24. SEDM ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ VZOROVÉHO SVĚTOVÉHO NÁZORU DEMOKRACIEMotto:
Pokud nebude slovo demokracie jasně definováno, budeme žít v absolutním zmatku idejí, velmi výhodném pro demagogy a despoty.
(Alexis de Tocqueville, 1805-1859)INFORMACE
dle ust. § 2 odst. 1 zák. č. 37/95 Sb. o neperiodických publikacích
Název díla: SEDM ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ VZOROVÉHO SVĚTOVÉHO NÁZORU DEMOKRACIE
Autor: František VENZARA
Vydavatel: SPMZ - Světlo pravdy morálního zákona
Nádražní 28
783 13 Štěpánov u Olomouce
Vydání: První, červenec 2007
Výroba: Výrobu zajistilo SPMZ

ISBN 978-80-86519-18-0
ÚVOD

Politické strany v České republice mají, v souladu s článkem 5 Ústavy ČR (Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů.) respektovat demokratické základní principy, které však Ústava ČR jmenovitě neuvádí. Ústava ČR neuvádí ani prioritu demokracie, která by měla být společná a závazná pro všechny demokratické politické strany i pro všechny demokraty na Zemi. Tuto prioritu lze spatřovat v ochraně demokracie před falešnou svobodou občanů, organizací i médií a rozvíjení demokracie ve státě prostřednictvím demokratické výchovy, která předpokládá znalost světového názoru demokracie, který je, jako každý světový názor, nejvyšším řídicím systémem nositele každé lidské moci, člověka i organizace. Obsah světového názoru opravdové, tj. ideální, též čisté demokracie má být v souladu s přírodním morálním zákonem (dále jen Zákonem), který je jen jeden. Proto světový názor opravdové demokracie je také jen jeden a je nadřazen všem politickým stranám, jejichž představa o světovém názoru čisté demokracie je odchylná, jiná. Zákon představuje přirozené právo, v němž je Ústava ČR zakotvena. Posuzovat kvalitu demokracie jednotlivých politických stran jen dle jejich programu nelze. Pud sebezáchovy demokracie říká, že o podstatných věcech demokracie a její prioritě výše uvedené by neměli rozhodovat nedemokraté a nedemokratické strany nejen v Parlamentu, ale i na nižších mocenských úrovních. Tato zásada by se měla promítnout i do zákona o politických stranách, do volebních zákonů a slibu zvolených demokratů, že svou funkci budou zastávat v souladu se světovým názorem opravdové demokracie. Zaměstnanci civilní státní i obecní moci by se měli zavázat, že při výkonu své funkce se budou řídit jen světovým názorem čisté demokracie. Vědomé nadřazování pravdy falešného svědectví pravdě objektivní státním orgánem je projevem, který směřuje do tmy a k totalitě.


1. Prvním, nejdůležitějším demokratickým principem je nadcírkevní i nadstranické uznání existence Nejvyšší a Nejmocnější Inteligence (dále jen NNI), která je Tvůrcem i Udržovatelem vesmíru i života v něm. NNI je též Zákonodárcem všech přírodních zákonů. NNI naplánovala dlouhé i kratší postupné etapy vývoje zduchovňování života, které lze přirovnat k třídám v lidské škole. Kdo na konci té které třídy propadne, poněvadž se nenaplnil předepsaným nejmenším množstvím světla, nepostoupí do vyšší třídy a může se stát i vědomým služebníkem tmy, tj. zla.

2. Druhým základním demokratickým principem je uznání existence přírodního morálního Zákona (dále jen Zákona), který určuje meze každé lidské moci na Zemi a je doplněn dalším přírodním zákonem, zákonem odplaty, který určuje pozdější spravedlivou odplatu lidem za dodržování či nedodržování Zákona. Vztah lidí k oběma těmto zákonům je primárním zdrojem dobra či zla na Zemi. Lidem přírodou darovaná svoboda volby spočívá buď v osvobození se od Zákona, čemuž se říká demoralizace a amoralita všeho druhu, nebo v osvobození se od nedodržování těchto zákonů, čemuž se říká remoralizace a demokracie. Zákon je nejdůležitější bezpečnostní, zdravotní i výchovnou normou v celé říši lidské. Výchova k poznání a respektování Zákona je tou nejlepší a nejlevnější primární, tj. názorovou prevencí proti následkům zla, které neznalost Zákona vyvolává.

3. Tajemství lidského života a smrti fyzického těla souvisí s pojmem reinkarnace, což je slovo latinského původu a znamená znovu v mase, tj. ve fyzickém těle člověka. Poněvadž během jednoho vtělení, které bývá u různých lidí i různě dlouhé, je vyloučeno, aby se člověk podstatně přiblížil k předurčenému cíli vývoje lidí ve fyzických tělech, jímž je zesvětlování, tj. zduchovňování lidské bytosti, je reinkarnace nutností lidského vývoje. Vyřazení reinkarnace z křesťanského učení v r. 553 lze považovat za velký úspěch tmy. Hlubší studium a uskutečňování všech sedmi základních principů demokracie v životě lidí předpokládá dobu delší, než je jeden lidský život.

4. Zákon neosobního života, kterému se též říká zákon moudrosti a lásky, lze vyjádřit rčením, že jen dáváním je možno brát, že lidská neláska je velká zacházka. Jen snaha žít pro jiné naplňuje člověka světlem, spokojeností a zduchovňuje jej. Tím dává lidskému životu smysl a možnost přemáhat síly tmy v sobě i kolem sebe. Zákon lásky se promítl až do astronomického vesmíru. Hvězdou, jejíž gravitace-sobectví převládlo nad jejím zářením-láskou, nazvali astronomové černou dírou. Nejbližší hvězdou, která svým zářením umožňuje život na Zemi, je Slunce. Podle snahy podporovat a šířit poznání významu demokracie lze poznat a rozlišit opravdové demokraty od nedemokratů, kteří se sice k demokracii hlásí, ale skrytě slouží antidemokratickým cílům svého či skupinového egoismu.

5. Nejprve omezení jedení masa, později žádné maso, takový je pátý demokratický princip. Jedení masa překáží duchovnímu vývoji člověka a podporuje hromadné každodenní vraždění zvířat, našich mladších bratrů. Zvířecí jatka pak souvisejí s jatkami lidí ve válkách. Tuto odpovědnost a souvislost zatím většina lidí nezná.
Vedle fyzické podvýživy existuje i podvýživa duchovní (myšlení) a duševní (cítění). Tato psychická podvýživa je nebezpečnější než podvýživa fyzická, poněvadž je prvotním zdrojem a prvotní příčinou nemocí psychických i fyzických. Vytváří též podmínky pro scestný vývoj lidí i demokracie.

6. Žádný hněv a žádná pomsta. Jsou to záporné síly, které umožňují mocem tmy, aby člověka ovládly. Demokrat ví, že odplata za schválnosti a zákeřné útoky na neporušenost jeho věcí i jeho samého patří státní moci. Jestliže demokratická státní moc spravedlnost nezajistí, pak spravedlnost patří Bohu. Demokrat se nesmí v žádném případě nechat vyprovokovat k vlastní odplatě, tj. k překročení Zákona, poněvadž tím by se vracel na temnou úroveň svých nepřátel.

7. Sedmou demokratickou hodnotou je výchova povahy a charakteru lidí. Poněvadž vzdělaný lotr je pro společnost nebezpečnější než lotr s vysokoškolským vzděláním, je žádoucí, aby lidé i státní moc tuto starou pravdu učinili prioritou demokracie v rodinách, školách i médiích, aby počet opravdových demokratů ve společnosti převážil počet nedemokratů, aby o vývoji demokracie rozhodovali jen demokraté.


>> Kapitola 1: NEJVYŠŠÍ A NEJMOCNĚJŠÍ INTELIGENCE - NNI >>
<< ZPĚT <<

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!