58. PRAHA - duchovní centrum světa?Nad touto skutečností se nikdo nepozastavil ve středověku, kdy do Prahy proudili učenci a šarlatáni z celého světa. Ale dnes to připadá většině lidí přehnané. Nicméně zde existuje jedna pověst, o které bych se chtěl zmínit. V ní se říká, že v dávných dobách putovalo Evropě kmen Sat bájů, který k nám přišel přes Ukrajinu z Indie a hledal místo obdobné indickému Prajágu. Prajág se nachází u města Illahabádu a je to místo, kde je )soutok tří nejsvatějších indických řek - Gangy, Jamuny a Sarasvatí. (…) Prajága znamená v sanskrtu setkání, místo, kde se setkávají duchovní a světské proudy. A po celé Evropě nenašli Sat bájové lepší místo, než v oblasti Prahy, kterou zde založili. Nazvali ji též Prajága déva, místo kde se setkávají bozi. Později Němci vypustili druhé slovo a přehodili písmena v prvním nazvána Pragája, až posléze zbylo pouze Praga.

Podobný význam má pověst o tom, že název pochází ze slova práh, jako práh mezi světem lidským a božským. Dokumenty o této pověsti by se měly nacházet v Illahabádu v Indii. Zasvěcenci Sat bájů měli být Gustav Meyrink a Julius Zeyer, kteří tuto pověst též měli znát. Nyní, kdy se objasňuje leccos z naší historie, by bylo zajímavé dozvědět se i kolik je pravdy na celé této pověsti. Ale i tak je pro nás velkým povzbuzením a podnětem k tomu, abychom změnili své myšlení, stali se pozitivními a vysílali všem bez rozdílu myšlenky lásky, míru a dobra. (Jiří Mazánek v časopisu Cesta - nábožensko filozofická revue (unitářská) č. 5/91)

******

Oslovení národa
akladatelství Gemma 89 v Praze vydalo v r. 1990 malou brožurku Oslovení národa, od autorky Boženy Cibulkové, která obsah čerpala z duchovna. Z obsahu uvádíme tyto ukázky: Národe mučedníků a bojovníků za Boží pravdu… národe velkého a nesmírného poslání, …Národe Boží, volá tě Kristus! Vyjdi ze stínů, které tě obklíčily a zatemnily cestu. Vystup z nízkostí lidského pádu. Zastav každou řeku nešlechetného myšlení a slova. Osvoboď se ze zajetí hmoty. Vydej Zemi Boží světlo do tebe vložené. Postav se na stranu Boží pravice. Služ láskou a mírem. Naplň své duchovní poslání. Spoj se s anděl.y. Žij život v Bohu. Pojď s Kristem v budoucnost. Žehnám všem rukám pracujícím pro dobro národa.
Nešetřili jsme životy lidské ani zvířat, rostlin,stromů, květů, a proto jsme dnes šlapáni tvrdou botou nepřátel. Bloudíme ve z matku a nejistotě, klopýtáme o kořeny své zaslepenosti a nevědomosti. Nevíme, kde je klid a mír. Nechápeme Boží tajemství. Nerozumíme životu a sobě. Národy Země, jsme všichni spojeni jedním rodným kruhem lidství a člověčenství.
Slyš český národe: Bůh tě postavil do ohniska neklidu v tento čas účtování se vším zlem národů, při sčítání jeho kořenů, při měření hloubky a šíře zlem zakalených a mrtvých vod v oblasti myšlení, v místech citu. Ty však, český národe, stůj na místě své duchovní cti. Neodstup od úkolů prostředníka mezi nebem a lidským světem. V tobě je uloženo vše, co národy Země potřebují pro výstavbu Božího domova. Z pokladů božských hodnot života v tobě uložených právě pro tento čas, je dáno a bude dáváno všem Slovanům, všem Evropanům, i těm za oceány a v sibiřských dálkách i pustinách, v himálajských horách i v ledových zónách světa. Především však, a na to buď pamatováno, všem izraelským, shromážděným v pospolitosti i rozptýleným mezi národy i na cestách stálého poutníka. Jsi žádaným předvojem - buď jím do konce tohoto světa!

******

Poselství pro Československo z Tibetu.
Toto poselství mělo být předáno telepaticky z Tibetu, autora poselství ani příjemce v Československu však neznáme.
Váš národ je původem z předků slunného Orientu, ze země, která leží pod střechou světa. Proto znám dobře váš národ i jeho poslání, jelikož pouta utkaná předivem věků stále trvají.
Váš malý nárůdek v moři nepřátel procházel vždy kritickými údobími svého vývoje a procházel i utrpením, a to proto, aby uzrál pro svůj příští vedouc úkol v kultuře ducha. Již několikrát byl na pokraji záhuby, býval by zničen, avšak jinak bylo psáno v knize osudu a nesměl zahynout, protože má své předurčení. Nezahyne, protože jméno Praha, pocházejících z indického slova „Pragaja Deva Pragaja“ znamená „Setkání Bohů“, a tak se Praha má stát střediskem obrodného hnutí světových dějin ve smyslu duchovního vývoje.
První válka zrodila vaši samostatnost, druhá očistila vaši zemi od zrádných cizáckých živlů. Dnešní doba, kterou prožíváte, má sloužit k rozpoznání kladů a záporů světového názoru i vlasteneckých kvalit a současně ke krystalizaci ryzích charakterů ve vašem národě.
Ale otevřete oči, pozorně se dívejte. Zachovejte naprostý klid a důvěru v příští dny! Ať postihne tuto planetu jakákoliv přírodní katastrofa, zůstaňte přesně tam na tom místě, kam vás vaše karma postavila. Neutíkejte nikam! Vaše karma ví lépe než vy, kde jste v bezpečí! Civilizace se žene nezadržitelně vpřed a nastane doba, kdy žádná prestiž té či oné strany, té či oné velmoci, ale láska a úcta k člověku budou vládnout a duchovní hodnoty budou zdobit hlavy našich hodnostářů. V šíři příčin se vynořil Kristův věk a spěje ke své realizaci. Procesem pročišťování a prověřování se váš národ připraví do příští éry - éry slovanské.
Tímto očistným procesem prochází v současné době i váš největší východní bratr, který se v nejbližších letech přetvoří v nejčistší demokracii světa. Buďte silní a klidní, současně však opatrní i před nejlepšími přáteli, neboť lidská slabost není vzácností. Idea, za kterou šli vaši velikáni a kterou hlásal i jeden z největších synů vaší vlasti (T.G.M.), spěje ke svému uskutečnění. Je to idea čistého lidství, osobní i duchovní svobody, osvobození ženy i muže. Jen tato idea zaručí chod vašich národů směrem vpřed a vzhůru ve spolupráci a soužití, pak teprve pochopíte pravý význam slova bratrství.
Jste národem, který je nejbohatší na duchovní hodnoty v celé Evropě, a proto musíte růst, protože oči celého světa budou upřeny k vaší zemi jako k duchovnímu srdci. To je zákon!
Buďte klidní! Na hodinách světa se ručička blíží hodině dvanácté a ve vzduchu se rýsuje katastrofa. Tato planeta však nesmí být zničena, jelikož její zánik by ochromil celou sluneční soustavu. Nebude však ušetřeno její duševně choré lidstvo, které usiluje o její zničení atomovou zbraní. A tak se zeměkoule otřese jako kůň, který ze své srsti smetá hejno komárů, ovádů.
Vliv Říma zcela zanikne, protože katolická církev znečistila původní učení Ježíše Krista. Nový zákon bratrství a demokracie se zaskví v plné čistotě a jasu. Zachovejte k celému větu lásku! Přejte všem lidem klid a mír, o kteréžto statky jsou zatím ochuzeni.
Přejte všem hladovějícím nasycení a těm, kdo hynou z nedostatku práce, přinášejte pomoc.
Vašemu poslání žehnají ti, kdož bdí - vaši bratří z Himalájí.
Až uslyšíte různé zprávy ze světa, buďte klidní a vyrovnaní. Vše co přichází a přijde, přijímejte tak, jak to přijde a snažte se vše řadit do souvislosti s vývojovým procesem pro růst duší. Pokoj s vámi!

******

Když se Ježíš ráno vracel z Betánie, kde přespal v domě Lazarově, pocítil hlad. „U cesty uviděl fíkovník, šel k němu, ale nic na něm nenašel než listí. Řekl mu: „Nikdy až na věky ať z tebe už nevzejde ovoce!“ Fíkovník ihned uschl. Když to viděli učedníci, podivili se tomu a řekli: „Jak ten fíkovník uschl!“ “ Matouš 21, 19 v překladu Dr. Ondřeje M. Petrů O.P. s jeho komentářem: „V Palestině dozrávají fíky dvakrát za rok: začátkem června a v srpnu až říjnu. Teď jsme však v polovině dubna, a proto v žádném případě nemohl fíkovník mít ovoce. Strom tedy nebyl „vinen“. Ale Kristus Pán chtěl tím marným hledáním vyjádřit něco jiného, symbolicky naznačit nějakou pravdu. A ta pravda je tato: plno neužitečného listí, a žádné ovoce. Ten strom tedy představoval izraelský národ: měl plno farizejského listí a vnějších předpisů, ale ovoce dobrých skutků nenesl.“ Stejný názor vyjadřuje i Ellen G. Whiteová ve své knize Drama věků, část třetí Touha věků, strana 404 až 408.
<< ZPĚT <<

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!