20. Prohlášení k 50. výročí EU,

tj. k podpisu Římských smluv v r. 1957

Evropa byla po staletí ideou, nadějí na mír a porozumění. Tato naděje se stala skutečností. Sjednocení Evropy nám umožnilo žít v míru a blahobytu. Přineslo pospolitost a překonalo rozdíly. Každý člen pomohl ke sjednocení Evropy a k posílení demokracie a právního státu.
Lásce ke svobodě, kterou projevili lidé ve střední a východní Evropě, vděčíme že nepřirozené rozdělení Evropy je nyní s konečnou platností věcí minulosti. Ke sjednocení Evropy jsme dospěli na základě poznání z krvavých střetů a z minulosti plné utrpení. Dnes žijeme společně tak, jak to nebylo možné nikdy předtím.
My, občané a občanky Evropské unie, jsme sjednoceni ke svému prospěchu.


I. V Evropské unii uskutečňujeme své společné ideály; nejdůležitější je pro nás člověk. Jeho důstojnost je nedotknutelná Jeho práva jsou nezadatelná. Ženy a muži mají stejná práva. Usilujeme o míra svobodu, demokracii a právní stát, o vzájemnou úctu a odpovědnost, o blahobyt a bezpečnost,toleranci a účast, o spravedlnost a solidaritu.Způsob, jakým společně žijeme pracujeme v Evropské unii, je jedinečný. Tato skutečnost se projevuje v demokratickém spolupůsobení členských států a evropských institucí. EU je založena na rovnoprávném a solidárním soužití.Tak umožňujeme spravedlivé vyvážení zájmů členských států.
V EU ctíme svébytnost a rozmanité tradice jejích členů.Otevřené hranice živoucí pestrost jazyků, kultur a náboženství nás obohacují.. Mnohých cílů nemůžeme dosáhnout osamoceně, nýbrž pouze společnými silami. Úkoly si mezi sebe dělí EU, členské státy jejich regiony a obce.II. Stojíme před velkými výzvami, které se nezastaví na hranicích jednotlivých států. Naší odpovědí je Evropská unie. Pouze společně můžeme svůj evropský společenský ideál uchovat i v budoucnu pro blaho všech občanů a občanů EU. Tento evropský model v sobě spojuje hospodářský úspěch a sociální odpovědnost. Společný trh a euro nás činí silnými. Tak můžeme rostoucí celosvětovou provázanost ekonomiky a stále větší hospodářskou soutěž na mezinárodních trzích utvářet podle svých hodnotových představ. Bohatství Evropy spočívá ve vědomostech a dovednostech jejích obyvatel; ty jsou klíčem k růstu, zaměstnanosti a sociální soudržnosti. Společně budeme potírat terorismus a organizovanou trestnou činnost. Budeme hájit právo na svobodu a občanská práva i v boji proti jejich odpůrcům. Rasismus a xenofobie nesmějí už nikdy dostat šanci.
Zasazujeme se o to, aby se konflikty ve světě řešily mírovou cestou, aby se lidé nestávali oběťmi války, terorismu nebo násilí. EU chce podporovat svobodu a rozvoj světě. Chceme potlačit chudobu, hlad a nemoci. V tomto úsilí chceme i nadále zaujímat vedoucí úlohu. Chceme společně postupovat v oblasti energetické politiky a ochrany klimatu a přispět k odvrácení globální hrozby, kterou představuje změna klimatu.


III. EU bude i v budoucnu stavět na své otevřenosti a současně na vůli svých členů společně posilovat vnitřní rozvoj Evropské unie. Evropská unie bude i nadále prosazovat demokracii, stabilitu a blahobyt za svými hranicemi.
Sjednocením Evropy se splnil sen předchozích generací. Naše dějiny nám připomínají, že tento úspěch je třeba uchovat pro budoucí generace. Proto je třeba, abychom politickou podobu Evropy neustále přizpůsobovali době. Proto jsme dnes, 50 let po podpisu Římských smluv, jednotní v úsilí postavit do voleb Evropského parlamentu v roce 2009 Evropskou unii na obnovený společný základ. Neboť víme, že (naše vsuvka a přání: demokratická) Evropa je naší společnou budoucností.


24.3.2007   << ZPĚT <<

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!