104. TAJEMSTVÍ SVOBODY

Lidskou svobodu podmiňuje příčetnost člověka
Vlastní světový názor je nejvyšším řídicím systémem člověka
Lidská moc je schopnost realizovat cíle svého světového názoru
Člověk se má naplňovat světlem, nikoli tmou


1. Lidskou svobodu podmiňuje příčetnost člověka

Hlavní a nejdůležitější podmínkou svobody volby člověka je jeho zdravá příčetnost, kterou na fyzické úrovni umožňuje centrální nervová soustava. S příčetností souvisí trestněprávní pojmy plnoletosti a trestní odpovědnosti, trestný čin úmyslný nebo z nedbalosti. Souvisí s ní i lidská inteligence. Vrozené poruchy příčetnosti a jejího vývoje se nazývají mongolismus. Mongolismus se týká duševního i tělesného vývoje. Tyto poruchy nejsou projevem slepé náhody, ale souvisí s minulými životy lidí, kteří svým myšlením, cítěním a jednáním hrubě překročili či dlouhodobě překračovali přírodní morální Zákon, dále jen Zákon, jemuž odedávna podléhá lidská psychika, tj. lidské myšlení (duch) a lidský cit (duše). Vrozené poruchy nejsou jen spravedlivou odplatou za hrubé porušení Zákona, ale jsou i darem Přírody, jak se zbavit zátěže záporných hodnot na svém vývojovém účtě. Dočasné poruchy příčetnosti známe jako projev opilosti nebo drog, případně i jako následek úrazu.
Příčetnost člověka zajišťuje centrální nervová soustava, k níž patří zejména mozek a mícha, dlouhá asi půl metru. Lidský mozek je považován za nejsložitější hrubohmotnou strukturu vesmíru. Mozek není vybaven schopností pociťovat bolest. Ve fyzickém mozku se nalézá asi 100 miliard neuronů, které se vzájemně propojují a vytvářejí tak spoje, které umožňují elektrickou aktivitu mozku. Neuron je název pro nervovou buňku. Tloušťka šedé kůry mozkové kolísá od 1,5 mm do 3 mm a podobá se povrchu vlašského ořechu.
Lidská příčetnost dává člověku logickou myšlenkovou schopnost volby mezi různými možnostmi a hodnotami, které mají své hierarchické uspořádání. Znalost této hierarchie je důležitá pro zdravý vývoj člověka k cílům předurčeným Přírodou pro jednotlivé vývojové etapy říše lidské, která existuje od doby vzniku sluneční mlhoviny. Nadřazování hodnot nižších hodnotám objektivně vyšším patří k nejčastějším omylům lidské psychiky a překáží tomu, aby lidé vstoupili na cestu Zákona a světla, která jediná může správně zhodnocovat úžasný dar života a svobody volby. Člověk posedlý sexem se v zásadě neliší od člověka propadlého drogám. Oba přestali ovládat svůj rozum a vůli. (Napoleon Hill) Správná volba člověka zhodnocuje jeho život na Zemi, nesprávná volba člověka jeho život znehodnocuje, aniž si je toho vědom. Na cestě Zákona je třeba se naučit rozlišovat dobro a zlo, lásku a egoismus, dočasné od trvalého (věčného), skutečné od zdánlivého (klamného). Svoboda volby umožňuje člověku, aby se nedal zlákat dočasnými a pro správný vývoj člověka bezcennými výhodami. Jedině znalost Pravdy o cestě Zákona, tj. světla, demokracie a opravdové svobody, umožňuje lidem, aby se vyhnuli budoucímu špatnému osudu, poruchám zdraví, špatné imunitě, obezitě, předčasným úmrtím, zákonitým haváriím ekonomickým a finančním, totalitě, vojenským i přírodním katastrofám.


2. Vlastní světový názor je nejvyšším řídicím systémem člověka

Vlastní světový názor se buduje současně s dospíváním. Člověk nejčastěji přebírá názory rodičů, které pak může měnit vlivem školy, kamarádů, vlastních životních zkušeností a zejména vlivem svých minulých, tj. vrozených vloh, získaných v minulých životech na Zemi. Světovým názorem, tj. ideologií, lze rozumět názory na to, co je vesmír a jaký smysl má lidský život. Pilířem každého světového názoru je jeho etika, která má uznávat existenci morálního Zákona, z něhož je odvozeno Desatero i tzv. všelidské mravní normy. Existenci Zákona potvrzuje Bible v 1 Jan 3, 4: „Každý, kdo se dopouští hříchu, jedná i proti zákonu Božímu, neboť hřích je porušení zákona.“ Pozvolná, plíživá a zákeřná demoralizace tohoto pilíře překáží vstupu lidí na cestu Zákona tím, že zvyšuje přísun tmy do člověka, nejprve jen do jeho podvědomí, později i do jeho vědomí a člověk se stane nástrojem tmy, která donutí člověka sloužit zlu a někdy i zavraždit jiné i sebe. Současný mafiánský terorismus ve světě, individuální, skupinový a skrytě i státní, je příkladem, že vnější represe jen silné ruky není schopna nahradit výchovnou prevenci ke zdravé demokracii a vývoji nových demokratů, v rodinách, ve školách i státech. Trvalý vstup na cestu Zákona nelze nadekretovat a vynucovat násilím. Násilí nepodporuje zvyšování světla v člověku, což je hlavním smyslem lidské existence ve fyzickém těle na Zemi. Impuls ke správnému světovému názoru musí vzejít z dobrovolné vůle člověka na základě vlastního vývoje. Nestačí však jen nabídka správných informací, tu zpravidla úspěšně blokuje tma v člověku, kterou může narušit jen nějaká osudová událost. Jen zdravý světový názor pomáhá člověku, aby z vlastní vůle postupně vyměňoval tmu ve svém nitru za světlo, tj. za nesobeckou lásku, která teprve činí život smysluplným. Zákeřný názor ideologie tmy láká lidi k přijetí a posílení tmy v lidech slovy: Konejme i zlo, aby už mohlo být jen dobro. Dočasné výhody, které lidem na cestě tmy přináší jejich kolaborace s tmou, jsou vzhledem k budoucím ztrátám nicotné: „Co je platno člověku, kdyby celý svět získal, ale své duši uškodil?" (Mt 16,26) „Čistých cílů nelze dosahovat nečistými prostředky." (A. Camus)
Pro mnohé je pojem svobody nejasný. Výstižný je názor T. G. Masaryka, že „svoboda není prázdný rám, do něhož si každý vloží, co chce". Tam se totiž odedávna z vůle Zákonodárce všech přírodních zákonů nachází přírodní morální Zákon, jemuž podléhá každá lidská moc na Zemi. Správně se proto český filozof Emanuel Rádl ptá: „Jak se znovu vrátíme k přesvědčení, že morální řád je svrchovaným pánem světa?" Opravdová, tj. kladná svoboda se snaží respektovat normy Zákona, záporná svoboda normy Zákona popírá nebo je ignoruje a utajuje a překáží jejich poznání. To, co platí pro svobodu, platí i pro demokracii, takže lze říci, že svoboda i demokracie mají stejný význam a stejnou podstatu. Jsou to synonyma. „Svoboda je cílem a podstatou demokracie." (T. G. Masaryk)
Jen probuzený lidský duch, který je světlo od Hospodina (Přísloví 20, 27), může zbavit lidskou duši tmy a pomoci jí ke kladné životodárné svobodě vstupem na cestu Zákona. Tento hlavní úkol lidí na planetě Zemi se promítl i do pohádky o princi (lidském duchu), který přemohl sedmihlavého draka, tj. sedm překážek světla, které vládnou lidské duši, tj. princezně. Jsou to na prvém místě pýcha, dále hněv - neumíš-ĺi ovládnout hněv, ovládne on tebe (Seneca), lakota, necudnost často spojená se zneužíváním sexu, což může být hlavní příčinou cukrovky. Pátou hlavou draka je nestřídmost, šestou lež a přetvářka - „Pravda žije z Boha a Bůh v ní." (Alma Excelsior) „Mějte podíl na práci pro pravdu." (3 J 8). Sedmou hlavou draka je lenost, kterou nutno rozlišovat od nutného odpočinku. Vlastní světový názor je zdrojem životního stylu.


3. Lidská moc je schopnost realizovat cíle svého světového názoru

Hlavním cílem našich prapředků bylo uhájení existence. K tomu jim posloužila prvotní výbava i dnešních lidí - svalová síla a moc. Jaký je rozdíl mezi mocí a silou? Velký. Síly jsou „slepé" a poslouchají každého, kdo je ovládá. Moc naopak je inteligentní, má vlastní světový názor, podmíněný existencí druhé signální soustavy. Díky této moci ovládl člověk již i síly přírody (její zdroje energie) a částečně i síly vesmíru (jadernou energii). Velikost a důležitost rozdílu mezi silou a mocí nám ozřejmí otázka: Mohly slepé síly třeba celého vesmíru dát člověku něco, co samy nemají a neznají, tj. inteligenci a schopnost myšlení a řeči? Ke správné odpovědi lze dospět logickým myšlením. Správnou odpověď lze nalézt i v Bibli: „Bůh má obrovskou sílu a úžasnou moc." (Izajáš 40, 26) „Bůh dává moc a sílu lidu svému." (Žalm 68, 36.) „Uznejte Boží moc!" (Žalm 68, 35) Kladná, tj. moudrá svoboda neusiluje o podmanění co největšího počtu lidí, ale usiluje o co nejkvalitnější výchovu, která zlepšuje a zpevňuje charaktery, tj. povahy lidí. „Vládne-li moudrý, zpevňuje páteře lidí." (Lao C‘) Nemoudří vládci, kteří popírají existenci Nejvyšší a Nejmocnější Inteligence a její vůli a moc projevenou v Zákoně, nakonec vždy směřují k totalitě zjevné či skryté. V opravdové demokracii platí argument, ne chytráctví a pěst. (T. G. Masaryk) Nejnebezpečnější pro zdravý vývoj společnosti, její lidská práva a pro moc demokratů je propojení amorality organizovaného zločinu s amoralitou politickou.
Situace, v nichž moudřejší, kteří znají a respektují hierarchii hodnot jsou podřízeni lidem ovládanými tmou, která již pronikla z jejich podvědomí do jejich vědomé mysli, lidová moudrost nazývá vládou kozla v zahrádce. Taková vláda může postupně znehodnotit všechny demokratické instituce a učinit z nich poslušné nástroje totality, je-li to dočasně součástí osudové spravedlnosti Přírody, tj. spravedlnosti (odplaty) Boží. Karl Friedrich von Schlegel (1767-1845) viděl v Evropě dějiště historického zápasu dobra a zla (světla a tmy), na němž bude rozhodnuto o osudu lidstva a v němž důležitou roli má kolébka filadelfícké kultury, jejíž představitelkou je Alma Excelsior (1887-1956) a její objektivní duchovní literární dílo napsané v rodné češtině.


4. Člověk se má naplňovat světlem, nikoli tmou

O výměně tmy za světlo se dočteme v Bibli: „Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi, obnovte se duchovním smýšlením, oblečte nové lidství stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy." (Ef 4, 22-24) „Pokud trvá život, stále mu má přibývat více a více světla (neupadne-li někdo v úplnou tupost) až do své smrti. Nikdy nebuď netečný a nečinný. Žít a nevědět, proč žiješ, znamená žít tak, jako žije moucha nebo kopřiva." (J. A. Komenský) „Nuda je čekáním na smrt." (Hebel Johann 1760-1826) „Věčná zahálka by měla být zahrnuta mezi muka pekelná, ale místo toho se jí vyhradilo místo mezi rajskými slastmi." (L. N. Tolstoj) „Je třeba modernizovat myšlení, nikoli zbraně." (J. Johanes) „Proměňujte se obnovou své mysli!" (Římanům 12, 2) Jen kladná, aktivní svoboda lidí omezuje nadvládu tmy nad lidmi. „Člověk je svoboden pouze tehdy, když žije v pravdě." (L. N. Tolstoj) „Já (Ježíš) jsem cesta, pravda i život." (Jan 14, 6) „Spojení s Bohem dává člověku neobyčejnou moc přemáhat zlo." (Alma Excelsior) „Slova moudrosti dají život těm, kteří je nalézají, a zdraví celému jejich tělu." (Přísloví 4, 20.22) „Bůh totiž člověku, který je mu milý, dává moudrost a poznání i radost. Hříšníka však nechá lopotit se, shánět a hromadit věci." (Kazatel 2, 26) „Nerozumní nabývají rozumu neštěstím." (Démokritos) „Proč nechcete uznat, že vesmír je uvědomělá inteligence, když uvědomělá inteligence se rodí z něho? (Cicero) „Musíme jít cestou duchovní i mravní obrody společnosti. To nejobtížnější v přestavbě je přestavba myšlení." (M. Gorbačov). Musí nastat nová renesance, mnohem větší než byla ta, z níž jsme ve středověku vykročili: velká renesance, za které lidstvo objeví, že etické je nejvyšší pravdou a nejvyšší účelností, a tím se osvobodí od chatrného obrazu skutečnosti, ve které se plahočí." (Albert Schweitzer) Tato renesance souvisí s fíladelfickou kulturou, o níž se píše ve Zjevení 3, 7-13. Existence nositelů tmy, tj. zla, je zcela závislá na vůli Boží, která umožňuje jejich dočasné působení jen v rámci Zákona. Totalitní vládci v dějinách říše lidské nebyli tedy projevem náhody a nežili proti vůli Boží, tj. NNI. V podmínkách přestavby společnosti jsou a budou odpovědnost, mravnost a morální kvality lidí nejdůležitějším hybným faktorem a zárukou šťastného života vůbec. (Prof. MUDr. Jana Synková, Dr.Sc.) Je třeba osvobozovat se od nedodržování Zákona, nikoli osvobozovat se od Zákona.(11/2011)

<< ZPĚT <<

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!