51. Myšlenky Sai Baby na každý den - ukázky z knížky Sai Baby Zlatá brána


Neusiluj o slávu uznání skrze druhé: snaž se raději o to, abys získal milost Boha a jeho přízeň.
Bůh je Láska. Proto žij v Lásce.
Pokud máš dobrý charakter, tvé tělo září; služba lidstvu a úcta k Bohu jsou obsaženy v této Kráse.
Člověk musí zemřít, aby byl znovuzrozen.
Láska je nesobecká. Sobectví je bez citů.
Služba lidstvu je jediným prostředkem, kterým můžeš sloužit lidstvu.
Pokud je špatný žák, týká se to jen toho žáka. Pokud je špatný učitel, může zničit stovky žáků.
Existuje jen jedna cesta k Bohu: Láska.
Přítomnost je výsledkem minulosti, ale také semínkem budoucnosti.
Současný člověk uspokojuje bez zábran své smyslné touhy. To od základu neposiluje jeho ducha.
Pokud se nezmění neočistí duch lidstva, pak plány k novému vytvoření světa nemají žádný smysl.
Láska by měla být službou druhému.
Jak blízko jsi Bohu, tak blízko je Bůh u tebe.
Výchova by měla dotvářet charakter. Učitel by se měl stát vzorem Lásky a pravdy.
Odříkání je síla, kterou lze bojovat proti zlu.
Být dobrým vzorem je nejlepším způsobem služby.
Pokud naši duši naplníme Bohem, bude o nás v každém směru postaráno.
Politika bez principů výchovy, bez charakteru, bez znalosti o lidstvu, bez hospodaření s morálkou není k užitku a je velmi nebezpečná.
Chovej se tak, abys nikdy nikomu neublížil.
Poctivost v srdci vede ke kráse charakteru. Krása charakteru vytváří domov plný harmonie.
Když uděláš jeden krok k Bohu, On jich k Tobě udělá deset.
Neopomíjej nikdy mínění druhého a věnuj pozornost jeho stanovisku. Pokud se chceš změnit, odlož nejdříve špatné myšlenky a zlé úmysly.
Potom se nauč dobru.
Úcta a vážnost národa závisí na jeho morálce.
Potravu přijímejme jen s mírou.
Základnou čestného jednání je pravda.
Pravda nezná strach. Nepravda se chvěje před každým stínem.
Veselí smyslů je bezcennou tretkou.
Buď skromný a spravedlivý.
Nesmrtelnost nelze získat bohatstvím. Odříkání znamená: vzdát se, nechopit se silných pěstí; odpustit, nesvazovat se a nenechat se svázat.
Nasyť se, když jsi hladový - nikdy ne dříve a niky ne později.
Nepromarni ani jediný okamžik nečinností nebo jen prázdnou chůzí životem.
Sebeovládání je odolat proti pokušení smyslů, porazit vnitřního nepřítele a zvítězit nad vlastním egem.
Jen cvičení činí člověka dokonalým.
Naplnění lidského života spočívá ve službě, kterou prokazuje člověk bez myšlenky na odměnu a zcela nezištně.
Vědění, které není využito v praxi, je jako nestrávené jídlo.
Abychom změnili svět a mohli kráčet po správné cestě, musíme nejdříve změnit sami sebe a naše chování.
Když si myslíš, že jsi stoprocentně závislý na Bohu, budeš pod kontrolou a On tě bude chránit před ublížením a bezprávím.
Pokud se ti do cesty postaví překážky, překonej je s odvahou. To tě posílí a staneš se houževnatým.
Bůh je všemocný, Bůh je všudypřítomný, Bůh je vševědoucí.
Pokud někteří lidé tvrdí, že žádný Bůh neexistuje, znamená to, že jsou od Něho příliš vzdáleni, aby Ho mohli skutečně vnímat.
Nikdy nepoužívej jedovatá slova proti druhému.
Láska je světlo, které vyvádí člověka z temnot.
Láska se nikdy neptá po odměně; Láska je odměnou sama o sobě.
Spirituální pokrok se uskutečňuje skrze čestný a spravedlivý život, dobré chování a morální postoj.
Vesmír je univerzita, svět je škola. Výchova je mostem mezi bytím člověka a Božstvím.
Na konci výchovy je charakter.
Člověk je jiskrou Boha.
Bůh je Stvořitel života, ochránce života a cíl života.
Příliš mnoho potravy zatěžuje ducha.
Žít v Bohu je smyslem života.
Kontrola porodnosti umělými prostředky je absurdní a špatná. Následkem je otcovství bez odpovědnosti nebo frustrace (stav porušení psychické a citové rovnováhy) mateřství.
Když máš volnou chvíli, nepromarni ji zbytečně, ale využij ji k meditaci o Bohu nebo učiň něco dobrého pro své bližní.
Rozum může zvítězit jen tehdy, když předkládáš argumenty bez zvýšeného hlasu.
Hněv je důsledkem ďábelského ducha; přivádí člověka do otroctví a kalí jeho rozum.
I když máš velké svízele a starosti, mysli na Boha a staneš se vytrvalým a zvítězíš.
Duchovní svět leží na opačné straně než svět materiální.
Pij mléko nebo jogurt, jez ovoce nebo ořechy. Vytvoříš si silnou a spirituální mysl.
Meditace je hledání, jak se spojit s Bohem.
Když jednáš s jinými nevlídně, jednáš nevlídně i se mnou. Když jiné urážíš, urážíš i mě.
Nejvyšší ctností je pokora a oddanost Bohu.
Hněv je nejhorší formou projevu ega.
Trápíš se dny i noci za tento svět; kolik minut věnuješ Pánovi tohoto světa?
Dnes má Ježíš Kristus narozeniny. Je bez smyslu, když ozdobíte vánoční stromek, zapálíte svíce, a pak na Boha zapomenete.
Nečti napínavý a nervy dráždící tisk. Nedívej se na filmy, které vyčerpávají ducha nebo ho rozpalují.


František Venzara
Štěpánov u Olomouce
SPMZ<< ZPĚT

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!