9. Některé pravdy, které mohou překážet
vstupu světla do hlav lidí


1. Spánek je bratrem smrti. Tato lidová moudrost vyjadřuje stejnou podstatu spánku i smrti, jíž je odloučení se lidského ducha od fyzického těla. Krátkému odloučení ducha od fyzického těla se říká spánek, mnohem delšímu odloučení se lidského ducha od jeho starého fyzického těla se říká smrt. Při tzv. smrti se lidský duch vrací k Bohu, který jej dal. Po různě dlouhé době je tento duch spojen s novým fyzickým tělem, tj. s embryem v děloze jemu vybrané matky. Tomuto návratu se dnes říká reinkarnace, což znamená znovu v mase, tj. ve fyzickém těle. Vyřazení reinkarnace z Ježíšova učení i z Bible, kde je reinkarnace pevně zakotvena, lze přičíst novobyzantskému císaři Justiniánovi (483-565), který si v roce 553 na svých biskupech vynutil exkomunikaci významného církevního učitele Órigena (185-254) a s ním i jeho učení o reinkarnaci. Dalším velkým úspěchem tmy v boji proti světlu na nejvyšší ideologické úrovni byla v roce 870 likvidace ducha, kterou církev zdůvodnila argumentem, že stačí jen jedna duše. Když Ježíš umíral na kříži, neporučil do rukou svého Otce duši, nýbrž svého ducha. (L 23, 46)

2. Stvoření světa v sedmi dnech neznamená sedm našich současných dní kalendářního týdne, ale sedm dní kosmických. Dne 30. června 1909 vyhlásila papežská Biblická komise, že dny stvoření nemusí být vykládány jako normální dny, ale jako delší období. Trvání jednoho kosmického dne lze odhadnout asi na více než jednu miliardu let. V současnosti prožíváme 4. kosmický den. Teprve v tomto dni se lidský duch, částečka světla Zákonodárce, která je nesmrtelná a nemůže zemřít, vtělila přímo do fyzického těla lidí. Doba, kdy k těmto spojením začalo docházet, je známá jako vyhnání Adama a Evy z éterického ráje. Od této doby každé překročení norem Zákona jde na osobní konto člověka. Patří k omylům církví, že i tyto osobní záporné body-hříchy vzal Ježíš svou obětí na sebe. Ty si musí odpykat každý sám. „Co jsi učinil ty, to bude učiněno tobě, vrátí se ti to na hlavu, jak zasluhuješ.“ (Abdiáš 15) Proto i první věřící křesťané byli v Římě předhazováni lvům, proto i apoštol Pavel, apoštol Petr a další křesťanští mučedníci zemřeli násilnou smrtí. Proto i současní lidé trpí hojností překážek a zátěží ve svých životech. Zatížení lidstva jako celku, jemuž se říká prvotní nebo dědičný hřích, si lidé přivodili v předchozím, třetím kosmickém dni a jen toto zatížení Ježíš Kristus svou dobrovolnou obětí na Golgotě zlikvidoval a umožnil tak lidstvu další vývoj. Starý zákon Bible upozorňuje, že překročení Zákona je stíháno až do čtvrtého zrození člověka, dodržování Zákona je odměňováno až do tisíce zrození. „Řetěz reinkarnací je evolučním žebříkem lidského vývoje,“ informuje nás Alma Excelsior. Reinkarnace umožňuje, podobně jako ranní probuzení, navázání na to, co se událo v minulém dni i v minulém zrození. Děje se tak, na rozdíl od probuzení, jen v podvědomí lidí. Vstoupí-li reinkarnační minulost do současnosti, říká se jí osud, dobrý či zlý. Klíč od tohoto osudu má ve své hlavě i ve svých rukou každý příčetný člověk, neboť je vybavený svobodou volby. Proto „bedlivě dbej, aby ses neobracel k ničemnosti a nevolil ji raději než utrpení.“ (Jób 36. 21) Vstup na cestu světla Zákona předpokládá výměnu názorů tmy v hlavách lidí za názory světla Zákona a IČIDE a trvalou snahu uplatňovat je ve svém každodenním životě. Život lidí, kteří nejsou informováni o existenci cesty Zákona, se stává prázdným, povrchním, zbytečným, neradostným, obtížným, nespravedlivým a vede až k sebevraždám. (blíže viz Časový plán vývoje lidstva)

3. Vzdělaný lotr je nebezpečnější než lotr nevzdělaný. Tuto pravdu vyjádřil anglický dramatik H. G. Wells (1886-1946) takto: „Dějiny lidstva se stále více stávají něčím mezi výchovou a katastrofou.“ Je třeba rozlišovat vzdělávání a výchovu, která je důležitější. Demoralizace a amoralita jsou úhlavní nepřátelé zdravého vývoje jednotlivců i společnosti. Vývoj demokracie viděl TGM právem ve vývoji školy. „Bez mravní obrody lidí nebude lepší demokracie. Problém nové příští demokracie je tudíž současně problémem výchovy k demokracii, problémem výchovy vůdců i mas.“ (E. Beneš)

4. Obsah Zákona (přírodního morálního) nám zpřístupnila Marie Kubištová (1887-1956), známá pod duchovním a literárním jménem Alma Excelsior, v ideologii čisté demokracie (ve zkratce IČIDE), která je ideologií nové vývojové etapy lidstva – filadelfické kultury. Spoluzakladatelem filadelfické kultury je i TGM (1850 – 1937). Za viditelný projev počátku této nové kultury lze považovat vznik Československa. Dle názoru TGM ideály demokracie a království Božího na Zemi jsou totožné, poněvadž jejich základem je stejný Zákon. (Viz 1 J 3, 4) Názor, že lidskou moc zapomněl Zákonodárce všech přírodních zákonů podřídit své zákonodárné moci, neobstojí. Říše lidská je nedílnou součástí vesmíru i přírody. Nevědomost a neznalost není důkazem, že něco je, či není. Svým vznikem je lidská moc podřízena myšlení a IČIDE. Nadřazenost lidské moci IČIDE a Zákonu známe z historie jako totalitu, vládu tmy, která vždy překáží rozvoji opravdové, čisté demokracii. Přestupníkům Zákona se v Bibli říká výstižně svévolníci.

5. „Křesťanství nezklamalo, ale zklamali křesťané,“ napsal anglický spisovatel G. K. Chesterton. (1874-1936) Středověká inkvizice a křižácké války, včetně válek husitských byly excesy (vybočení) z učení tlumočeného nám Ježíšem. Tyto excesy je třeba přičíst tmě, která vnikla do myšlení-hlav tehdejších představitelů moci duchovní i světské, nikoli Ježíšovu učení. Ježíšovo učení o cestě Lásky je vyšším stupněm cesty Zákona. Tam, kde chybí moudrost a duchovní láska, tam se vždy dostává ke slovu zlo a násilí. Očekávaná hromadná revoluce hlav a srdcí, k níž je naše společnost předurčena svou minulostí, se bez Ježíšova učení neobejde. Alma Excelsior Ježíšovo poselství prohlubuje novým, hlubším duchovním poznáním podobně, jako Ježíš prohloubil duchovní poznání tlumočené Mojžíšem.

6. V souvislosti se vznikem České republiky na počátku roku 1993 tehdejší premiér Václav Klaus ve svém novoročním projevu řekl: „Začíná existovat samostatný český stát a je jedině na nás, a to skutečně na nás všech, jaký bude, co do něho vložíme, jak konstruktivní přístup k jeho vytváření v nás převládne. Chtěl bych se zmínit o třech momentech, které budou předurčovat naši budoucnost. Podařilo se nám - za prvé - obnovit politickou pluralitu - za druhé - uvést do chodu a do značné míry i realizovat ekonomickou reformu, a za třetí: Jedná se o zahájení duchovní obrody české společnosti, o její návrat ke kořenům naší národní a státní existence, o její návrat k evropským tradicím. Mám tu především na mysli křesťanskou tradici v tom nejširším slova smyslu.“ (Mladá fronta DNES - 3. 1. 1993)

Politickou pluralitu umožňující zastupitelskou demokracii lze nadekretovat snadno. K zásadě zastupitelské demokracie se přihlásila i smlouva o Ústavě pro Evropu v článku I-46: „Fungování Unie je založeno na zastupitelské demokracii.“ Vznik nových demokratů však nadekretovat nelze, opravdové demokraty lze jen vychovat. Jen ti by se měli stávat představiteli státní moci. Dnes, na sklonku roku 2005 se lze ptát, kolik nových demokratů již vychovaly naše rodiny, naše školy, naše politické strany a média. Politická pluralita, tj. boj politických stran o státní moc v žádném případě nemůže nahradit opravdovou demokracii a výchovu nových demokratů. Je správné, že možnost volit, a tím určovat i budoucnost naší společnosti mají demokraté i nedemokraté, včetně zločinců odsouzených na doživotí? Zákon č. 118/1994 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích v ustanovení § 4 pěkně píše o demokracii a svobodě, zcela tam však chybí jasná definice, co demokracie je a co není. Stejně chybí i rozlišení, kdo je a kdo není demokrat. Bezzubé je proto ustanovení § 13 citovaného zákona o tom, že strana i hnutí mohou být zrušeny rozhodnutím Nejvyššího soudu na návrh vlády, případně i prezidenta republiky. Nedostatečná výchova nových demokratů zákonitě vede k narůstání počtu nedemokratů ve společnosti. Věrohodným představitelem čisté demokracie není proto zastupitelská demokracie, ale IČIDE postavená na Zákoně. Nutnost nastartování demokratické výchovy naznačuje i zdravotní stav naší společnosti, projevující se též ve zvyšování nákladů Všeobecné zdravotní pojišťovny na lékaře a léky. Zlepšení morálního zdraví, které podmiňuje i fyzické zdraví, mají posloužit tyto webové stránky, které SPMZ vydala jako brožuru v listopadu 2005. Cena 60,- Kč.

Ve Štěpánově u Olomouce dne 27. listopadu 2005

František Venzara

<< ZPĚT

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!