69. Sliby v ČR a komisaře EK v EU


Ústava ČR č. 1/93 Sb. Čl. 23 (3)
Slib poslance a senátora zní: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“.

Ústava ČR č. 1/93 Sb. Čl. 59
(1) Prezident republiky složí slib do rukou předsedy Poslanecké sněmovny na společné schůzi obou komor.
(2) Slib prezidenta republiky zní: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“.

Ústava ČR č. 1/93 Sb. Čl. 69
(1) Člen vlády skládá slib do rukou prezidenta republiky.
(2) Slib člena vlády zní: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony a uvádět je v život. Slibuji na svou čest, že budu zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužiji svého postavení.“.

Ústava ČR č. 1/93 Sb. Čl. 85
(2) Slib soudce Ústavního soudu zní: „Slibuji na svou čest a svědomí, že budu chránit neporušitelnost přirozených práv člověka a práv občana, řídit se ústavními zákony a rozhodovat podle svého nejlepšího přesvědčení nezávisle a nestranně.“.

Zákon č. 283 Sb. o státním zastupitelství, ust. § 18
(3) Slib státního zástupce zní: „Slibuji věrnost České republice, při výkonu služby budu dodržovat Ústavu, zákony, ostatní předpisy a v souladu nimi budu svoje povinnosti plnit nestranně a budu zachovávat mlčenlivost ve věcech služebního tajemství.“

Slib komisařů v Evropské komisi EU
Zavazuji se, že
- budu respektovat smlouvy a Listinu základních práv a svobod Evropské unie, a to ve všech svých pracovních povinnostech,
- budu naprosto nezávislý ve vykonávání všech mých povinností a jednat v obecném zájmu unie,
- ve vykonávání těchto povinností nebudu přijímat pokyny žádné vlády, instituce, kanceláře či jednotky,
- se zdržím jakékoliv akce, která se neslučuje s mými pracovními povinnostmi.

Také se zavazuji, že se nenechám ovlivnit členem EK, že budu v rámci mého působení po dobu a po skončení úvazku respektovat povinnosti spojené s mou prací a obzvláště pak povinnost zachovat integritu a diskreci po skončení mého úvazku.

6/2010
<< ZPĚT <<

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!