59. Simplicius Simplicisismus


Simplicius Simplicisismus je latinský název knížky (Prosťáček Nejprostší) a současně je to i jméno hlavní postavy románu. Autorem této knihy z doby třicetileté války (1618-1648) je Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen (1621-1876). Uvádíme ukázky z publikace vydané v roce 1959 Naším vojskem, z kapitoly XXIV.

Bůh s tebou, světe! Neboť v tvém domě jsou podporováni velcí páni a milci; nehodní jsou vyhledáváni; zrádci se ocítají na výsluní,věrní jsou odstrkováni do ústraní; darebáci si žijí svobodně, nevinní jsou však odsuzováni; moudří a znalci jsou posílání na dovolenou a neschopným se dostává velkého uplatnění; úskočným se věří, upřímní jsou v podezření; každý si dělá, co chce a žádný, co by měl.

Sbohem, světe! Neboť v tobě nikdo není jmenován svým pravým jménem; drzému se říká smělý, váhavému opatrný, prudkému horlivý a nedbalému pokojný. Marnotratník je nazýván skvělým a lakomec samotářským; lstivý žvanil a kecal je nazýván výmluvným a tichý člověk bláznem nebo fantastou; cizoložník a prznitel panen je nazýván záletníkem, oplzlý chlap dvorným mužem, mstivec horlivcem a člověk jemnocitný pomatencem, takže nám prodáváš neřád za zboží dobré a zboží dobré za neřád!

Sbohem, světe! Neboť každého svádíš: ctižádostivci slibuješ slávu, nespokojenci změnu, šplhavci knížecí přízeň, lenochu úřady, lakomci poklady, obžerům a chlípníkům radosti a rozkoše, nepřátelům pomstu, zlodějům tajemství, mladým dlouhý život a oblíbencům stálou knížecí náklonnost.

Sbohem, světe! Neboť v tvém paláci není příbytku ani pro pravdu, ani pro věrnost. Kdo s tebou mluví, bude oklamán, kdo ti důvěřuje, bude ošálen, kdo tě následuje, bude sveden, kdo se tě bojí, pochodí nejhůře, kdo tě miluje, zle bude odměněn, a kdo nejvíce na tebe spoléhá, největší škodu utrpí. (…) … ty klameš, uhýbáš, všecko zhanobíš, zneuctíš, pošpiníš, pohltíš a každého zapřeš; všichni pláčí, vzdychají, bědují, lamentují, usiluješ zničit druhé a všichni vezmou svůj konec. U tebe nelze spatřit a naučit se ničemu než vzájemně se nenávidět až k smrti, mluvit až do lži, milovat až k zoufalství, jednat až ke krádeži, prosit až k ošálení a hřešit až do smrti.

Bůh tě chraň, světe! Neboť jsem již sytý tvých řečí. Život, který nám skýtáš, je ubohé putování, nejisté, tvrdé, pomíjivé a nízké živobytí, plné nuzování a omylů, které by se spíš smrtí nazývat mělo a ne bytím, během něhož chvíli co chvíli umíráme různými způsoby na spoustu chorob, zaviněných tou nejistotou. Nejen že nemáš dost na té trpkosti zániku, jíž jsi plný, a která tě prosycuje, ale nadto ještě klameš svým lichocením, sváděním a ošidnými sliby; ze zlatého kalichu, jejž držíš v ruce, dáváš nám pít hořkost a faleš a činíš nás slepými, hluchými, ztřeštěnými, opilými a nerozvážnými. Ach, jak je dobře těm, kteří odmítají zajít takovou lstivou prokletou šalbou. Neboť ty z nás děláš temnou propast a ubohou hlínu, děti Zloby, páchnoucí mrchu, ohyzdnou žumpu, nádobu práchniviny, plnou smetí a ošklivosti; pak, když jsi nás už dost dlouho sužoval i trýznil lichocením, mukami, trápením a týráním, odevzdáš nás vyčerpané do hrobu a duši vystavuješ nejisté naději. Běda však té duši, která ti, světe, sloužila a poslušně tvé rozkoši i nádheře se oddávala, … „Buď proklet, světe, neboť pro tebe jsem zapomněla na Boha i na sebe a následovala tě do všech zpupností, špatností, hříchů a hanebností pro všechny dny svého života.“

SPMZ - 27. 3. 2010<< ZPĚT

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!