peněz se utopilo ve stavbě betonových bunkrů na hranicích? Příkaz Zákona milovat i své nepřátele napomáhá k tomu, aby člověk za žádných okolností a z jakýchkoli důvodů svým skutkem nezabil člověka a tak se stal dobrovolným nástrojem mocí tmy, byť i v obraně. Pravdu ve sporu obou mužů měl tedy Tolstoj. Náhody jsou jen projevem neznalosti naší minulosti; co se má stát, se stane, a co se nemá stát, se nestane, bez ohledu na vůli lidí. Člověku byla vzata vzpomínka na minulé reinkarnace proto, aby nemohl vyrovnávat zlo na svých bývalých nepřátelích. (Alma Excelsior) Boj spravedlivého proti zlu-tmě a nespravedlnosti je žádoucí, avšak s dodržováním norem Zákona, nikoli jejich překračováním.

Citát č. 15 v této 3. kapitole slovy ‚odložte dřívější způsob života a oblečte nové lidství‘ navozuje představu, že výměnu tmy v nás lze udělat jednorázově, jako se jednorázově provede povel čelem vzad! Opak je pravdou. Výměna a rozvíjení světla v nás je dlouhodobým bojem. Vstup člověka na cestu světla Zákona je jen prvním krokem na této cestě, která pokračuje i v dalších reinkarnacích lidí. Zrušení reinkarnace v učení některých křesťanských církvích lze považovat za nejdůležitější úspěch boje tmy proti učení Ježíše Krista. Zdrojem individuality a originality člověka není jeho fyzické tělo, ale jeho lidský duch. Hmota nevytváří život, třebaže život ke svým projevům používá hmoty. Z toho vyplývá, že smrt zbavuje jen hmoty, ale ne života samotného, ne ducha, který hmotu oživuje. (B. Jerie)
Na počátku byli jsme semenem stromu věčnosti. Zasazeni do půdy časnosti máme zde růst tak dlouho, až vyvineme sílu celého stromu věčnosti. Až sémě se stane stromem života věčného, pomine časnost. (Alma Excelsior) S růstem stromu se umenšuje, mizí i tma, která je naším karmickým učitelem Zákona.

Světlo napojené na svůj Boží zdroj je věčné, tma je dočasná, předurčená k zániku. Prosíme, vstupte na cestu světla Zákona, pokud se již na této cestě nenacházíte.


4. Náboženský terorismus porušuje univerzálně platný boží Zákon „nezabiješ“

1. Albigenští, tj. lidé z Albi, což je město v jižní Francii, je název pro albigenské hnutí, které se rozšířilo ve XII. a XIII. století v jižní Francii. Křižácká válka proti albigenským začala v létě r. 1209 a s několika přestávkami trvala celých patnáct let. Albigenští vyznávali křesťanství doplněné parsismem, tj. naukou Zoroastra (Zarathustry), který žil asi v 6. st. př. Kr. a stal se náboženským reformátorem starých Peršanů. Jeho posvátné knihy zvané Avesta a jeho učení zvané parsismus nebo zoroastrism, zachovali dodnes jeho vyznavači žijící na březích Přední (východní) Indie, ctitelé ohně, který je symbolem posvátného Slunce. Parsismus vyznával existenci boha dobra a světla - Ahura Mazdu (Ormuzd) a boha zla a tmy, Ahrimana. Každý z nich vládne své říši. Obě říše jsou od sebe odděleny společným bojištěm, tj. lidským světem na Zemi. Po vítězství světla vstanou lidé z mrtvých. Ve 3. století bylo učení albigenských ovlivněno učením manichejců, kteří uznávali existenci reinkarnace a determinismus (z latinského slova determinare, tj.vymezovat, určovat; všechny jevy na světě jsou podmíněny kauzalitou, to znamená, že jim předchází nějaká příčina či příčiny).
V době po albigenské křižácké válce nenajdeš už ani stopy po někdejších disputacích. Tatam je pro valdenské sebemenší možnost otevřeného rozhovoru s církevními představiteli. Křižácký duch zvítězil na celé čáře. Kdo se nechce obrátit, buď zničen. Církev už není především obecenstvím věřících, nýbrž církví kněžstva, kněžskou vládou. (Str. 60 v knize Amedeo Molnára - Valdenští. Kalich 1991) (Valdenští byli příslušníci lidového náboženského hnutí, jehož zakladatelem byl v r. 1170 lyonský kupec Petr Valden. Snažili se o nápravu pokleslého křesťanského života. Jejich činnost byla zakázána v r. 1247.)

2. Šest křižáckých vojenských výprav proti mohamedánům bylo uskutečněno západoevropskými národy v době od konce XI. do konce XIII. století s cílem osvobodit Palestinu od vlády muslimů, tj. vyznavačů islámu. V roce 1099 byl dobyt Jeruzalém a vytvořeno jeruzalémské království. Poslední křesťanská država v Sýrii (Akka) byla dobyta mohamedány v r. 1921.

3. Hugenoti, název přívrženců kalvinismu ve Francii, kteří se stali cílem katolického terorismu, známým pod názvem Bartolomějská noc z 23. na 24. srpna r. 1572. Z návodu Kateřiny Medicejské byli povražděni všichni hugenoti v Paříži. Následovaly války hugenotské, které skončily Nantéským ediktem r. 1598, který poskytl hugenotům náboženskou svobodu. Po smrti Jindřich IV. začala válka s hugenoty znovu. Ludvík XIV. Nantéský edikt v r. 1685 zrušil. Teprve kodex Napoleonův poskytl hugenotům občanskou rovnoprávnost s katolíky. Od roku 1830 získali hugenoti úplnou náboženskou svobodu.

4. Inkvizice byl církevní soud pro potírání herese, tj. kacířství, bludařství a odpadlíků od víry. Odsouzení byli pak předáváni světské moci k provedení rozsudku. Od r. 1233 byla inkvizice převedena pod pravomoc dominikánského řádu nezávislému na biskupech. V Čechách byla inkvizice zřízena r. 1318 biskupem Janem z Dražic. Inkvizice byla zrušena až r. 1852. Trestem pro kacíře bylo upálení zaživa nebo zazdění zaživa a propadnutí jmění odsouzených. Například ve Španělsku bylo v letech 1481 - 1808 upáleno 31.912 lidí a 291.453 bylo potrestáno zazděním.

5. Husitská revoluceZa největší hřích je muslimy považováno přidružování kohokoliv k jedinosti Boží (širk).Tohoto „hříchu“ se dopouští křesťanské učení o sv. Trojici a všichni křesťané na světě. Nikoli náhodou obsahuje sám Korán řešení této stále aktuálnější a nebezpečnější disproporce. Toto řešení naznačuje verš 38 súry 13 HROM: Každé (vývojové) období má své Písmo vlastní. a verše 21 súry 48 ÚSPĚCH: Bůh vám přislíbil i jinou (stezku přímou), nad níž dosud nemáte moc, zatímco ji Bůh již objal ve svém vědění.“ Tuto jinou stezku přímou zprostředkoval Bůh prostřednictvím Almy Excelsior (1887 - 1956) jako ideový, nadnáboženský základ pro filadelfickou kulturu, jejíž kolébkou se stalo nové Československo. Nové duchovní poznání Almy Excelsior může významně napomoci přijmout normy Zákona platné pro křesťanství i pro islám. Vždyť čím výše se lidé přibližují k Bohu, tím více se přibližují navzájem i k sobě, tím více mají v sobě světla. Možnost vzájemně se označit za kacíře a použít k odstranění kacířů teror, to by bylo ve zjevném rozporu s vůlí Boží, projevenou v normě Zákona moudrosti a lásky: nezabiješ. Světlo v člověku nedovoluje ublížit nepřátelům, natož jinověrcům, kteří rovněž usilují o rozvoj stejného světla. .

Štěpánov u Olomouce
SPMZ - 02/2011<< ZPĚT

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!