129. Spisovatel Karel Čapek, odpůrce stranictví


Své názory na stranictví vyjádřil Karel Čapek ve své knížce Místo pro Jonathana. (Symposium, Praha 1970) Jonathan je lidová přezdívka pro typického amerického občana. Z této knížky uvádíme tyto stručné informace.
Politikové přestávají plnit politickou funkci vůdcovství duchovního; a pokud kultura znamená i duchovní svobodu, ztrácejí i tuto a stávají se tělem i duší lidmi jedné partaje, jedné myšlenky a jedné tabulky hodnot; zkrátka podléhají hrozné profesionální deformaci a  deformovaná, jednostranná, životně úzká je nutně i  jejich politika.
Jakou zbraní se máme bránit my, kteří jsme jednotlivci, proti vám, kteří jste strany? Co vám je po nás? Nejste mandatáři naši, nýbrž mandatáři stran; neptáte se nás, nýbrž výkonných výborů stran; nejste odpovědni nám. Parlament není tribunou naší, nýbrž zbytečným a nedůstojným předstíráním veřejné kontroly nad politickým handlem. Nemluvíte za nás; jen se o nás dohadujete. Ponižuje nás, že volíme poslance, kteří nejsou našimi poslanci; že svěřujeme všechnu moc parlamentu, jenž není již parlamentem; že naším jménem jsou dělány zákony a reformy, jež nejsou dobrými zákony a reformami. Není to náhoda, že každý násilný režim se obrací v prvé řadě proti svobodné inteligenci, že zuřivě potlačuje tu vnitřní světovost, ten boží dar univerzality, že násilně omezuje či usměrňuje ducha: jednomu národu, jednomu sobectví budeš sloužit, nebo tě vykopneme botou okovanou. A není to náhoda, že tomu ujařmení, nebo zkurvení ducha pomáhají s velikou ideovou horlivostí právě intelektuálové. Jak se zdá, v dnešním stavu světa má být inteligenci vyhrazena trojí cesta: spoluviny, zbabělosti nebo mučednictví.
Myšlení je boj o pravdu. Zrušte hierarchickou převahu ducha a připravíte návrat divochů. Sestup inteligence je cesta k zbarbarizování všech. Kultura nebude nástrojem žádné duchovní jednostrannosti. To, co platí jenom pro jednu stranu, jednu víru, jeden národ, není ta pravda, která je věčným cílem lidského ducha. Celá pravda je v tom věčném usilování o pravdu. Táži se, co se nám zdá žádoucí: aby se lidé v tomto slzavém údolí spíš pokoušeli shodnout se, nebo aby se čím dál tím bujněji mlátili po hlavách? Opakuji do omrzení, že poslání intelektu je především jít za poznáním, za pravdou obecně platnou. To, co zásadně a zarytě stojí proti demokracii, je démonokracie. Demokracie je racionální metoda lásky k lidem. Je třeba, aby ti, kteří bývají nazýváni elitou, opustili věže ze slonoviny, kam se uzavřeli, a započali s výchovou současníků, tj. s výchovou veřejného mínění. 

***

„A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho velké moci. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám  a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.“ (Efezským 6:10.12)

                „Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. (List Jakubův 4:7)

 

 

Děkujeme za finanční podporu na náš účet č. 257346517/0300, název účtu: SP MZ

SPMZ, Fr. Venzara, 8. 4. 2013
<< ZPĚT

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!