3. REINKARNACE

1. Z života matky jsem vyšel nahý, nahý se tam opět vrátím. (Jób 1, 21)

2. Ježíš řekl: „A chcete-li to přijmout: Eliáš, který má přijít, je on (Jan Křtitel). Kdo má uši, slyš!“ (Poznámka: Prorok Eliáš žil za krále Achaba, 875-853 př. Kr.)

3. Do podsvětí se navrátí svévolníci. (Žalm 9, 18) (Poznámka: Jestliže se někdo někam navrátí, neznamená to, že už tam jednou byl?)

4. Život by byl svátkem pro darebáky a smrt darem z nebes, kdyby nebylo nesmrtelnosti duše. (Pythagoras)

5. Bůh zajisté je schopen člověka k životu navrátit. (Korán, súra 86, 8) Což není v moci jeho, aby mrtvým opět život dal? (Súra 75, 40)

6. V rozporu s překladem verše Židům 9, 27 v Kralické bibli a v Lutherově překladu vsunul ekumenický překlad Bible do tohoto verše slůvko jen, takže překlad zní takto: „A jako každý člověk jen jednou umírá…“ O tento účelově nesprávný překlad se opírají i tyto věty z Katechismu katolické církve (Zvon, České katolické nakladatelství, Praha 1995): „Uznávám Katechismus za platný a oprávněný nástroj ke službě církevnímu společenství a za bezpečnou normu pro vyučování víře.“ Dáno 11. října 1992 Jan Pavel II., v. r., viz str. 11. A dále: 1013 … Když skončí náš „jediný pozemský život“, už se nevrátíme žít jiné pozemské životy. Každý člověk umírá jen „jednou“ Žid 9, 27). Po smrti není žádné „převtělování“ (reinkarnace). (Viz str. 263.)
Na rozdíl od našich Rukopisů je nesprávnost biblického překladu snadno zjistitelná. I v tomto případě platí slova TGM: „Pro mne otázka Rukopisů byla v první řadě otázkou mravní - jsou-li podvržené, musíme se z toho před světem vyznat. Naše hrdost, naše výchova nesmí spočívat na lži.“ (Hovory s T. G. M. Praha, Československý spisovatel 1969, s. 83.) Vymazání reinkarnace z učení katolické církve pochází od byzantského císaře Justiniána, který si její exkomunikaci vynutil na „svých“ biskupech v r. 553.

7. Řetěz reinkarnací je evolučním žebříkem lidského vývoje. Jako člověk by ztratil smysl života, kdyby večer usnul a ráno se probudil zapomenuv na to, čím včera byl, co konal, tak ztratila by reinkarnace svůj smysl, kdyby člověk neměl v sobě vnitřně uložené síly minulých vtělení, na něž navazuje a plánovitě je dále rozvíjí vlivem karmy řízené Prozřetelností. Smrt je odlukou fyzického a éterického těla smrtelného od těla astrálního a Já. (Alma Excelsior)

8. Musíš se narodit znova. (Ježíš, Jan 3, 7)

9. Horoskop určuje člověku to, co si přináší již ze své minulosti. Proto se zrozuje buďto pod dobrými, nebo špatnými vlivy hvězdnými. Na člověku záleží, co v této inkarnaci učiní. Zdali zlé vlivy překoná a dobré rozmnoží. Sloužit druhým a přispívat k jejich evoluci je jediným smyslem pravého duchovního života lidského a věčným cílem jeho určení. (Alma Excelsior)

10. Sebevražda je vzpourou proti božské vůli. Kdyby člověk neměl možnost platit karmu, nemohl by se nikdy očistit od pečeti zla. Člověk často podporuje zlé sklony druhých lidí, když je zbavuje karmického utrpení, které jim bylo dáno za účelem očisty a k nabytí sil, které jim chybí. (Alma Excelsior)

<< ZPĚT <<

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!