123. O Zákonu a jeho obsahu


Tím  Zákonem  rozumíme  přírodní  morální  Zákon,  dále  jen Zákon.  Vztah člověka k Zákonu rozhoduje o existenci, zdraví a osudu každého člověka, takže neznalost a nedodržování norem Zákona (norma = to, co má být) může mít pro člověka nedozírné následky, o nichž zatím neví nic. Zde uvedený stručný nástin Zákona může se stát impulsem k rozhodnutí čtenáře začít Zákon soustavně poznávat v teorii i praxi a stát se tak duchovním člověkem a demokratem. „Ačkoli naše bytosti žijí v dohledu nebes, přece náš duch zůstává uzavřen v jeskyni naší vlastní povahy a zvyků, jež nás zásobují nezměrným množstvím omylů a bezcenných názorů.“ (Francis. Bacon, 1561-1626, anglický filozof) „Kdo by neznal obsahu křesťanství, byl by vlastně cizincem na naší kulturní půdě.“ (Tomáš Garrigue Masaryk 1850-1937)
Definici zákona formuloval anglický právní teoretik J. Austin takto: „Zákon je pravidlo, jež stanovila pro jednání inteligentní bytosti jiná bytost inteligentní, jež nad onou první má moc.“ Tato definice platí jak pro lidské právo, tak i pro přírodní morální Zákon.
Francouzský zástupce Champetier de Ribes u Norimberského soudu nad souzenými nacistickými vůdci takto apeloval na soud: „Tím, že připomenete slavnostně světu, že nad libovůlí vlád je mravní Zákon, který zavazuje jak lidi veřejně působící, tak soukromníky, jak národy, tak jednotlivce, a že je zločinem tento Zákon porušovat, váš odsuzující výrok přispěje mocně k velikému dílu univerzální pacifikace.“ Tou univerzální pacifikací lze rozumět kulturu filadelfickou-všebratrskou, která na delší dobu umožní existenci demokracie, která respektuje priority a cíle říše lidské, které jim ustanovili naši duchovní Rodičové, Otec vesmíru a Matka přírody. Počátek této nové kultury představují Tomáš G. Masaryk a Alma Excelsior, civilním jménem Marie Kubištová (1887-1956), která se narodila v Brně a žila v Boskovicích. Svým duchovním přínosem pro šestou všebratrskou-filadelfickou kulturu se zařadila po bok Ježíše.   Z názoru obžalovaného H. Schachta před Norimberským soudem citujeme: „Jsem neotřesen ve víře, že svět se vzpamatuje nikoli vládou moci, nýbrž pouze vládou ducha a mravnosti.
Obžalovaný Hans Frank řekl: „Zřekli jsme se Boha, a proto jsme museli padnout.“
Zástupce Československa u Norimberského soudu ve své knize Norimberský soud (Orbis, Praha 1946) napsal: „Nacisté proměnili stát v jediný koncentrační tábor. Učinili ze státu gangsterský organismus. Stát, jehož úkolem je budovat a chránit bezpečnost občana, za vedení nacistů organizoval zločin a chránil zločince, nikoli jejich oběť. Norimberský soud napsal, že není práva bez morálky. Právo, které se odpoutá od tohoto svého pramene, usychá, hyne nebo se mění v opak práva. Norimberský soud dal světu poučení, že potlačení svobody člověka, zničení demokracie, pošlapání všech zákonů lidských i božských, pronásledování lidí z důvodů rasy, náboženství či politického přesvědčení, že to všechno směřuje proti základům lidské civilizace.“
Poněvadž normy Zákona nepodléhají stáří, lze použít pro stručný nástin obsahu Zákona i starověké informace o Zákonu.   
      

Čína
Vládne-li moudrý, zpevňuje páteře lidí. Kde se nebude dodržovat Zákon, tam zavládne temno. Co sám si nepřeješ, nečiň jiným. Není většího zločinu než povolovat vášním. Je přímo povinností úředníka nenásledovat rozkazů velících zlé.

Indie
Jestliže se člověk při každé příležitosti nesnaží žít pro druhého a pomáhat mu, pak opravdu nežije správným životem. Nejlepším cílem je vyučování Zákona. Dar poznání Zákona předčí každý dar. Radost z dodržování Zákona předčí každou radost.

Egypt
Miluj pravdu a spravedlnost. Nebuď stranický. Stále se vzdělávej. Pracuj, dobývej si poctivě chleba. Nemluv zbytečně. Nenaváděj ke hříchu. Neopíjej se! Bojuj proti lži! Netrap se tím, co nelze napravit. Neštvi se za bohatstvím. Nekraď. Neutiskuj slabé. Nesvědči křivě. Poučuj lid. Miluj své bližní. Pusť se v zápas s tím, kdo se prohřešuje lží.

Antika
Všemu vládne zákon. (Hippokratés) Nemá se ani splácet bezpráví bezprávím, ani se nemá nikomu činit zlé, a to ani kdyby člověk cokoli zakoušel od lidí. Zákonodárce nesmí připustit, aby výchova byla odsunována do pozadí, nýbrž musí se o ni řádně pečovat. (Platón) Dbej, aby ničemové neměli přednost před řádnými lidmi. (Isokratés) Nemůžeme žít šťastně, nejsme-li rozumní, čestní (tj. mravní) a spravedliví. (Epikúros) Duše se vrací zpět na zem, vtělí se znovu a neustane se spojovat v opakujících se zrozeních s bolestmi a osudy tohoto světa. (Plútarchos) Oh ti nešťastní! Dobra sice dychtí dojít stále, k  Zákonu však, jejž světu dal Bůh, jsou slepí a hluší; jsouce poslušni jeho, žili by šťastně. Die vševládný, vysvoboď lidi z té zhoubné nevědomosti. (Kleanthés) Každý člověk má takovou cenu, jakou cenu má to, o co usiluje. (Jeden z nejlepších císařů římských Markus Aurelius Antonius, 161-180, stoický filozof) 

Korán
Buďte pomocníky Božími! My nebesa a zemi a vše, co je mezi nimi, jsme pro zábavu nestvořili; Buď trpělivý vůči tomu, co tě postihne, neboť to patří k podstatě věcí! Kdo zlé koná, sám proti sobě tak činí. Rci: „Nežádám od vás odměnu žádnou leč lásku k bližním!“ Bůh zakázal lichvu.

Bible
Nepřidáš se k většině, páchá-li zlo. Nebudeš nikomu stranit, nepřijmeš úplatek. Bedlivě dbej, aby ses neobracel k ničemnosti a nevolil ji raději než utrpení. Odstup od zla, konej dobro. Prolhaná ústa zabíjejí duši. Nebuď obojaký! Nepropůjčujte se k páchání zla! Vyměňte nesprávné názory za správné. Mějte podíl na práci pro pravdu! Každý ať má na mysli to, co slouží druhému, ne jen jemu. Vést sprosté, hloupé a dvojsmyslné řeči se nepatří. Neveďte zahálčivý život! Manželé ať jsou si věrni! Musíte se znovu narodit! (Ježíš) A to je láska: žít dle Božích přikázání. Dát se vést sobectvím znamená smrt. Podstatou lásky je služba jiným. Nezabiješ! Kdo bádá v Zákoně, bude jím prostoupen. Statečně stůjte při Zákonu!    

Stručný obsah Zákona obsahuje Desatero (2. Mojžíšova 20:1-17 a 5. Mojžíšova 5:1-21) a odpověď Ježíše na dotaz farizejů, které přikázání je v Zákoně největší: „Miluj Hospodina Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: Miluj svého bližního jako sám sebe.“
(Matouš 22:37-39) Studiu Zákona mohou posloužit vedle Bible (www.biblenet.cz) i webové stránky SPMZ (Občanské sdružení přátel morálního Zákona) www.cz-eu.eu 

Štěpánov u Olomouce 16.12.2012, SPMZ, František Venzara
<< ZPĚT

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!