44. Různé


1. Dne 3. 11. 2009 v Radiožurnálu o mimořádných jevech zazněla informace o mírném dojezdu na silnici na Moravě, kde položený balon se začne kutálet nikoli dolů, ale směrem proti spádu. Totéž prý platí i pro auto, které se tam zastaví.


2. Skryté vlohy v člověku? Jako rentgen prý vidí 17letá Nataša Ďjonikinová z ruského Saransku: „Mám jakoby dvoje oči. Mohu se kdykoli „přepnout“. Stačí na to jen pomyslet. Vidím všechno, co je uvnitř těla.“ Tato schopnost se projevila u Nataši v 17 letech. Podle televize NTV Nataša vidí také přes dveře a stěny. O Natašiných mimořádných schopnostech informoval nejprve místní tisk. Zrovna se vrátila z Londýna, kde tamní lékaři její dar prý také potvrdili. (Právo, 7. 8. 2007)


3. Světový neřád. Posledních deset let jsme svědky postupné demontáže všech pravidel mezinárodní politiky. Začalo to nevyhlášenou válkou proti Jugoslávii v roce 1999. Výrazně to zesílilo po 11. září 2001. Bylo opuštěno pravidlo, podle něhož nelze zaútočit na cizí stát bez mandátu OSN. Bylo opuštěno pravidlo, podle něhož nelze změnit hranice zemí bez jejich souhlasu. Byla opuštěna pravidla zakazující mučit vězně a pravidla, podle nichž mají zajatci právo na řádný soud. Místo dosavadního těžkopádného světového řádu je tak krok za krokem prosazován jakýsi světový neřád, ve kterém má rozhodovat pouze právo silnějšího. Samostatné Kosovo není ničím jiným než popřením pravidel státnosti přímo v jejich základu. Je legalizací panství mafie. (Jan Keller v PRÁVU z 21. 8. 2008)


4. Petr Koudelka v článku Touha po ráji. (Týdeník rozhlas č. 42/2008 od 13.10.2008.) Když srovnávám dobu před a po roce 1989, zjišťuji, že valné rozdíly tu nejsou. Takzvaná totalita byla téměř do důsledku realizovanou odpovědí na otázku Co dělat? Proměnit člověka, vzdělat ho a zušlechtit by bylo příliš zdlouhavé. A proto to, co si myslí a chce pracující většina, tuto nízkou laťku, přijmout jako normu pro novou společnost. Tak se rozhodlo. Budování, blahobyt, úbytě myšlení. A po sametové revoluci se stalo téměř totéž: to, co chce většina, se stalo normou. Konzumní zabezpečení, vážnost byznysu a peněz, důležitost úspěchu, zbožnění síly a mládí a s tím spojený úpadek kultury a myšlení, duchovní chudoba. Kde jsou ty nové elity, které měly díky svobodě osobnosti zákonitě vzniknout a řídit nás k lepším zítřkům? Nikde je nevidím. Všude jen prospěcháři, kteří omílají donekonečna staré recepty. Pozoruhodná stejnost doby se všude rozprostranila, stejní jsou lidé, jejich nízké cíle a pohnutky k přežívání. Stejně tehdy jako nyní. Uživit rodinu, udělat něco „pro děti“ je zase hlavním smyslem existence. Stejní jsou ti, co nás vedou, stejní jsou obchodníci, stejní jsou umělci, ba i ti baviči jsou stejní. Jsme tam, kde jsme byli. Na opravdovou změnu musíme ještě počkat. Všechno máme ještě před sebou. Odborníci soudí, že s pádem prosperity dojde i na demokracii.
Naše poznámka: V každém člověku jsou od narození, v různém poměru a v různé kvalitě, dva principy: princip tmavý, nižší, a princip světlý, vyšší. Dokud člověk nepřijde k poznání, že není nejvyšší inteligencí vesmíru, že prototypy muže a ženy nevznikly samovolně, ale jsou projevem dlouhodobého postupného vývoje, tam vládne člověku i společnosti tmavý, amorální, mafiánský princip, který nesouvisí se sebevyšším vzděláním, nýbrž s výchovou povahy, charakteru člověka, společnosti. Výše uvedený popis Petra Koudelky o situaci předlistopadové a polistopadové odpovídá projevům vlády nižšího principu v lidech. Pokud žije člověk, rodina, národ, stát v zajetí svého nižšího principu delší dobu, pak zákonitě dochází k zahušťování tmy a přechodu tmy z podvědomí do vědomí. Pak dochází k pádu až na dno, tj. ke krizím, kriminalitě, vraždám i sebevraždám, k bankrotům lidí, rodin i států.5. Etika míří do ruských škol. V Rusku se chystají zavést do škol výuku náboženství. Ne že by chtěli přibírat do učitelských sborů popy, spíš by mělo jít o historii a výklad principů, církve by jen dohlížely. Pro koho by bylo náboženství nepřijatelné, chodil by na etickou výchovu. (Radka Kvačková, LN z 3. 8. 2009)


6. Jak učit etiku? Učitelé tápou. Etická výchova by neměla být pro školy žádnou převratnou novinkou. Opak je ale pravdou. Přestože základní školy mohou do výuky tento obor začleňovat, dělá to jen nepatrný zlomek škol. Podle náměstkyně ministerstva školství Kláry Laurenčíkové může etická výchova pomoci i ve zlepšení rizikového chování dětí ve školách. „V mezinárodním výzkumu mapujícím projevy rizikového chování ve školách a úroveň efektivity prevence skončila Česká republika evropských zemí na posledním místě,“ řekla Laurenčíková. Problém je ale i v tom, že velké procento učitelů neví, jak přesně etickou výchovu učit a co všechno obsahuje. Do konce školního roku by proto do základních škol měly doputovat materiály, které jasně říkají, co je etická výchova a co o ní mají učitelé vědět. Jen na školách bude také záležet, do jakého předmětu etickou výchovu zahrnou. Nebude to totiž samostatný předmět. To co je pro české školy novinkou, znají naši slovenští sousedé již několik let. Etickou výchovu mají na školách jako povinně volitelný předmět od roku 1993. „Děti si v první třídě zvolí, zda se chtějí učit etickou nebo náboženskou výchovou,“ popsal Ivan Podmanický, profesor Pedagogické fakulty Trnavské univerzity. S jejím zavedením bylo na Slovensku spojeno i dovzdělávání pedagogů v této oblasti. (LN ze 14. května 2009)
Dle našich informací takové materiály do škol nedoputovaly.


7. Česká rodina se hroutí, ukazuje se patnáct let po pádu komunismu. Vláda teď začíná řešit, co s tím. Nejvíce rozvodů v Evropě, mnoho neúplných rodin, mizivá podpora státu. Tak dnes vypadá česká rodina. Řešit to má nový úřad. (LN pá 11. 3. 2005)
Naše poznámka: Jde o zákonitý následek již delší dobu nedostatečné výchovy občanů k životodárnému světovému názoru opravdové demokracie, která ví, že vzdělaný lotr je pro společnost nebezpečnější než lotr bez vzdělání. V Československu existovalo ministerstvo kultury a osvěty, které napomáhalo lepší úrovni morálního zdraví společnosti. Naše ministerstva školství na demokratickou osvětu nemají vyčleněnou v rozpočtu žádnou kapitolu s penězi, ani korunu. Je snad ochrana památek důležitější než morální zdraví společnosti, za které nese vláda odpovědnost?


8. Tři ateistické vlny. (Ukázky z brožury Česká otázka, Agape Brno, 1996. Autoři Josef Staněk a Jana Brzobohatá. Adresa Agape, Hluboká 5, 639 00 Brno.
Ateista je člověk, který neuznává vyšší moc nad sebou. Ideologie ateismu se stala masovým jevem teprve v nové době a výhradně na půdě dogmatického křesťanství. V boji proti dogmatickému křesťanství se na stranu ateismu postavilo rozumové vědecké poznání. Jen tak se mohla začít odehrávat tragedie lidstva a západní civilizace zhruba v posledních dvou staletích. Začala francouzskou revolucí, která uvolnila cestu první světové ateistické vlně, která pod heslem blaha člověka svrhla v duších lidí nadčasovou autoritu Boha, jemuž jsou odpovědni. A místo odpovědnosti vůči Bohu nastoupilo „hájení zájmů společnosti“, samozřejmě podle představ nového bohočlověka. Co se tomuto bohočlověku znelíbilo, nebylo hodno existence. A tak se stalo, že za královského „hrůzovládce“ bylo popraveno za rok několik desítek vrahů či skutečných zločinců, za vlády „osvoboditelů“ člověka od „náboženského tmářství“ byly v jediném roce popravovány statisíce nevinných. Aby popravy byly zvládnutelné, musela pomoci věda vynálezem gilotiny.
Rovněž druhá ateistická vlna, která vypukla v Rusku bolševickou revolucí, byla rovněž živena ideou osvobozování člověka, tentokrát od ekonomického vykořisťování. Car hrůzovládce se jeví vedle „lidumilů“ Lenina, Stalina, Brežněva a jejich zrcadlového odrazu v Německu - Hitlera, jak svatý František.
V současné době žijeme v mezičase druhé a třetí ateistické vlny. Po ekonomickém (naštěstí) rozpadu východní ateistické říše, říše duchovní temnoty, ochabla duchovní bdělost národů západu a již je tu opět ideový návod k „osvobození člověka“ od obtíží biologické existence, od povinnosti, odpovědnosti atd. Tentokrát pod heslem konzumu, nasycení tělesných požitků (jídla, sexu) práva na zábavu, odstranění nudy, hledání netradičních forem vzrušení. Protože televizní zábava rychle přesytí konzumenta, nastupují drogy a astrální zážitky. Člověk, který nemá prostřednictvím svého ducha pevné zakotvení, nedostal se dosavadním vývojem ke stavu vyciťování Boží přítomnosti, nemá schopnost odolat tlaku těchto devastujících vlivů. Na konci konzumentských vlivů na člověka je biologicky neživotaschopný ubožák, zoufalec, pro něhož sebevražda je vysvobozením. Peklo, které by nastalo, kdyby se nastupující třetí ateistická vlna prosadila, si nedovede nikdo ani představit. (Výsledky mohou být miliardy mrtvých a zničená zeměkoule.)
V Čechách může (a musí) být falešná idea ateismu poražena jen vyšší kvalitou duchovního poznání, která nedá argumentačně ateismu šanci. Česko je zkumavka duchovních dějů, které se následně odehrají v Evropě a tím ve světě. Právě zde se v nejkoncentrovanější podobě střetnou dva duchovní proudy - víra v transcendentno a konzumismus. V Českých zemích může obstát jen na novou úroveň dotažená duchovnost třetího tisíciletí, která se prokáže konkrétními výsledky. V roce 1989 začala v Česku nová éra. V následné době se odehraje střetnutí sil duchovního jádra národa s konzumenty, ateisty, dekadenty všeho typu.
Tři vlny ateismu se projevují dle uvedených autorů takto: pokles plodnosti člověka, pokles spermiogramu u mužů na celém světě, (schopnost oplodnit ženu), vzestup neplodnosti u žen spolu s neschopností donosit plod a kojit dítě; změna virulence bakterií a virů, pro kterou je charakteristický jev, že původně nepatogenní zárodky se stávají patogenní (velký počet virů, původně nepatogenní serotypy salmonel, mykobakterií, AIDS, EBOLA, borelióza a mnoho dalších); posun výskytu degenerativních onemocnění, dříve typických pro vyšší věk, do nižších věkových kategorií, (infarkt, řada onemocnění nervové soustavy jako Parkinsonova nemoc, skleróza multiplex atd.); objevení se syndromu trvalé únavy, větší nebo menší manifestací, včetně komplexu nechuti ze života, více nebo méně zjevné duševní deprese; masivní výskyt alergií jako projevu „neurózy“ imunitní soustavy. Tyto jevy se budou dále prohlubovat. Marně bude hmotařská medicína s těmito jevy bojovat chemicky. Vitalitu není možno dodat v pilulce. Ukáže se, že ateismus je druh šílenství. Právě poslušnost církvi a státu je matkou všech zločinů církví a národů! Ona vytváří zločinecké organizace. Podřízení členové konají to, co by si nikdy nedovolili konat před tváří Živého Boha, na svou vlastní odpovědnost. Konají zlo právě proto, že jim to nižší bůh ve funkci šéfa čehokoliv, přikázal. Vesměs ve jménu vyšších ideálů. V každém okamžiku života jsi odpovědný jedině Bohu!


9. Ukázky z publikace Josefa Staňka a Jany Brzobohaté, Češi na prahu třetího tisíciletí, Agape, Brno 2000. Člověk, který nevěří ve vyšší spravedlnost, v individuální pokračování života, v němž nemůže uniknout následkům svých činů, nemá v politice co pohledávat. Běda národům v čele s ateisty! (53) Sektaření je cesta do temnot. Míří tam ti, jejichž víra nesnese konfrontaci s pravdou. (79) Ze situace v poměru sil ve sdělovacích prostředcích, státních orgánech, školství a vědě je patrné, že jediným možným přístupem také zde v Česku je působení duchovních jedinců “vyzařováním“ na tom konkrétním místě ve společnosti, kam jednoho každého z nás osud postavil. Tam přímo v místě je veden duchovní zápas mezi asi jedním procentem lidí s „bílou nitkou“ do srdce, tj. napojeným citem na Boha, a asi stejným množstvím lidí s „černou nitkou“ do srdce, tj. oněch, kteří zatím přijali zásady satana. Zbytek jsou prázdní lidé. (80) Přikázání šesté: Nesesmilníš! Aby člověk mohl pochopit tento příkaz, musí si nejprve ujasnit pojem smilstvo. Je možné jej pochopit již z kontextu Starého zákona. Ten sexuální děj mezi mužem a ženou vyjadřuje dvěma pojmy. Sexualita v souladu s Boží vůlí je označována pojmem „poznal ji“, sexualita mimo vůli Boží pojmem „ležel s ní“. Tím je vyjádřen rozdíl dějů. V druhém případě je formou opisu vyjádřeno pouhé egoistické vybití pohlavní síly. Tyto děje je možné vnitřním zrakem vidět i dnes. Jde-li o sexuální akt, který je vyvrcholením lásky partnerů, dochází při něm k výměně sexuální energie, přičemž energie duševních těl opačného pohlaví působí povzbudivě, osvěživě, ozdravně. Při sexu bez lásky dochází k vybití pohlavní síly tak, že odchází do země. Dochází ke ztrátě vitality, k jejímu proplýtvání. Proto jsou erotomani vyžilí. V sexu bez lásky je také původ nemocí, jako zbytnění prostaty a rakovina děložního čípku. Je tedy možné tento příkaz, daný jako vždy k dobru člověka, chápat takto: Nepřipustíš sexuální akt mimo základnu oboustranné lásky! (96)


10. Ukázky z knihy Josefa Staňka a Jana Brzobohaté, Duchovní vývoj lidstva, Agape, Brno 2002) Bytost člověka můžeme nazírat jako ojedinělý jev ve vesmíru, v němž jediném se setkávají tři typy energií: hmotná - tělo. Duševní - duše, původce biologického života těla. Duchovní - duch, vědomí, původce sebeuvědomění člověka. (str. 8) Neprovede-li jakákoliv civilizace kultivaci sexuality, vyplýtvají její členové všechnu hadí sílu v bezzábranové sexualitě, vyšší úrovně člověka se nerozvíjejí, společnost degeneruje. (Viz pravidlo: Pádu civilizace předchází úpadek mravů.) (9) Stát a civilizace může mít trvání jen tehdy, je-li správní moc odvozena od moci vyšší, od Boha! Karmickými následky svého chování jsou národy a civilizace vychovávány Bohem! (60) Zabití člověka pro rozdílné pojetí víry je přímé rouhání všemohoucnosti Boží! (70)

Zakladatel křesťanské duchovnosti Ježíš Kristus vzešel z malé židovské frakce esejských, tj. zbožných. Ti byli jednou ze tří izraelských frakcí, která udržela gnózi, tj. mimosmyslové spojení s duchovní dimenzí. Podle zákona stejnorodosti (bílá vrána mezi černými) byl Ježíš a jeho následovníci okamžitě napadeni lidmi, ovládanými duchem temnot a nepoznání. Protivníci jeho učení očekávali, že zabitím hlasatele ukřižováním bude „problém vyřešen“. Ale nebyl! Tři sta let po jeho smrti bylo jeho učení nejrozšířenějším kultem v římské říši, bez ohledu na to, že byl pronásledován perzekucí. Vládci tohoto světa změnili náhle přístup! Během dvanácti let (313 - 325) císař Konstantin učinil z perzekvované sekty státní náboženství římské říše! Za to ovšem požadovali „maličkost“! Právo určovat, prostřednictvím státem nastrčených „duchovních správců“ - biskupů, co je a co není „pravá“ víra Ježíšova! (71-72)

K dosažení příslušného atestačního stupně (v lékařství) je nutná předepsaná příprava a výsledky. Nevyskytuje se nikdo, kdo by protestoval proti takovému „elitářství“. Způsob vytváření společenské elity, kvalifikované ke správě státu a civilizace, nemůže vznikat jinak! Pouze těžiště předpokladu nemůže být ve vrozené inteligenci ani ve studiu na univerzitách, ale v tom, co bude rozhodující pro přežití státu a civilizace: v charakteru, tj. v duchovní kvalitě. (91) Masová hypnóza, že peníze jsou vše, zdevastovala společenský, spolkový, zájmový a kulturní život více než STB. Duchovní jádro národa musí vyvinout veškerou sílu k tomu, aby vysvětlilo rozhodující mase národa, že život nejsou peníze a konzum, že peníze nemají nic společného se štěstím a životním naplněním, že nenahrazují hodnotu lásky, zdraví, přátelství, čistého svědomí, schopnost radovat se ze života, schopnost vnímat věčné hodnoty krásy, umění, přírody. To je téma na obsah televizních seriálů, novin, časopisů, společenských setkání! (111) Je nejvyšší čas k rozbití sevřené ateistické „fronty“ ve vzdělávacích, vědeckých, kulturních, sdělovacích rovinách české společnosti! (114)


11. Neumíme hospodařit? Jen letos Česko na úrocích za půjčky na splácení státního dluhu, zaplatí 50 miliard korun. Ministerstvo financí počítá s tím, že náklady na obsluhu dluhu se příští rok oproti letošnímu zvýší o 20 miliard. V dalších letech pak bude přibývat minimálně deset miliard každý rok. V roce 2012 tak budeme platit na úrocích 90 miliard korun ročně, tedy 8 % předpokládaných výdajů rozpočtu. (Lidové noviny, 31. 8. 2009)


12. Ze vzpomínek cestovatele Aloise Musila mezi beduíny. „Každý zdravý kočovník pouště je povinen se oženit. Dvanáctiletý chlapec má rád stejně staré děvče. Ví se o tom a nikdo nic nenamítá. Říká se: Láska pochází od Alláha. Chlapec chodí na besedu do stanu děvčete, hovoří s ním, pomáhá mu. Napájí s ním velbloudy, čerpá pro ně vodu aj. Vysedávají při ohni až do východu jitřenky. V teplé době se odeberou na stráň nebo nepískovou závěj a noří se do svých snů. Než usednou, položí dívka obnaženou šavli nebo dýku mezi sebe a milence se slovy: „Mezi mnou a tebou je Alláh. Věz, že jsem panna.“ Připomíná mu krutý trest, jaký by stihl jeho i ji, kdyby se zapomněli. Otec nebo bratr dívčin by zabil ji i jejího milence a příbuzenstvo milencovo by bylo povinno zaplatit cenu mužského potomka, o kterého je milenec svou vášní připravil. (Týdeník Rozhlas č. 43/2009 od 19. 10. 2009) Naše poznámka: Tento krutý trest uskutečnil v Německu před několika týdny otec 22leté dcery, u níž bylo v nemocnici zjištěno, že je těhotná.


13. Poznejme strany skrze hazard. Na rozdíl od drtivé většiny zemí jsme se postupně stali nechvalně vyhlášeným ostrovem hazardu o nejhustším počtu hracích přístrojů na osobu, ale také společností o padesáti tisících gamblerech. (LN, 15. 10. 2009)


14. Stát a televize. Někteří čeští politici považují veřejnoprávnost za nadbytečný pojem a vůbec by jim nevadilo, kdyby televize zvaná veřejnoprávní vyklidila pole televizi komerční. Očividně nastal čas k odpovědné a vážné rozpravě o veřejnoprávním charakteru nejvýznamnějšího média. (Lubomír Zaorálek v Právu 26. 10. 2002)
81 000 Čechů žádá omezení krve v TV. Mají filmy plné krvavých scén, násilností a sexu zmizet z českých obrazovek? Má míru přípustného násilí regulovat nový zákon? Politici nepovažují takové omezení za nutné. (Nezávislý deník, 26. května 2004)
<< ZPĚT <<

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!